STIIDXA JESUCRISTU NI BICAA SAN MARCU
1
Ra bizulú byui' Juan Bautista stiidxa Dios
(Mt. 3.1-12; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)
Sicarí nga bizulú evangeliu sti Jesucristu Xiiñi Dios.
Chiqué bicaa profeta Isaías ni gudxi Dios laa ucaa, ne ndi nga laani:
Zuseenda ti xpinne sa niru lú lu'
para guni chaahui neza tidi lu'.
Zuna diaga cabe cucaa tuuxa ridxi ndaani gui'xhi',
cayabi binni: “Lausiá neza tidi Señor;
lauxhele ladxidó' to,
casi ñaca cuxhele tu ti neza para laabe.”
Zacá nga laani, beeda Juan Bautista, beda nduu nisa binni ndaani gui'xhi', ne gudxi laaca naquiiñe inaba ca perdón Dios ti aca perdonar ca', ne chu' nisa ca'. Ne biree irá binni Judea ne binni guidxi Jerusalén, yeucaa diaga laabe, ne gulee ruaa ca diidxa de irá ni huachee ca', para uluu nisa be laaca ndaani guiigu Jordán.
Xhaba be la? de guicha ladi camellu ne xi' ti cinturón de guidi ndaani be, ne ro be usú ne dxiña yaga. Rusiidi be binni ne rabi be laaca':
―Nanda tobi atrá de naa jma risaca que naa. Naa la? dede nin para ñata udaa nibee xquela guidi be qué risaca'. Naa caguaa ni'sa sia' laatu, peru laabe zudii be Espíritu Santu laatu.
Ra uyuu nisa Jesús
(Mt. 3.13-17; Lc. 3.21-22)
Ca dxi que pe' biree Jesús Nazaret, ti guidxi sti Galilea, ne uluu nisa Juan laabe ndaani guiigu Jordán. 10 Casi biree be ndaani nisa biiya be bixele ibá' ne zeda yete Espíritu Santu luguiá be casi ti paloma, 11 ne ucuá ti ridxi de ibá':
―Lii nga Xiiñe ni nadxiee ne ni rusieche naa.
Ra ucala'dxi binidxaba usaba Jesús
(Mt. 4.1-11; Lc. 4.1-13)
12 Oraque yené Espíritu Santu laabe ndaani gui'xhi', 13 ne biaana be raqué cuarenta dia lade mani duxhu'. Laga nuu be raqué ucala'dxi binidxaba nusaba laabe. Ne udi'di si irá nga beeda ca ángel, beda saana ca ni gudó be raqué.
Ra bizulú Jesús xhiiña'
(Mt. 4.12-17; Lc. 4.14-15)
14 Bieguyoo si Juan la? uyé be Galilea yegüí né be ca binni que stiidxa Dios, 15 na be rabi be laaca':
―Ma bidxiña dxi gudixhe Dios guni mandar, ne ma chi aca ni. Yanna la? lainaba perdón laabe ne laguni cre stiidxa be.
Guridxi Jesús tapa hombre rie guuze'
(Mt. 4.18-22; Lc. 5.1-11)
16 Ra zidi'di be uriá ti nisa ro' lá Galilea biiya be Simón ne Andrés bi'chi', cusaba ca ti tarraya ro' ndaani nisa, canaaze ca benda purti nga xhiiña ca'. 17 Para rabi be laaca':
―Lata nanda naa ne laca zune laatu guuze', peru para chi yubi tu binni gueda né tu ra nuaa'.
18 Oraqueca bisaana ca tarraya stica' ne zinanda ca laabe.
19 Guzá ru be stindaa ne biiya be iropa xiiñi Zebedeu, Jacobo ne Juan, nuu ca ndaani ti canuá cayuni chaahui ca tarraya stica'. 20 Para gudxi be laaca chi nanda ca laabe. Ne óraque bisaana ca bixhoze ca ndaani canuá que ne cani runi né laa dxiiña', ne biree ca zinanda ca laabe.
