Cart Co' Mque' Santiau Ye's Loo Mèn
1
Cart co' mque' Santiau ye's loo mèn co' ngola's loo cón che'n Crist, mèn co' mque tee re's pál.
Daa co' lèe Santiau, nac daa mbi' co' nxo'f zin' zin' che'n Diox. No nac daa mbi' co' nxo'f zin' zin' cón che'n Tad Jesucrist. Daa ngue nii Diox loo gu' co' nac mèn che'n si' fchop ned mèn co' nac mèn nación Israel co' nzi tee re's dib athu loo izlyo' le'n rye nación.
Trè' ndlu' ryethe con' ndxác Diox par li Diox anggàc con' ndac loo mèn.
Gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Jesucrist, ndxàal tyac lezo' gu' co'se' ndxàc chol yalndyub ngu's no chol yaltìi loo gu'. Tac gu' nonque' no naneeque' gu' co'se' ndxela's mèn no ndxàp mèn yalxla's loo Diox no loo cón che'n Diox, látha ndxàc chol yaltìi loo gu' par ndxàc preb gu' par ñee Diox ñeene' ché' tyubdi's gu' loo Diox. Le' sya, tataa mod té'th gu' par gàc gu' mèn co' ncha'la's no mèn co' nxec yèe yilo riid ryethe con'a loo gu'. Ne'sode gu' yéc gu' setilte. Ne' ne' ta' gu' lugar lyàa xyàn lezo' gu' setilte. Ndxe'leque', tolo gàc gu' mèn co' ncha'la's axta gàca loo gu', lìcque', nac gu' mèn ndac loo Diox co' mté'th, no co' mda' cuent, no co' ndyubdi's ndac loo cón che'n Diox.
Chele' chó gu' nden' ne'gácte gu' li gu' con' ndac loo co' nac cón che'n Diox, gurez gu' Diox no bna'b gu'i loo Diox. Le' sya, Diox li par gác gu' li gu' con' ndac co' ndlya's gu'. No co'se' Diox li par gác gu' li gu' con' ndaca, ne'lide Diox con'a xal mèn co' pente nda' ndxep con' loo xtàa mèn. No ne'lide Diox loo gu' xal mèn co' asendli mbez nguix con' loo xtàa mèn. Per chele' gu' ña'b no cuez gu' chol con' loo Diox par gàca loo gu', naquinque' yila's gu' loo Diox no gàp gu' yalxla's loo Diox le' Diox li par gàca loo gu'. No ne'gànte lezo' gu' le' Diox ne'lide nec thìb con' co' ña'b gu' loo Diox. Diox lique' par gàca loo gu'. Tac mèn co' ngàn lezo' no co' ndxàc chop lezo' loo cón che'n Diox, xtùuz mèna nac xal ol che'n níttó' co' nxít too mbii thìb lad tedib lad loo níttó', co' nee di's, indli nèede mèn xtùuz mèn no lezo' mèn loo cón che'n Diox. Mèn co' tataa nac xtùuz loo cón che'n Diox, indxàalte li mèna xtùuz le' Tad Diox li par gàc chol con' ndac loo mèna tac Diox ne'lide con'a loo mèna. Tac thìb mbi' co' thidtene imbe see teede lezo' no indlecte lezo' mbi' cón li mbi', no axta ne'ñeede mbi' cón li mbi' thìb huiz no tedib huiz, mbi'a yende mod li nèe lezo' mbi' no xtùuz mbi' cón che'n con' li mbi' thìb huiz no tedib huiz.
Le' mèn hues na' co' nac mèn prob no co' iñaade nac mèn roo mèn xèn, ndxàal tyac lezo' mèna tac Diox ngo cuent nac mèna mèn co' más ntac loo Diox. No nac mèna mèn roo mèn xèn loo Diox por cón che'n Jesucrist. 10 Le' mèn hues na' co' nac mèn ric na, ndxàal ten' mèna ndxàal tyac lezo' mèna tac yende cón ntac mèna loo Diox por nac mèna mèn ric. Tac yalgon' co' ndxàp mèn ric nac xal ye' huan co' ne'xecte nen tiemp. 11 Tac co'se' ndlyen huiz no anze'f ntec nso' huiz loo izlyo', le' sya, tataa mod mbiiz huan. Le' ye' co' nzo'f loo huana na, ndxà'b. Tataa mod ndlyux ye' huan co'se' ndxelo nabe's ñaa ye' huan nxyo'f ye' huan. Tataa ndxàca loo mèn ric, ne, co'se' xèegà xèegà ndlyux rsin' mèn ric co' nac delgens co' ndli mèn ric.
Trè' ndlu' cón che'n cón li mèn co'se' cobya' Mebizya mèn.
12 Huen nda mèn co' nxec no mèn co' ncha'la's co'se' ndxàc yalndyub ngu's no yaltìi loo mèn. Diox ndxòo lezo' con' ndac co' ndli mèna. No li Diox thìb con' ndac loo mèna xalque' mcàbgòn Diox li Diox loo mèna par yòo ban noque' mèna Diox thidtene, mèn co', lìcque', nque' lezo' Diox. 13 Co'se' chol mèn lya's aseli mèn con' ye'rsin', indxàalte li mèna xtùuz le' Diox asendli par li mèna con' ye'rsin'a. Yende xàa. Tac por part che'n Diox, yende chó thìb con' nzo co' ndli par li Diox con' ye'rsin'. Ne' ne' aseli Diox par li chol mèn con' ye'rsin'. 14 Ndxe'leque', co'se' mbee ncà con' ye'rsin' mèn par cua'n mèn xquin mèn no xtol mèn xal ndryo' ndlyen' lezo'pe' mèn no xal ndyub yo'f lezo' mèn par li mèn con' ye'rsin', hora nac hor co'se' li mèn con' ye'rsin'. 15 Le' sya, ryete con' ye'rsin' co' ndryo' ndlyen' le'n lezo' mèn par li mèn, con'a ncàb xquin mèn no xtol mèn co' ndli mèn. No chele' mèn tolo cua'n xquin mèn no xtol mèn, le' sya, tataa mod càba loo mèna par ndryo xà' mèn thìb lad loo Diox thidtene co'se' ndxelo tub rez Diox cón che'n mèna.
16 Mèn huesen co' nque' lezon ñèen, gu' co' ngòole' loo cón che'n Crist, nee gu' nee gu'. Chele' gu' li xal ndli mèna, sya, tataa mod quedìi gu' leque gu'. 17 Gu' naneeque' le' ryethe con' co' nac con' ndac co' angndxàc loo na', Diox ndlii par angndxàca loo na'. Diox co' mbli ngòcsua' huiz no mbe' no mbyáz co' nac xnìi bé', Diox thidtene ne'zye'de. Ne' ne' se' Diox mod co' ndli Diox con' loo mèn no mod co' ndxàp Diox loo mèn. 18 Diox mda' lugar yòo ban no na' Diox thidtene por cón che'n xti's Diox co' nac di's ndac co' nac lìcpe' par gàc na' nerleque' mèn co' yòo loo cón che'n Diox, co' gàc huax mèn co' yòo ban no Diox thidtene yiloa. Tataa ndxàca tac tataa mblya's Diox no ngro' mblyen' lezo' Diox li Diox con'a.
Trè' ndlu' cón ndli mèn, mèn co', lìcque', ndxela's loo cón che'n Jesucrist.
19 Por cona, mèn huesen por cón che'n Jesucrist, gu' co' anze'f nque' lezon ñèen, ngue niin loo gu': Nalas gure thìb thìb gu'. No lijer gure gu' par gòn gu' di's no par ta' gu' cuent co' huenleque' co'se' ndyoodi's no mèn gu'. Per ne'gàcte gu' mèn co' ndli cuent anze'f ndxác. Ne' ne' gàc gu' mèn co' ngol' di's. Ne' ne' gàc gu' mèn co' setilte nso' yéc par yecloo gu' con mèn cón che'n chol con'. 20 Tac mèn co' setilte ndxàc nayi' no mèn co' setilte nso' yéc, mèna thidtene indlide con' co' ndxòo lezo' Diox. 21 Cona, ngue niin loo gu': Thidteneque' ne'tolode li gu' chol con' zab. Ne' ne' li gu' chol con' ye'rsin' co' más ndxòo lezo' mèn li mèn loo izlyo' ndxè'. Ndlyazen nado' di's nado' cuent ta' gu' lugar gòn gu' di's par tyubdi's gu' loo di's co' mbìnle' gu' no co' nguaa'dle' le'n lezo' gu'. Tac di's co' mbìn gu'a, cón che'n di'sa nac co' ndlu' xá mod ndlyá' alm mèn loo con' ryes co'se' ndxela's mèn cón che'n di'sa.
22 Per ndlyazen bli gu' xal ndlu' dis co' nac di's ndac ndxè'. Indlyasten ante gòn gu' cón che'n di's ndac ndxè'. Tac chele' gu' ante ndxòn cón che'n di's ndac ndxè', no indlide gu' no indyubdi'ste gu' xal mbez di's ndac ndxè', le' sya, leque gu' nquedìi gu'. 23 Tac mèn co' ante ndxòn di's ndac no indyubdi'ste mèna xal mbez di'sa, mèna nac xal thìb mbi' co' ngüi' loo loo thìb spej. 24 Ngüi' mbi'a loo spej xá ñaa mbi'. No ndxelo ngüi' mbi' loo spej xá ñaa mbi', ale setilte ndxathla's mbi' xá ñaa mbi'. 25 Loo libr co' nac xti's Diox ndub di's co' ndlu' le' Diox mnibe' loo mèn par li mèn con' ndac. Con' co' ñibe' Diox loo mèn por cón che'n di's ndac ndli par yende chó cuee ca' loo mèn loo cón che'n Diox. Mèn co' thidtene indxathla'ste con' co' ndxòn mèn cón che'n di's ndac, no mèn co' thidteneque' ndli nèe mèn par li mèna xal ñibe' Diox por cón che'n di's co' nac xti's Diox loo mèn par li mèn, huen nda mèna loo ryethe con' ndli mèna.
26 Chele' chol mèn ndli xtùuz no nden' mèn ndli mèn cas loo Diox no ne'gácte mèn tecue'd mèn looz mèn no cued yau' ro mèn co' nque di's mèn con xtàa mèn, le' sya, leque mèna nquedìi mèna. Sya, tataa mod ndlu' mèna indlide mèna cas loo Diox. 27 Ngue niin loo gu': Le' mèn co' Diox mbez nac mèn co', lìcque', ndli cas loo Diox xud na' no co' ndli co' ndxòo lezo' Diox, mèna ndli xal ngue niin loo gu' ndxè': Ndlyath no mèn myen' ftyà'f, no xa'got viud, thìb mod tedib mod co'se' nxi lezo' mèna loo chol yaltìi co' ndxàc loo mèna. No ne'lide mèn co', lìcque', ndli cas loo Diox nec thìb con' ye'rsin' co' nac cón che'n xab izlyo'.