Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Mèn Co' Ngo Ban Le'n Ciuda Colos
1
Pab ngue que' ye's loo mèn co' ngola's loo cón che'n Jesucrist no loo Jesucrist, mèn co' mqueltàa loo cón che'n Diox, mèn co' ngo ban ciuda Colos.
Daa, Pab, nac thìb mbi' co' ndxe' di's che'n Jesucrist xal gunee lezo' Diox. Jesucrist mtel' daa. Ryop nu' Timote co' nac hues na' por cón che'n Jesucrist ngue nii Diox loo gu' co' nzo ban ciuda Colos. Mèn huesen por cón che'n Jesucrist, gu' ngro xà' loo cón che'n xab izlyo' no ngòc gu' mèn che'npe' Diox. Mbli nèeque' gu' gu' loo cón che'n Crist, ne. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' tolo angli le' gu' nagàl yo lezo' loo Diox no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth xtàa gu'.
Di's ndxè' nda' cuent xá mod ngurez Pab Diox cón che'n mèn co' ngola's loo Crist, mèn co' ngo ban ciuda Colos.
Nu' mbez Diox quix Diox loo Diox co' nac xud Tad Jesucrist na' ryete vez co'se' mbez nu' Diox cón che'n gu'. Nu' mbìnle' le' gu' ndxela's loo Crist Jesús. Mbìnle' nu' le' gu' nque' lezo' ñèe gu' ryete mèn co' ngro xà' loo cón che'n xab izlyo' co' ngòc che'npe' Diox. Tolo mbez nu' Diox quix Diox loo Diox por ryethe con' co' nac co' nzi quee lezo' gu' loo cón gàc che'npe' gu' yiloa co' ngue gosua' Diox loo bé' par gàca che'n gu' yiloa. Cón che'n con'a nde teele' ndxòn gu' no mté'th gu' por cón che'n di's ndac co' nac di's lìcpe' co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes. Di's ndac co' ngo nu' yalbàn loo gu', leque di's ndaca ndoo yath no ndoo yèn loo mèn dib athu loo izlyo'. Ncàb cón che'n di's ndac loo mèn le' huax mèn ngòo loo cón che'n Diox por cón che'n Crist xal thìb cosech ndac co' nthop mèn. Tataa mod, ne, ndxàca loo gu' cón che'n di's ndac axta huiz co' mbìn gu'i no gunee gu', lìcque', ndli Diox anggàc con' ndac loo mèn. Cón che'n con' ndxè' mblu' Epafr loo gu'. Epafr anze'f lezon ngudloon. Epafr thidte ndli zin' co' nac cón che'n di's ndac co' ndlu' cón che'n Crist con nu'. Altant ndyoo Epafr loo zin' che'n Crist par ndlu' Epafr zin' xal thìb moz ndac che'n gu'. Epafr mda' cuent loo nu' xá mod ngue lyath no Xpii Natú' gu' par nque' lezo' gu' ñèe gu' xtàa gu' par ndxè', ne.
