Di's Ndac Che'n Diox Co' Mque' Luc Ye's
1
Trè' ntlo ndlu' cón che'n di's ndac che'n Diox co' mque' Luc ye's.
Anze'f huax mèn mdoo lezo' par mque' mèna ye's cón che'n Jesucrist par mda' mèna cuent cón che'n thìb thìb con', con' co' ngòc làth nu', Tyofl. Mque' mèna ye's no mda' mèna cuent xal ngòcpe'i. Mèna ngòc mèn co' gunèepe' con' co' ngòc. No mque tee lyath no mèna mèn co' mque tee go yalbàn cón che'n di's ndac cón che'n Diox. Daa, ne, noo noo mbral no cón che'n thìb thìb con' co' ngòc, axta co'se' mtlo ngòca. No ndyaquen huen naca que'en ye's cón che'n xal ngòc ryethe con'a lool, Tyofl, lùu co' anze'f ndyu' loon no co' anze'f ndlin cas. Por cona, ngue que'en ye's ndxè' lool par ta'l cuent no par nonl co' huen huen cón che'n con' co' nac lìcpe' cón che'n Jesucrist co' mblu'le' mèn lool.
Thìb angl ngue ta' cuent le' thìb mbed co' ryo' lèe Juàn Bautist gáal.
Hui' nexa, Tyofl. Co'se' ngòc Herod rey loo mèn yèezya' co' ngòc mèn gulàaz mèn jude tiempa, le'xque' le'n tiempa ngo ban thìb mbi' co' ngòc nguley'. Mbi'a ngro' lèe Zacari. Thidte mxo'f zin' mbi' yalnguley' con thìb ned mèn co' mnibe' tedib mbi' co' ngòc nguley' co' ngro' lèe Abi. Le' xa'got Zacari na, ngro' lèe Elisabet. Ngòc Elisabet bin che'n thìb mbi' co' ngro' lèe Aarón, ne. Ngòc Zacari ryop Elisabet mèn nalì no mèn nambìi loo Diox. Mdyubdi's Zacari ryop Elisabet xal mnibe' Diox loo ley co' mxo'f Moisés loo mèn tiempa. Nec thìb mod no nec tedib mod yende chó mèn ngo tiempa co' ngác ñii yèe ñii tìi cón che'n Zacari ryop Elisabet loo chol con' co' nac cón che'n Diox. Zacari ryop Elisabet ne'ndante xin' tac Elisabet ngòc xa'got rnith. Leque tiempa ngòc ryop sa'l Zacari xa'gool, ne.
Co'se' mzin huiz co' ngòc tiemp co' xo'f zin' mèn co' thidte nxo'f zin' no Zacari yalnguley' par li mèna sirv loo Diox le'n templ, xalque' ngòc mod co' mque no mèn co' mxo'f zin' thìb thìb mèn zin' cón che'n yalnguley' le'n templ, le'xque' tiempa ngro' lèe Zacari rif par xo'f zin' Zacari le'n templ che'n Diox par tec Zacari du'r zen yal' le'n templ. 10 Sya, láth ngue tec Zacari du'r zen yal' le'n templ, ryete mèn co' mqueltàa nziri' fuer loo lue' co'te' ndub templ. Nzi bez mèna Diox. 11 Làth xtau'a, mbyú' loo thìb angl che'n Tad Diox loo Zacari. Ndoo angl ladlì che'n còo' co'te' ntec nguley' du'r zen yal'. 12 Co'se' gunèe Zacari ndoo angl, ne'ñeede Zacari cón li Zacari tant nzyeb Zacari. 13 Sya, gunii angla. Ndxab angl loo Zacari:
―Zacari, ne'zyebtel. Diox mbìnque' di's co' ngue bezl loo Diox. Nalle' ngue niin lool: Xa'gotl co' nac Elisabet tyan thìb xgan'l. No tub lèel mbed Juàn. 14 Anze'f xyo'f nde' xyo'f ndla' lezo'l no anze'f tyac tín' lezo'l por cón che'n mbed. Más de cona, anze'f huax mèn tyac lezo' por cón che'n mbed co' tyan xa'gotl. 15 Tac xgan' lùu co' gáala gàc thìb mbi' co' anze'f tyu' loo Diox. Ne'gude xgan'l vin. Ne' ne' gu xgan'l nítguy. Ndoore' gáal xgan'l tlo Xpii Natú', ñibe' Xpii Natú' loo xgan'l. 16 Xgan' lùua li le' huax mèn nación Israel lyàa yéc no lyàa lezo' par bere mèn nación Israel, yòo mèn nación Israel loo cón che'n Dioxpe' mèna tedib vez. 17 Xgan' lùu, co' ryo' lèe Juàn, ya lu' ner loo mèn cón che'n Crist ndoore' yi'th lu' Crist loo mèn loo izlyo'. Que tee te'th Juàn di's loo mèn cón che'n Crist xalque' mque tee te'th Lii co' mde'th di's co' ndxab Diox loo mèn póla. No gàp Juàn con' la's nii Juàn no la's ya' Juàn xalque' ngòp Lii con' la's nii Lii no la's ya' Lii póla. Tataa li Juàn loo mèn par yu' yàl lezo' mèn co' nac gundan loo xin' mèn no par tlo té'th mèn tyubdi's mèn co' nac mèn naad no mèn co' nac mèn nguud loo Diox xalque' mèn co' ndxác. Tataa li Juàn par gàc nab mèna loo cón che'n Diox par tyubdi's mèn loo Crist co'se' yi'th Crist loo mèna.
