Ner Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Mèn Co' Nqueltàa Loo Cón Che'n Diox Le'n Ciuda Corint
1
Trè' ndlu' le' Pab ngue que' ye's loo mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox le'n ciuda Corint.
Daa, Pab, nac thìb mbi' co' mblo lèe Diox no co' mcui Diox par gàc daa thìb mbi' co' hue' di's che'n Jesucrist. Mtel' Diox daa xal gunee lezo' Diox. Ryop nu' Sost co' ndxàc hues na' por cón che'n Crist, nu' ngue nii Diox loo gu' par nedrè' loo ye's co' mzin loo gu' ndxè'. Ngue que'en ye's ndxè' loo gu', gu' co' thidte nqueltàa par mbez gu' Diox, gu' co' nzo ban le'n ciuda Corint. Ngue niin loo gu': Gu' nac mèn co' nac che'npe' Diox por thidte nqueltàa gu' loo Crist Jesús. Por cón che'n Crist, con'a ngurez Diox gu' no mblo lèe Diox gu' le' gu' ante cue ban loo Diox por ngòc gu' mèn co' ngro xà'pe' loo ryethe con' co' nac cón che'n xab izlyo' con ryete mèn co' nzo ban dib athu loo izlyo', mèn co' mbez Diox por lèe che'n Tad Jesucrist na'. Tad Jesucrist nac Tad na'. No nac Tad Jesucrist Tad mèna, ne. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' tolo li anggàc con' ndac loo gu'. Ndlyazen, ne, angli Diox no Tad Jesucrist na' le' gu' nagàl yo lezo' loo Diox no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth xtàa gu'.
Trè' ndlu' cón che'n con' ndac co' ndxàc loo mèn por cón che'n Jesucrist.
Toloque' mbezen loo Diox: Diox quix U', Diox, por cón che'n gu' tac Diox ndli angndxàc con' ndac loo gu'. Con' ndac co' ndxàc loo gu'a, ndxàca por cón che'n Crist Jesús. Diox mbli ley' gu' axta plóthe tac thidte nac gu' con Jesucrist par non gu' no nanee gu' con' co' nac con' lìcpe' no par ndxác gu' lu' gu' loo mèn no ta' gu' cuent cón che'n co' nac lìcpe' loo mèn. Cona, ngue niin loo gu' loo ye's ndxè': Di's co' nde teele' nda' mèn cuent loo gu' no nde'th mèn di'sa loo gu' cón che'n Jesucrist, ngola's gu' di'sa por mbli gu' cuent lìcpe' nac di'sa. No por ngola'spe' gu' loo Crist, yende chó con' ndxàc falt loo gu' cón che'n con' co' angngro' lezo' Diox angndli Diox loo mèn co' ndxela's láth nzi bed gu' no láth nzi quee lezo' gu' zin huiz no gàc huiz co'se' yi'th xi Tad Jesucrist na'. Tad Jesucrist na' tolo li nèe gu' loo cón che'n Tad Jesucrist axta co'se' gàc huiz yú' loo Tad Jesucrist na' loo mèn par gàca loo gu' yende chó mèn quexù' que' fals loo gu' huiza. Diox lique' ryethe con' mcàbgòn Diox li Diox loo mèn. Por cona, yub Diox mblo lèe gu' no mcui Diox gu' par thidte gàc che'n gu' ryethe co' nac che'n Tad Jesucrist na' co' nac xgan'pe' Diox.
Mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox ngòc chop ned mèn.