Sti ti hombre riguite binidxaba ique
(Lc. 4.31-37)
21 Yendá cabe ndaani guidxi Capernaum ne yeusiidi Jesús ndaani yu'du dxi enda riziila'dxi'. 22 Nabé bidxagayaa ca binni que ni caní' be purti cusiidi be casi tobi ni zanda guni mandar ne cadi casi ca maistru de ley. 23 Ndaani yu'du que nuu ti hombre riguite binidxaba ique. 24 Ne bicaa ridxi:
―Xi napa neu laadu, Jesús de Nazaret. Ñee zeda unitilú lu laadu la? Runebia'ya lii. Lii nga hombre cha'hui sti Dios.
25 Oraque gudinde né Jesús binidxaba que, na rabi laa:
―Bigani ne biree de hombre ca.
26 Ne ora ziree binidxaba que de hombre que, bidii ataque laa, ne bicaa binidxaba que ti ridxi reciu, ne biree ze'. 27 Bidxagayaa ca binni nuu raqué ne gunaba diidxa saa ca', na ca':
―Xii ndi pue. Xi nacubi ri canausiidi hombre ri'. Nandxó' be dede runi mandar be binidxaba ne ruzuuba ca stiidxa be.
28 Ne qué nindaa bireeche stiidxa Jesús idubi Galilea.
Ra bianda suegra Simón Pedru
(Mt. 8.14-15; Lc. 4.38-39)
29 Ora biree cabe de ndaani yu'du que, yené Jesús Jacobo ne Juan ralidxi Simón ne Andrés. 30 Ne ora yendá ca raqué gudxi cabe Jesús huará suegra Simón nexhe né xindxá'. 31 Oraque bidxiña Jesús ra nuu be ne unaaze ná be, undisa laabe ne oraqueca biree xindxá' que, ne bidii be ni gudó ca'.
Bisianda Jesús stale binni
(Mt. 8.16-17; Lc. 4.40-41)
32 Huadxí que casi biaazi gubidxa, bedané cabe stale binni huará ne ni riguite binidxaba ique ra nuu Jesús, 33 dede bidxiña idubi naca guidxi que ra puerta yoo que. 34 Ne bisianda be stale binni ni napa adxé adxé enda huará, ne ulee be stale binidxaba de laaca'. Peru qué nudii be lugar niní' ca binidxaba que pa runibiá' ca laabe.
Byui' né Jesús binni Galilea stiidxa Dios
(Lc. 4.42-44)
35 Nuxcanda ru biasa be biree be de ndaani guidxi que, uyé be ndaani gui'xhi', ne raqué uní' né be Dios. 36 Para uyé Pedru ne ca xcompañeru yeyubi ca laabe. 37 Ne ora bidxela ca laabe, na ca rabi ca laabe:
―Irá binni canayubi lii.
38 Peru óraque, na be rabi be laaca':
―Chuu ca xcaadxi guidxi huiini ni nuu gaxha ca, para güe stiidxa Dios, purti para nga nga zenda'.
39 Ne uzá be idubi naca Galilea canayuí' be stiidxa Dios ndaani ca yu'du que ne canabee be binidxaba de binni.
Sti ti hombre napa lepra
(Mt. 8.1-4; Lc. 5.12-16)
40 Ti dxi bidxiña ti hombre huará napa lepra ra nuu be, bizuxibi xañee be ne rabi laabe:
―Pa na lu la? zanda usianda lu naa.
41 Oraque biá be laa, udixhe ná be luguiá' ne rabi be laa:
―Zusianda lii ne zia ladi lu'.
42 Ne casi biluxe uní' be, oraqueca binitilú ca gui'dxu que ladi ne bianda. 43 Para na be rabi be laa:
―Uyé yanna. 44 Peru biiya gá qué chi tidxi lu ni iruti'. Uyé ra nuu sacerdote, ne bidii ti ofrenda casi bicaa Moisés guni binni ora ma bianda, para ganna binni ma bianda lu'.
45 Para biree ze', ne bizulú byui' de irá ni uca que. Ngue runi ma qué ñanda ñuu Jesús ndaani guidxi, sínuque biaana ndaani gui'xhi'. Peru uyé binni de irá ladu ra nuu.