Yeets mrop kuu mkee Paba lo
Tim
1
Paba mni “diox” lo Tim
Na Paba, nakʼn apóstl chaan Jesucrist tak tabaa nlaaz Diox, ndan kwent chaan Diiz Chul kuu ndaa yalnaban, kuu mne Diox taa Diox lo re zha kuu nyelaaz Jesucrist. Tim ngekeen yeets ree loʼa, tak lu nak taxal xgann na, ne kwathoz nke leettsoon lu. Nlazʼn lee Diox kuu nak Xutaa ne Jesucrist Zha Nabee lo reʼaa, taa yalwen chaan loʼa, ne lat leettsoo ne lu, tsa wen bana ne wen yo leettsooʼa.
Thibka ndoblo taaʼa kwent chaan Jesucrist
Tse ne yaal ndan texkix lo Diox kwent chaana ne naabʼn lo zha kenap zha lu. Ne kon dib ndroo leettsoon ne kon thib xgab nambi ntsowʼn rtsin zha, leeka taxal mtsow re teyʼn zha ndala. Leettsa ntelazʼn xa mbinna ne nlazʼn wiin lu, tsa naley yo leettsoon. Tak ntelazʼn xa nyelaaza Jesucrist kon dib ndroo leettsooʼa, leeka taxal ngwalaaz zhota Loida ne xnaaʼa Eunice. Ne wen nen leeka tata nyelaaza Jesucrist.
Kona ntenin lu, thibka bloo yeka tsowa re kuu nataak kuu mndelaaz Diox loʼa, leettsa mxoobʼn yaan yeka ne mnaabʼn lo Diox kwent chaana. Tak mndaat Diox thib mbi chaan tseb loʼaa, sinke lee Diox mndaa Mbi Nayon kuu nkeno yalney ne yalnkelaaz loʼaa, tsa tak nabeeʼaa lo kwerpaa. Kona ndoblot thoya taaʼa kwent chaan Zha Kuu Nabee loʼaa, ne neeka thoyta neʼa na tak nzon tsib, tak ndan kwent chaan zha. Bkez leettsooʼa rida yalti kuu ndyaad kwent chaan Diiz Chul chaan Zha Nabee, ne Diox taa yalney loʼa tsa xeka rida re yalti. Tak Diox mtelaa reʼaa lo yalguth, ne mrez Diox reʼaa tsa kenoʼaa thib yalnaban nali lo Diox. Ne mtsowt Diozhe por re kuu wen kuu mtsowaa, sinke mtsow Diozhe tak tata ngwalaaz Diox, ne tak mke leettsoo Diox reʼaa, ne mtsowa Diox xgab koree desde ner leettsa terka texkwaa yezlyu, kona mtaal Diox Jesucrist nguth kwent chaanaa, 10 lee nal mloo zha yalnkelaaz chaan zha lo reʼaa, tak mtaal zha Jesucrist myaad lo yezlyu ree, ne mtuyy zha re faltaa. Ne kwathoz nambi nloo Diiz Chul chaan zha, naa xomod mluux zha yalnabee chaan yalguth, ne xomod mndaa zha yalnaban kuu thitanax lo reʼaa.
11 Ne Diox mlin tsa gakʼn apóstl chaan Jesucrist, ne mtaal zha na gakʼn maestr, par tan kwent chaan Diiz Chul lo re zha kuu nagt zha Israel. 12 Kona ngeriidʼn re yalti ree nal. Per nthoytʼn, tak nen naa cho nyelazʼn, ne wen nen lee zha nap yalney par kenap zha na, tsa tsowʼn re kuu mndaa zha tsowʼn, asta wiz kuu bretab zha.
13 Thibka bteke dits kuu wli taxal mloon loʼa; thibka gwalaaz Jesucrist, ne thibka bkeno yalnkelaaz kuu napaa, tak nyelaazaa Jesucrist. 14 Ne Mbi Nayon kuu nzo leen leettsooʼaa tsow ayuda, tsa tak kenapa kuu mteeda lo Diox.
15 Ne neʼa lu lee reta zha kuu nzo yezlyu Asia mlaa zha na, ne xid re zhaʼa nzo Figelo ne Hermógenos. 16 Nlazʼn lat leettsoo Zha Nabee ne re lizta Onesíforo, tak tegal nzon tsib mthoyt zha mne zha na. Sinke kwathoz tyen welt myaad zha mtetsey zha leettsoon. 17 Ne leettsa myaad zha yez Roma, kwathoz mndiy zha mkwaan zha na, asta mzalʼn lo zha. 18 Ne wen neʼa naa xa mtsow zha ayudaa leettsa ngooʼaa yez Éfeso. Kona naabʼn lo Diox lat leettsoo Diox ne Diox Onesíforo, wiz kuu bretab Jesucrist tedib welt.