Ner Cart Co' Mque' Pedr Ye's Loo Mèn
1
Pedr mque' ye's loo mèn co' ngola'sle' loo cón che'n Diox por cón che'n Jesucrist, mèn co' mque tee re's pál.
Daa, Pedr, nac thìb mbi' co' ndxe' di's cón che'n Jesucrist loo mèn, co' nee di's, leque yub Jesucrist mtel' daa loo mèn. Ngue que'en ye's ndxè' loo rye gu', gu' co' ngola'sle' loo Jesús no loo cón che'n Jesús, gu' co' ngro' nacionpe' gu', gu' co' nzo ban yèezya' che'n làaz mèn ponto, gu' co' nzo ban yèezya' che'n làaz mèn galacia, gu' co' nzo ban yèezya' che'n làaz mèn capadocia, gu' co' nzo ban yèezya' che'n làaz mèn asia, no gu' co' nzo ban yèezya' che'n làaz mèn bitiñ. Diox xud na' mcui gu' xalque' mnibe' Diox loo lezo' Diox li Diox xal nac co' gunee lezo' Diox li Diox axta más pólle'a. Por cón che'n Xpii Natú' che'n Diox, Diox mblo' xà' gu' loo ryethe con' ye'rsin' co' nac cón che'n xab izlyo' par ante tyubdi's gu' loo Diox no par gàc gu' mèn nalì no mèn nambìi loo Diox por cón che'n renpe' Jesucrist. Ndlyazen le' Diox li anggàc huax con' ndac loo gu'. No ndlyazen yo nagàl lezo' gu' loo Diox no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth xtàa gu'.
Yalnaban cub ndxè' nac thìb yalnaban co' ngure quee lezo' mèn gàc loo mèn póla.
Ndlyazen gab na' le' Diox co' nac xud Tad Jesucrist na' nac Diox roo no Diox xèn. Por anze'f mblyat lezo' Diox gunèe Diox na', mbli Diox ngòc na' mèn co' ngue no tedib yalnaban cub xal co'se' ndxàca loo thìb mbeto' co' ndxáal loo izlyo'. Tataa ngòc loo na' por mbli Diox le' Jesucrist ngro xban làth mèn nguth. No por ngro xban Jesucrist làth mèn nguth, ndxàca loo na' le' na' nzi quee lezo' gàc loo na' tedib yalnaban co' gàc thìb yalnaban más ndac yiloa. No li Diox le' gu' gàc che'n no yan' no gu' con' co' nac xal thìb herens co' ngue quenap Diox loo bé' co' gàc che'npe' gu' yiloa. No con' co' gàc che'n gu'a no con' co' yan' no gu'a ne'lyuxte thidtene. No ne' ne' yen mod gàc con'a con' zab. No ne' ne' yen mod gàc con'a xal con' ngol' xal ndxol' chol laa nayèe co' ngol'. No com le' gu' ndxela'sque' loo Diox, ¿lé'?, Diox nquenap gu' por cón che'n con' roo no con' xèn co' ndxàp Diox la's nii Diox no la's ya' Diox axta co'se' gàc huiz yòo gu' loo bé' par ban no gu' Diox thidtene tya. No lu' Diox con' co' yan' no gu' no co' gàc che'npe' gu' le'n huiz co' gàc lult tiemp loo izlyo' ndxè'.
No por cón che'n ryethe con'a, nden'en no naneen ndyac lezo' gu' mastale' nquin gàc huax yaltìi loo gu' no ten' gu' huax yaltìi ndxep tiemp. Axta arid ntaca loo Diox le' gu' ndxela's loo Diox no ndxàp gu' yalxla's loo Diox. Diox non nquin gàc loo gu' tyactìi gu' par ñee Diox ñeene' ché' xec gu' que tee ban gu' loo cón che'n Diox. Co'se' ndxàc con'a loo gu', naca xal co'se' nsun' mèn or con quìi par ta' mèn cuent ñeene' ché' nac ora orpe'. Co'se' nxec mèn ndxàc chol yaltìi co' ndxàc loo mèn, le' sya, cón che'n mèna axta arid ntac loo Diox más leque or co' ndxeza' no co' ndlyux. Por cona, ngue niin loo gu': Chele' gu', lìcque', tolo gàp yalxla's loo Diox no tolo yila's gu' loo Diox láth ndxàc chol yaltìi loo gu', syase co Diox cuent nac gu' mèn ndac. No li Diox gàc con' roo no con' xèn loo gu'. No li Diox gàc gu' mèn guryath no mèn guryèn loo taamas mèn co'se' yi'th Jesucrist loo izlyo' ndxè' tedib vez.
