Nerleque' Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Thìb Mybòo Co' Ngro' Lèe Timote
1
Pab ngue que' ye's loo Timote.
Daa, Pab, nac thìb mbi' co' ndxe' di's cón che'n Jesucrist ned ndyeen loo mèn rye ned xalque' mnibe' Diox loon, Diox co' ntelá' mèn loo con' ryes, no xalque' ñibe' Tad Jesucrist loon. Por cón che'n Jesucrist nzi quee lezo' na' cón che'n con' co' gàc loo na' yiloa. Ngue que'en ye's ndxè' lool, Timote, lùu co' nac xal xgan'pe' daa loo cón che'n co' ndxela's na' cón che'n Jesucrist. Anze'f ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' li anggàc con' ndac lool. Ndlyazen lyat lezo' xud na' Diox no Tad Jesucrist na' ñèe xud na' Diox no Tad Jesucrist na' lùu. No ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' li nagàl yo lezo'l loo ryethe con' no que tee banl rye ndal no rye ndye'thl làth xtàal.
Trè' ngue lu' Pab cón che'n xley' co' nac xley' gutyè' co' ndlu' ndxep mèn loo xtàa mèn.
Fte' lezo'l xalque' guniin lool ndoore' co'se' tenen ned gan par ned le'n yèezya' che'n làaz mèn macedon par tolo yan'l le'n ciuda Efes par la'sl no ñibe'l loo ndxep mèn co' ndxela's loo cón che'n Diox por cón che'n Jesucrist, mèn co' nqueltàa tya, par ne'lu'de mèna chol di's co' nac tedib xley' loo taamas mèn tya. Tataa bli xal guniina lool. Ne'ta'del lugar loo mèna tyub nza mèna loo chol cuent co' nac cuentgool no di's co' ndlu' cón che'n mèn nación Israel co' nda' mèn cuent loo xtàa mèn co' nac cón che'n bin mèn co' mban póla póla. Thidtene ne'lá'de mèna no ne'cuedte mèna chele' lùu ne'tau'te loo di's co' ndyoodi's mèna. Cuenta nac thìb cuent co' angndyoodi's mèn no angndxòn mèn. Nec thìb mod ndlyath no di'sa no cuenta mèn loo cón che'n co' ndlu' Diox loo na' cón che'n co' ndxela's na' cón che'n Crist par altantleque' cue mèn loo cón che'n Diox no xal ndxàal tyubdi's na' loo Diox. Cona, beren, ngue ñibe'en lool, Timote: Tolo blu' cón che'n Crist loo mèna.
Tac con' ndxè' nac co' ñibe'pe'en lool le' lùu lu' loo mèn gàp mèn thidte xtùuz no gàp mèn thidte lezo' mèn loo cón che'n Diox co' ndxela's mèn par tolo que' lezo' mèn Diox no Crist, no que' lezo' mèn ñèe mèn xtàa mèn thìb lì yéc mèn no thìb lì lezo' mèn. No ñibe'l le' ryethe xtùuz co' ndyro' lezo' mèn gàc thìb xtùuz ndac. No ñibe' loo mèn le' mèn, lìcque', yila's loo cón che'n Crist co' nac lìcpe'. Ngue niin lool, ne, Timote: Nzo ndxep mèn co' ne'ndalte li co' ñibe' Diox. Mèna mdoo xà' lezo' loo cón che'n Tad Crist no ngro xà' mèna loo cón che'n Diox. Mèna mdyuhuan loo cón che'n Diox por nzi tee yòn mèna no nzi tee toodi's mèna ante di's co' yende cón ntac. Mèna ndlya's gàc maistr par lu' mèna cón che'n chol xley' loo mèn. Per prob mèna, axta ne' ne' inda' mèna cuent cón ndlu' mèna no cón ndyoodi's mèna. No axta ne' ne' ñee mèna cón nac co' ngue li nèe mèna loo xtàa mèna con dibaxla's par ñee mèna ñeene' ché', lìcque', nac con'a no di'sa xal ñibe' Diox loo ley che'n Moisés par lu' mèna loo xtàa mèna.
Per ndxe'leque', na' naneeque' huenque' nac yalnibe' che'n ley co' mxo'f Moisés loo mèn póla chele' mèn tyubdi's loo rye con' no ndlu' mèn loo xtàa mèn, con' co', lìcque', ñibe'pe' ley co' mxo'f Moisés loo mèn xal ndxàal li mèn xal ñibe' Diox. Per naneeque' na' no nonque' na' le' Moisés ne'ntan'te leya par ñibe' leya loo mèn nalì no loo mèn nambìi. Ndxe'leque', leya mxyo'f par ñibe' leya loo mèn brut; par ñibe' leya loo mèn naad no loo mèn nguud; par ñibe' leya loo mèn co' indlide cas loo Diox; par ñibe' leya loo mèn co' ndxàp xtol; par ñibe' leya loo mèn ye'rsin'; par ñibe' leya loo mèn co' indlide cas loo cón che'n Diox; par ñibe' leya loo mèn co' ndxuth xud no loo mèn co' ndxuth xna'; par ñibe' leya loo mèn co' ndxuth xtàa; 10 par ñibe' leya loo mèn co' ncua'n xin' huan; par ñibe' leya loo mènbi' co' ndli yalmbi' con xtàabi' mènbi'; par ñibe' leya loo mèn co' ndli huan' myen' bix co' nac xin' chol mèn; par ñibe' leya loo mèn co' ngosua' yalgutyè'; par ñibe' leya loo mèn co' nde'thxù' lèe Diox; par ñibe' leya loo taamas mèn xal nac mèn ndxè' co' nac ngolo ngola's loo xley' ndac ndxè'. 11 Cón che'n di's ndac co' ngue lu'en lool ndxè', Timote, thidtene ndyeei xalque' ndlu' di's ndac che'n Diox co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes, Diox co' ndyac lezo' thidtene. Cón che'n di's ndac ndxè' ngòc zin' co' mxo'f zin' Diox loon.
