Di's Ndac Che'n Diox Co' Mque' Marc Ye's
1
Juàn Bautist ngo yalbàn co'te' nagán.
(Mt. 3.1–12; Lc. 3.1–9, 15–17; Jn. 1.19–28)
Taandxè' mod mtlo mbyath no mbyèn cón che'n di's ndac che'n Diox co' ndlu' cón che'n Jesucrist co' nac xgan'pe' Diox.
Thìb mbi' co' ngro' lèe Sayi co' mde'th di's co' ndxab Diox, mbi'a mque' ye's loo libr co' nac xti's Diox co' mbez taandxè':
Daa tel' ner thìb mbi' co' xo'f zin' zin' co' gàc rsinen. Mbi' yi'th ner lool par te'th mbi' di's no co mbi' yalbàn cón che'nl no par li mbi' le' mèn tlo gòn di's cón che'nl, ne, par li nab mèn mèn loo cón che'n Diox ndoore' co'se' yi'th lu'l loo mèn.
Mbyèn thìb di's che'n thìb mbi' co' mblo yalbàn cabii co'te' nagán. Mbez mbi': Ftub xnìi yéc gu' no ftub xnìi lezo' gu' loo cón che'n Tad Diox. Fxal' gu' xtùuz gu' no fxal' gu' lezo' gu' par ñee gu' no ta' gu' cuent cón che'n Tad Diox. Tataa mod gàc nab gu' ndoore' yi'th Tad Diox gu' loo gu'.
Cona, ngro xo'f Juàn Bautist no ngro' too Juàn loo mèn co'te' nagán par li Juàn bautizar mèn. Mbez Juàn loo mèn co' ndxi'th loo Juàn naquinque' gàc bautizar mèn par tataa mod lu' mèn le' mèn, lìcque, ngulàa yéc no ngulàa lezo' no mzye' ryethe mod ye'rsin' co' ngòp mèn par càba loo mèn ton' Diox xquin mèn no xtol mèn co' ndxàp mèn no co' ncua'n mèn. Látha, mbi'th mèn gulàaz che'n làaz mèn jude no mèn ciudape' Jerusalén par gòn mèn di's co' mbez Juàn. Co'se' ndxelo nxo'f dol mèn xtol mèn loo Juàn no ngo ro mèn cón che'n xtol mèn loo Juàn, ndli Juàn bautizar mèn le'n nít le'n yó'be' Jordán.
Xab Juàn co' mdoc Juàn ngòc lar' co' mbuàb mèn con yis lad má' co' lèe camell. Cinch co' ngòo le'n Juàn ngòc cinch che'n yid má', ne. Lua' Juàn no xít Juàn ngòc mbiistoo no mzin huan. Co'se' ngo Juàn yalbàn loo mèn cón che'n di's ndac, taandxè' mod mbez Juàn:
―Nare' yi'th thìb mbi' co' más ndxàp con' roo con' xèn la's nii mbi' no la's ya' mbi' leque daa. Por con' roo con' xèn co' ndxàp mbi' la's nii mbi' no la's ya' mbi', pà tan con mbi' con co' ndxác mbi'. Axta ne' ne' lin ryes còo'en loo mbi' par xaquen bòo co' natedó' yilid co' ngue nii mbi.
Mbez Juàn, ne:
―Daa ndli bautizar gu' le'n nít. Per mbi'a li par yòo gu' loo cón che'n Diox por cón che'n Xpii Natú' xalque' ndxàc bautizar mèn le'n nít.
Juàn Bautist mbli bautizar Jesús.
(Mt. 3.13–17; Lc. 3.21–22)
Leque le'n huiza, Jesús ngro' le'n yèez Nazaret co' nac thìb yèez che'n làaz mèn galile. Mbi'th Jesús co'te' ngo Juàn par li Juàn bautizar Jesús le'n yó'be' Jordán. 10 Texal ngolo ngro' Jesús le'n nít, ngolo ngòc bautizar Jesús, gunèe Jesús mxyal' loo bé' no gunèe Jesús nde làa Xpii Natú' loo bé' loo Jesús. Gunaa Xpii Natú'a xal ñaa thìb palomxtil' hora. 11 No leque hora mbyèn thìb di's loo bé' co' ndxab loo Jesús:
―Lùu nac xgan'pe' daa co' anze'f ngudloon no lezon. No por cón che'nl, anze'f ndyac lezon.
