13
Ra culidxe Pablu laacabe
Ma ne ndi raguionna tiru chi ganna laatu, ne ora ma nuaa ra nuu tu pa gueda nduu tobi xqueja stobi la? gabe ca' laatu, qué zaguixhe chaahue ni cayaca lade tu pa qué iní' chupa o chonna dxandí ni. Dxi yeganna laatu rairopa tiru que, gudxe irá tu, casi cani bichee chiqué zaqueca ca xcaadxi, pa guenda ra nuu tu sti tiru la? ma qué zutiide dia' ni zacá si. Ne yanna laga ca'ru chaa', cayabe ni laatu sti tiru. Ne ora ma nuaa ra nuu tu, zuuya dxichi tu dxandí Cristu rusiní' naa. Nga nga racala'dxi tu ganna tu. Ne Cristu la? qué ridxibi laatu, sínuque rusihuinni enda nandxó' sti lade tu. Neca bisaana be enda nandxó' stibe para ucuá be lu cruz, peru yanna ma nabani be pur enda nandxó' sti Dios. Zaqueca uca du lade tu, ruluí' gasti nga laadu, peru laca zabani du pur enda nandxó' sti Dios, purti nuu né du laabe tobi si, ti ganda acané du laatu.
Laguuya chaahui ximodo nuu tu, pa zuhuaa chaahui tu lu ni runi cre tu. Laguuya chaahui laca laatu. Ñee qué ganna tu pa ma nuu Cristu ndaani ladxidó' to, pa dxandí ma runi cre tu laa la? Ne rabe zudii tu cuenta dxandí xpinni Cristu laadu. Rinaba du lu Dios cadi uchee tu, cadi purti si racala'dxi du udxiiba binni laadu, sínuque racala'dxi du de laatu guiale guni tu jneza, zaa naca udxiiba tu laadu. Purti qué zanda ucá' lú du cani cayuni jneza, sínuque ziu' né du laaca tobi si. Nga runi zieche du pa cayuni tu jneza, neca ma qué isaca du para laatu. Ne qué ziaana dxí du de iní né du Dios ti ganda ibani pe tu modo na. 10 Cucaa ca' gui'chi ri lú tu ti ma qué gapa xidé tinde nia laatu ora chaa ra nuu tu. Purti bisaana Señor naa guuya iniisi tu lu jneza ne cadi para guutua ñee laatu.
11 Yanna sicarú guiaana tu, hermanu ca'. Lauyubi guni tu jneza ne guieche tu, ne lauyubi chu' tu tobi si sin chu' dinde tu. Nadxii Dios laatu, ne zaguixhe dxí ladxidó' to, ne ziuu lade tu. 12 Laugapa diuxi saa ne laquiidxi saa. 13 Irá ca xpinni Cristu cuseenda stiuxi tu.
14 Señor Jesucristu cu' ndaaya laatu, ne laganna nadxii Dios laatu ne nuu né Espíritu Santu irá tu. Amén.