Libr Co' Ndlu' Cón Che'n Con Co' Mbli Myen' Xin' Mté'th Jesús Co' Ndxe' Di's Che'n Jesús
1
Jesús mcàbgòn làa Jesús Xpii Natú' loo mèn par yòo Xpii Natú' loo mèn par ñibe' Xpii Natú' loo mèn.
Teofl, libr ndxè' nac thìb libr co' mque'en ye's lool. Ngue tan cuent lool loo libr ndxè' cón che'n ryethe con' mbli Jesús no con' co' mblu' Jesús loo myen' xin' mté'th Jesús desde co'se' mtlo Jesús, mblu' Jesús cón che'n Jesús loo myen' xin' mté'th Jesús. Jesús mblo yalbàn no mde'th Jesús cón che'n Diox loo mèn. Mbli Jesús rye con'a axta mzin huiz mquée Jesús gáp loo bé'. Per ndoore' zin huiz yáp Jesús loo bé', mcui Jesús myen' co' ya te'th no co' ya lo yalbàn cón che'n di's ndac co' ndlu' cón che'n Jesús. No mblu' Jesús myen' por cón che'n Xpii Natú' xá mod li myen' ryethe con' co' mque tee li myen' cón che'n Jesús. No mblu' loo Jesús Jesús loo myen' xin' mté'th Jesús le'n cho' huiz. Le'n huiza, tolo mbli Jesús huax yalguzye' no taamas con' loo xnaa loo myen' par, lìcque', yila's myen' le' Jesús ngro xbanque'. Más de cona, mdoodi's Jesús loo myen' le'n huiza cón che'n xá mod ndlya's Diox ñibe'pe' Diox loo mèn loo izlyo'.
Co'se' tatabe' ngo no Jesús myen', mnibe' Jesús loo myen'. Ndxab Jesús loo myen':
―Ne'ryo'de gu' le'n ciuda Jerusalén. Guled gu' le'n ciuda Jerusalén axta tyaaque' no gàcque' con' co' mcàbgòn xuden Diox li xuden Diox loo gu' xalque' nac di's co' guniilen loo gu' ndoore'. Aa. Lìcque', Juàn Bautist mbi'th que tee li bautizar mèn con nít. Per le'n taaplá huiz lin par lyàa no yòo Xpii Natú' che'n Diox loo ryete gu' co' ngola'sle' loo cón chenen no loon, co' nee di's, thidte gàc gu' loo cón chenen por cón che'n Xpii Natú' co' lyàa loo gu' no co' yòo loo gu' xal co'se' ndxòo mèn le'n nít no ntau' nít loo mèn par ndxàc bautizar mèn.
Jesús mquée loo bé'.
Co'se' be' thidte mqueltàa no myen' Jesús ndoore' yáp Jesús loo bé', ngo no Jesús myen' loo thìb yii co' lèe yii che'n yaa oliv. Tya mnibdi's myen' loo Jesús. Ndxab myen':
―Tad, ¿ché' nalle' nac tiemp co' li U' par ñibe'pe' mèn nación Israel loo nacionpe' mèn nación Israel tedib vez, cà'?
Jesús mcàb loo myen'. Ndxab Jesús:
―Yende chó cón che'n gu' par ñee gu' no ta' gu' cuent chó huiz no chó tiemp li xud na' Diox par ñibe' mèn nación Israel loo nacionpe' mèn. Ante xud na' Diox ñibe' no ndxàp xud na' Diox con' roo no con' xèn la's nii xud na' Diox no la's ya' xud na' Diox par li xud na' Diox ñibe' mèn nación Israel loo nacionpe' mèn nación Israel tedib vez. Per co'se' yilo lyàa no yòo Xpii Natú' loo ryete gu' co' ngola'sle' loon no loo cón chenen, Diox li par gàp gu' con' la's nii gu' no la's ya' gu'. No li Diox par yòo valor loo gu' par ryo' tee gu' ya lo gu' yalbàn no tyoodi's gu' cón chenen loo mèn, mèn co' nac mèn ciuda Jerusalén. No texal ya gu' loo mèn ciuda Jerusalén par tyoodi's no gu' mèna cón chenen, tataaguè' ya gu' loo mèn gulàaz che'n làaz mèn jude no loo mèn gulàaz che'n laaz mèn samari. No yiloa, ya lo gu' yalbàn no tyoodi's no gu' mèn dib athu loo izlyo' cón chenen.
Ngolo gunii Jesús di'sa loo myen', no láth be' nzi hui' myen' loo Jesús, xèegà xèegà nguáp Jesús loo bé'. Láth nda quée Jesús loo bé', mquée thìb xcuau. Xcuaua mtau' loo Jesús. Ya ne'tolode nghui' myen' loo Jesús. 10 Per láth nzi hui' myen' loo Jesús xal nda quée Jesús loo bé', látha, ngro' too chop xa'bi' co' noc xab lar' nagus loo myen'. 11 Ndxab ryop xa'bi'a loo myen':
―Mèn yèezya' che'n làaz mèn galile, ¿chonon xèe nzi hui' gu' loo bé', à'? Anxle' nzi hui' gu' loo bé', ey. Lìcque', leque yub Jesús co' ngolo mquée loo bé' nalle' loo gu', leque yub Jesús bere yi'th loo izlyo' tedib vez xal ngolo gunèe gu' mquée Jesús loo bé' nalle'.