Mebizya mbli preb Jesús.
(Mt. 4.1–11; Lc. 4.1–13)
12 Ngolo ngòc con'a, Xpii Natú' mbli par mxen Jesús ned. Nda Jesús co'te' nagán. 13 Ngo ban Jesús co'te' nagána cho' huiz làth má' huan. Làth xtau'a, mbi'th Mebizya loo Jesús par li Mebizya preb loo Jesús no par cobya' Mebizya Jesús par ñee Mebizya ñeene' ché' tli Jesús cón ndlya's Mebizya. Per Jesús ne'nglide cas Mebizya. Ngoloa, mzin angl che'n Diox loo Jesús par mbli angl mandad loo Jesús.
Jesús mtlo mxo'f zin' cón che'n di's ndac le'n huax yèez no ranch par ned le'n làaz mèn galile.
(Mt. 4.12–17; Lc. 4.14–15)
14 Per pente ndxàc plá huiz nguri'th con'a, mxen mèn Juàn Bautist. No mque' mèn Juàn Bautist lezi'f. Le' Jesús na, ngua le'n huax yèezya' che'n làaz mèn galile par ngua lo Jesús yalbàn. No ngua te'th Jesús cón che'n di's ndac co' ndlu' loo mèn xá mod ndlya's Diox yòo mèn loo cón che'n Diox par ñibe'pe' Diox loo mèn. 15 Mbez Jesús loo mèn par neda:
―Nase mzinle' tiemp co'se' ndlya's Diox yòo gu' loo cón che'n Diox par ñibe'pe' Diox loo gu. Blàa yéc gu' no blàa lezo' gu' no fse' gu' mod co' ndxàp gu' loo Diox. No gola's gu' di's co' mbezen loo gu' co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo ryethe co' nac con' ryes.
Jesús ndxab loo thap myen' co' ndyen mbèel: Ya' gu' nda na'. Ftoo nque gu' xísen.
(Mt. 4.18–22; Lc. 5.1–11)
16 Láth co'se' nda riid Jesús ro lagun co' nziri' loo xyòn che'n làaz mèn galile, gunèe Jesús chop hues myen' co' lèe Mon no Ndech. Ryop hues Ndech Mon ngòc mèn co' ndyen mbèel. Nzi go ryop hues Ndech Mon yex le'n nít par yigaa mbèel le'n yex. 17 Ndxab Jesús loo ryop hues Ndech Mon:
―Ya' gu' nda na', ey. Ftoo nque gu' xísen. Na li le' gu' gàc mèn co' lu' loo mèn cón che'n Diox par yòo mèn loo cón che'n Diox xal ndxòo mbèel le'n yex co'se' ndyee ten gu' mbèel.
18 Leque hora, mblá' Mon ryop Ndech yex. Nda nque Mon ryop Ndech xís Jesús.
19 Ngoloa, tolo mdoo Jesús ned, nda Jesús. Per ndxepte más gundee Jesús delant, gunèe Jesús thìb mbi' co' lèe Cob co' ngòc xgan' thìb mbi' co' ngro' lèe Zebede. Gunèe Jesús Juàn hues Cob, ne. Nzi yon xgan' Zebede le'n yòoyaa. Nzi go bdè' Zebede yex con Cob no con Juàn. 20 Ngurez Jesús Cob no Juàn. Ndxab Jesús loo myen:
―Ya' gu' nda na'. Ftoo nque gu' xísen.
Sya, nda no myen' Jesús. Taate mtan' myen' xud myen', Zebede, le'n yòoyaa con moz.
Trè' ndlu' cón che'n thìb mbi' co' mque no thìb xpii ye'rsin'.