Nonquen le' gu' anze'f nque' lezo' Jesucrist mastale' tarte ñèe gu' xá ñaa Jesucrist. No por ndxàp gu' yalxla's loo Jesucrist, mastale' tarte ñèe gu' xá ñaa Jesucrist, ndyac tín' lezo' gu' no thidtene nxo'f nde' nxo'f ndla' lezo' gu'. No por anze'f ndyac lezo' gu'a, nonquen naca thìb con' roo no thìb con' xèn loo gu' no axta ne' ne' gác gu' ta' gu' cuent co' ndxàc loo gu' loo cón che'n Jesucrist loo mèn. No por mbli gu' no mxec yèe gu' ngola's gu' loo cón che'n Jesucrist, mblyá' alm gu' no xpii gu' loo ryethe con' ryes tac ngola's gu' loo Jesucrist par mblyá' gu' loo ryethe con' ryes.
10 No axta más póla mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox huen huen mbral no mdub rez mèna loo libr co' nac xti's Diox co' nac testament gox no mdoodi's mèna cón che'n xá mod lyá' mèn loo ryethe con' ryes. No con'a nac con' ndac co' mbli nèe Diox angli Diox loo gu' le'n tiemp ndxè'. 11 Leque yub Xpii che'n Crist co' nac Xpii Natú' mbli par ngro xo'f loo mèn co' mde'th di's. No mda' mèna cuent con' co' tyactìi Crist no xá mod gàc ryethe con' roo no ryethe con' xèn loo Crist co' gàc loo Crist yiloa. Mèna mblya's ngo xo'f chó nac mbi' co' gàc Crist no pól gàc tiemp co'se' yi'th Crist loo izlyo' ndxè' xal mblo xo'f Xpii Natú'i loo mèna, Xpii Natú' co' ngo no mèna. 12 Per leque yub Diox mbli ngro xo'f cón che'n con' co' mbli mèna xtùuz no con' co' mdoodi's mèna inacte con'a con' co' gàc loo leque yub mèna. Ndxe'leque', Diox mblu' loo mèna le' cón che'n con'a nac co' ndxàc loo na' nalle'. No nalle' leque cón che'n con' co' mbli mèn xtùuz pólle'a nac leque con' co' ndxath no co' ndxèn loo gu'. No ndxath no ndxèn con' ndxè' loo gu' por cón che'n mèn co' ngo yalbàn cón che'n xá mod lyá' mèn loo con' ryes. Ngo mèna yalbàn por cón che'n con' roo no con' xèn co' ndli Xpii Natú' loo na'. Xpii Natú' co' mtel' Diox co' ngro' loo bé' loo na'. No leque cón che'n con' ndxè' nac con' co' mbli angl xtùuz par ñee angl no ta' angl cuent cón con'a no xá mod gàc con'a.
Diox mblec na' no mcui Diox na' par ryo xà' na' loo ryethe con' ye'rsin' co' nac cón che'n xab izlyo' par que tee ban ndac na' loo Diox.
13 Cona, ndlyazen huen huen li gu' xtùuz cón che'n con' co' ndli gu'. No ndlyazen nabe'ste que tee ban gu' no ne'zi'fte gu' arid con' ye'rsin' la's nii gu' no la's ya' gu' ned nzi tee gu'. Ante bli gu' xtùuz loo ryethe con' ndac co' li Diox loo gu' no co' ta' Diox loo gu' co' nzi quee lezo' gu' gàc loo gu' co'se' yú' loo Jesucrist loo mèn loo izlyo' ndxè' tedib vez. 14 Fque tee ban gu' làth xtàa gu' xal myen' bix co' ndyubdi'sque' loo xud myen'. Ne'que tee bante gu' xal ngòc yalnaban co' mque tee ban gu' póla ndoore' co'se' tarte ta' gu' cuent cón che'n Diox no co'se' tarte libe' gu' Diox por cón che'n Jesucrist. 15 Ndxe'leque', fque tee banque' gu' loo cón che'n Diox xal mèn co' thidteneque' ngro xà' loo ryethe con' ye'rsin' co' nac cón che'n xab izlyo'. Tataa mod bli gu' tac Diox co' mblec gu' no Diox co' mcui gu' par ngòo gu' loo cón che'n Diox, Diox nac thìb Diox nalì no thìb Diox nambìi no thìb Diox natú'. 16 Loo libr co' nac xti's Diox ndub di's co' mbez taandxè':
Gòc gu' mèn co' ngro xà'que' loo ryethe con' ye'rsin' co' nac cón che'n xab izlyo' tac daa nac thìb Diox nalì no thìb Diox nambìi no thìb Diox natú'.
