Yetsi‑ni udhelhake ge ka benne rinneke tisa hebreo
1
Xxeniru ra le Xi'in Tata Do Yebáha tti ka anjeli geeha
Tata Do Yebáha itú ttuha ixe looba lhe ixe lidúba unnebie, bixúnie ka profeta geeha kini utixxi'akanie ka benne uka xuttori'iha nu raka lebie unake. Ttaka nnanna chi dia lhuxa ka sá se'eri'i‑ni nna rixúnie Xi'inieha kini rulise ri'i. Xi'inieha‑gaba bixúnie kini benie yiesi lo yu‑ni lhe yebáha lhe. Anágaba lasi ná benneha‑gaba bodha'ane iyá tte nu se'e. Xi'inieha‑gaba nuha ra xxeni lebie, rule'ebie nu xxeni ra le Tata Do Yebáha lhe anágaba nna ankagabe atti tteba anka benneha. Lagabe nuha ra tsitsi lebie. De nuha nna tti rinnebie nna runie kini ruchía iyá tte nu se'e yiesi lo yu‑ni. Lagabe nuha, iki de chi bocharie ka tulha ruinri'iha, nianna tti besine gwetsáha nna doe daka ná ben ge Tata Do Yebáha, delába benne ra xxeni leha. Aníha uka nna bisin Xi'in Tata Do Yebáha uke benne ra xxeniru lebie tti ka anjeli geeha. Anágaba nna begwegaba Tata Do Yebáha bie ttu ladi tseru tti ka anjeli geeha.
Kumu Tata Do Yebáha ni ttu lidú labí chi rabie ttu ka anjeli geeha tti rabie Xi'inieha:
Lu ankalu Xi'inia;
neti bijaa lu nasá.
Nigaba labí rabie ttu ka anjeli geeha:
Neti akaa xxudilu;
lu nna akalu xi'inia.
Anágaba nna tti chi udhelhe Xi'inieha yiesi lo yu‑ni, rágabe ka anjeli geeha:
Iyá ttele, lebi'i ka anjeli kia, gwaludú xibile arlo benne‑ni.
Ttaka lo ka yetsi geeha ata rigixxi'a ge ka anjeliha nna ra:
Tata Do Yebáha runie kini ka anjeli rixúnie lo sina geeha
akake ttiba ttu be lhe ttiba belha ge gi lhe.
Ttaka ge Xi'inieha nna rigixxi'agaba lo ka yetsiha ata dia ra:
Lu ankalu Diosi. Ttu dia liiba innabialu.
Lu innabiabalu attiba ankaba geni.
Lu ru'u lelu nu anka tse; nu abittu anka tse nna labí ru'u lelu.
De nuha nna Tata Do Yebaa benne anke Diosi geluha
tti bekwebie luha, beterue elha gwedeaka lasi gelu tti adí ka benne.
10 Nianna redennerugaba lo yetsiha ata rigixxi'a ge Xi'inieha ata dia ra:
Tata Xisi to kia, tti sisi'a tteha luba benlu yiesi lo yu‑ni lhe yebáha lhe,
ankakana sina ge ni'a nálu.
11 Ka nuní tse'e loobakana, lu nna satíaba aka benlu.
Iyába ka nuní gaxxubakana attiba raxxu ttu xori'i,
12 lhe attiba ttu lari, aníha‑ba kualu kana nna odachulu kana.
Ttaka lu labí isealu,
satíaba dholu, labí lhuxalu.
13 Tata Do Yebáha ni ttú lidú labí chi rabie ttu ka anjeli geeha tti rabie Xi'inieha:
Utá udo daka ná ben kia.
Niiba dholu axtaliba ganna chi bese'a ka nu abittu raka uyúkana lu, kini ulealu ikikani.
14 Kumu iyába ka anjeli ka benne ruinke sina ge Tata Do Yebáha, iyába ka benneha ankake ka benne ridhelhe, kini ute náke len ka benne chi ga'ananie odilábie.