Mbryop Cart Co' Mque' Pedr Ye's Loo Mèn
1
Pedr ngue que' ye's co' nac cart ndxè' loo mèn co' ndxela's loo cón che'n Crist.
Yub daa co' nac Mon Pedr, daa nac thìb mbi' co' nxo'f zin' zin' cón che'n Jesucrist. No nac daa thìb mbi' co' ndxe' di's cón che'n Jesucrist, co' nee di's, nac daa mbi' co' mtel' yub Jesucrist loo mèn. Ngue que'en ye's co' nac cart ndxè' loo gu', gu' co' nac mèn co' mté'th no co' ngola'sle' loo cón che'n Diox xalque' ndxela's nu'. No mod co' ndxela's na' ndxè' anze'f ntac loo gu' xalque' ntaca loo nu'. Naca thìb con' roo no thìb con' xèn le' Diox mda' lugar yila's na' loo Diox, ne. Mbli Diox ngola's na' loo cón che'n Jesucrist tac Diox na' no Tad Jesucrist na' co' mtelá' na' loo con' ryes nac Diox nalì no Diox nambìi. Ndlyazen tolo li Diox anggàc huax con' ndac loo gu' axta plóthe. No ndlyazen yo nagàl lezo' gu' loo Diox no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth xtàa gu' por mda' gu' cuent no por mdyub xnìi yéc gu' no por mdyub xnìi lezo' gu' loo cón che'n Diox no loo cón che'n Jesús co' nac Tad na'.
Trè' ndlu' cón che'n mèn co' ngòole' loo cón che'n Crist le' mèna ndxàal tolo té'th no ta' mèn cuent no tyubdi's mèn loo cón che'n Crist.
Diox mbli ngue no na' ryethe con' co' nquin na' par que tee ban ndac na' loo cón che'n Jesucrist no par li na' cas loo Diox dib nzo yéc na' no dib nzo lezo' na'. Tataa mbli Diox por cón che'n ryethe con' roo no con' xèn co' nzo la's nii Diox no co' nzo la's ya' Diox. Tataa mbli Diox co'se' mbli Diox mblibe' na' Tad Jesucrist. Tad Jesucrist mcui na' no mblec Tad Jesucrist na' loo cón che'n Tad Jesucrist por cón che'n con' roo no con' xèn co' ndxàp Tad Jesucrist la's nii Tad Jesucrist no la's ya' Tad Jesucrist no por cón che'n ryethe con' roo con' xèn co' ngòc thìb zin' co' mxo'f zin' Tad Jesucrist loo mèn. No por ryethe con' roo no con' xèn co' ngòc thìb zin' co' mxo'f zin' Tad Jesucrist loo mèna, mcàbgòn Tad Jesucrist gàc huax con' roo con' xèn loo na'. Con' co' mcàbgòn Tad Jesucrist loo na'a, anze'f ntac loo na'. Por cón che'n con' co' mcàbgòn Tad Jesucrist loo na'a, ndxàca loo gu' nac gu' mase ndxep xal nac Diox. Le' sya, tataa mod lyá' gu' loo ryethe con' zab co' ndli ndyub yo'f lezo' mèn co' alithe naban loo cón che'n xab izlyo' loo izlyo' ndxè'. Por cona, ngue niin loo gu': Ndxàal li gu' co' nzote mod li gu' par que tee ban ndac gu' loo con' co' ndxela's gu' loo cón che'n Diox. Más de cona, ndxàal tolo té'th gu' cón che'n Diox láth nque tee ban ndac gu' loo con' ndxela's gu' loo cón che'n Diox. Lomisque' ne, ndxàal tolo té'th gu' par ñibe' gu' loo lezo' gu' no par gàp gu' lezo' gu' láth ngue té'th gu' cón che'n Diox. Lomisque' ne, lyazen gàc gu' mèn co' ncha'la's loo ryethe con' co' ndxàc loo gu' láth ngue té'th gu' par ñibe' gu' loo lezo' gu' no par gàp gu' lezo' gu'. No ndlyazen le' gu' thìb lì yéc gu' no thìb lì lezo' gu' li gu' cas loo Diox láth ncha'la's gu' loo ryethe con' co' ndxàc loo gu'. Más de cona, ndlyazen le' gu' gàc mèn co' anze'f nazin' ñèe hues xtàa gu' láth thìb lì yéc gu' no thìb lì lezo' gu' ngue li gu' cas loo Diox. Por lult, loo ryethe con' ndxè', ndlyazen gàc gu' mèn co', por derech, mté'th par que' lezo' gu' ñèe gu' chol mèn láth nac gu' mèn co' anze'f nazin' ñèe hues xtàa gu'.
