GUI'CHI BICAA SANTIAGU
1
Naa nga Santiagu. Rune xhiiña Dios ne xhiiña Señor Jesucristu. Lu gui'chi ri cugapa diu'xe laatu, hermanu ca', cani za de ca doce xiiñi Israel, cani reeche ndase lade stale guidxi.
Zusiene Dios ni inaba ni laa
Hermanu ca', laguieche né intiica enda naná gueeda luguiá tu. Purti nanna tu pa tidi tu ni sin iree chu tu de ni runi cre tu, zacané ni laatu iziidi tu cadi iree tu gana. Lauyubi iziidi tu uzuhuaa chaahui tu sin ixhacala'dxi tu, intiica gueeda. Zacá zaniisi tu lu stiidxa Dios. Ziene chaahui tu ni na, ne zuni tu ni.
Pa nuu tuuxa de laatu ca'ru guiene chaahui xi naquiiñe guni la? inaba lu Dios usiene laa ne zusiene Dios laa. Purti tutiica inaba', rudii Dios ni laa de idubi ladxidó' sin tinde né laa. Peru ora inaba be la? naquiiñe guni cre be zacaa be ni canaba be que, ne cadi cu' xa ique be pa zudii Dios ni o pa co'. Purti ni riguu xa ique zeda aca casi ola sti nisadó', riguiñe ntaa bi laa cherí cherica'. Nga runi, ni inaba ne cu' xa ique la? cadi cueza icaa xiixa de Dios. Purti ni ti dxi runi cre, sti dxi ma qué ganna pa runi cre la? qué zanda udxii lú neza ze'.
Ti hermanu ni qué gapa gasti ndaani guidxilayú ri naquiiñe guieche purti risaca nezalú Dios. 10 Zaqueca ti hermanu ni napa bidxichi, laca naquiiñe guieche purti ma nanna qué risaca nezalú Dios tisi napa bidxichi. Purti zanitilú irá ni napa be que, casi rinitilú guie' gui'xhi'. 11 Ora riree gubidxa nabé nandá', riguii yaga gui'xhi que ne riaba ca guie' que. Zacá rinitilú enda sicarú sti'. Zacaca zanitilú ricu laga canazá canayubi gapa jma bidxichi.
Ora gueeda ni nagana
12 Zieche ladxidó' cani tidi ni naná sin ixhacala'dxi', purti pa qué ixhacala'dxi cabe la? zudii Dios laacabe enda nabani ni qué zaluxe. Nga nga premiu uní' udii irá cani nadxii laa. 13 Ora chu' ni uquiinde laanu uché' nu la? cadi zácaxa nu Dios cuquiinde laanu, purti qué zanda uquiinde ni nadxaba Dios, ne qué ruquiinde Dios iruti'. 14 Ni riula'dxi nu ni cadi jneza, nga nga ni ruquiinde laanu, purti ricá ique nu ni, ne zacá randa riguba yu ni laanu dede inaaze dxiichi ni laanu. 15 Ne ni qué usaana de icá ique ni cadi jneza la? zuchee. Ne ni qué usaana de uchee la? zati.
16 Laguiene chaahui, hermanu ca': 17 Irá ni nacha'hui ne irá ni dxandí sicarú reeda de ibá'. Zeeda ni de Dios ni bizá' ca biaani sti ibá', ne laa rudii ni laanu. Qué ziuu dxi uchaa be tu naca be, nin ti guisi. 18 Bidii be enda nabani laanu ra bini cre nu stiidxa be ni rusiene laanu ni dxandí', ne bi'ni be ni purti de laabe biale guni be ni, ti nirudó' laanu iré' ndu nu lade irá ni bizá' be.
Ni dxandí cayuni ni na Dios
19 Hermanu ni nadxiee ca', lachuu para ucaa diaga tu, peru cadi nisi undaa ruaa si tu xiixa, ne cadi casi ze tu idxiichi tu. 20 Purti ora cadxiichi tuuxa la? qué zanda guni ni chu'la'dxi Dios. 21 Nga runi lacuee irá ni nadxaba de ndaani ladxidó' to, ne lausaana irá ni cadi jneza. Laucaala'dxi chi nanda tu stiidxa Dios ni ma ucuá xcu ndaani ladxidó' to, purti nga nga ni zanda ulá laatu.
22 Laguietenala'dxi naquiiñe guni tu ni na ca diidxa ca, ne cadi ucaa diaga si tu cani. Pa zacá cayuni tu la? caguite si tu laca laatu. 23 Purti tobi ni ucaa diaga stiidxa Dios sin guni ni na ni la? zeda aca casi tobi ni bi'ya laa lu ti espeju. 24 Biiya si be laabe, biree be ze be, ne bisiaanda be ximodo laabe. 25 Peru pa izi'di chaahui nu ley sti Cristu ni jma risaca, ne izaala'dxi nu guni nu ni na ni, sin usia'nda nu ni ma bina diaga nu la? zaguu Dios ndaaya irá ni runi nu.
26 Pa nuu tobi de laatu zácaxa runi ni na Dios, peru qué rucueeza ruaa de iní' ni cadi jneza la? caguite laca laa, purti cadi dxandí cayuni ni na Dios. 27 Ndi nga ni na Dios Bixhoze nu: Pa dxandí racala'dxi nu guni nu ni na, acané nu ca bizabi ne ca viuda ni cadi'di ra nagana, ne ibani nu jneza, ma cadi casi nabani ca binni ni qué rulabi Dios.