Kart daa bzej Páblona' na' bseḻeen lao Títona'
1
Nad' Pablo chzej' li', nak' wen llin c̱he Chioza' na' nak' postl c̱he Jesucrístona', na' bseḻee nad' kwenc̱he gaklen' beṉ'ka' ba wlej Chioza' gonḻilall'gake'ne' na' gombia'gake' daa nak dii ḻi daa chzajniin cho' goncho ka cheenile'. Na' zoacho noncho lez to yeḻ' mban zejḻi kaṉi. Kana' zi' wx̱e wsiltie' yell-lioni, Chios, beena' biga chziye', bc̱hebe' goṉe'n cho'. Na' ṉaa ba bllin lla, Chioza', beena' chisla cho' kwenc̱he bi kwiayi'cho, chzenile' yog' beṉ' cho'a xtilleena' daa bene' lall' na' chyix̱ji'a, kon ka wne' gon'. Chzej' li', Tito, nako' ka dowalj xiiṉ' daa nakcho toz chonḻilall'cho Jesucrístona'. X̱acho Chioza' na' Jesucrístona', beena' bisla cho' lao saaxya c̱hechoka' kwenc̱he bi kwiayi'cho, gaklenshgagake' li' na' gongake' ka so' mbalaz.
Bkwaaṉa' li' Crétana' kwenc̱he wzeelo' koo xṉezi daa bi biyollicho, na'ch kwejo' beṉ' koo lo na'gake' beṉ'ka' nakgake' txen nonḻilall'gake' Crístona' to to yell, kon ka ba wnia' li' gono'. Beena' gak lall' nee beṉ'ka' nonḻilall' Crístona' chiyaḻ' wsa' c̱he' wen kwenc̱he bibi de iṉa beṉ' c̱he', na' gake' beṉ' zoa toz xoolin, na' gonḻilall' xiiṉe'ka' Crístona', na' bi gakgakb' bi' mal ni bi' widenag kwenc̱he bi wx̱a'gakb' cho'alao beṉ'. Daa ngoo lall' nee xshin Chioza', chiyaḻ' gake' dowalj beṉ' wen, beṉ' bibi de iṉa beṉ' c̱he', na' bi gake' beṉ' chep cha'lall', ni bi gake' beṉ' lok, ni weezo, ni wishagdiḻ, ni beṉ' wzelall'. San chiyaḻ' wi'e ga yigaaṉ beṉ', na' yibaile' gone' dii wen, na' gake' beṉ' nyeeṉ nyeeniyi, na' beṉ' nxi nyech, na' beṉ' chṉabia' kwinin. Chiyaḻ' gonlene' xtill' Chioza' daa nak dii ḻi daa ba nsede', kwenc̱he wtipe' lall' beṉ' yoblə daa wli' wsedile' ḻegake' daa nak dii ḻi, na' gone' ka shajḻe' beṉ'ka' nagake' aga kan' nakan.
10 Ḻa' beṉ' zan inlleb beṉ' widenag zoa, beṉ' bizə chon chna, na' beṉ' chziye', na' zangake' nakgake' beṉ' Israel, beṉ'ka' na yog'ḻoḻte beṉ' byoka' chonḻilall'gake' Crístona' chiyaḻ' sho'gake' seṉ daa le circuncisión. 11 Beṉ'kan' bi chiyaḻ' we'cho latj wli' wsedgakile' beṉ', ḻa' daa chzelall'gake' gongake' gan mechan' chdagake' to to yoo chli' chsedgakile' daa bi nak shḻi, na' chonllejgakile' do bxooṉtegake'.
12 To beṉ' Creta, beṉ' chṉeyaa, wne' c̱he beṉ' wlall c̱he'ka': “Beṉ' Cretaki nakgake' beṉ' wxiye', beṉ' mal ga zeelo, beṉ' cheej chao ka nḻa' ka nte, na' beṉ' lia.” 13 Na' dii ḻikzə ka nakannan'. Daan, bsheshlengake' ka chiyaḻi kwenc̱he shajni'gakile' daa nak dii ḻi daa ba wyajḻe'gake', 14 na' bich wzenaggake' c̱he dill' golka' daa wdiljlall' beṉ' Israelka', ni bi wzenaggake' daa nazə beṉ'ka' chzoa ka'lə daa nak dii ḻi.
15 Beṉ'ka' ba nxi nyech yic̱hjlall'do'eka' lao Chioza', ni daa cheej chaogake' ni daa chox̱'gake' bi chsej chllonan gak yic̱hjlall'do'eka' dii nxi nyech. San beṉ'ka' nxiṉj yic̱hjlall'do'eka' na' bi chajḻe'gake' c̱he Crístona', bibi dii nxi nyech de lawe'ka', ḻa' yic̱hjlall'do'eka'ten lle' lla' dii mala', na' ni bi chao chdian ḻegake' kat' chx̱iṉj chḻengake'. 16 Nazgake' nombia'gake' Chioza', per diika' chongake' chili'n laogake' bi nombia'gake'ne'. Ḻa' nakgake' beṉ' mal ga wdelawin, na' nakgake' beṉ' bi chzoa dill', na' biga gakkzə gongake' daa nak dii wen.