18 Zacari mnibdi's loo angl. Ndxab Zacari loo angl:
―¿Xá mod gác yilazen ché', lìcque', gàc con' co' ngue nee U' loon ba', à'? Hui' U' nexa. Daa ngoxle' no xa'got daa ngoxle', ne.
19 Angl mcàb. Ndxab angl loo Zacari:
―Daa nac Gabriel co' nzo loo Diox par lin co' ñibe' Diox loon. Diox mnibe' loon par mbal toodiz nonl par tan cuent cón che'n di's co' gunee Diox loon par niin di's ndxè' lool. 20 Per nalle' gàc thìb con' lool. Desde nalle' par delant lùu gàc mud. Ne'gáctel tyoodi'sl le'n rye mbe' co' tyoo nac xin' xa'gotl. Con'a gàc lool tac ne'ngala'stel di's co' ngue niin lool ndxè'. Gàcque' con'a lool axta tyaa huiza no axta zin tiemp co'se' tyan xa'gotl xin' xa'gotl.
21 Láth ndxàc con'a loo Zacari, mèn nziri' par fuer loo lue' co'te' ndub templ. Nzi bed mèn ryo' Zacari le'n templ. Per ante mbui' mèn no ante gunaa mèn cón ndxàc loo Zacari no cón mxac Zacari susque' nen ndlyen' Zacari le'n templ. 22 Co'se' ngro' Zacari le'n templ, ne'ngácte Zacari tyoodi's no Zacari mèn. Syare', mden' lezo' mèn no mda' mèn cuent le' Zacari mxyo'f loo con' loo le'n templ. Mbli Zacari señ loo mèn le' Zacari ngòc mud.
23 Co'se' ngolo mdyaa huiz co' ngòc huiz co' mxo'f zin' Zacari zin' che'n yalnguley' le'n templ, mdyàa Zacari par liz Zacari. 24 Ngolo nguri'th con'a, Elisabet, xa'got Zacari, mquée loole' xin'. No ale ne'ngro'de Elisabet, ne' por chu'th, liz Elisabet le'n ga'y mbe' tac mbli Elisabet xtùuz, ndxab Elisabet le'n lezo' Elisabet: 25 Tad Diox mbli con' ndxè' loon nalle' par taandxè' mod ne'tolode xìis no mèn daa.
Thìb angl ngue ta' cuent thìb mbeto' co' ryo' lèe Jesús gáal.
26 Ngolo ndxàc xop mbe' ndoo nac xin' Elisabet, Diox mtel' angl Gabriel par ngua angl le'n thìb yèez che'n làaz mèn galile, yèezya' co' lèe Nazaret. 27 Ngua too naa angla thìb mza' yòn co' ngro' lèe Mari. Mza'a ngòp trat con thìb mbi' co' ngro' lèe Chè par selya' mza' con Chè. Chèa nde bin thìb mbi' co' ngro' lèe David co' ngòc rey póla. 28 Sya, ngòo angl co'te' nzo mza'. Ndxab angl loo mza':
―San, Mari. ¿Máal, ey? Anze'f thìb con' ndac li Diox anggàc lool le'n huiz ndxè'. Diox nzo noque' lùu. Anze'f tyac lezo'l, Mari, loo rye mèngot co'se' yilo gàc con' ndxè' lool.
