20
Jesús‑ni rinnaba tisakane nú begwene lo neda ki runie ka nu runieha
(Mt. 21:23-27; Mr. 11:27-33)
Uka nuha, ttu sá laka du Jesús‑ni ro'o yotuha rule'enie ka benne lhe rigixxi'anie ke ka tisa tse lhe, nianna tti bisin ka nu loni ge ka bixxudiha, dia lenkana ka nu rule'ekinna ka benne nu ra lo bia bennabi bodha'an Moisés‑ni lhe ka benneola ge ka nu Israel‑ni lhe, rákane:
―Utixxi'en ri'itu, ¿Bí lo neda nuná rapalu ki ruinlu aná? ¿Nú betena lo neda gelu ki raka gelu ruinlu aná?
Jesús‑ni nna bekabie gekani, ree:
―Anágaba neti innaba tisagabaa le ttu bixa nna gwalinná sanga: ¿nú iki biria ki begadi Juan‑ni ka benne inda? ¿Si iki Tata Do Yebáha ak? ¿Iki ka benne se'e yiesi lo yu‑ni ak?
Lakana nna udulo ttebakana rinne len luesikani, rákana:
―Ganna ekabiri'i innári'i: “Tata Do Yebáha‑ba udhelhe benneha”, la'ania nna innána: “¿Beakala a ugía lele gebie ganna?” Ttaka ganna innári'i: “Ka benneba udhelhake benneha”, la'ania nna ebi'i nooba ka benne ri'i nna usiake ri'i íyya, kumu iyábake chiba yuke deki Juan‑ni uke ttu profeta ge Tata Do Yebáha.
Aníha uka nna bekabikana rákana:
―Labí yutu nuxa udhelhana benneha.
Nianna ra Jesús‑ni kana:
―Anágaba neti bittugaba kixxi'ania le nú rutena lo neda kia ki runia aní.
Jesús‑ni rigixxi'abie ge ka nu ruin satsa riben lo yuha
(Mt. 21:33-44; Mr. 12:1-11)
Nianna udulo Jesús‑ni utixxi'anie ka benne se'e niha ttu tisa. Aníha benie kini utte dáke bí diani nu raka lebie kixxi'anie ke. Nianna tti ree:
―Ttu nubiyú beyadana ka ya uva lo yu geniha. Nianna bete gannana yuha len ttu chupa ka nu kwenkana sina lo nuha. Nianna tti biriana diana isá lhe'e attu yiesi dittu. 10 Tti chi bisia sá rexú uvaha nna udhelhana ttu nu riben lo sina geniha ki tsia nuha tannabana len ka nuha kini utekana nu ralhana dhina ge lo yuha. Ttaka ka nu riben lo yuha nna uyalakana nubiyúha nna suna anába ankana bedhelhakana na. 11 Nianna bededhelha xxana yuha attu nu riben sina geniha. Ttaka aníha‑gaba bododhakakana nuha, uyagabakana na lhe belisa xxattakana na lhe, nianna suna anába ankana bededhelhakana na. 12 Nianna tti bededhelhana nu beyonnaha, ttaka ka nu riben lo yuha nna nuha‑gaba bododhakakana nuha, bedeongabakana nuha gwe, nianna tti bebeakana nuha ro'o yuha.
13 ’Ukachiba nna ra xxana yuha: “¿Bíla anka nu unia ganna? Nnanna nna idhelhabaa xi'ini biyúa‑ni, benne rakati gee‑ni, ni kina gaa benne‑niligaba gweyya lekanie.” 14 Ttaka tti bilani ka nu riben lo yuha xi'in biyúniha, nianna ra luesikani: “Nu daa‑ni nuní eya'anna lo yu‑ni. Uttiri'i na kini eya'anri'i len yu‑ni.” 15 Aníha uka nna uleakana benne kwitiha ro'o yuha nna bettikane.
Nianna ra Jesús‑ni:
―Nnanna nna, ¿si gwa yule bí udhaka xxana ka ya uvaha ka nu riben lo yu geniha? 16 ¿Laaba ganna tsiabana nna tettina ka nuha, nianna tti utena yu geniha len ka benne subi?
