Mbryop Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Mèn Co' Nqueltàa Loo Cón Che'n Diox Le'n Ciuda Corint
1
Pab mque' ye's loo mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox le'n ciuda Corint.
Daa, Pab, nac thìb mbi' co' mtel' Jesucrist par ndxen di's che'n Jesucrist xal gunee lezo' Diox. Ngue que'en ye's co' nac cart ndxè' loo gu' co' ndxela's loo Diox por cón che'n Crist co' nqueltàa le'n templ le'n ciuda Corint no loo mèn co' ndxela's loo Diox por cón che'n Jesucrist dib anax par ned le'n yèezya' ned làaz mèn acay. Ryete gu' nac che'npe' Diox. Leque tiempa, ryop nu' Timote co' nzo non trè' ngue nii nu' Diox loo ryete gu'. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' tolo li anggàc con' ndac loo gu'. No ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' tolo li yo nagàl lezo' gu' loo Diox no loo mèn no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth hues xtàa gu'.
Trè' ndlu' xá mod mxactìi Pab.
Por cona, ndlyazen le' na' gab loo mèn: Anze'f ndac no natú' nac Diox no Diox roo Diox xèn nac Diox. Diox co' nac xudpe' Tad Jesucrist na', leque Dioxa nac xud na' co' ndlyat lezo' ñèe mèn axta plóthe. No ntegán Diox lezo' mèn. No ndli Diox par ndyac lezo' mèn axta plóthe. Diox ntegán lezo' na' loo ryethe con' co' ndli par nxi lezo' na', con' co' ndxàc loo na' par leque na', ne, tegán lezo' chol mèn co' nzi yàc yaltìi loo xalque' ntegán Diox lezo' na'. Texal ndyactìi na' huax con' por cón che'n Crist, lomisque' mod, ntegán Crist lezo' na' axta plóthe, ne, loo ryethe yaltìi co' ndxàc loo na'. Por cona, co'se' daa ndyactìi chol con', ndxàc yaltìia loon par gàca loo gu' le' Diox tegán lezo' gu' no tolo lyath no Diox gu' co'se' ndlyá' ndlyá' guth mèn gu'. No co'se' Diox ntegán lezon, ndxàca loon par tolo tegán Diox lezo' gu' co'se' ndlyá' ndlyá' guth mèn gu'. Co'se' tataa ndxàc loo gu', sya, ngue xec yèe gu' no ncha'la's gu' loo leque yaltìi co' ndxàc loona. Leque daa mbli nèen loo co' ndub quee lezon cón che'n gu' tac texal ndyactìi no gu' daa, no ngue xec yèe gu' cón che'n yaltìi co' ndxàc loo gu', tataa gàca loo gu' le' Diox tegánque' lezo' gu'.
Mèn huesen, ndlyazen le' gu' non no ta' gu' cuent cón che'n huax yaltìi co' ngòc loon láth co'se' mque tee'en le'n rye yèezya' co' nac làaz mèn asia. Casque' mblyá' daa loo yalguth tya tant thìb con' mbli no mèn daa axta mblin cuent ¿ché' xec daa tolo que tee'en o ché' tya ñeei loon? Lìcpe' ba'i, mden'en le'n lezon no ndxaben loo lezon: Nase guth mèn daa. Ngòc con'a loon par ne'ngàpten yalxla's lyá' daa por cón che'npe'en. Ndxe'leque', ngòca par gàpen yalxla's loo Diox co' ngo xban mèn làth mèn nguth le' Diox lá' daa chele' Diox nee lezo' li Diox con'a loon. 10 Diox mtelá' daa la's ya' mèn co'se' yamerle' nguthxù' mèn daa. No axta nalle' tatabe' ngue lyath no Diox daa par ne'guthte mèn daa co'te' nzon ndxè'. No loo Dioxa ndxàpen yalxla's le' Diox tolo lá' daa no tolo lyath no Diox daa par ne'guthte mèn daa no ndub queeque' lezon le' Diox telá' daa ned ga que tee'en. 11 Tataaque' gàca loon chele' gu' lyath no daa por mbez gu' Diox por daa par yende cón li no mèn daa. Por cón che'n huax mèn co' cuez no gu' Diox por daa par tolo lyá' daa loo yalguth co' ndlya's mèn li no mèn daa, huax mèn gab: Diox quix non U', Diox, por con' ndac co' ngòc loo prob Pab.
Trè' ndlu' chonon mblyen' Pab. Ne'ngagàde Pab ciuda Corint.
