GUI'CHI BICAA SAN PABLU LU TITU
1
Naa nga Pablu ne naca apóstol sti Jesucristu para acaniá cani ma gulí Dios, ti guni cre chaahui ca', ne usiide laaca ni dxandí', ti ibani ca modo na be ne icaa ca enda nabani ni qué zaluxe. Qué rusiguii be, ne dede dxi ca'ru cha guidxilayú uní' be zacaa nu enda nabani ca. Bidxiña dxi uluí' be ni binni ne bisaana be ni ladxi naya güe ni. Cayune ni purti laabe gudxi be naa gune ni. Laabe bilá be laanu. Cucaa gui'chi ri lú lu, Titu, xiiñe neza Jesucristu ni runi cre nu. Rinaba lu Dios Bixhoze nu ne Señor Jesucristu, ni bilá laanu, cu' ndaaya lii ne quixhe dxí ladxidó' lo'.
Xi irá naquiiñe guni Titu Creta
Bisaana lii lu isla Creta para unduuxe lu dxiiña bizulú nu, ne irá guidxi cui lu ti hermanu gola, quixhe lu laa sa niru lú ca xpinni Cristu ni nuu ndaani guidxi que, casi bisiide lii gu'nu ni. Naquiiñe cui lu tobi ni nabani jneza, ni qué gapa chupa chonna gunaa sínuque xheela si. Ne gu'yu pa runi cre ca xiiñi be Cristu ne pa qué riní' binni laaca purti rizá gueela ca ne qué ruzuuba ca diidxa'. Purti ora ma naca cabe xaíque la? ma biaana xhiiña Dios lu ná cabe. Nga runi naquiiñe gaca ni tobi ni nabani jneza, ne cadi tobi ni ruyubi gaca ni na si, nin ni nandá' ique, nin ni rixudxi, nin ni ruyubi diidxa', ne nin ni runi ni cadi jneza para si gapa bidxichi. Sínuque gaca ni tobi ni nuu para uchagalú binni ora tiica gueda guiete ralidxi, ni nacha'hui', ni nanna ucueeza laa, ne ni runi jneza, ni rucaala'dxi guni ni na Dios, ne qué runi ni na ique. Gaca ni tobi ni runi cre stiidxa Cristu casi pe biziidi ni, ti ganda acané xcaadxi ra usiidi ni, ne laca para ganda useegu ruaa cani rucaa lú ni.
10 Purti cayasa stale cucaa lú ni yanna, jma rusi lade ca judíu ni ma bini cre Cristu. Riní' ca ni zeeda si de xiga ique ca', ne riguite ca binni. 11 Ca nga nga naquiiñe guieegu ruaa, purti canauchenda ca caadxi hermanu ne idubi familia sti'. Cusiidi cabe laaca ni cadi jneza, ne cayuni cabe ni para si gapa cabe ni idxá cue' cabe.
12 Laca tobi de laacabe, ti hombre nuu xpiaani de Creta, uní' xi naca ca binni xquidxi ra na: “Ca binni laadu nisi rusiguii ca'. Zeda gaca ca casi bi'cu', nalá ca ne nachaaba ca'.”
13 Ne dxandí ni, nga runi cayabe lii aca néu laacabe naduxhu', ti iziidi cabe chi nanda cabe stiidxa Cristu jneza, 14 ne ma cadi ulabi cabe irá cuentu ribee ca judíu, nin ni riguixhe binni ni qué riná icaa ni dxandí'.
15 Para cani cá ique ni nacha'hui la? irá ni nacha'hui para laaca'. Peru para cani qué runi cre, cani cá ique ni nadxaba la? gasti ni nacha'hui para laaca', purti dede xquenda biaani ca ne ladxidó' ca nayuudxu'. 16 Na ca runi cre ca Dios, peru pur ni runi ca rihuinni cadi dxandí ni. Feu xpia' ca', ne qué runa ca'. Qué zaquiiñe ca para ni nacha'hui'.