Myen' mcui thìb mbi' co' lèe Mati par yan' Mati lugar che'n Jud.
12 Ngoloa, sya, mbii myen' loo yii co' lèe yii che'n yaa oliv. Mbere myen', ndyàa myen' le'n ciuda Jerusalén. Ndub yii yaa oliva par co'te' nziri' ciuda Jerusalén thìb distans co' ne' chop mil metr. Distansa nac distans co' no maste ñibe' ley co' mxo'f Moisés loo mèn tyee nii mèn huiz descans tiempa. 13 Co'se' mzin myen' le'n ciuda Jerusalén, mzin myen' liz thìb mbi' co'te' nguled myen' plá huiz co'te' thidte mqueltàa myen'. Liz mbi' co'te' ngo myen'a nac thìb pis gáp. Làth rye mèn co' mqueltàa no myen' tya ngo Pedr, ngo Cob, ngo Juàn, ngo Ndech, ngo Lip, ngo Max, ngo Bartol, ngo Mate, ngo Cob co' ngòc xgan' thìb mbi' co' lèe Alfe, ngo Mon co' ngòc che'n partid mèn co' ngòc partid cananist, no ngo Jud co' ngòc hues Cob. 14 Ryete mèna mqueltàa no myen' par thidte ngurez myen' Diox con mèna, no con myen' huespe' Jesús, no con Mari co' ngòc xna' Jesús, no con taamas mèngot co' mqueltàa no myen' hora.
15 Leque le'n huiza Pedr ngo too thìb vez làth rye mèn co' ndxàc hues por cón che'n Crist. Mèna ngòc thìb ayo nzo gal mèn. Pedr ndxab loo mèna:
16 ―Gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Crist, naquinque' gàcque', no tyaaque', no tyubque' di's nalle' xalque' nac di's co' gunii Xpii Natú' loo libr co' nac xti's Diox por di's co' ngro' ro David co' gunii David, David co' ngòc rey póla. David mde'th di's cón che'n Jud co' mdoo ner loo mèn co' mxen Jesús xal ndyen mèn thìb pres. 17 Juda ngòc thìb xtàa nu' co' thidte mque tee no Jesús. No ngòo cuent Jud par xo'f zin' Jud co' nac cón che'n Jesús. 18 Per ngolo nguth Jud, mbli mèn thìb con'. Mxi' mèn thìb le' yòo fte'b con tmi co' mdix mèn mcàa Jud por cón che'n con' ye'rsin' co' mbli Jud. Le' Jud na, ale leque Jud mblo dó' yen Jud. Mquetal Jud loo thìb yaa. Ngòb Jud ned yéc Jud loo yòo. Ale ngos xti' Jud. Ryete xti' Jud ngro' par fuer. 19 Co'se' mbìn mèn co' nac mèn ciuda Jerusalén le' yòo fte'b mdyu' con tmia, ale mdub lèe mèn ciuda yòo fte'ba Acéldama. Di'stèe mèna nee di's yòo fte'b co' mdyu' con tmi co' mdix mèn cón che'n ren lad thìb mbi' co' mxyo. 20 Ngòc con'a loo Jud xalque' ndub di's co' mbez loo libr che'n Salmos co' mbez taandxè':
Gàc liz xa' yende chó mèn ban liz xa'. Yende chó mèn guliz xa' yòo ban liz xa'.
Lomisque', mbez loo libr co' nac xti's Diox tedib lugar:
Yan' tedib mèn lugar che'n xa' par xo'f zin' mèna zin' co' ngòc di's xo'f zin' xa'.
21 Nalle' nzo mèn làth na' co' mque tee no na' le'n rye tiemp desde co'se' mtlo mque tee Jesús con na'. 22 Mèna thidte mque tee no na' anon co'se' mbli Juàn bautizar Jesús no ngo no mèna na' axta mzin huiz co' mquée Jesús loo bé'. Cona, ngue niin: Naquinque' yo thìb mbi' co' nac mèna par yo no mbi' na' par thidte ta' no mbi' na' cuent cón che'n xá mod ngro xban Jesús làth mèn nguth.
23 Sya, mèn co' nziri'a mda' lèe thìb mbi' co' lèe Chè Barsabás co' ne' tedib lèe Just. No mda' mèn lèe tedib mbi' co' lèe Mati. 24 Ngoloa, ngurez mèna Diox. Ndxab mèna taandxè':
―Tad Diox, U' co' nanee ryethe con' co' ndli mèn xtùuz no co' nden' mèn le'n lezo' mèn, bli U' no blu' U' loo nu' de loo ryop mbi' ndxè' xá ñaa mbi' co' co' xà' U' no co' cui U' 25 par xo'f zin' mbi' zin' co' ngòc di's xo'f zin' Jud par hue' mbi' di's che'n U', Tad, loo mèn loo izlyo'. Tac leque Jud mbli par nguth Jud por cón che'n xquin Jud co' mcua'n Jud par mbii Jud lugar co'te' ndxàal bii Jud.
26 Sya, mblo mèna Chè no Mati rif. Per le'xque' Mati ngro' rif. Desde hora, mqueltàa no Mati ryete si' fthib myen' xin' mté'th Jesús co' ndxe' di's che'n Jesús loo mèn.