12 Nzo thìb con' co' ndli par ndan gust lezon no par ndyac lezon. Loo con' ndxè', nden'en le'n lezon cón che'n con' ngue lin, ndyaquen, huenque' ngue lin. Tac leque daa ngue ta' cuent no non daa le'n lezon le' daa ngue tee ban ndac loo Diox làth mèn loo izlyo' por mblá'en ryethe con' co' nac cón che'n xab izlyo'. No inquedìiden loo hues xtàan. Más de cona, masre' ndlina làth gu'. Ingue tee bante daa làth mèn xal mèn co' nde'f di's ndxác. Ndxe'leque', Diox ndli le' daa ngue tee ban ndac loo gu' no loo taamas mèn loo izlyo'. 13 Di's co' ngue que'en ye's loo gu' co' nac cart ndxè', ante ntel'en di's loo gu' co' inagànte nac par lab gu' par gòn gu' no ta' gu' cuent cón nee di's ndxè'. No ndub quee lezon yaa'd di's ndxè' le'n quèe yéc gu', no ten' gu' cón nee di's ndxè' co' huen huen, 14 xal mden' gu' no mda' gu' cuent mase ndxep cón chenen thìb mod no tedib mod. Tac co'se' gàc huiz co' yi'th Tad Jesús na', anze'f tyac lezo' gu' huiza xal nden'en ndyac lezon por cón che'n gu' nalle.
15 No por yalxla's co' ndxàpen loo gu' xal mque'en ye's loo cart co' mtel'en loo gu', niin con' ndxè' loo gu': Mblin xtùuz no mnibe'en loo lezon ner galen loo gu' par gal neen máa gu' par nedrè' par tataa mod ndac lezo' gu' mbal neen máa gu' chop vez. 16 Lìcque', mblin xtùuz gal too naan gu' co'se' mxenen ned nguan par ned yèezya' co' nac làaz mèn macedon. No co'se' biin le'n yèezya' co' nac làaz mèn macedon, mblyazen beren, gal neen máa gu' tedib vez láth ndoon ned par làaz mèn jude. No lomisque', mblyazen ya tee ned gu' daa ndxep co'se' biin loo gu' par ga que tee'en par ned le'n yèezya' che'n làaz mèn jude. Tataa nac co' mblyazen lin mastale' ne'ngàcte gan nglina. 17 Co'se' mnibe'en lezon gal neen máa gu' par nedrè', ¿ché' mbli gu' cuent ante guniina loo gu' no angmblin xtùuz tataa lin, cà'? O ¿ché' ndli gu' xtùuz le' daa ngo xnee con' ndlin xal ngo xnee mèn co' nac mèn co' be' ndli cas loo cón che'n xab izlyo' co'se' mbez mèna li mèna thìb con' no yiloa ne'lide mèna con'a, cà'? Yende xàa. 18 Per Diox co' ndlique' co' mcàbgòn Diox li Diox loo mèn, Diox non no nda' Diox cuent, lìcque', liquen co' mbezen loo gu'. Ne'quedìiden mèn. 19 Cón che'n Jesucrist co' nac xgan' Diox mde'th nu' no mblo nu' yalbàn loo gu', co' nee di's, yon nu' co' nac Silvan no Timote no daa, Pab. Thidtene ne'ntoxcua'de Tad Jesucrist yalgutyè'. Ndxe'leque', lìcpe' ngòc di's co' gunii Tad Jesucrist thidtene. 20 Tac por cón che'n Jesucrist ndxàc ryethe con' co' mcàbgòn Diox li Diox. Por cona, co'se' mbez na' cón che'n Diox loo mèn le' Diox nac thìb Diox roo Diox xèn, mbez na' tataaque' gàca por cón che'n Tad Jesucrist. 21 Leque yub Diox nac xa' co' ndli par leque nu' ndli nèe nu' loo cón che'n Crist, no par leque gu' ndli nèe gu', ne, loo cón che'n Crist. No leque yub Diox nac xa' co' ndli le' na' ngro xà' loo cón che'n xab izlyo' par ngòc na' che'npe' Diox. 22 Por cón che'n Xpii Natú' che'n Diox, Diox mblec xà' na' loo cón che'n xab izlyo' xal ndli mèn co'se' nque' mèn thìb sell loo thìb xque's par gàc nèe xque'sa. Tataa mbli Diox loo na' co'se' mblàa Diox Xpii Natú' loo na' par yòo Xpii Natú' loo na' no ñibe' Xpii Natú' loo na'. Xpii Natú' ndlu' loo na' no por cón che'n Xpii Natú' non na', lìcque', ta' Diox con' co' mcàbgòn Diox ta' Diox loo na' yiloa co' gàc che'npe' na'.
23 Per chele' daa axta nalle' tarte gal nee máa gu' par ned ciuda Corint ndxè' xal mblin xtùuza, mèn ciuda Corint, Diox nonque' no naneeque' Diox leque daa mbli par ne'gal needen máa gu' por cón che'n gu' par ne'ngaclooden loo gu' no par ne'ngàc nayi'den loo gu'. No chele'i ilìcte nac, ña'ben loo Diox más huen guth Diox daa. 24 Inacte le' daa ngue nibe' loo gu' xal nac mod co' ndxàal yila's gu' loo Crist. Ndxe'leque', daa ngue xo'f zin' co' mxo'f zin' Diox loon par lyath non gu' par tolo tyac lezo' gu'. Tac, lìcpe' ba'i, leque gu' ngue li nèe gu' loo con' co' ndxela's gu' loo Diox, ndyaquen.