Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Mèn Yèezya' Che'n Làaz Mèn Galas
1
Pab ngue que' ye's co' nac cart ndxè' loo mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox, men co' naban le'n yèezya' co' nac yèezya' che'n làaz mèn galas.
Daa, Pab, nac thìb mbi' co' ndxe' di's che'n Tad Jesucrist. Tad Jesucrist mtel' daa loo mèn loo izlyo'. Inacte daa thìb mbi' co' mtel' chol mèn che'n izlyo' par ndxen di's che'n Tad Jesucrist loo mèn. Ne' ne' mdoo chol mèn daa no mcui chol mèn daa par ndxen di'sa loo mèn. Ndxe'leque', yub Jesucrist mblo lèe daa nac daa thìb mbi' co' ndxe' di's no mcui Jesucrist daa par xo'f zin'en zin'a. No yub Diox xud na' co' mblo xban Jesucrist làth mèn nguth mblo lèe daa nac daa mbi' co' ndxe' di's che'n Jesucrist. No mcui Diox daa par xo'f zin'en zin' ndxè' loo mèn. Daa, Pab, ngue que'en ye's co' nac cart ndxè' loo gu'. Ryete mèn co' ndxàc hues na' por cón che'n Jesucrist co' nzo non trè', ngue nii mèna Diox loo gu' loo cart co' ngue que'en ye's loo gu' ndxè', loo rye gu' co' nqueltàa loo cón che'n Diox le'n chol yèezya' che'n làaz mèn galas. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' tolo li anggàc con' ndac loo gu' no tolo li huen gàca loo gu' loo cón che'n Jesucrist. No ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist tolo li par nagàl yo lezo' gu' loo Diox no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth hues xtàa gu'. Tad Jesucrist na' yub mda' lugar par mquée yalguth loo Tad Jesucrist por cón che'n xquin na' no xtol na' par tataa mod mblyá' na' loo ryethe con' co' nac con' ye'rsin' co' nac che'n xab izlyo' ye'rsin' ndxè'. Ngòc con'a loo Tad na' xal guneepe' lezo' Diox co' nac xud na'. Por cona, ndlyazen tolo gab na' di's guryath no di's guryèn no di's natú' cón che'n Diox loo mèn no loo Diox le'n lín' co' ntlo, no le'n lín' co' ndxelo, no le'n lín' co' ne'lith node. Tataaque' gàca.
Di's ndxè' ndlu' thidte di's ndac nzo co' ndlu' loo mèn xá mod lyá' mèn loo con' ryes.
Ante ngüi'en no ante ñaan loo gu', cara, ale setilte mdoo xà' lezo' gu' loo di's ndac co' nda' cuent no co' ndlu' cón che'n Diox loo gu'. Loo con' co' nac cón che'n Diox, Diox mbli par mbye'th lezo' gu' ngòo gu' loo cón che'n Diox. Tataa mbli Diox loo gu', no loo nu', por anze'f mque'que' lezo' Crist ñèe Crist ryete na'. No nalle', ale ndxe'leque', más ndli gu' par ndyoo nque gu' no nque' nza gu' loo tedib di's co' ndli gu' cuent nac di's ndac che'n Diox, co' ndli gu' cuent telá' gu' loo con' ryes. Per di'sa xà' nac loo cón che'n di's ndacpe' che'n Diox. Ilìcte naca par gab mèn nzo tedib di's co' nac xalpe' nac di's ndac che'npe' Diox co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes. Ndxe'leque', con' co' ndxàc loo gu' ba' nac: Nzo ndxep mèn co' ngue li xol loo gu'. Ndlya's mèna zye' di's ndac, co' nac di's ndac che'n Crist, par yila's mèn no ten' mèn tedib mod lyá' mèn loo con' ryes. Per chele' chó mèn xà'guè' ngo yalbàn cón che'n di's ndac co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes xal ngo nu' yalbàn, no xal mda'le' nu' cuent loo gu'a, ¿lé'?, thidteneque' mèndèe mèna loo Diox too ze too yál'. No yende chó mport nzo lezo' Diox chó nac mèna, que naca yub daa, que naca thìb angl co' yi'th co' lyàa loo bé' co' co yalbàn no co' te'th cón che'n di's ndac co' inacte leque di's ndac che'npe' Diox xalque' ngue niin loo gu' ndxè', thidteneque' mèndèe mèna loo Diox too ze too yál'. Na guniile' leque di's ndxè' loo gu' ndoore' co'se' ngon làth gu' thìb cua'a. No nalle' beren, ngue niin loo gu' tedib vez: Chele' chó mèn xà'guè' co yalbàn cón che'n di's ndac loo gu' xal nac di's co' mbìnle' gu', no co' mden'le' gu', no co' ngulàale' le'n lezo' gu' co' mblole' nu' yalbàn loo gu', thidteneque' mèndèe nac mèna loo Diox too ze too yál'.
10 No nalle' con' co' ngue niin loo gu' ndxè' ndxàal niin loo gu': ¿Ché' ngue li gu' cuent ngue niin con' ndxè' loo gu' par yòo lezo' taamas mèn cón chenen, cà'? Yende xàa. O ¿ché' ngue niin con' ndxè' loo gu' par yòo lezo' Diox ñèe Diox daa loo con' co' ngue lin, cà'? Aa. Ngue niin con' ndxè' loo gu' ante par yòo lezo' Diox loo con' ngue niin loo gu', ey. O ¿ché' ngue li gu' cuent ngue tan gust lezo' chol mèn par tyac lezo' mèna con daa loo cón che'n di's ndac che'n Diox, cà'? ¡Máa yob yéc gu', na! Yende xàa. Tac chele' daa be' ngue ta gust lezo' chol mèn cón che'n di's ndac che'n Diox, ya inacte daa mbi' co' nxo'f zin' zin' che'n Crist, sya, xàa.
Pab ngue ta' cuent loo mèn chó mcui Pab, no chó mtel' Pab, no chó mdoo Pab par ndxe' Pab di's cón che'n Crist loo mèn.
11 Gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Crist, fta' gu' cuent co' huenleque' cón che'n di's ndac co' nac di's ndac che'npe' Diox co' ndethen no co' ngon yalbàn loo gu' co' ndlu' loo mèn xá mod lyá' mèn loo con' ryes. Inacte di's ndaca thìb di's ndac co' mblobe' no co' mtoxcua' chol mèn che'n izlyo' ndxè'. 12 Inacte chol mèn co' mblu' cón che'n di's ndac ndxè' loon. No nec thìb mèn co' nac chol mèn mblu' cón che'n di's ndac ndxè' loon. Ndxe'leque', yub Tad Jesucrist mblo xo'f cón che'n di's ndac ndxè' loon.
13 Gu' mbìnque' xá mod ngòc daa póla no xá mod mque tee banen póla co'se' ngòc daa mèn xley'pe' che'n mèn nación Israel. No nonque' gu' no naneeque' gu', ale, ngulàa xyàn lezon no ngòc nayi'en gunèen mèn co' mqueltàa loo cón che'n Diox chol lugar. Ale mque tee que'en xís mèna pál co'te' ngo mèna par guthen mèna no par che'en mèna thidtene. 14 Co'se' ngòc daa mèn xley' che'n mèn nación Israel, más altant mdoon no más mté'then cón che'n xley' daa leque loo rye mèn gulàaz daa co' ngòc mèn co' thidte mxyèn con daa, co' nee di's, mèn co' thidte lín' ndoo xèn non. Más de cona, anze'f ngòc nayi'en loo mèn par mblin le' mèn mbli yèe costumbr co' ngòc costumbr che'n xudgool nu'. 15 Per mastale' tataa ngòc daa, Diox mblo xà'le' daa ndoore' gáal daa par co Diox daa loo zin' ndxè'. No por anze'f nque' lezo' Diox gunèe Diox daa, ale tataaque' mbli Diox ngòca loon par xo'f zin'en cón che'n di's ndac ndxè'. Le' sya, co'se' ngòc tiemp ngóol daa no mbryoo daa, Diox mbli con' mblya's Diox no con' co' gunee lezo' Diox li Diox loon. 16 Mbli Diox par mbliben xgan' Diox par gàca loon yiloa ga tethen no gon yalbàn cón che'n di's ndac loo mèn, mèn co' inacte mèn nación Israel. Co'se' ngolo ngòc con'a loon, yende chó ngabten loo nec thìb mèn. Ne' ne' mdoodizen loo nec thìb mèn cón che'n con' co' mbli Diox loon no cón che'n con' co' mnibe' Diox loon. 17 Ne' ne' ngan ciuda Jerusalén par nga tan cuenta loo myen' co' ngòc xin' mté'th Jesús, myen' co' ndxe' di's ndxè' ndoore' co'se' mbli Diox con' ndxè' loon. Ndxe'leque', luega mxenen ned. Nguan le'n nación Arab co'te' mbyan' daa nen tiemp. Ngoloa, mberen, ndyalen par ned ciuda Damasc tedib vez.
18 Ne'ngaden ciuda Jerusalén luega. Axta ngolo son lín', syare' nguan. Ale axta syare' mbliben Pedr. Ngo non Pedr si'n huiz le'n ciuda Jerusalén le'n tiempa. 19 Per ne'ngnèeden taamas myen' xin' mté'th Tad Jesús co' ndxe' di's cón che'n di's ndac ndxè'. Ante Cob co' ndxàc hues Tad Jesús por xna' Tad Jesús gunèen. 20 Cón che'n di's co' ngue que'en ye's loo gu' ndxè', Diox naneeque' inquedìiden gu', cara. Lìcpe' nac di's ndxè'.
21 Ngolo nguri'th con'a, mxenen ned. Nguan par ned le'n yèezya' che'n làaz mèn sir no le'n yèezya' che'n làaz mèn cilis. 22 Le' rye mèn hues na' co' nqueltàa loo cón che'n Crist, mèn co' nzo ban par ned le'n yèezya' che'n làaz mèn jude, mèna tarte libe' daa, co' nee di's, tarte hui' mèna loon tiempa. 23 Ante ndxòn mèna no ndyoodi's mèna cón chenen. Mbez mèna: Mbi' co' mque tee mdub ngu's na' no mblya's mbi' mtelux mbi' na' thìb cua'a, mbi'a ngue tee te'th no ngo mbi' yalbàn cón che'n di's ndac par yila's mèn xal ndlu' di's ndac. 24 No gunii mèna di's roo no di's xèn no di's natú' loo xtàa mèn cón che'n Diox por cón chenen.