Tti biyienin ka benne se'e niha nu reeha, nianna ráke:
―¡Gaxa laa innákaba Tata Do Yebáha!
17 Ttaka Jesús‑ni nna belannie loke, nianna tti ree ke:
―Ganna aníha nna, ¿bíla diani nu ra lo ka yetsi ge Tata Do Yebáha ata dia ra:
Íyya nu ulu'u ni'a ka nu rukuakana yo'oha,
íyyaha‑la nuha chi bisinna beyakana nu rixúru?
18 Laxkala nuxaba benne ganna ibixxie iki íyya nu ulu'u ni'akaniha, tuttíruba iyuya benneha lhe anágaba ganna ttixka íyyaha iginnina iki ttu benne utsutsa tána benneha.
¿Si teeki kixa ka benne belhiu len César nu rinnabia ge Roma‑ni?
(Mt. 21:45-46; 22:15-22; Mr. 12:12-17)
19 La'ania tteba runi ka nu loni ge ka bixxudiha lhe ka nu rule'ekinna ka benne nu ra lo bia bennabi bodha'an Moisés‑ni, ruinkana udaxxukana Jesús‑ni kumu yúbakana labakana nuha betanie tisa unneeha. Ttaka labí beyaxakinna udaxxukane kumu rasibakinna ge ka benne.
20 Nianna tti udhelhakana ttu chupa ka nu tsiakana gwelhatsi, ukadiba uin ka nuha deki benne tseba ankakana, nianna innaba tisakane ge ttu bixa. Aníha uinkana kini ibixxinie bixa innábie, kini aníha‑chu nna tee ro'okani taga'akane lo ka uxtisi. 21 Ka nuha nna unnaba tisakane, rákana:
―Maestru, ri'itu yutu deki nu rinnelu‑na lhe nu rule'elu‑na lhe tseba anka nuná. Anágaba nna ttúba rulannilu iyába ka benne. Lúligaba nna rule'enlu ka benne neda ge Tata Do Yebáha attiba ankaba geni. 22 Nnanna nna unáchu, ¿si gwa ga'anaba kixari'i belhiu nu daa lori'i kixari'i len César nu rinnabia xeniha ak; abittuba ak?
23 Ttaka Jesús‑ni nna ute dábanie ge nu rulha lekani udhakakaneha, nianna tti ree kana:
24 ―Gwalule'echuin neti ttu belhiu. ¿Nú lo nuná du lo belhiu‑na lhe nú lá nuná dia xani'a nuná lhe?
Lakana nna bekabikana, rákane:
―Lá César‑niba nuní dia lo nuní.
25 Nianna rabie kana:
―Ganna aníha nna, gwalugweba César‑ni nu ankaba geni. Anágaba Tata Do Yebáha, gwalugwegabe nu ankaba gebie.
26 Nianna siiba beyakakana kumu de labí udaakana kweakane tisa arlo ka benne se'e niha. Bebanalakinna ge nu bekabie gekaniha.
Ka saduceo‑ni rinnaba tisakana Jesús‑ni ganna gwalí reyaka ben ka benne chi uttiha
(Mt. 22:23-33; Mr. 12:18-27)
27 Iki de nuha nna ubiga ttu chupa ka saduceo ata du Jesús‑ni. Ka nuha labí ria lekani deki gwa reyaka benba ka benne chi uttiha. 28 Nianna tti unnaba tisakane, rákana:
―Maestru, Moisés‑ni bodha'ane lenri'i lo yetsi, ree: “Ganna ttu nubiyú do lenna nuila, nianna gattina nna anúba xi'inni aka len nuila geniha, la'ania nna teeki edí betsiniha nuila bidabiha kini ka xi'inni aka len nuilaha nna eyakakana ttisidiba xi'in benne chi uttiha.” 29 Ttu lidú use'e gasi betsi ka nubiyú. Nu xxeniha betsába náni nna, ttaka uttibana nna lanú xi'inni uka len nuila geniha. 30 Nianna bedí nu berupaha nuilaha, ttaka bedeattigaba nuha nna anúgaba xi'inni bodha'anna. 31 Nuha‑gaba bedeoni nu beyonnaha nna aníha‑gaba bedeoni adí ka nuha. Beyába iyá gasi betsikani utti nna anúgaba xi'inkani uka len nuilaha. 32 Iki de nuha nna uttigaba nuilaha. 33 Nnanna nna unáchu, ganna chi bisia sá eyaka ben ka benne chi uttiha nna, ¿núla nuila gekani eyaka nuilaha ganna, ki iyába gasikana udo lenkana nuha?