(Lc. 4.31–37)
21 Tolo mdoo Jesús ned con dyap myen' axta mzin Jesús thìb yèez co' lèe Capernaum. Co'se' ngòc huiz sabd co' ngòc huiz descans tiempa na, ngòo Jesús le'n sinagog mèna par lu' Jesús mèn cón che'n di's ndac che'n Diox. 22 Le' sya, ryete mèn co' ndxòn di's co' nac di's ndac che'n Diox co' ngo Jesús yalbàn, ante ngüi' mèna no ante ñaa mèna loo Jesús. Tac Jesús ngue lu' loo mèna xal thìb mèn co' ndxàp con' roo no con' xèn la's nii mèn no la's ya' mèn par ñibe'pe' Jesús loo mèn. Mèna mden' no mda' mèna cuent ingue lu'de Jesús loo mèn xal nac mod co' ndlu' thìb maistr co' ndlu' cón che'n ley co' mxo'f Moisés loo mèn. 23 Hora ngo thìb mbi' co' nac mèn gulàaz che'n yèeza làth mèn le'n sinagog. Mbi'a mque no thìb xpii ye'rsin'. Xpii ye'rsin'a mbli ale ngrozèe mbi'. No mbli xpii ye'rsin' ndxab mbi' loo Jesús:
24 ―¿Chonon ndxòo U' làth nu', à', Jesús, U' co' nac mèn yèez Nazaret? ¿Ché' nde U' trè' par telux U' nu', cà? Na ndlibeque' U' le' U' nac mbi' natú' che'n Diox. U' ngro' loo Diox. No mtel' Diox U' nde U' loo izlyo'.
25 Sya, mbyoo Jesús xpii ye'rsin' co' mque no mbi'. Ndxab Jesús loo xpii ye'rsin'a:
―¡Quex! Ftau' rol. No gro' loo mbi' ndxè'.
26 Per xpii ye'rsin'a mbli mquée mbii mbi'. No mblobii mbii mbi' loo yòo. No mbli mbii cabii ngrozèe mbi'. Ngoloa, chàa, ngro xpii ye'rsin'a loo mbi'. 27 Le' sya, ryete mèn co' ñèe ndxàc con'a loo mbi', anze'f mzyeb mèn no mnibdi's mèn loo xtàa mèn. Ndxab mèn:
―¿Chó con' co' ndxàc ba', yoo? ¿Chó di's cub no cón nac co' ndlu' mbi' ba'? Mbi' ba' ndxàp con' roo no con' xèn la's nii mbi' no la's ya' mbi', cona, axta xpii ye'rsin' ndxòn ro mbi' no nden' xpii ye'rsin' di's co' mbez mbi' loo xpii ye'rsin'.
28 No ale huizte huizte mbìn rye mèn gulàaz che'n làaz mèn galile cón che'n ryethe con' co' ndli Jesús no co' ndlu' Jesús loo mèn.
Jesús mteyac xna'zap Mon Pedr.
(Mt. 8.14–15; Lc. 4.38–39)
29 Co'se' ngolo ngro' Jesús con myen' no mèn le'n sinagog, Jesús nda no Cob no Juàn. Ngua Jesús liz Mon no liz Ndech. 30 Le'pe' huiza nax xna'zap Mon loo xlé'. Ndxab mèn guliz Mon loo Jesús le' xna'zap Mon ndyac len. 31 Sya, ngòo Jesús co'te' nax xna'zap Mon. Mxít che Jesús xna'zap Mon. Mteyac Jesús xna'zap Mon. Leque hora, ngro xlé' xna'zap Mon. Sya, mtlo xna'zap Mon, mbli zna'zap Mon cas mèna con Jesús.
Jesús mteyac huax mèn yíiz.
(Mt. 8.16–17; Lc. 4.40–41)
32 Co'se' mzyèle' izlyo' huiza no ngulàale' yál' izlyo' huiza, mzin no mèn huax mèn yíiz no huax mèn co mque no chol xpii ye'rsin' loo Jesús. 33 Leque hora, ryete mèn yèez Capernaum mqueltàa ro ryo' liz Pedr loo Jesús. 34 Sya, mteyac Jesús huax mèn co' mque no chol yíiz. No mblo' Jesús xpii ye'rsin' loo huax mèn co' mque no xpii ye'rsin'. Ndxe'sleque' ndxàc mèna. No inda'de Jesús lugar loo xpii ye'rsin'a par angli xpii tyoodi's mèn co' nquée mbii yéca cón che'n Jesús tac xpii ye'rsin'a huen huen nanee chó mbi' nac Jesús.
