3
Iurní ¿pë provëchë napë tubi më israelitë? u ¿pë rlluiꞌi custumbrë parë riuguë partë cuerpë shtë nguiu? Pues ra mënë israelitë napë rall más quë los de más mënë. Primërë lugar, Dios bëdëꞌë më shtiꞌdzë më parë ra më israelitë. Perë rnaꞌbë diꞌdza lu të ¿lla gac si talë bëldá rall adë gualdídiꞌi lduꞌu rall shtiꞌdzë më? ¿Pë por ni adë gunë më cumplir shtiꞌdzë më? Aquëdiꞌi. Al contrari, quëhunë Dios verdá aunquë grë́tëꞌ ra nguiu na bishi. Pues Sagradas Escrituras rniꞌi de Dios:
Guëluaꞌa nal verdá por lo quë narníꞌil.
Adë chu guëdchíꞌbëdiꞌi galquiá lul iurë guëná mënë lo quë nabë́ꞌnël.
Perë tal vez guëniꞌi tubi nguiu: “Si talë lëꞌë duldë naquëhuna, rlluiꞌi parë guëluaꞌa más quë Dios na verdá, nádiꞌi më zaꞌquë si talë gúniꞌ cashtigu na”. Ni na ziquë runë mieti llgabë. Aquëdiꞌi bëchi, purquë si adë gúnëdiꞌi më juzguë duldë shtë hiaꞌa, tampuquë adë rúnëdiꞌi tucarë gunë më juzguë los de más mënë narëtaꞌ lu guë́ꞌdchiliu.
U si talë guëníꞌil: “Bishi shtëna, bëꞌnin parë rluaꞌa verdá shtë Dios nu bëꞌnin parë gunë mënë alabar lëꞌë më”; u rníꞌil: “¿Pëzielú gunë më juzguë na ziquë los de más pecadurë?” Aquëdiꞌi bëchi, purquë si talë zni nahin, cha guëdë́ꞌnaꞌa duldë të parë más gunë mieti alabar lëꞌë më. Pues nanú mënë bishi narniꞌi de quë zni quëgluaꞌa naꞌa. Justë na gac condenar ra mënë ni.
Grë hiaꞌa nadápaꞌa duldë
¿Pë guëniꞌi hiaꞌa? Ra më israelitë ¿gu na rall más allegadë lu Dios? Aquëdiꞌi, purquë hia guniꞌi hiaꞌa de quë grë mënë na rall pecadurë, tantë më israelitë nu zac ra nanádiꞌi më israelitë. Grë hiaꞌa nadápaꞌa duldë. 10 Sagradas Escrituras rniꞌi:
Ni tubi më zaꞌquë nídiꞌi; ni por tubi mënë.
11 Nídiꞌi chu riasë́; nídiꞌi chu rguili Dios.
12 Grë́tëꞌ rall bëniti rall shnezë Dios. Grë́tëꞌ na rall ziquë cusë nadë rlluíꞌidiꞌi.
Ni tubi adë chu nádiꞌi më zaꞌquë, ni por túbidiꞌi.
13 Iurë ruadiꞌdzë rall, na ziquë tubi baꞌa catë cuezë tëgulë narldiꞌa.
Shtiꞌdzë rall na purë bishi.
14 Rgue rall guëc saꞌ rall; shtiꞌdzë rall na venenë shtë serpientë.
15 Nalë́ listë na rall parë quini rall saꞌll.
16 Ancalë ria rall, rsëdchini galriá lduꞌu nu galërzac zi.
17 Adë guënë́diꞌi rall nezë zaꞌquë catë rbedchí lduꞌu mënë.
18 Adë nápëdiꞌi rall rëspëti lu Dios, cumë rúnëdiꞌi importë parë lëꞌë rall lo quë nacagniꞌi Dios.
19 Rdëꞌë hiaꞌa cuendë grë lo quë narniꞌi lëy shtë Moisés, na parë ra mënë nabëꞌnë recibir lëꞌë lëy të parë grë́tëꞌ ra mënë guëac dchi delantë lu më nu parë grë mieti gac bëꞌa rall napë rall faltë delantë lu më. 20 Nídiꞌi mudë gac tubldí shcuendë nguiu delantë lu Dios por más quë rúnëll cumplir puntë shtë lëy, purquë lëy rlluiꞌi sulamëntë parë gac bëꞌa hiaꞌa lo quë na mal delantë lu Dios.
Gac salvar nguiu si talë rialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios
21 Iurneꞌ quëgluaꞌa Dios stubi nezë parë gac tubldí shcuendë mieti lu më, lë́dëdiꞌi por gunë nguiu cumplir grë puntë shtë lëy. Mizmë lëy con ra diꞌdzë shtë ra profetë, cagniꞌi lla gunë më salvar ra pecadurë. 22 Manërë narunë Dios parë gac tubldí shcuendë nguiu lu më nadë más si talë rialdí lduꞌu nguiu shtiꞌdzë Jesucristo. Ndëꞌë na parë grë ra narialdí lduꞌi shtiꞌdzë më, tantë parë më israelitë igual parë mënë nanádiꞌi më israelitë. 23 Pues grë́tëꞌ ra mënë napë rall duldë. Grë mietë runë faltë gac rall zaꞌquë ziquë na Dios. 24 Perë Dios bëꞌnë tubi favurë ruꞌbë; na tubldí shcuéndaꞌa manërë ndigá por lo quë nabëꞌnë Cristo Jesús. Gudilli më con mizmë rënë shtë́hiꞌ parë gac salváraꞌa. 25 Dios bëcueꞌzë më Cristo; galguti shtë Jesús bëꞌnë më nadzëꞌë galguti shtë hiaꞌa. Iurneꞌ gácaꞌa perdunë si talë rialdí lduꞌu hiaꞌa lëꞌë më de verdá. Bëꞌnë Dios zni parë guëluaꞌa më de quë na më justë; pues adë bë́ꞌnëdiꞌi më cashtigu ra mënë nabëꞌnë duldë tiempë más guahietë. Bëgaꞌa lduꞌu më lëꞌë rall. 26 Pues iurneꞌ bëluaꞌa më lu ra mënë, na më justë të gac bëꞌa mieti quëhunë më tubldí tubldí aunquë grë mieti napë rall duldë. Natubldí shcuendë nguiu lu Dios si talë rialdí lduꞌi shtiꞌdzë Jesús.
27 ¿Pë nadápaꞌa parë runë nadchíniaꞌa? Niétiquë. ¿Pëzielú? purquë tubldí na shcuéndaꞌa lu më sulamëntë purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë më de verdá. 28 Zni clarë rluaꞌa iurneꞌ, lëꞌë nguiu nasalvárëll si talë rialdí lduꞌi shtiꞌdzë më, lë́dëdiꞌi purquë quëhunë nguiu cumplir puntë shtë lëy.
29 ¿Ni mudë Dios na Dios shtë më israelitë sulamëntë? Aquëdiꞌi; también na më Dios shtë ra nanádiꞌi më israelitë. 30 Na më Dios; runë më tubldí shcuendë mieti si talë rialdí lduꞌu rall shtiꞌdzë më. Rúnëdiꞌi importë si riuguë partë shcuerpë rall u adë rúnëdiꞌi rall cumplir custumbrë ni. 31 Por diꞌdzë rëꞌ ¿pë cagniꞌi hiaꞌa adë rlluíꞌidiꞌi lëy? Aquëdiꞌi; más bien quëgniꞌiaꞌa másruꞌu firmë valurë shtë lëy.