23
Bidxiiba Jesús donda ique ca fariseu ne ca maistru de ley
(Mr. 12.38-40; Lc. 11.37-54; 20.45-47)
Bizulú uní' né Jesús ca binni que ne ca discípulu sti', na rabi laacabe:
―Nuu ca maistru de ley ne ca fariseu para gusiidi ca ley sti Moisés. Nga runi cayabe laatu guni tu ni na cabe. Pa gabi cabe laatu chi nanda tu xiixa la? lachinanda ni, ne laguni ni. Peru qué chi guni tu casi runi cabe, purti riní' cabe peru qué runi cabe. Modo runi cabe ca zeda gaca casi ñaca nundiibi cabe xiixa nanaa ne nudxiiba cabe ni yanni stobi, peru laacabe qué racala'dxi cabe cana cabe ni, nin ne ti bicuini ná cabe. Riula'dxi cabe gu'ya binni pabiá' zinanda cabe ley sti Moisés, dede ricaa cabe ca gui'chi ra cá ni, rundiibi cabe ni lu ná cabe ne lucuá cabe, ne ruzigueda cabe jluxu lu xhaba cabe.
Ne zaqueca runi cabe ra chi tó cabe, riula'dxi cabe cui cabe lugar ni nuu para binni ni jma risaca. Ne zaqueca cui cabe lu ca banca ni jma galán ndaani yu'du'. Riula'dxi cabe ugapa diuxi binni laacabe lu calle ne irá binni gabi laacabe maistru, maistru.
Peru laatu cadi chu'la'dxi tu gabi cabe laatu maistru, purti tobi si maistru nga nuu, ne laa nga Cristu. Laatu la? bi'chi irá tu. Ne cadi guni bixhoze tu nin tobi de cani nuu ndaani guidxilayú purti tobi si nga Bixhoze tu ni nuu ibá'. 10 Zaqueca cadi chu'la'dxi tu guni cabe laatu xaíque purti tobi si nga xaíque stitu, ne laa nga Cristu. 11 Ni jma risaca lade tu la? napa xidé gaca casi jmozo ca xcaadxi. 12 Ni gudxiiba laca laa la? jma huaxié' zasaca, peru ni qué gudxiiba laca laa la? ngue zusisaca Dios laa.
13 Lagapa gá laatu, maistru de ley ne fariseu ca', purti nisi rusiguii tu. Ne pur laatu qué ganda chu' binni lade ca xpinni Dios. Qué na tu chu' tu, ne nin qué na tu chu' cani racala'dxi chu'.
14 Lagapa gá laatu, maistru de ley ne fariseu, binni rusiguii ca', purti raxha tu lidxi cani ma guti xheela' ne para cadi uluí' pa laatu cayuni tu ni, runi tu resá xadxí. Nga runi jma ziaba ná tu.
15 Lagapa gá laatu, maistru de ley ne fariseu, binni rusiguii ca', purti ridi'di tu nisadó' ne rizá tu zitu para idxela tu tu chu' lade tu. Ne ora ma nuu be lade tu la? runi tu laabe xiiñi binidxaba chupa de bia' naca tu ca.
16 Lagapa gá si laatu purti nin laatu qué ganna tu, peru racala'dxi tu usiidi tu stobi, ne rabi tu laaca': “Tu guni jurar pur yu'du ro' la? gasti naca pa qué guni ni ma uní'. Peru tu guni jurar pur ca oro ni nuu ndaani ni la? laa huaxa naquiiñe guni ni iní'.” 17 Binni huati ca', qué riene tu nja'. Ñee cadi jma risaca yu'du que, que oro ni nuu ndaani ni la? purti pur yu'du que nga guca ndaaya oro que. 18 Ne laca na tu: “Tu guni jurar pur altar la? gasti naca pa qué guni ni ma uní', peru tu guni jurar pur ni nexhe lu altar que la? laa huaxa naquiiñe guni ni iní'.” 19 Binni huati ca', qué riene tu nja'. Lácaxa cadi jma risaca altar que, que ni nexhe lú, purti pur altar que nga raca ndaaya ni nexhe lú. 20 Ndi nga laani: tu guni jurar pur altar la? cayuni jurar pur laani ne pur ni nexhe lú ni. 21 Ne zaqueca tu guni jurar pur yu'du ro' la? cayuni jurar pur Dios purti Dios nga nuu ndaani ni. 22 Ne tu guni jurar pur ibá' la? cayuni jurar pur ra zuba Dios ne pur Dios purti laa nga zuba raqué.