10 Per nalle' ña'ben loo gu' no co'xen loo gu', mèn huesen por lèe Tad Jesucrist na': Ndlyazen thidte gàc gu', no thidte li gu' xtùuz, no thidte yòo lezo' gu' par ten' gu' cón che'n Tad Jesucrist na'. No indlyasten gàc rol gu' loo cón che'n Tad Jesucrist na'. Ndxe'leque', ndlyazen thidte queltàa gu' no thidte gàc yéc gu' no thidte gàc lezo' gu' par ten' gu' thidte con' le'n lezo' gu' loo cón che'n Tad Jesucrist na'. 11 Taandxè' ngue niin loo gu', mèn huesen, tac mèn co' nac mèn guliz Cloé mda' cuent loon le' gu' ngyoo làth xtàa gu'. 12 Di's co' mda' mèn guliz Cloé cuent loon cón che'n gu' nac le' gu' mbez loo xtàa gu': Thìb ned gu' nda' lad che'n Pab, co' nac daa. Tedib ned gu' na, mbez loo xtàa gu' le' gu' nda' lad che'n Apol. Tedib ned gu' na, mbez loo xtàa gu' le' gu' nda' lad che'n Pedr. Tedib ned gu' na, mbez loo xtàa gu' le' gu' nda' lad che'n Crist. 13 ¿Xá mod nac cona? ¿Ché' ngue li gu' cuent le' Crist ñibe' loo ndxepte gu' no maste, cà'? Yende xàa. Yende mod gàca tataa loo Crist, ey. ¿Ché' ngue li gu' cuent le' daa, co' nac Pab, mquée loo cruz por cón che'n gu', cà'? Yende mod gàca tataa, ne. O ¿ché' ngue li gu' cuent ngòc bautizar gu' por lèe daa, co' nac Pab, cà'? Ne' ne' yen mod gàca tataa, ne. ¡Máa yob yéc gu' na, mèn Corint! 14 Mbezen Diox quix U', Diox, loo Diox le' daa ne'nglide bautizar nec thìb gu'. Ante mblin bautizar chopte mèn no maste, co' nac Crisp no Gay. 15 No por cona, nec thìb gu' ñee loon le' gu' ngòc bautizar por daa, co' nac Pab. 16 Ante nte' lezon le' daa mbli bautizar mèn guliz Estef, ne. Per ne'tyede lezon ché' nzore' chó más mèn co' mblin bautizar. 17 Ne'ntel'te Crist daa par mxo'f zin'en zin' par lin bautizar mèn. Ndxe'leque', mtel' Crist daa par gon yalbàn cón che'n di's ndac co' nac che'n Diox par lyá' mèn loo con' ryes thidtene. Per ne'ndaden cuent cón che'n di's ndac xal nac di's co' nde'f di's ndxác tín' mèn par ne'gabte mèn anxle' nac ryethe con' no yende cón ntac ryethe con' co' ngòc loo Crist co'se' mque' mèn Crist loo cruz.
Crist ndxàp ryethe con' roo con' xèn co' nac che'npe' yub Diox la's nii Crist no la's ya' Crist. No ndxác Crist ryethe con' co' ndxác Diox.
18 Per mèn co' nau' yéc no mèn co' nau' loo co' nac leque mèn co' nzi tee lux loo Diox, co' nee di's, mèn co' tith ryo xà' loo cón che'n Diox par tyactìi mèna thidtene yiloa, mèna mbez le' mèn co' ngo yalbàn cón che'n xá mod no cón che'n chonon mque' mèn Crist loo cruz nquée mbii yéc. Per loo mèn co' mblyá'le' loo con' ryes, co' nee di's nac na', loo mèna cón che'n yalbàna nac co' nda' cuent cón che'n con' roo con' xèn co' nzo la's nii Diox no co' nzo la's ya' Diox. 19 Tac di's co' ndub loo libr co' nac xti's Diox mbez:
Daa li le' mèn co' nde'f di's ndxác yende cón ntac co' ndxác mèna. No lin yende cón ntac xtùuz mèn co' ndli mèna xtùuz.
20 ¿Chó sirv ndli mbez mèn co' ndxác, no mèn co' nac maistr, no mèn co' noo noo ncàa cuent cón che'n chol di's co' nac che'n izlyo' ndxè', à'? Pues, rye co' ndxác mèn che'n izlyo' ndxè', Diox mbli ngòc rye co' ndxác mèna xal con' co' yende chó juis. No mbli Diox ngòc mèna xal mèn co' nquée mbii yéc loo cón che'n Diox. 21 Diox co' thidte ndxác nanee cón ndli Diox, Diox mbli no ne'nda'de Diox lugar le' mèn che'n izlyo' ta' cuent cón che'n Diox ante por con' co' ngo mèn cuent ndxác mèn no mté'th mèn co' nac con' che'npe' izlyo' ndxè'. Más quee lezo' Diox ntelá' Diox mèn co' ngòp yalxla's loo Diox loo con' ryes ante por mbìn mèn cón che'n di's ndac che'n Diox, mastale' mden' mèn co' nde'f di's ndxác cón che'n izlyo' ndxè' le' mèn co' ngo yalbàn cón che'n di's ndac che'n Crist nquée mbii yéc co'se' ngo mèna yalbàn.