Jesús ngo yalbàn le'n yèezya' che'n làaz mèn galile.
(Lc. 4.42–44)
35 Co'se' ndoore' yinìi izlyo' tedib huiz co' nde nquea, cuar ngo che Jesús. Ngro' Jesús thìb lad ro yèez Capernaum par cuez Jesús Diox tya. 36 Látha, ne'nda'de Mon cuent con myen' co' ndxàc xtàa Mon máa Jesús. Mon ngua cua'n Jesús con myen' co' ndxàc xtàa Mon pá ned nda Jesús. 37 Co'se' mzyal Mon con myen' co' naqueltàa Mon Jesús, Mon no myen'a ndxab loo Jesús:
―Ryete mèn ngue tee cua'n U', Tad.
38 Per Jesús ndxab loo Mon no loo myen' co' ngue tee no Mon:
―Nda na' le'n taamas yèez co' nziri' gax loo na' ba' par tan cuent no gon yalbàn cón che'n di's ndac che'n Diox loo mèn par ned ba', ne. Tac por cona ngro'en loo Diox par ndalen loo izlyo' ndxè'.
39 Sya, mxen Jesús ned. Nda lo Jesús yalbàn loo mèn le'n sinagog mèn le'n rye yèez co'te' ngue no mèn sinagog mèn. No mblo' Jesús xpii ye'rsin' loo rye mèn co' mquée mbii che'n xpii ye'rsin' loo mèn gulàaz che'n làaz mèn galile.
Jesús mteyac no mtembìi Jesús thìb mbi' co' mque no yíiz co' nac yíiz ndxa's co' nteya's yid lad mèn no co' nteyèe yid lad mèn.
(Mt. 8.1–4; Lc. 5.12–16)
40 Ned nque tee Jesús, ngo thìb mbi' làth mèn. Mbi'a mque no thìb yíiz ndxa's co' nteya's no co' nteyèe yid lad mèn. Mbii gax mbi'a loo Jesús. No mdub xib mbi' loo Jesús. Ndxab mbi' loo Jesús:
―Tad, U' anze'f ndxác nteyac chol yíiz co' ndxàp mèn. ¡Oj li U' favor tembìi U' daa no teyac U' daa loo yíiz ndxa's ndxè', huen!
41 Sya, mblyat lezo' Jesús gunèe Jesús mbi'. Ante mbuàal Jesús lad mbi'. No ndxab Jesús loo mbi':
―Ndlyazen le' lùu yac, ey.
Sya, mteyac Jesús mbi'.
42 No texal ngolo ndxab Jesús di's, mbembìi yid lad mbi' co' mque no yíiz ndxa'sa. Ale, lueg mbyac mbi'. 43 Mnibe' yèe Jesús loo mbi'. Ndxab Jesús loo mbi':
44 ―Hui' nexa. Yende chó loo gabtel co' ngolo mbli nonl ba', ndee. Ante ndlyazen yal loo nguley' par ñèe nguley' lùu. No sangya lá'l ofrend co' nac gòn loo Diox por cón che'n con' co' mtembìin ladl, ofrend co' nac gòn co' mnibe' Moisés ta' mèn par tataa mod ñèe mèn no yila's mèn le' lùu mbyacle' loo yíiz ndxa's co' mque nol ladl.
Ngolo gunii Jesús Diox loo mbi', mtel' Jesús mbi', bii mbi' par liz mbi'.
45 Per co'se' ndyàa mbi' par liz mbi', ale le'le' mtlo mbi', mda' mbi' cuent loo rye mèn co' mzyál' mbi' ned xá mod mbyac mbi'. No con'a mbli ya yende mod ngòo Jesús alanleque' le'n nec thìb yèez che'n làaz mèn galile. Más quee lezo' Jesús mque tee Jesús thìb lad ro yèez co'te' ihuaxte mèn nzo. Per mastale' thìb lad mque tee Jesús, rye mèn co' naban par neda nda nqueque' xís Jesús par hui' mèn loo Jesús no par libe' mèn Jesús no par ñèe mèna yalguzye' co' ndli Jesús.