Mbryop Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Timote
1
Pab ngue que' ye's loo Timote.
Daa, Pab, ndxe' di's che'n Jesucrist xal nee lezo' Diox no xalque' nac con' co' mcàbgòn Diox par yòo ban no mèn Diox thidtene por thidte nqueltàa mèn loo cón che'n Jesucrist. Ngue que'en cart ndxè' lool, Timote, lùu co' nac xal xgan' daa co' nque' lezon ñèen. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' tolo li anggàc con' ndac lool. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' tolo lyat lezo' ñèel. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' li par nagàl yo lezo'l loo Diox no cue banl rye ndal no rye ndye'thl làth mèn co' ndxàc hues xtàal.
Pab ngue lu' loo Timote xá mod lu' Timote loo mèn cón che'n Crist.
Timote, co'se' mbezen Diox ze no yál', siemprque' nte' lezonl mbezen Diox cón che'nl. No mbezen loo Diox co' ndlin sirv loo xal ndryo yéquen no xal ndryo' lezon co' nac thìb xtùuz nambìi no thìb xtùuz nalì tac yende con' nden'en le'n lezon xal mèn co' ndli con' ye'rsin'. Ndlin xalque' ngòc mod co' ngòp xudgool daa póla, ne. Nte'que' lezon xal mbín'l láth nxo'f zin'l cón che'n Jesucrist. No nalle' anze'f nguen lezon ndlyazen ñeen máal par tyac lezon co'se' ñèenl. Nte'que' lezonl le' lùu, lìcque', ndxela's loo Crist. Yalndxela's ndxè' nerleque' xot lùu, Loida, ngola's. Ngoloa, ngola's xna'l, Eunis, ne.
Cona, ngue niin lool loo cart ndxè', Timote: Bli par ye'th lezo'l no leque lùu ftegán lezo' lùu loo cón che'n zin' co' mxo'f zin' Diox lool par lil zin' ndxè'. Diox mbli ndxàca lool anze'f lijer luu par lil zin' co' mxo'f zin' Diox lool. Ngòc con'a lool co'se' ngurezen Diox por lùu no co'se' mxo'fen yan lool, ne. Hui', Timote, Diox ne'nglàade thìb xpii loo na' co'se' ngola's na' par nzyeb na' co'se' ndub ngu's mèn na'. Ndxe'leque', Diox mblàa Xpii Natú' loo na' par lyath no Xpii Natú' na' par yòo valor loo na' no par gác na' li na' zin' co' mxo'f Diox loo na' par li na' zin'a, no par que' lezo' na' ñèe na' xtàa na', no par gàc na' mèn co' tyoo altant loo zin' co' mxo'f zin' Diox loo na' par li na'i, no par gàc na' mèn co' ndxàp lezo' thidtene. Por cona, ne'thyontel ta'l cuent cón che'n Tad Crist loo mèn. Ne' ne' thyonl ta'l cuent cón chenen, ne, xal ngue'en lezi'f trè' por cón che'n Tad Crist. Ndxe'leque', ftolo fxec yèe loo yaltìi co' ndxàc lool láth ngue ta'l cuent cón che'n di's ndac co' ndlu' cón che'n xá mod lyá' mèn loo con' ryes xalque' ndli Diox ndxàpl fuerz no valor. Tataa lila xal nac ryethe con' co' mblec Diox la's niil no la's ya'l. Diox mtelá' na' loo con' ryes. Mdoo Diox na' par xo'f zin' na' zin' ndxè' co' inacte cón che'n xab izlyo'. Ndxe'leque', nac zin' ndxè' che'npe' Diox. Ne' ne' inaca por nac na' mèn co' nac anze'f mèn ndac por cona mxo'f zin' Diox zin' ndxè' loo na'. Ndxe'leque', mxo'f zin' Diox zin' ndxè' loo na' xal mnibe' Diox lezo' Diox no por tant nque' lezo' Diox ñèe Diox na' por thidte nqueltàa na' loo cón che'n Crist Jesús. Diox nque' lezo' ñèe Diox na' axta ndoore' cuec no xèn' Diox izlyo'. 10 Per nalle' alanleque' ndryo xo'f loo mèn xá mod ndli Diox anggàc con' ndac loo mèn tac mbi'th Tad Jesucrist na' loo izlyo' ndxè', Jesucrist co' ntelá' mèn loo con' ryes. Tad Jesucrist mbli le' co'se' gath mèn, mèn co' ndxela's loo Tad Jesucrist, yende chó con' ye'rsin' gàc loo mèna. Más de cona, mblo xo'f Crist yalnaban co' nac yalnaban thidtene loo mèn. Mblu' Crist loo na' por cón che'n di's ndac co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes, mastale' ndxàc bél'yòo lad mèn xlua' mbey no xlua' yòo, mèn co' ndxela's loo Crist, bél'yòo lad mèna ne'yiza'de thidtene. Ndxe'leque', yiche bél'yòo lad mèna par yòo ban no mèna Diox thidtene. Ne'ryo xà'de mèn loo Diox thidtene.
11 Por cón che'n di's ndac ndxè', Diox mdoo daa par tan cuent no tethen cón che'n di's ndac, no par huen di's che'n Crist, no par gàc daa maistr loo chol mèn co' inacte mèn nación Israel cón che'n di's ndac. 12 No por ngon yalbàn cón che'n di's ndac ndxè' ndxàc yaltìi loon. Per mastale' ndxàc yaltìi loon, thidtene inthyonte daa. Tac daa naneeque' chó loo ndxelazen. No, por derech, naneequen le' Tad Crist ndxàp con' la's nii Tad Crist no la's ya' Tad Crist par quenap Tad Crist daa ned ngue tee xo'f zin'en zin' ndxè' axta gàc huiz co'se' yi'th xi Jesucrist mèn co' ndxela's loo Jesucrist loo izlyo'.
13 Fxo'f ndeleque' lezo'l no bli xalque' mblu'en lool loo di's co' nac xley' ndac, Timote. No ftoloque' que tee ban ndac loo cón che'n Crist Jesús co' ndxela'sl. No ftoloque' gòc mèn co' nque' lezo' Diox no fque'que' lezo' ñèel hues xtàal por thidte nqueltàa gu' loo cón che'n Crist. 14 Loo cón che'n di's ndac co' mxo'f zin' Diox lool par lila, leque lùu quenap lùu. No nabe'ste fque tee li xal ñibe' di's ndac ndxè' loo na' no xalque' ndlyath no Xpii Natú' co' nzo loo ryete na' na'.
15 Lùu naneeque' yende chó mèn co' nac mèn yèezya' che'n làaz mèn asia nga favor chenen. Ndxe'leque', làth mèna ngo Figel no ngo Hermog co' más ngocloo gunèe daa. 16 Ndlyazen le' Diox lyat lezo' ñèe Diox mèn guliz Onesifr tac huax vez mbi'th tegàl Onesifr lezon par ngo nagàl lezon. No ne'nthonte Onesifr ngnèe Onesifr mèn por ngue'en lezi'f. 17 Ndxe'leque', co'se' ngo Onesifr ciuda Rom, añenti mcua'n Onesifr daa no mzyal daa loo Onesifr. 18 Timote, lùu nonque' anze'f mblyath no Onesifr na' co'se' ngo na' ciuda Efes. Por cona, ndlyazen lyat lezo' Diox ñèe Diox Onesifr co'se' zin huiz co'se' tub rez Diox cón che'n mèn.