29 Per co'se' ñèe Mari ndyoodi's no angl Mari, ante mbui' Mari no ante gunaa Mari. Ndxab Mari loo lezo' Mari: ¿Chonon tatua' ngue toodi's angl che'n Diox ba' loon, yoo? ¿Cón gàc loon nalle'? 30 Sya, ndxab angl loo Mari:
―Mari, ne'zyebtel. Ngro' lezo' Diox li Diox anggàc thìb con' ndac lool. Hui' nexa xá nac di's co' ngue niin lool ndxè': 31 Lùu quée loo xin'. No tyanl thìb xgan'l. Tub lèel mbed Jesús. 32 Mbed co' tyan lùua gàc thìb mbi' roo no thìb mbi' xèn. Hue' mbed tedib lèe co' lèe Xgan'pe' Diox, co' nee di's, gàcque' mbed xgan'pe' Diox. Noo noo ta' mèn cuent le' mbed, lìcque', nac xgan'pe' Diox, Diox co' nac Diox roo no Diox xèn loo ryethe con'. No li Tad Diox gàc mbed rey loo mèn nación Israel xal ngòc David co' ngòc xudgool lùu rey loo mèn nación Israel póla. 33 Ne'lyuxte no ne' ne' lith no tiemp co' ñibe' xgan'l loo mèn nación Israel thidtene yiloa.
34 Sya, mnibdi's Mari loo angl. Ndxab Mari loo angl:
―¿Xá mod gàc con' ndxè' loon, yey? Daa tarte que no sa'len. Más de cona, tarte neen cón mènbi'.
35 Angl mcàb. Ndxab angl loo Mari:
―Diox làa Xpii Natú' lool. Por cón che'n Xpii Natú'a, Diox li anggàc con' roo con' xèn lool par ndootel hue' xin'l. Por cona, mbed co' tyanla gàc xgan'pe' Diox par xo'f zin' mbed cón che'n Diox. 36 No nalle' nde niin tedib con' lool: Elisabet co' ndxàc mèn gulizl tyan thìb xgan' Elisabet, ne. Mastale' ngoxle' Elisabet no mastale' mbez mèn le' Elisabet nac xa'got rnith, per nalle' ndxàcle' xop mbe' ndoo nac xin'le' Elisabet. 37 Ryethe con' co' ndlya's Diox li Diox nzoque' mod li Dioxa xal ndlya's Diox.
38 Le' sya, ndxab Mari loo angl:
―Ana Diox. Daa nacle' moz che'n Diox. Li Diox con' loon xal ngue nee U'i loon.
Ngolo ndxab Mari tataa loo angl, ndyàa angl.
Mari ngua too naa Elisabet liz Elisabet.
39 Leque le'n huiza, anze'f mguen lezo' Mari. Mxen Mari ned, nda Mari le'n thìb yèez co' nziri' le'n yiido' par ned làaz mèn jude. 40 Ngua Mari liz Zacari. Gunii Mari Diox loo Elisabet. Ndxab Mari:
―San, Elisabet. ¿Máal? ¿Cón ngue lil?
41 Co'se' mbìn Elisabet gunii Mari Diox loo Elisabet, ale mbuin mbed le'n xàn' le'n Elisabet. Sya, ngulàa Xpii Natú' loo Elisabet par tlo Xpii Natú', ñibe' Xpii Natú' loo Elisabet. 42 Sya, cabii ndxab Elisabet loo Mari:
―Mari, angngro' lezo' Diox mbli Diox ngòc más con' ndac lool leque loo rye mèngot co' naban dib athu loo izlyo'. No angngro' lezo' Diox gàc más con' ndac loo xgan'l co' gáala.
43 Tolo mdoodi's Elisabet. Ndxab Elisabet loo Mari:
―¿Chó nac daa par yi'th too naa xna' Tad daa daa, yoo? Yende cón ntac daa, ndyaquen. 44 Tac texal mbìnen guniil Diox loon, Mari, ale chàa, mden'en mbuin mbed co' ndoo nac xin'en ndxè' le'n xàn' le'nen, tant ndyac lezo' mbed, ndyaquen. 45 Huen ndal, Mari, tac ngola'sl le' Tad Diox lique' co' mcàbgòn Tad Diox lool li Tad Diox lool.
46 Sya, ndxab Mari loo Elisabet:
Elisabet, dib nzo yéquen no dib nzo lezon mbezen loo Tad Diox: Tad Diox roo Tad Diox xèn nac U, Tad Diox.
47 Leque daa ngue xo'f nde' ngue xo'f ndla' lezon. No anze'f ndyac lezon loo Diox, Diox co' nac Diox daa co' mtelá' daa loo ryethe con' ryes.
48 Tad Diox ngoque' cuent le' daa nacque' thìb moz loo Diox mastale' ndyaquen yende cón ntac daa. No desde nalle' par delant, ryete mèn co' naban chol tiemp, ñee mèna loon: Huen ndal, Mari, por cón che'n con' co' ngòc loon.
