Ner Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Mèn Ciuda Tesalónica
1
Mèn co' mblyath no Pab loo zin' co' mxo'f zin' Pab ngo no Pab co'se' mque' Pab ye's loo mèn co' ndxela's loo Diox por cón che'n Crist, mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox le'n ciuda Tesalónica.
Daa, co' nac Pab, ngue que'en ye's co' nac ner cart ndxè' loo gu', gu' co' ngòo loo cón che'n Diox por cón che'n Crist, gu' co' nqueltàa loo cón che'n Diox le'n ciuda Tesalónica. Leque tiemp, Silvan no Timote no daa, nu' ngue nii Diox loo gu'. Diox xud na' no Tad Jesucrist na' mcui gu' par nac gu' che'npe' Diox no che'npe' Tad Jesucrist na'. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' ryo' lezo' li anggàc con' ndac loo gu'. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' tolo li par yo nagàl lezo' gu' loo Diox no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth xtàa gu'.
Mèn ciuda Tesalónica co' ngòo loo cón che'n Diox mblu' loo taamas mèn xá mod ngola's mèn ciuda Tesalónica no xá mod ndyubdi's mèna loo Crist.
Mbezen Diox quix U', Diox, loo Diox por cón che'n ryete gu'. Nte'que' lezon ña'ben cón che'n gu' co'se' mbezen Diox, ne. Thidteneque' indxathlasten mbezen Diox quix U', Diox, loo Diox, por cón che'n gu' co'se' mbezen loo Diox xud na' xá mod mxo'f zin' gu' zin' cón che'n Crist tac ndxela's gu' loo Crist. No mbezen Diox quix U', Diox, loo Diox, cón che'n gu' co'se' mbezen Diox. Tac naneequen xá mod anze'f mbliguth gu' zin' tac nque'que' lezo' gu' Diox no nque'que' lezo' gu' ñèe gu' hues xtàa gu'. Mbezen Diox quix U', Diox, loo Diox por cón che'n gu', ne, tac non daa xá mod ncha'la's gu' tac gu' nzi queeque' lezo' loo con' co' gàc loo gu' no con' co' gàc che'npe' gu' por cón che'n Tad Jesucrist na'. Gu' co' ndxàc mèn huesen por cón che'n Crist, Diox nque' lezo' ñèe Diox gu'. Daa naneeque' le' Diox mcui gu' par yòo gu' loo cón che'n Diox no par que tee li gu' sirv loo Diox. Tac co'se' mblu'en loo gu' cón che'n di's ndac, ne'nglu'dena loo gu' xal nac mod co' angndyoodi's mèn. Ndxe'leque', Xpii Natú' mblyath no daa co'se' mblon yalbàn loo gu'. Mblyath no Xpii Natú' gu', ne, axtaque' ngòp gu' yalxla's lìcque' nac di's cón che'n di's ndac ndxè'. Gu' non no naneeque' gu' xá mod mque tee ban daa làth gu' par mcàba con' ndac loo gu'.
Le' por part cón che'n gu' na, gu' mblique' xal mblu' nu' loo gu'. No mblique' gu' xalque' ngòc mod co' mblu' Tad Jesucrist loo gu' par li gu' xal ndyee di's co' mblu' Jesucrist loo mèn. No ndyalque' gu' mbìn gu' di's co' nac di's ndac, con gust, xalque' mbli Xpii Natú' ngòca tataa loo gu' mastale' mxactìi gu' axta plóthe. Tataa mod leque gu' mblu' gu' xal thìb muestr loo mèn co' ndxela's loo cón che'n Diox por cón che'n Crist par ned le'n rye yèezya' che'n làaz mèn macedon no rye yèezya' che'n làaz mèn acay xá mod mque tee ban ndac gu' par tataa mod que tee ban ndac mèna, ne. Por cona, por cón che'n gu' mbyath mbyèn cón che'n di's ndac che'n Diox loo mèn huax lugar. Ne'ngyathte no ne'ngyènte cón che'n di's ndac ante loo mèn yèezya' che'n làaz mèn macedon no mèn yèezya' che'n làaz mèn acay. Ndxe'leque', mbyath di's ndac ndxè' loo mèn ryete lugar co'te' mbìn mèn xal ndxela's gu' loo Diox. Por cona, ya inquinte tolo ta' nu' cuent cón che'n xá mod ndxela'sque' gu' loo Diox no loo cón che'n Diox loo taamas mèn. Ndxe'leque', ale yub mèna nda' cuent no ndyoodi's mèna cón che'n xal mcàba loo gu' co'se' mbi'th too naa nu' gu' no mblu'en cón che'n di's ndac ndxè' loo gu'. Le' gu' na, nabe'ste mblo gu' lezo' gu' co'se' ngo nu' làth gu'. Nda' mèna cuent cón che'n gu', ne, xá mod mblá' gu', ya ne'tolode ngue li gu' cas loo rye tatol no rye naxnax no rye mdo' no rye gunab co' mbez gu' ngòc diox gu' ndoore' yila's gu' loo cón che'n Crist. Tataa mbli gu' par ngòo gu' loo cón che'n Diox no par tlo gu', li gu' sirv loo angoluxte Diox co' naban co' nac lìcpe' Diox co' inquedìide mèn. 10 Leque mèn yèezya' che'n làaz mèn macedon no mèn yèezya' che'n làaz mèn acay nda' cuent cón che'n gu' loon xá mod nzi quee lezo' gu' loo con' co' gàc loo gu' no co' gàc che'npe' gu' axta co'se' gàc huiz bere Jesús co' nac xgan' Diox, yi'th Jesús xgan' Diox loo bé', Jesús co' mbli Diox ngro xban làth mèn nguth. Jesùs nac xa' co' mtelá' na' loo con' ryes par ne'tetìide Diox na' no ne'zib quìide Diox na' co'se' gàc huiz co' yilo la's Diox loo mèn no co' yilo tub rez Diox cón che'n mèn.