17 Yende chó mèn nzo co' más ndyu' loo Diox leque taamas mèn. Chele' gu' mbez: ―Pay― loo Diox, Diox co' ndla's loo thìb thìb mèn xá mod nzi tee ban mèn par tub rez Diox cón che'n mèn yiloa, ndxàal zyeb gu' ñèe gu' Diox le'n ryethe huiz co' naban gu'. 18 Diox mbli par mblyá' gu' loo thìb yalnaban co' yende cón ntac co' ngòc thìb yalnaban co' mque tee ban gu' póla, co' ngòc co' mté'th gu' loo xudgool gu'. No gu' nda'que' cuent co' huenleque' le' co'se' mtelá' Diox gu' loo con' ryes por mdyon' xtol gu' co' angngòc loo gu' nalle', cón che'n con' co' angmbli Diox loo gu' ne'ndi'de gu' con'a por cón che'n con' co' ndlyux no con' co' ndxeza' xal ndxeza' or no plat. 19 Ndxe'leque', mtelá' Diox gu' loo con' ryes por cón che'n ren che'n ladpe' Crist, ren co' anze'f ntac loo Diox. Leque yub Crist mda' yalnaban Crist loo yalguth por cón che'n xtol mèn xal co'se' ndxuth mèn thìb mbacxil' yen' co' be' nac thìb mbacxil' nambìi no co' tarte gàc nec thìb con' zab no nec thìb yalquìi loo par guth mèn mbacxil'a par xo mèn rena loo Diox loo izlyo'. 20 Diox mdoo Crist no mnibe' Diox loo Crist par gàc con' co' ngòcle' loo Crist. Tataa mbli Diox loo Crist ndoore' cuec Diox no mxèn' Diox izlyo'. Per ne'ngàcte con'a loo Crist póla. Ndxe'leque', ngòca loo Crist le'n lult tiemp co' nac tiemp ndxè' ale mbyú' Crist loo mèn no mbi'th Crist loo mèn loo izlyo' ndxè' par ngòc con' ndac loo gu' nalle'. 21 No por cón che'n Crist gu' ngola'sque' loo Diox, Diox co' mblo xban Crist làth mèn nguth. No mbli Diox ngòc con' guryath no con' guryèn loo Crist. No por cón che'n con' co' mbli Diox loo Crist, thidtene mbli nèe gu' gu' le' gu' ndxela'sque' no nzi queeque' lezo' gu' loo cón che'n Diox. 22 No nalle' por mdubdi'sque' gu' loo di's ndac co' mbìn gu' co' nac lìcpe' cón che'n Diox xalque' mblyath no Xpii Natú' gu' par mbìn gu' di's cón che'n di's ndaca, mbli gu' par ngòc gu' mèn nalì no mèn nambìi loo Diox par tataa mod, lìcque', nque' lezo' gu' ñèe gu' hues xtàa gu' co' ngòo loo cón che'n Diox. No ndxàal tataaque' tolo que' lezo' gu' ñèe gu' thìb xtàa gu' no tedib xtàa gu' dib nzo yéc gu' no dib nzo lezo' gu'. 23 Xalque' niin loo gu', gu' ngòcle' mèn cub xal thìb mbeto' co' ndxáal loo izlyo'. Per ne'ngàcte con' ndxè' loo gu' xal co'se' ndxáal mèn por ren che'n xud mèn no ren che'n xna' mèn co' ndxath no co' ndlyux. Ndxe'leque', ngòca loo gu' ante por cón che'n xti's Diox. Nè nac di's che'n xti's Diox tac ndli xti's Diox nden' mèn di's xá nac mod co' nque tee ban mèn co'se' ndlab mèn xti's Diox o co'se' ndxòn mèn xti's Diox. 24 Tac loo libr co' nac xti's Diox ndub di's co' mbez taandxè':
Rye bin mèn co' naban loo izlyo' ndxè' nac xal huan nayèe. No ryethe con' roo no con' xèn co' mbez mèn nac mèn no co' ndli mèn nac xal nac ye' huan co' nxec thìb huiz no thìb ze no maste. Huana mbiiz. Le' ye' co' nxyo'f loo huana ndxàb loo izlyo'. 25 Per ndxe'leque', di's co' nac xti's Tad Diox thidteneque' nzo. Ne'lyuxte xti's Diox. Tyubque' di'sa xal mbez di's loo libr co' nac xti's Diox.
Pues di's co' nac xti's Diox ndxè' nac di's co' ngo mèn yalbàn loo gu' co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes.