Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Mèn Co' Ngo Ban Le'n Ciuda Efes
1
Pab ngue que' ye's loo mèn co' ngola's loo Crist no loo cón che'n Crist, mèn co' mqueltàa loo cón che'n Diox le'n ciuda Efes.
Daa, Pab, ndxe' di's che'n Jesucrist xal nee lezo' Diox. Ngue que'en ye's loo gu' co' nac mèn ciuda Efes, gu' co' ngro xà' loo cón che'n xab izlyo' par ngòc gu' che'npe' Diox. Ngola's gu' loo Crist Jesús, ne. Ndlyazen le' Diox tolo li anggàc con' ndac loo gu'. No ndlyazen le' gu' cue nagàl lezo' loo Diox no loo Jesucrist. No ndlyazen cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth xtàa gu'.
Pab ndyoodi's cón che'n con' ndac co' ndxàc loo mèn por cón che'n Tad Crist.
Li na' le' mèn gab nac Diox Diox roo no Diox xèn no Diox natú' thidtene, Diox co' nac xud Tad Jesucrist na'. Por thidte ndxàc na' no thidte nqueltàa na' loo cón che'n Crist, Diox anze'f thìb con' ndac angmbli loo na' no rye loothe con' co' nac con' ndac. Con' natú' co' nac che'n bé' nac che'npe' na', ne. Diox mcui na' por cón che'n Crist ndoore' cuec Diox izlyo'. Tataa mbli Diox par gàc na' mèn co' ngro xà' loo cón che'n xab izlyo', no mèn co' ngòc che'npe' Diox, no mèn co' ne'tolode cua'n xquin, no mèn co' ne'tolode gàp xtol loo Diox. Mcui Diox na' xalque' mnibe' Diox lezo' Diox no xal gunee lezo' Diox par ngòc na' xin'pe' yub Diox por cón che'n Jesucrist. Tataa mbli Diox tac anze'f nque' lezo' Diox ñèe Diox na'. Por cón che'n con' co' angmbli Diox loo na'a, li na' le' mèn gab di's guryath no di's guryèn cón che'n Diox loo Diox no loo mèn. Diox mbli angngòc con' ndac ndxè' loo na' por thidte nqueltàa na' loo Crist no loo cón che'n Crist, Crist co' nac lezo' no ngudloo Diox. Por tant nque' lezo' Diox ñèe Diox na', mbli Diox par le'le' Crist mtelá' na' loo con' ryes por cón che'n renpe' Crist co'se' mquée yalguth loo Crist, co' nee di's, mton' Diox xtol na' por cón che'n con' co' ngòc loo Crist. Tataa mbli Diox par mblu' Diox le' Diox nque' lezo' ñèe Diox mèn axta plóthe, co' nee di's, co'se' ndli Diox par ndxác mèn no co'se' ndli Diox ndxòn mèn co' huen huen cón che'n Diox. No mbli Diox par mblu' Diox cón che'n con' ndlya's Diox li Diox co' nac con' co' be' nzo casloo loo Diox no co' nac co' mblo xnee Diox lique' Diox yiloa, con' co' gàcque'. 10 No com le' Diox mblobe'le' lezo' lique' Diox par sin falt gàcque' no tyubque' di's co'se' zinpe' huiz li Diox par thidte ñibe' Crist loo ryete con', que naca con' co' nzo loo bé', que naca con' co' nziri' loo izlyo'. 11 No par mbli Diox thidte mqueltàa na' loo cón che'n Diox, mcui Diox na' más póla par càaya' na' con' co' gàc che'npe' na' yiloa, con' co' ta' Diox par càaya' na'. No ryete con' co' li Dioxa thidte nac xalque' mblobe' Diox no mblo xnee Diox lezo' Diox li Diox con'a tac Diox ndli ryete con' xal gunee lezo' Diox li Dioxa. 12 Tataa mbli Diox loo na' par de que, nu' co' nac nerleque' mèn co' ndxàp yalxla's loo Crist, cue ban nu' par li nu' le' lèe Diox gàc thìb con' guryath no thìb con' guryèn por cón che'n con' roo con' xèn co' nzo la's nii Diox no co' nzo la's ya' Diox. 13 Gu' ne, co'se' mbìn gu' cón che'n di's ndac co' nac lìcque', di's ndac co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes, gu' ngola'sque' loo Crist no loo cón che'n Crist. No thidte ngòc gu' loo cón che'n Crist no ngòc gu' che'npe' Diox por ngulàa Xpii Natú' loo gu'. Ngulàa Xpii Natú' loo gu' no mbyan' Xpii Natú' loo gu' xal thìb señ co' nda' cuent le' gu' nac che'npe' Diox. 14 Xpii Natú' nac xal thìb prend co' ngue ten na'. Xpii Natú' ndlu' loo na' nac na' che'npe' Diox axta co'se' zin huiz co'se' gàc che'n na' con' co' angta' Diox càa na' co'se' ngolo gunèe Diox mdyalle' mèn co' mdyal ngòo loo cón che'n Diox, mèn co' gàc che'npe' Diox, par tolo gàc con' guryath no con' guryèn loo Diox por cón che'n con' roo con' xèn co' nzo la's ya' Diox no co' nzo la's nii Diox.