Pab ngurez: Diox quix U', Diox, tac U' anze'f mblyat lezo' ñèe U' daa.
12 Mbezen Diox quix U', Tad, loo Tad Jesucrist na' tac Tad Jesucrist mbli par ngòpen fuerz xal nquin daai. Tad Jesucrist naneeque' le' daa ndyooque' altant no ndyubdisquen loo ryethe con' co' ñibe' Tad Jesucrist loon. Por cona, mdoo Tad Jesucrist daa par xo'f zin'en zin' ndxè'. 13 Per co'se' ndoore' gàc con' ndxè' loon, ngòc daa mèn co' gunii yèe gunii tìi cón che'n Diox. Ngòc daa mèn co' mque tee mdub ngu's mèn co' ngòo loo cón che'n Diox por cón che'n Crist. Ngòc daa mèn nayi' axta plóthe. Per ale mastale' mblin ryethe con'a, ale ndxe'leque', mblyat lezo' Diox gunèe Diox daa tac mblin ryete con'a xal mèn co' nau' loo no xal mèn co' nau' yéc loo cón che'n Diox. Ne'needen cón ngulàa yéquen no cón ngulàa lezon mblin con'a. Mblina tac tarte yilazen loo Tad Crist. 14 Per mastale' ale tataa ngòc daa, ale le'le' sate más mbli Tad Diox angngòc huax con' ndac loon. Crist mbli le' daa ndxàp yalxla's loo Diox. Le' sya, Crist angmbli loon par nque' lezon Diox. No nque' lezon ñèen mèn co' ndxàc hues xtàa daa, ne, tac ndxàpen yalxla's loo Diox tataa mbli Diox loon por thidte mqueltàa non Jesucrist nalle'.
15 Di's co' ngue que'en ye's lool ndxè' nac thìb con' lìcpe', Timote. Ndxàal ta' ryete mèn lugar no yila's ryete mèn cón che'n di's ndac ndxè' co' ndlu' le' Crist Jesús mbi'th loo izlyo' par tí' no làa Crist Jesús mèn co' ndxàp xtol loo con' ryes. No ale ndyaquen, daa nac nerleque' thìb mèn làth rye mèn co' ndxàp xtol. 16 Por cón che'n con' mblin láth ngòc daa mèn co' nau' loo no mèn co' nau' yéc co'se' ngòc daa nerleque' mèn ye'rsin'a, ale mblyat lezo' Diox gunèe Diox daa. Tataa mbli Jesucrist par mblu' Jesucrist daa loo mèn por cón che'n con' co' ngòc loon le' Diox anze'f ncha'la's tín' loo mèn. Ryete mèn nanee looque' xal mque tee lin. Por cona, Diox mbli ngòc daa thìb mbi' co' mblu' cón che'n xá mod susque' ncha'la's Diox ñèe Diox mèn, mèn co' yila's loo Crist par yòo ban no mèna Diox thidtene yìloa. 17 Por cona, li na' par gàc con' guryath no con' guryèn ante loo Diox co' nac thìb rey co' ñibe' thidtene, Diox co' ne'gathte thidtene, Diox co' indxú'de loo mèn, Diox co' angolux co' thidte ndxác. Loo Dioxa ndlyazen gab mèn con' roo no con' xèn le'n lín' co' ntlo, no le'n lín' co' ndxelo, no le'n lín' co' ne'lith node thidtene. Thidtene taandxè' gàca.
18 Timote, lùu co' nac xal xgan'pe' daa loo cón che'n Diox, ngue ñibe'en lool par lil con' ndxè' xalque' ndyubdi's ndac thìb solndad co' ndyee loo xó'. Bli con' ndxè' xal nac con' ndac co' nac xtùuz co' nzo le'n lezo'l co' nac cón che'n co' gunii no co' mde'th mèn co' ngòc hues na' loo cón che'n Diox cón che'n lùu. Mèna gunii cón che'n lùu por lèe Diox. 19 Fquenap xtùuzl par que nol xtùuz ndac no par ne'tyoo xà'de lezo'l loo co' ndxela'sl. Tac nzo ndxep mèn co' inquenapte xtùuz co' ndli mèn. Leque mèna mblá'ya' mèna loo xtùuz ndac mèna. Mèna ngro xà' loo co' ndxela's na'. Leque mèna ngue teza' xtùuz mèna par ne'yila'ste mèna más loo co' ndxela's na'. Mèna mdyuhuan loo con' ngola's mèna loo cón che'n Diox. 20 Làth mèna ngo thìb mbi' co' ngro' lèe Himene no tedib mbi' co' ngro' lèe Alejandr. Ryop mbi'a mblàan cón che'n mebizya par li Mebizya loo ryop mbi'a xal nee lezo' Mebizya no par té'th mèna ya ne'tolode ñii yèe ñii tìi mèna cón che'n Diox par texi mèna lezo' Diox.