2
Guti Cristu lu cruz pur laanu
Hermanu ca', dxi yegüé nia laatu stiidxa Dios ni qué ñanna binni chiqué la? qué ninié stale diidxa sicarú, nin diidxa ni nagana. Purti ni jma ucaladxe ganna tu nga guti Cristu lu cruz pur laanu, ne qué nina'ya niree chuaa de laani. Ne uyuaa lade tu casi tobi ni qué gapa stipa ne nabé bidxibe dede guca di'te'. Ora byue nia laatu stiidxa Dios ne bisiide ni laatu la? qué nina'ya ninié casi tobi ni nuu xpiaani para nucuudxe laatu ne stiidxa', sínuque biquiiñe Espíritu Santu ni para bicuudxi laatu, ne zacá bihuinni enda nandxó' sti Dios, ti cadi icá lú tu xquenda biaani binni guidxilayú sínuque icá lú tu enda nandxó' sti Dios.
Rusihuinni Espíritu Santu tu naca Dios
Laca riní du diidxa ni nagana, peru lade cani ma huaniisi lu stiidxa Dios. Peru qué ribee du ni lu xquenda biaani binni guidxilayú nin cani runi mandar ndaani guidxilayú, purti zanitilú ca', sínuque rui du ni beeda de xquenda biaani Dios. Xadxí huiini qué ñanna binni ni, peru maca gudixhe be ni dede dxi ca'ru cha guidxilayú, ti chu' dxi gaca nu casi Cristu dxi ma bigueta ibá'. Nin tobi de cani runi mandar ndaani guidxilayú ri qué ñene ni, purti pa ñene ca ni la? qué ñuu dxi nucaa ca Señor ni nandxó' lu cruz.
Sicarí cá lu Xqui'chi Dios:
Iruti qué huayuuya ni ma naguixhe chaahui Dios para cani nadxii laa.
Ne iruti huayuna diaga ni,
ne qué huayuu dxi gueeda ni lu xquenda biaani binni guidxilayú.
10 Peru biseenda Dios Espíritu Santu beda uluí' ni laanu, purti ruuya chaahui Espíritu que irá ni riguixhe Dios, dede ni jma nagana.
11 Iruti zanda ganna xi cá ique stobi sínuque espíritu si sti ngue. Zacaca nga iruti zanda ganna xi cá ique Dios sínuque Espíritu si sti Dios. 12 Peru cadi espíritu sti binni guidxilayú ucuaa nu, sínuque Espíritu ni zeeda de Dios, para ganda guiene nu irá ni ma bidii Dios laanu. 13 Rui du ni, peru cadi de xquenda biaani si du bizi'di du ni, sínuque bisiidi Espíritu Santu laadu xi iní du. Ne zacá rusiene du cani ma napa Espíritu que, xi na Dios.
14 Cani qué gapa Espíritu Santu la? qué ricaa ni rudii Espíritu que, purti para laaca enda huati si ni. Qué riene cabe ni purti iruti zanda guiene ni stubi pa qué usiene Espíritu Santu ni laa. 15 Ni ma napa Espíritu Santu la? zanda guiene irá xixé, peru ca xcaadxi binni qué ziene laabe. 16 Purti sicarí cá lu Xqui'chi Dios: “Tu laa zanda guiene xi riní' ique Dios ya', o tu laa zanda usiidi laabe.” Iruti zanda peru laanu ma napa nu Cristu para usiene laanu.