3
Dxi ibigueta Cristu
Hermanu ni nadxiee ca', ma ne ndi rairopa gui'chi ucaa lú tu, ne lu iropa ni cusietenaladxe laatu ti iní' ique tu ni jneza. Laguietenala'dxi ni uní' ca profeta sti Dios chiqué, ne ni gudixhe Señor ni bilá laanu guni nu, casi bisiidi ca apóstol ni laatu.
Nirudó' laguiene ni chi tidxe laatu rarí di': dxi mayaca gueeda Señor ziasa caadxi ni nabani casi na ique, ne zuni burla Dios. Zaná ca': “Cadi na be zeeda be la? xi guca xa yanna ca'ru gueeda be. Ma guti ca bixhoze gola du, peru ze ru guidxilayú cásica laa dxi nabani cabe ne dede dxi uyá' ni.” Peru ndi nga ni qué na ca binni que guiene, dede chiqué maca nuu ibá', ne ra uní' Dios cha guidxilayú, uyá' ni. Ndaani nisa biree guidxilayú, ne lu nisa nuu ni de yanna. Ne laca nisa binitilú guidxilayú chiqué, dxi bilaahua ni que. Peru ibá' ne guidxilayú ni nuu yanna ri la? cadi nisa di unitilú cani, sínuque ma gudixhe Dios unitilú ni ne gui. Ne laca gui que unitilú irá cani qué rulabi laabe, dxi cuidxi be cuenta laaca'.
Peru laatu la? hermanu ni nadxiee ca', cadi guiaanda laatu: para Señor la? ti dxi nga casi ti mil iza, ne ti mil iza casi ti dxi. Cadi de que candaa Señor para guni ni ma uní' casi na caadxi binni, sínuque cabeza be inaba irá binni perdón laabe, purti qué racala'dxi be initilú nin tobi.
10 Peru qué zabi be iruti padxí gueeda be, sínuque zaca ni casi reeda gubaana huaxhinni, qué zaguixhená be irutí'. Zaxidxi laa ra initilú ibá' ne zacá gui irá luceru dede initilú, ne zaqueca zacá gui guidxilayú ne irá ni nuu ndaani ni.
11 Yáquexa ma nanna tu ximodo chi initilú irá ni la? lauyubi udii tu idubi xpida tu Dios para guni tu ni na, 12 laga cabeza tu dxi sti', ne laguni pur gaca ni nagueenda. Zacá gui xaibá' dxi que, ne zia ca luceru. 13 Peru laanu cabeza nu, casi bidii stiidxa be, ti guidxilayú cubi ne ti ibá' cubi ra gasti enda nadxaba'.
14 Nga runi, hermanu ni nadxiee ca', laga cabeza tu gueeda be la? laguni pur idxela be laatu cayuni tu jneza ne gasti donda nuu luguiá tu ne nuu né tu laabe tobi si. 15 Ne laguietenala'dxi cabeza Señor stinu sin ixhacala'dxi purti racala'dxi ilá binni. Ne nga ca huacaa hermanu Pablu ni nadxii nu lu ca gui'chi ni huaseenda lú tu, purti zacá bisiene Dios ni laa. 16 Ne ruzeete be ni lu irá ca gui'chi ni huacaa be, lade cani nuu caadxi ni nagana guiene nu. Binni ni qué riene, ni cadi zuhuaa chaahui la? ricaa ni adxé modo, casi runi cabe xcaadxi Xqui'chi Dios. Peru zanitilú cabe pur ni cayuni cabe.
17 Nga runi hermanu ni nadxiee ca', yáquexa ma nanna tu ni la? laguuya cadi chi nanda tu ni rusiidi binni ni qué ruzuuba stiidxa Dios ti cadi guiaba tu de ra ma zuhuaa dxiichi tu. 18 Sínuque lauyubi gunibiá' chaahui tu Señor Jesucristu ni bilá laanu, ne laca lauyubi gaca tu nacha'hui casi laabe. Laabe jma risaca be lade irá xixé, ne qué ziuu dxi guiaana dxí be de isaca be. Amen.