49 Diox, co' nac Diox roo Diox xèn mblile' ngòc con' co' hui' mèn no con' co' ñaa mèn loon. Anze'f natú' nac lèe Diox.
50 Tlatque' lezo' Diox ñèe Diox mèn, mèn co' zyeb no mèn co' tyóo loo cón che'n Diox le'n rye tiemp.
51 Con' roo no con' xèn nac co' nde teele' ndli Diox loo mèn. No mbli Diox ngòc nado' mèn nate's no mèn naxal'.
52 Mbli Diox par ngòc mèn co' mnibe' loo izlyo' ndxè' mèn be'the loo yalnibe' co' mnibe' mèn loo xtàa mèn. Le' loo mèn prob co' inacte mèn nate's na, mbli Diox ngòc mèn proba mèn roo no mèn xèn loo xtàa mèn.
53 Le' mèn co' mque tee lan', mèn co' msyon co' hua, loo mèna Diox mbli ngòp mèna che'n mèn. Loo mèn ric na, mbli Diox nague's ya' mèna no nague's nii mèna. Yende cón ngòp mèna.
54 Mblyath no Diox mèn nación Israel, mèn co' mxo'f zin' cón che'n Diox. Mblyat lezo' Diox gunèe Diox mèn nación Israel.
55 No ngòcque' mblyath noque' Diox mèn nación Israel xalque' ngòc di's co' mcàbgòn Diox loo mbi' co' ngro' lèe Abraham co' ngòc xudgool na' no loo mèn guliz mbi' thidtene.
56 Ngolo mdoodi's Mari di'sa loo Elisabet, mbyan' Mari liz Elisabet casque' le'n son mbe'. Ngoloa, ndyàa Mari par liz Mari.
Trè' ndlu' xá mod ngòc co'se' ngóol Juàn Bautist.
57 Nde nxon', mdyaa huiz co' mdoo nac xin' Elisabet. Ngóol xin' Elisabet. 58 Co'se' mbìn mèn vecin Elisabet no mèn guliz Elisabet le' Diox mbli con' ndac loo Elisabet, ngua too naa mèna Elisabet no mbed par tyac lezo' mèna con Elisabet. 59 Ngolo xon huiz ngóol xin' Elisabet, mbe' Zacari ryop Elisabet mbed par gàc circuncidar mbed xal ngòc costumbr che'n mèn tiempa. Leque tiempa mblya's mèn tub lèe mèn mbed xal lèe Zacari, xud mbed. 60 Per xna' mbed ndxab loo mèna:
―¡Aa'a! Juàn ryo' lèe mbed.
61 Mèna ndxab loo xna' mbed:
―¿Chonon indlya'stel ryo' lèe mbed Zacari, à'? Yende chó mèn gulizl nzo co' lèe Juàn, ¿lé'?
62 Sya, mbli mèna señ loo Zacari, xud mbed, par ñee mèna chó lèe ndlya's Zacari tyub lèe mbed. 63 Per Zacari co' nac xud mbed mna'b thìb le' ye's loo mèna. Sya, mdub xud mbed di's loo ye's. Co'se' gunèe mèna mdub Zacari lèe mbed loo ye's co' ndlya's Zacari ryo' lèe mbed co' ndxab Zacari loo mèna loo ye's: Juàn ryo' lèe mbed, ante mbui' mèna no ante gunaa mèna por tataa mdub Zacari lèe mbed loo ye's. 64 Leque hora, mbere Zacari, mdoodi's Zacari tedib vez. Ndxab Zacari:
―Anze'f Diox roo no Diox xèn nac Diox. No anze'f ndac tín' nac Diox.
65 Co'se' ngolo nguri'th con' ngòc loo Elisabet no loo Zacari, ryete mèn xtàa no vecin Elisabet co' nzo ban no gax Zacari no Elisabet anze'f mzyeb no ante mbui' mèna no ante gunaa mèna. No mbyath mbyèn con' co' ngòc loo Elisabet no loo Zacari par ned le'n rye yèezya' co' nziri' le'n yiidyo' co' nac gulàaz che'n mèn jude. 66 Co'se' mbìn rye mèn par neda con' co' ngòc loo Elisabeta, mbli mèna xtùuz no mnibdi's thìb thìb mèna loo thìb xtàa mèna no loo tedib xtàa mèna:
―¿Cón li mbeda? No ¿cón gác mbeda?
Tac, lìcpe' ba'i, anze'f thìb con' ndac angmbli Tad Diox loo mbeda.
Di's ndxè' ngòc di's co' gunii Zacari loo Diox.
