Ner Cart Co' Mque' Juàn Ye's Loo Mèn
1
Trè' ndlu' cón che'n xá mod yòo ban no mèn Diox thidtene.
Ngue que'en ye's ndxè' loo gu' co' nac cón che'n di's ndac co' ndlu' loo mèn cón che'n xá mod li mèn par yòo ban no mèn Diox thidtene. Cón che'n di's ndacpe' ndxè' nac yub Jesucrist co' nzole' ndoore' co'se' mbli Diox ngure ryethe con' co' nziri' nalle'. Mbìnpe' nu' ryethe con' gunii Jesucrist loo mèn. Gunèepe' nu' con ngudloope' nu' con' co' mbli Jesucrist, ne. Huen huen mbui' nu' loo Jesucrist axta mbuàal nu' lad Jesucrist con ya'pe' nu'. Por cona, nda' nu' cuent loo gu' le' Jesucrist nac angoluxte xa' co' ndlu' loo mèn cón che'n xá mod li mèn par yòo ban no mèn Diox thidtene. Diox mbli par gunèe loope' nu' Jesucrist co' mblu' loo nu' cón che'n xá mod yòo ban no mèn Diox thidtene. No nda'que' nu' cuent loo mèn cón che'n xá mod yòo ban no mèn Diox thidtene. No cona, ngue te'th nu' no ngue lu' nu' loo gu' co' nac cón che'n xá mod yòo ban no mèn Diox thidtene. Póla, ante Diox non xá mod li Diox par yòo ban no mèn Diox thidtene. Per nalle', mblu' Diox cón che'n xá mod yòo ban no mèn Diox, mod co' ndxàc loo mèn por cón che'n Jesucrist. Cona, ngue ta' nu' cuent no ngue go xo'f nu' loo gu' co' gunèele' nu' no co' mbìnle' nu' cón che'n Jesucrist par thidte gàc gu' con nu' nalle' loo cón che'n Diox xal, lìcque', thidte ndxàc nu' con Diox co' nac xud na' no con Jesucrist co' nac xgan' Diox. Cona, taandxè' ngue que' nu' ye's ndxè' loo gu' par thidteneque' tyac lezo' gu' por thidte ndxàc gu' con Crist.
Juàn ngue ta' cuent cón che'n Diox le' Diox nac xal thìb xnìi, co' nee di's, co' ndlu' nac Diox Diox ndacpe'.
Con' ndxè' nac cón che'n di's co' mblu' Jesucrist loo nu' no ngue lu' nu'i no ngue te'th nu'i loo gu', ne, le' Diox nquée xnìi, co' nee di's, nac Diox Diox ndacpe' no nec thìb con' xin no con' cap no co' nac rye loothe con' ye'rsin' gác yòo loo Diox. Chele' na' mbez thidte ndxàc na' loo Diox por cón che'n Jesucrist no, làth xtau'a, nzi tee li na' con' ye'rsin', le' sya, leque na' ngue gosua' yalgutyè' cón che'n co' ndxàc na' loo Diox no cón che'n con' co' nzi tee ban li na' loo cón che'n Diox. Per chele' na' que tee ban loo con' co' nac con' ndac xalque' nac Diox thìb Diox co' ndli ante con' ndacpe', sya, lìcque', thidte ndxàc na' con thìb xtàa na' no con tedib xtàa na'. No tataa mod rye xquin na' no xtol na' co' nde teele' ncua'n na', Diox nton'a loo na' por cón che'n ren Tad Jesucrist co' mxyo.
Chele' na' gab indxàpte na' xquin na' no xtol na', leque na' ngue li par nquedìi na' na'. Le' sya, leque na' ndli ndxàc na' mèn co' indlide con' co' nac con' lìcpe'. Per chele' na' xop dol cón che'n xtol na' loo Diox, nzoque' mod gàp na' yalxla's loo Diox le' Diox li con' co' nac con' nalì no con' nambìi loo na' co' nac ton' Diox xtol na' no li Diox gàc na' mèn nambìi no mèn nalì loo Diox por mbembìi na' loo ryethe con' ye'rsin' co' mbli na'. 10 Per chele' na' gab thidtene tarte cua'n na' xquin na' par gàp na' xtol na', sya, tataa mod ndlu' na' no mbez na' le' Diox ndyè'. Le' sya, chele' na' tataa ndli, lìcpe' ba'i, inacte na' mèn co' mdyalle' no co' ngola'sle' cón che'n di's ndac co' nac lìcpe'.