Pab ngue na'b loo Diox par li Diox tolo gác mèn co' ngola's loo Crist no loo cón che'n Crist.
15 Por cona, co'se' mbìnlen xá mod ndxela's gu' loo Tad Jesús no xá mod nque' lezo' gu' ñèe gu' ryete mèn co' ngro xà' loo cón che'n xab izlyo', mèn co' ngòc che'npe' Diox, 16 indxathlasten mbezen Diox quix Diox loo Diox cón che'n gu' co'se' nte' lezon gu' co'se' mbezen Diox. 17 Ña'ben loo Diox le' Diox xud Tad Jesucrist na', Diox co' nquée xnìi tín', tolo li le' gu' tolo gác tín' cón che'n Diox. Mbezen Diox le' Diox li par tolo tyub xnìi yéc gu' no par tolo tyub xnìi lezo' gu' loo cón che'n Diox láth ngue té'th gu' cón che'n Diox. 18 Ña'ben loo Diox le' Diox li par tyub xnìi yéc gu' no par tyub xnìi lezo' gu' loo cón che'n Diox par ñee gu' no par non gu' cón che'n con' co' yan' no gu' yiloa, co' nac co' nzi quee lezo' gu', tac ndxela's gu' loo Diox xal mblya's Diox. Ña'ben loo Diox le' gu' ñee no non gu' cón che'n con' roo con' xèn tín' co' mtan' Diox loo mèn co' ngro xà' loo cón che'n xab izlyo', mèn co' ngòc che'npe' Diox. 19 Ña'ben loo Diox le' Diox li le' gu' ñee no non gu' rye loothe con' co' nac con' roo con' xèn co' nzo la's nii Diox no co' nzo la's ya' Diox co' ndli Diox loo ryete na' co' ndxela's. Ryete con' ndxè' nzo la's nii Diox no la's ya' Diox. 20 Co'se' mbli Diox ngro xban Crist làth mèn nguth, mbli Diox mdub Crist cuat Diox loo bé'. 21 Ngoloa, mdoo Diox Crist loo ryethe co' nde'f di's ñibe', que naca leque yub angl, que naca xpii ye'rsin' co' ñibe' loo izlyo' ndxè', par ñibe' Crist loo angl no loo xpii ye'rsin'a xal ñibe' chol gobiern loo mèn. Mdoo Diox Crist loo ryete mèn co' ñibe', no loo ryete mèn co' ndxàp con' la's nii no la's ya', no loo mèn co' nac gobiern, no loo ryete mèn guryath no mèn guryèn co' nxo'f zin' zin' roo. Iante loo mèn co' nziri' le'n tiemp ndxè' ñibe' Crist. Ndxe'leque', ñibe' Crist loo mèn le'n tiemp co' nde nque ndxè', ne. 22 Mbli Diox ngòc nado' rye loothe con' loo Crist co'se' mblec Diox rye loothe con' la's nii Crist no la's ya' Crist par ñibe' Crist loo ryethe con'a. Mnibe' Diox loo Jesús par gàc Jesús xa' co' ñibe' loo ryethe mèn co' ndxela's loo Jesús, mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox chol lugar. 23 Sya, mèn co' ndxela's loo Crist Jesús co' nac mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox, mèna nac xal nac bél'yòo lad mèn co' ñibe' yéc mèn, co' nee di's, Crist nac xa' co' ñibe' loo mèna. Mèn co' nac mèn co' ndxela's loo Crist, mèna ngue li par tolo tyaa no tolo tyubque' di's cón che'n con' roo con' xèn che'n Crist loo Crist. Leque Crist nac xa' co' ñibe' loo ryethe con'.