67 Hora mbli Diox mtlo Zacari, mdoodi's Zacari tedib vez. No ngulàa Xpii Natú' che'n Diox loo Zacari. Mtlo Xpii Natú', mnibe' Xpii Natú' loo Zacari par bere Zacari, tyoodi's Zacari di's co' ndxab Diox angndoo Zacari tyoodi's Zacari. Ndxab Zacari:
68 Loo Tad Diox co' nac Diox che'npe' mèn nación Israel ndyazen gab mèn le' Diox roo no Diox xèn nac Diox tac Diox mbi'th loo na', na' co' nac mèn nacionpe' che'n Diox. Mtelá'le' Diox na' loo con' ryes.
69 Mbli Diox par gáal thìb mbi' co' gàp con' roo no con' xèn la's nii mbi' no la's ya' mbi' par tí' no làa mbi' na' loo con' ryes. Gáal mbi'a làth mèn co' nac bin che'n David co' ngòc rey póla co' mxo'f zin' thìb zin' co' nac cón che'n Diox.
70 Tataa mcàbgòn Diox gàca loo mèn nación Israel xal ndxab Diox te'th mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox cón che'n co' gàc loo mèn nación Israel más póla.
71 Mbi' co' gáala yi'th yáal par tí' no làa mbi' na' loo mèn co' nac ngolo ngola's na' no la's ya' rye mèn co' ndxòo xyàn lezo' ñèe mèna na'.
72 Ndlyatque' lezo' Tad Diox ñèe Tad Diox na' xal mcàbgòn Tad Diox di's loo mèn co' ngòc xudgool na' li Tad Diox loo na'. Axta huiza no axta huiz nalze ne'ngyathla'ste Tad Diox cón che'n conveñ natú' co' mbli Diox con xudgool na'.
73 Con' ndxè' nac con' co' mcàbgòn Diox loo xudgool na', Abraham, li Diox.
74 Le' Diox tí' no làa Diox na' loo mèn co' nac ngolo ngola's na' par tataa mod ne'zyebte na' li na' sirv loo Diox.
75 Tataa li Diox par gàc na' mèn co' thidtene ngro xà' loo cón che'n xab izlyo' par gàc na' che'npe' Diox no par gàc na' mèn nalì no mèn nambìi loo Diox le'n ryethe huiz co' naban na'.
76 Ngolo gunii Zacari di's ndxè' loo Diox, mbere Zacari, mtlo Zacari, mdoodi's no Zacari Juàn xgan' Zacari co' nac mbedto' hora. Ndxab Zacari loo Juàn:
―Le' loo lùu na, xgan', lùu ryo' lèe mèn co' te'th di's co' gunii Tad Diox co' nac thidte Diox roo Diox xèn. Loo Tad Crist lùu ya ner par ya lu'l loo mèn no li nabl mèn par yòo mèn loo cón che'n Tad,
77 par tataa mod mèn co' nac mèn nacionpe' Diox ta' cuent xá mod lyá' mèna loo con' ryes no par ta' mèna cuent xá mod tyon' xtol mèna, ndee.
78 Tataa li Diox lool por tant ndlyat lezo' Diox ñèe Diox mèn no por anze'f nque' lezo' Diox ñèe Diox mèn. Lomisque', yi'th yáal thìb mbi' loo izlyo' ndxè'. Mbi'a li par tyub xnìi yéc mèn no li mbi' par tyub xnìi lezo' mèn loo cón che'n Diox xal co'se' ndlyen huiz par tenìi huiz loo izlyo'.
79 Mbi'a li par tyub xnìi yéc mèn no par tyub xnìi lezo' mèn, mèn co' nau' yéc nau' loo loo cón che'n Diox. No li mbi'a par tyub xnìi yéc mèn no par tyub xnìi lezo' mèn loo cón che'n Diox, mèn co' nzi tee ban loo co' nac xin no loo co' nac xnaa che'n con' co' ncàb nquée yalguth loo mèn. No li mbi'a par que tee ban na' rye nda na' no rye ndye'th na' làth xtàa na'.
Con' ndxè' ngòc di's co' gunii Zacari no co' mde'th Zacari loo mbedto' co' ngòc Juàn, xgan' Zacari.
80 Le' mbed xgan' Zacari co' nac Juàn na, mtlo mbed, ndoo roo mbed ndoo xèn mbed. No sate más ndyub xnìi yéc mbed no ndyub xnìi lezo' mbed loo co' nac xtùuz mbed loo cón che'n Diox. No ale ngua mbed par ngòo ban mbed co'te' nagán axta mzin huiz leque mbed mblu' too mbed loo mèn nación Israel.