23 Lagapa gá si laatu, maistru de ley ne fariseu, binni rusiguii ca', purti dede ca guixi rindá' naxhi casi menta ne anís ne cominu runi tu cani chii ndaa, ne rudii tu tindaa Dios, peru qué rulabi tu ni jma naquiiñe guni tu ni zeeda lu ley. Ruchee né tu binni ne qué riá tu laaca', ne qué runi cre tu Dios. Ca nga nga ni jma naquiiñe guni tu, peru laca cadi gusaana tu de guni tu ca xcaadxi ca. 24 Binni lú cheepa ca', racala'dxi tu uluí' tu stobi peru nin laatu qué ruuya tu. Zeda gaca ni casi ñaca nibee tu biuxi lu endaró peru ñabi tu idubi ti camellu.
25 Lagapa gá si laatu, maistru de ley ne fariseu, binni rusiguii ca', purti zeda gaca tu casi vasu ne bladu ni ria'ri ladi si, peru ndaani cani nabiidi'. Zacaca laatu, de luguiá si ruluí' nacha'hui tu, peru ndaani ladxidó' to nabiidi purti riba'na tu sti binni ne nalá tu. 26 Fariseu lú cheepa ca', lagaca nacha'hui de ladxidó' to ne cadi de luguiá si.
27 Lagapa gá si laatu, maistru de ley ne fariseu, binni rusiguii ca', purti zeda gaca tu casi ba', naquichi bé idubi ladi ne sicarú, peru ndaani dxá dxita gue'tu', ne irá ni nayuudxu'. 28 Zacaca laatu. Para binni la? ruluí' nacha'hui tu purti ruuya ca de luguiá si, peru ndaani ladxidó' to dxá de enda rusiguii ne de enda nadxaba'.
29 Lagapa gá si laatu, maistru de ley ne fariseu, binni rusiguii ca'. Runi tu xpa' ca profeta ne ruzuchaahui tu xhiu'du ca xpinni Dios ni ma guti, 30 ne na tu: “Pa nibani nu dxi bibani ca bixhoze gola nu la? qué ñacané nu ra biiti cabe ca profeta.” 31 Ne racá rihuinni laca laatu cabee ruaa tu diidxa tu xiiñi laatu purti laatu nga xiiñi cani biiti ca profeta que. 32 Yanna laatu lausaa chaahui ni biaadxa ñuni ca bixhoze gola tu.
33 Binni malu ca', ruluí' pe tu beenda gubizi. Zácaxa tu zanda ilá tu de che tu gabiá xa. 34 Nga runi zuseenda profeta ne hombre nuu xpiaani ne maistru ra nuu tu. Peru zuuti tu caadxi de laaca', ne nuu dede zucaa tu laa lu cruz, ne xcaadxi zaguiñe tu laaca ndaani xhiu'du tu ne zaladxi tu laaca de ti guidxi para sti guidxi. 35 Ne luguiá tu guiaana donda pur ca rini bixii sti irá hombre cha'hui ni huayuuti cabe dede dxi guti Abel para dxi guti Zacarías xiiñi Berequías, ni biiti cabe lade yu'du ro' ne altar ni nuu lu patiu. 36 Gabe ca' laatu, irá nga ziaba luguiá ca binni nuu yanna ri'.
Ra ucaná ladxidó' Jesús pur Jerusalén
(Lc. 13.34-35)
37 Ne óraque na Jesús:
―Ah binni Jerusalén, Jerusalén, xiñee ndi ruuti tu ca profeta ne ruchá tu guie cani ruseenda Dios ra nuu tu. Panda que tiru gucaladxe ñapa laatu ndaani naya casi runi bere ne ca xiiñi xa'na xhiaa, peru qué niná tu. 38 Para si yanna ma biaana stubi lidxi tu ne iruti culabi laa. 39 Ne gabe ca' laatu, dede yanadxí ma qué zuuya ru tu naa, dede ganda dxi gu'ya tu naa ne na tu: “Lausisaca ni biseenda Dios.”