34 Jesús‑ni nna bekabie, ree kana:
―Ka nu se'e yiesi lo yu‑ni rutsába nákani lhe ruketibakana ka xi'inkani lhe. 35 Ttaka ka nu ralhakana tse'ekana attu yiesi lo yuha lhe ralhakana eyaka benkana tti eyaka ben ka benne chi uttiha, ka nuha labíru dina otsá nákani, nigaba uketikana ka xi'inkaniha. 36 Aní aka kumu labíru aka gattikana attu libe. Eyakabakana attiba anka ka anjeli ge Tata Do Yebáha lhe akagabakana ka xi'in Tata Do Yebáha de beyaka benkana lo elhuttiha. 37 Kwinagaba Moisés‑ni tti bilánie rite xxiti bisiha, la'ania benna liibie deki ka benne chi uttiha gwa reyaka benbake, kumu ree: “Tata Xisiha anke Diosi ge Abraham‑ni lhe ge Isaac‑ni lhe ge Jacob‑ni lhe.” 38 Laxkala Tata Xisiha labí anke Diosi ge ka benne yattiha; labie anke Diosi ge ka benne anka bani. Kumu len benneha iyába ka benne gwanka benke.
39 Nianna tti unne ttu chupa ka nu rule'ekinna ka benne nu ra lo bia bennabi bodha'an Moisés‑ni nna rákane:
―Tseba anka nu ralu‑na, xa maestru.
40 Nianna labíru beyaxakinna bixa innaba tisakane.
David‑ni uke xutto Cristuha
(Mt. 22:41-46; Mr. 12:35-37)
41 Jesús‑ni nna unnaba tise kana, ree:
―¿Galasina nna ra ka benne deki David‑ni ukana xutto Cristuha? 42 Ki kwinaba David‑ni rana lo yetsi ata dia ka Salmo‑na:
Tata Do Yebáha ree Cristu benne runie neti mandaduha:
“Utá udo daka ná ben kia.
43 Niiba dholu axtaliba ganna chi bese'a ka nu abittu raka uyúkana lu, kini ulealu ikikani.”
44 Ki ganna David‑ni daneruna Cristuha, ¿galasina nna rálana benneha: “Lu ankalu benne ruinlu neti mandadu”?
Jesús‑ni rinnebie ge ka nu rule'ekinna ka benne nu ra lo bia bennabiha
(Mt. 23:1-36; Mr. 12:38-40; Lc. 11:37-54)
45 Iyába ka benne se'e gwedo nagaha biyienkanie ra Jesús‑ni ka benne rudhetinieha:
46 ―Gwaluyú gele ka uinle tti ruin ka nu rule'ekinna ka benne nu ra lo bia bennabi bodha'an Moisés‑ni, kumu lakana ru'u lekani rekikana len ka xalho ttuni. Gwea nna raka lekani latsiru inne ka benne tti gake kana padiuxi atti reti'ake kana lo ka neda‑na. Anágaba nna ru'ugaba lekani tse'ekana lo ka xxila tseru se'e lhe'e ka yo'o ata rudhetiri'i ka tisa ge Tata Do Yebáha lhe ru'ugaba lekani kwiakana ata anka tse tti riakana go yetta. 47 Gweala nna riguakana ka yo'o ge ka nuila bidabi‑na nna ukadiba rise'ekana isá rilhapikana tisa len Tata Do Yebáha. Aníha ruinkana ki ule'e deki gwankabakana benne tse. Ka nuná elha disa tsitsirula ugwe Tata Do Yebáha kana.