Por cona, axta huiz co'se' mbìn nu' nabe'ste nziri' gu' loo cón che'n Diox no axta huiz nalze imbedte nu' no indxathla'ste nu' mbez nu' Diox por cón che'n gu'. Ña'b nu' loo Diox le' gu' ñee no ta' gu' cuent ryethe con' co' nee lezo' Diox. Ña'b nu' loo Diox le' Xpii Natú' lyath no gu' par gác gu' no ten' gu' no ta' gu' cuent xá nac xtùuz che'n Diox. 10 Mbez nu' Diox le' gu' que tee ban xalque' ndxàal que tee ban mèn co' nac che'n Tad Crist par que tee li gu' co' yòo lezo' Crist par càba loo gu' tolo lu' gu' ryete con' ndac loo xtàa gu' no par tolo té'th gu' más cón che'n Diox no xá nac Diox. 11 Ña'b nu' loo Diox le' gu' xec yèe por cón che'n rye loothe con' co' nzo la's nii Diox no co' nzo la's ya' Diox xal nac ryethe con' roo con' xèn co' nzo la's nii Diox no la's ya' Diox. Mbez nu' Diox le' gu' cha'la's no xo'f nde' xo'f ndla' lezo' gu' làth xtau'a. 12 Guuz gu': Diox quix U', Diox, loo Diox xud na' tac Diox mblique' ndxàp na' con' la's nii na' no la's ya' na' par yan' no na' no gàc che'npe' na' con' co' càaya' na' con mèn co' ngro xà' loo cón che'n xab izlyo' no co' ngòc che'npe' Diox, co' nee di's, 13 Diox mtelá' na' loo ryethe con' co' nzo la's nii Mebizya no la's ya' Mebizya co' ñibe' loo yál'cuau co' nac cón che'n xab izlyo'. Ngoloa, mbli Diox par ñibe' xgan' Diox co' nac lezo' Diox no co' nac ngudloo Diox loo na'. 14 Diox mtecue cón che'n xtol na' lad Crist co'se' mxyo ren Crist loo cruz, co' nee di's, tataa mod mton' Diox xtol na'.
Di's ndxè' nda' cuent loo mèn le' Diox mtu' mtàl lezo' Diox loo mèn co' ndxela's loo Tad Crist por cón che'n yalguth co' mquée loo Tad Crist co'se' mque' mèn Tad Crist loo cruz.
15 Diox co' yende mod yú' loo mèn, Diox mbi'th lu' loo loo mèn co'se' mbi'th Crist Jesús, xgan' Diox, loo izlyo' ndxè'. Crist nac yub Diox co' mbi'th no nzole' Crist ndoore' cuec Diox alux con' co' mtoxcua' Diox. 16 Diox mnibe' loo Crist toxcua' Crist alux con', sya, mtoxcua' Crist alux con' co' nzo loo bé' no con' co' nziri' loo izlyo', que naca con' co' ndxú', que naca con' co' indxú'de, que naca angl co' ñibe', que naca taamas angl co' ndxàp con' la's nii angl no la's ya' angl, que naca chol xpii co' ndxàp con' roo no con' xèn la's nii xpii no la's ya' xpii. Alux con'a mtoxcua' Crist. Crist ngue tèn con'a no ngue xèn' Crist Jesús con'a. Ngòcsua' alux con'a par li zin' Crist. 17 Nzoque' Crist ndoore' ngureri' chol con'. Crist ngue tèn alux con' co' nziri' par ne'tyon'te no par ne'lith node con'a. 18 Más de cona, Crist ñibe' loo mèn co' ndxela's, mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox por cón che'n Crist xalque' ñibe' yéc mèn loo mèn. Tataa nac Crist tac ndoore' nzole' Crist loo alux con'. Crist ngòc nerleque' mèn co' ngro xban làth mèn nguth, ne. Ngòc con' ndxè' par gàca le' thidte Crist tyoo ner no tyoo naa no ñibe' Crist loo alux con'. 19 Cona, mbli Diox loo Crist tac Diox mblya's ngòc Crist thìb xooque' xalque' Diox no ngòc Crist lalque' con Diox. Anze'f ngòo lezo' Diox mbyan'que' Crist lugar che'n Diox loo alux con' co' mteyas mteyàl Diox, co' nee di's, loo ryethe con'. 20 Ngòo lezo' Diox, por cón che'n Jesucrist, yu' yàl ryete con' loo Diox tedib vez. Ngue li Diox le' mèn nagàl yo lezo' loo Diox no cue ban mèn rye nda mèn no rye ndye'th mèn loo xtàa mèn por cón che'n renpe' Crist co' mxyo loo cruz. Tataa ngòca loo Crist par yu' yàl ryete con' loo Diox, que naca con' co' nziri' loo izlyo', que naca con' co' nzo loo bé'.
