15
Benne beselanie neru bigannaha
(Mt. 18:10-14)
Iyába ka gwekixa lhe ka nu daa tisa gekani deki ruin satsakana, iyábakana ribigakana ata du Jesús‑ni ki udo nagakani gebie. Ka fariseo‑ni lhe ka nu rule'ekinna ka benne nu ra lo bia bennabi bodha'an Moisés‑ni rinnekana ge Jesús‑ni, rákana:
―Nubiyú du nii anála ruinna, rulabibana ka nu runi tulha‑na lhe rogaba lenna ka nuná yetta lhe.
Nianna utixxi'ani Jesús‑ni kana ttu tisa. Aníha benie ki utte dákana bí diani nu raka lee kixxi'anie kanaha. Nianna tti ree:
―Ganna ttixka nuxa ttúle se'e ttu gayua (100) ka neru gele nna udelhale ttu nuha, ¿laaba ganna use'e bixxibale a tta bixxi chennia (99) ka nuha lhe'exxiha, nianna tsekile egilale neru bigannaha, axtaliba ki taxxakale na? Ganna chi beselinle nuha, la'ania nna edeaka tenle odelha xa yienle na. Ganna chi besinle lisileha nna ottupa ttebale ka benne se'e tse lenle lhe ka benne se'e gaxxa ata se'eleha lhe, nianna gale ke: “Gwaledeaka tenle len neti, kumu chiba gwaxxakaa neru bigannatiha.”
Nianna ra Jesús‑ni:
―Neti ria le: Gattarula elha gwedeaka lasi yebáha ganna ttixka ttu benne runi tulha odúne nna odaxxue neda ge Tata Do Yebáha, gattarula elha gwedeaka lasi ge benneha attichula ge tta bixxi chennia (99) ka benne ruinke latsiru nna labí riyasa odúna ke nna odaxxuke neda ge Tata Do Yebáha.
Benne nuila bedelhe belhiu geeha
Nianna redenágabe:
―Uindiri'i ganna ttu benne nuila tee tsii ka belhiu dinni gebie, nianna udelhe ttu ka nuha, ¿laaba ganna teeki ugalhe iki ttu gi lhe olhuba te xeabie lhe'e yo'oha kini egile nuha, axtaliba ki eselanie na? Ganna chi beselanie belhuha, la'ania nna tti talise adíru ka luesi nuilee lhe ka benne se'e gaxxa ata doeha lhe, nianna gabie ka benneha: “Gwaledeaka tenle len neti kumu chiba beselati belhiu bedelhaaha.”
10 Nianna ra Jesús‑ni:
―Neti ria le: Aníha‑gaba gatta elha gwedeaka lasi ge ka anjeli ge Tata Do Yebáha ganna ttu benne ruin tulha odúne nna odaxxue neda ge Tata Do Yebáha.
Benne biyú bolabie xi'in biyúeha
11 Jesús‑ni nna rágabe:
―Ttu benne biyú use'e chupa ka xi'in biyúe. 12 Nu gwexxaha rana tata gekaniha: “Tata, ulha'a lhe'e iyá nu tee gelu‑na nna bete nu ralhaa dhia.” Nianna ulha'abie lhe'e nu tee geeha nna begwebie kana. 13 Bi bisá nuha nna chi bettupa nu gwexxaha nu ulhanaha nna biriana diana lhe'e attu yiesi dittu. Niha‑ba gwatse'e loona belhiu ge nu chi uxínaha; benbana attiba rakaba leni. 14 Tti chi beyá nuha betse'e loona, nianna tti bisiaru ttu ubina lhe'e yiesi ata donaha, nianna chi udulo biyasa geni. 15 La'ania nna tti ugíana gwadhona lo sina ge ttu ka nu tee geni do lhe'e yiesiha. Nuha nna udhelhana na ata yu'u ka kuchi geniha kini uyúna ka nuha. 16 Ttaka lana yalhá rituinna nna ridá leni gona nu ro ka kuchiha, ttaka lanú rugwena na nu gona. 17 Niha‑ba dona nna tti botte dana nna rana: “Ixeba ka nu yu'u riben sina ge tata kiaha tee tamaba nu rokana. Neti nna doa nii rattia ubina. 18 Eya'achilaa lisi tata kiaha nna upeye: Tatoo, neti chi betsetsia len Tata Do Yebáha lhe chi betsetsia len kwinalu lhe. 19 Nnanna labíru elha ralhaa gatta láya xi'inlu. Biyúba neti attiba ruyúlu ka benne yu'u sina gelu‑na.” 20 Aníha‑ba uka nna begu'una neda deyyana lisi tata geniha.
’Attili sa dedána idittuha nna chi bilani tata geniha na nna gwatua lebie na. Nianna biresu ttebe gwatsábie na nna utesie kwe'eni lhe utoe xxagani lhe. 21 Nu kwitiha nna rana: “Tata to kia, neti chi betsetsia len Tata Do Yebáha lhe chi betsetsia len kwinalu lhe. Labíru elha ralha neti gatta láya xi'inlu.” 22 Ttaka tata geniha nna rabie ka nu riben sina geeha: “¡Gwalugwe lele gwatalhea ttu xo tse nna gwaluguku na, lhe anágaba nna gwaliku'u ttu be'e náni lhe gwaliku'u gwaracha ni'ani lhe, 23 anágaba nna gwataxxí ttu gwirri to, ttu ka nu gwa rixenrukana nna gwalutti na kini gori'i uinri'i laní! 24 Kumu neti ukati chiba utti xi'inia‑ni, ttaka nnanna nna gwa besia benbana. Chiba binittina, ttaka nnanna nna chiba beselana.” Nianna tti uduloke laníha.
25 ’Attu xi'in biyú xen ge uxtoha nna lhe'exxiha‑ba rekina. Tti beyekina deyyanaha nna tti besinna gaxxa kwe'e yo'oha nna biyieninna yu'u ka nu rulha lhe raka gweya'a lhe. 26 Nianna tti uxina ttu ka nu riben sina ge tata geniha nna unnaba tisana nuha, rana na: “¿Bíunna raka?” 27 Nubiyúha nna rana na: “Laa betsiluha nuná besia. Tata gelu‑na chi benie doelha kini utti ttu gwirri to ttu ka nu gwa rixenru, kumu betsiluha gwa besia tsebana.” 28 Ttaka nubiyú xeniha nna yalhá bisa'a xxattinna. Birula raka leni eta'ana yo'o. Aníha uka nna teeki biria tata geniha benie doelha loni ki beta'ana yo'o. 29 Ttaka lana nna rana tata geniha: “Lu gwa yu xeabalu, ixe ida chi rixúa lo sina gelu nna ni tsa labí chi bedú disaa lolu; ttaka nna lu niba ttu chiva to abittu chi betelu len neti ki unia laní len ka nu kwiti do tse lania. 30 ¡Nnanna nna besia xi'inlu‑na, chi gwatse'e loona belhiu geluha len ka nuila ruin satsa nna lu nna de elha gwedeaka lasi geni nna chi bettilu ttu gwirri rixen xxatta!” 31 Tata geniha nna bekabie geni, ree na: “Xi'ini to kia, lu satíaba do lenlu neti nna iyába nu tee kia‑ni, gebalu nuní. 32 Ttaka nnanna nna raka doelha uinri'i laní lhe edeaka tenri'i kumu betsilu‑ni chiba uttina rakati, nnanna nna gwa besia benbana. Chiba binittina, ttaka nnanna nna chiba beselana.”