22 Naneeque' na' no nda'que' na' cuent le' mèn nación Israel ndlya's a la fuerz li nu' chol yalguzye' par alithe hui' mèna ndxàc yalguzye' loo mèna. No naneeque' na' no nda'que' na' cuent le' mèn nación Grieg na, ndlya'sque' mèna gòn mèna no tolo ñee mèna cón che'n chol con' cub co' nac co' ndli mèn xtùuz par más tolo gác mèn nación Grieg. 23 Per ndxe'leque', nu' ngo yalbàn cón che'n di's ndac cón che'n xá mod no cón che'n chonon mque' mèn Crist loo cruz. No co'se' ndxòn mèn nación Israel cón che'n di's ndac ndxè', ale nden' mèna ngòc nguàal con' nac di'sa ndyac mèna. Le' loo mèn co' inacte mèn nación Israel na, ndyac mèna le' cón che'n Crist co' ndxo yalbàn loo mèn nac xal di's co' ndyoodi's thìb mèn co' nquée mbii yéc. 24 Per loo mèn co' mbrez Diox no co' mblec Diox no co' mblo lèe Diox par yila's mèna loo Diox por cón che'n Jesucrist, que nac mèna mèn nación Israel, que nac mèna mèn co' inacte mèn nación Israel, loo mèna Crist nac xa' co' ñibe'pe' loo ryethe con' por cón che'n con' roo con' xèn co' nzo la's nii Diox no co' nzo la's ya' Diox. No mbli Diox thidtene ndxác Crist ryethe con' co' ndxácpe' Diox. 25 Tac ryethe con' co' mbez mèn nac cón che'n Diox co' mxo'f zin' Diox loo Crist, mèn co' nziri' loo izlyo' ndli cuent yende chó juis con'a. Per ndxe'leque', zin' co' mxo'f zin' Diox loo Crist nac co' ndlu' loo mèn le' Diox axta arid ndxác tín'. No co'se' ndli zin' Diox thìb con' co' iñaade li zin' Diox, ncàba thìb con' más con' roo con' xèn leque chol con' co' ndxác chol mèn li mèn. 26 Per hui' gu' nexa, mèn huesen por cón che'n Crist: Fta' gu' cuent co' huenleque' le' Diox ngurez gu' no mblo xà'le' Diox gu' mastale' ndxepte gu' nac mèn co' ndxác xal ndli mèn co' nac che'n izlyo' ndxè' cuent ndxác mèn. Ne' ne' inac gu' mèn co' ndxàp huax con' roo con' xèn la's nii gu' no la's ya' gu'. Ne' ne' inac gu' mèn co' nde bin co' nxyo'f lèe nxyo'f xti's làth gu'. 27 Ndxe'leque', Diox ngue cui mèn co' nac mèn lad yox, co' nac mèn prob, co' nac mèn co' thidtene yende cón mté'th co'se' ngua mèna scuel, par yòo mèna loo cón che'n Diox. Le' sya, tataa mod tethon Diox mèn che'n izlyo' co' nde'f di's ndxác. No ngue cui Diox mèn co' iñaade nzo fuerz par tethon Diox mèn che'n izlyo' co' ndli cuent anze'f ntac mèna tac ndxàp mèna fuerz. 28 Diox ngue cui mèn co' yende cón ntac, mèn co' nau' loo nau' yéc no mèn co' ale leque xtàa mèn mtè'b par xo'f zin' Diox thìb zin' loo mèna par li Diox le' mèn co' nau' loo nau' yéca tethon mèn co' nde'f di's ndxác. No gàc mèn co' nde'f di's ndxác mèn co' yende cón ntac loo xtàa mèn. 29 Tataa ngue li Diox loo mèna par nec thìb mèna ne'tye'ste loo Diox co'se' tub rez Diox cón che'n mèn. 30 Yub Diox mbli thidte ngòc gu' con Crist Jesús. Por con' co' mbli Diox loo Crist Jesús, nac Crist Jesús xa' co' ndlu' loo na' cón che'n co' nac lìcpe' yalndxác che'n Diox. Por con' co' mbli Diox, nac Crist Jesús xa' co' mtelì na' no co' mtembìi na' par nac na' mèn nalì no nac na' mèn nambìi loo Diox. No por con' mbli Diox, nac Crist Jesús xa' co' mblo' xà' na' loo cón che'n xab izlyo' par nac na' mèn che'npe' Diox. No mbli Diox nac Crist Jesús xa' co' mdix cón che'n xquin na' no xtol na' par tataa mod mbli Crist Jesús loo na' ne'quexù'de Diox na' por cón che'n xquin na' no xtol na'. 31 Tataa mbli Diox no Tad Jesucrist na' loo na' par ngòca xal ndub di's loo libr co' nac xti's Diox co' mbez:
Chele' chol mèn lya's ta' gust lezo' mèn co'se' tyoodi's mèn cón che'n chol con', más huen xexte gàc mèna cón che'npe' mèna. Más huen ta' mèna gust lezo' mèn cón che'n con' roo con' xèn co' mbli no Diox mèna.