21 Póla gu', ne, mque tee ban loo cón che'n Crist xal mèn tith. Ngòc gu' mèn ngolo ngola's loo Diox por cón che'n con' ye'rsin' co' ngo le'n lezo' gu' por mbli gu' chol con' ye'rsin'. Ale más mda' gust lezo' gu' mbli gu' chol con' ye'rsin'. Per nalle', mbli Diox ngo nagàl lezo' gu' loo yub Diox. 22 Mbli Crist con' ndxè' co'se' mque' mèn Crist loo cruz par mxactìi Crist no nguth Crist. Tataa mbli Crist par lu' too Crist gu' xal mèn co', lìcque', ngro xà' loo cón che'n xab izlyo' no ngòc gu' mèn che'npe' Diox. Ngòc gu' mèn co' yende chó mèn quexù' loo Diox. 23 Gàc con' ndxè' loo gu' chele' gu', lìcque', toloque' cue nèe loo co' ndxela's gu', no chele' gu' ne'gàcte chop loo chop la's no ne'yitacte lezo' gu' loo co' nzi quee lezo' gu' cón che'n di's ndac co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes co' mbìnle' gu'. Cón che'n di's ndac ndxè' nac co' ndxath no co' ndxèn rye ned co' nac dib athu loo izlyo'. Daa, Pab, ngue lyath no mèn co' ngo yalbàn cón che'n di's ndac loo mèn.
Di's ndxè' nda' cuent loo mèn le' Pab mxo'f zin' cón che'n di's ndac par ya lu' Pab no ya te'th Pab di's ndac loo alux mèn che'n chol nación.
24 Per nalle', ale ndxe'leque', ndyac lezon ndxàc yaltìi loon por cón che'n gu'. Tac xalque' ndxàc yaltìi ndxè' loon, con'a nee di's tolo ngue taan ryete yaltìi xal ngòca loo Crist laden co' be' ndxàc falt loo con' co' ndyac no tìi daa Crist por cón che'n mèn co' ndxela's loo cón che'n Diox por cón che'n Crist, mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox, co' nee di's, mèn co' thidte nac loo Crist xal ladpe' Crist. 25 Ngue tan cuent loo gu', daa nac thìb mbi' co' nxo'f zin' zin' ndxè' loo gu', gu' co' nqueltàa loo cón che'n Diox. Diox mdoo daa no mtan' Diox di's ndxè' loon par xo'f zin'en zin' par gàc con' ndac loo gu' no par lu'en loo mèn no tethen loo mèn ryethe con' co' nac cón che'n di's ndac loo mèn. 26 Ndalen par lu'en no go xo'fen cón che'n Diox co' ngo casloo axta pólle'a co' nac rye lín' co' nde teele' ndri'th. Per ndxe'leque', nalle' ngue li Diox par ngue ryo xo'f cón che'n di's ndac ndxè' loo xnaa loo mèn co' ngro xà' loo cón che'n xab izlyo', mèn co' ngòc che'npe' Diox. 27 Pues loo mèn co' inacte mèn nación Israel, mblya's Diox lu' Diox ryethe con' co' nac cón che'n con' roo con' xèn co' nac cón che'n di's ndac co' ngo casloo póla. Cona nee di's, nac Crist co' naban le'n xpii gu'. Por cón che'n Crist nzi quee lezo' na' cón che'n con' co' gàc loo na' yiloa co' gàc con' roo con' xèn co' li Diox loo na'.
28 Cón che'n Crist ngo nu' yalbàn. Nco'x nu' loo rye mèn co' ndyal ndxòn cón che'n Crist, ne. Cón che'n Crist ndlu' nu' loo mèn xal mbli Diox ndxác nu' par ten' mèn cón che'n Diox co' huenleque'. Tataa ndli nu' par huen huen té'th mèn, no nalì no nambìi té'th mèn cón che'n Crist par thidte gàc mèn loo cón che'n Crist. 29 Par gàca tataa loo gu', tolo nxo'f zin'en zin' ndxè' cón che'n di's ndac. Con dib fuerz chenen nxo'f zin'en zin' ndxè' xalque' ndlyath no Crist daa axta plóthe xal nac con' roo con' xèn co' nzo la's nii Crist no la's ya' Crist.