Chele' gu', lìcque', li ryethe con' co' ngue niin loo gu' ndxè' no ndxàcpe'i loo gu', le' sya, axta arid ntac mod co' nque tee ban gu' loo Diox. No ndxàc loo gu' inacte thìb con' anxle' ndlibe' gu' Tad Jesucrist na' por nda' gu' cuent co' huenleque' cón che'n Tad Jesucrist na'. Per mèn co' indlide cas loo cón che'n Diox no cón che'n Jesucrist xal nac ryethe con' co' ngue niin loo gu' ndxè', mèna nac xal thìb mbi' sieu o nac mèna xal thìb mbi' co' nathath ngüi'. Tataa ndxàca loo mèna por ndxathla's mèna le' Diox mton' ryethe xtol mèna co' mcua'n mèna, póla. 10 Por cona, gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Crist, ryete gu' bli co' nzote mod li gu' no blu' ryete gu' co' nzote mod gác té'th gu' no non gu' no bli nèe gu' le', lìcque, Diox mblec gu' no mcui Diox gu' loo cón che'n Crist. Le' sya, chele' gu' ngue li xal ngue niina loo gu' ndxè', ne'ryo xà'de gu' no ne'yitacte lezo' gu' loo cón che'n Crist axta gath gu'. 11 Le' sya, tataa li Diox par thìb lìte yòo gu' loo bé' co'te' nzo Tad Jesucrist na' co' mtelá' na' loo con' ryes. Ñibe' Tad Jesucrist na' loo ryethe con' thidtene.
12 Cona, nxyo'f ndeleque' lezon par ndlin le' gu' te'que' lezo' con' ndxè' mastale' huen huen non gu' no nda' gu' cuent cón che'na, no mastale' ndli gu' par nzi li nèe gu' gu' loo con' ndxè' co' nac lìcpe' nalle'. 13 Ndyaquen huen nac co' ngue lin ndxè' no nalì naca par tolo lu'en loo gu' cón che'n con' ndxè', no co'xen loo gu' par te' lezo' gu' no par tolo ye'th lezo' gu' cón che'n con' ndxè' láth be' naban daa. 14 Tac Tad Jesucrist na' mblu'le' loon nde zin' gaxle' huiz co' gath daa. 15 Per nalle' láth be' naban daa, tolo lin co' nzote mod lin no tolo co'xen loo gu' par gàca loo gu' co'se' ngolo nguth daa, tolo te' lezo' gu' ryethe cón che'n con' co' mco'xen loo gu' ndxè'.
Trè' ndlu' cón che'n mèn co' gunèe con' roo con' xèn che'npe' Crist láth mque tee no mèn Crist loo izlyo' ndxè'.
16 Mblu' nu' ryethe con' loo gu' cón che'n Tad Jesucrist na' le' Tad Jesucrist na' nac xa' roo no xa' xèn no le' Jesucrist bere yi'th loo izlyo' tedib vez. Co'se' mdoodizen cón che'n con'a loo gu', ne'ndoodistena loo gu' xal mèn co' ne'ñeede cuent cón ngue toodi's mèna. Ne' ne' mzi'fen loo di's par mquedìin gu'. Yende xàa. Nu' gunèepe' Tad Jesucrist con ngudloope' nu' co'se' ngòc con' roo no con' xèn loo Jesucrist no co'se' mzye' loo loo Tad Jesucrist. 17 Gunèe nu' co'se' Diox xud na' mbli ngòc con' guryath no con' guryèn no con' roo con' xèn loo Jesús no co'se' mquée xnìi lad Jesús no mbyà'x bèel lad Jesús. No mbìn nu' di's co'se' gunii Diox di's co' ngòc di's roo no di's xèn co' ndxab Diox: Mbi' ndxè' nac xgan'pe' daa. Anze'f nque' lezon mbi' no anze'f ngudloon no lezon mbi'. No anze'f ndyac lezon loo con' co' ngue li mbi' ndxè'. 18 Yub nu' mbìn di's co' mbyèn loo bé'a. No thidte ngure no nu' Tad Jesús loo yii co' ngòc yii natú' loo Diox co'se' ngòca.
19 Per nalle' ngue no na' tedib con' co' más ngo xo'f di's loo na' cón che'n Jesucrist, co' nee di's, nac ye's co' mque' mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox. Huenque' ndli gu' chele' gu' ngue lique' cas cón che'n di's co' mque' mèna ye's. No tataa mod ndxàca loo gu' xal thìb con' co' nquée xnìi yéc gu' no co' nquée xnìi lezo' gu' cón che'n Crist xal co'se' ntenìi thìb lampr loo mèn ned nque tee mèn. Tataa ngue ta' gu' cuent no huen huen ngue té'th gu' nde zin' gaxle' tiemp co'se' bere yi'th Jesucrist loo izlyo' ndxè' tedib vez. Le' sya, huen huen quée xnìi yéc gu' no quée xnìi lezo' gu' xal co'se' nde quée mbèelhui' ndxáal coyor xtil' par nda' mèn cuent nde yinìi izlyo' tedib huiz. 20 Per ner fte' lezo' gu' no ta' gu' cuent co' huenleque' cón che'n con' ndxè': Nec thìb di's co' ngòc di's co' mque' mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox ye's ngòc di's co' alithe mbye'th xtùuz mèna par mque' mèna ye's. 21 Na' nda'que' cuent no nonque' na' le' mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox póla, ne'ndoodi'ste mèna di's no ne'nde'thte mèna di's co' ngòc di's co' angndye'th yéc mèn par ndyoodi's mèn di's co' ngòc di's co' angmbye'th yéc mèna. Ne' ne' ngàc di'sa di's co' angmdub yo'f lezo' mèn par ngde'th mèna di'sa. Ndxe'leque', mèn co' mde'th di's co' ndxab Dioxa, mèna ngòc mèn co', lìcque', ngro xà' loo cón che'n xab izlyo' par ngòc mèna mèn co' mde'th di'sa xal mblyath no Xpii Natú' mèna. Di's co' mde'th mèna ngòc di's co', lìcque', mnibe' Diox loo mèna par te'th mèna di's.