Re kuu mtsow re apóstl
1
Jesús nzhab taal Mbi Nayon
Amig Teófilo, lo yeets kuu mtaalʼn loʼa ner, mkeen reta kuu mtsow Jesús ne reta kuu mloo Jesús, leettsa mndelo Jesús rtsin Jesús, ne asta wiz kuu ngozhoob Jesús yibaa. Per leettsa ndoraa yezhoob Jesús yibaa, mli Jesús re zha kuu gak apóstl Jesús, ne kon Mbi Nayon mloo Jesús lo re zha naa kwan ndoblo tsow re zha. Nguth Jesús ne mroban Jesús, ne chop gal wiz ngwani Jesús lo re apóstl Jesús. Tata mtsow Jesús, tsa mne re zha wlipaa naban Jesús, ne nzhab Jesús lo re zha naa xomod nabee Diox.
Or bee ndoka Jesús lo re apóstl Jesús, nzhab Jesús lo re zha ndoblot roo re zha Jerusalén. Ne nzhab Jesús:
―Kwet goo yelo gak kuu mne Xutʼn tsow Xutʼn kuu mnda na kwent lo goo. Wli lee Juan mtsowleyy re men kon nit, per techopta wiz lee re goo kayaa Mbi Nayon kuu nabee leettsoo goo.
Jesús ngwazhoob yibaa
(Mr. 16:19‑20; Lc. 24:50‑53)
Lee re zha kuu mkaltaa lo Jesús, mnaabdiz lo Jesús ne nzhab:
―Zha Nabee, ¿chu nal tsowa bre nabee leeka re tawlazaa zha Israel loʼaa tedib welt?
Jesús mkab lo re zha, ne nzhab:
―Ndoblot goo ne goo polor o pol tsow Diox kuu beeta lee Diox ne pol tsow, per leettsa kayaa goo Mbi Nayon, tsasi tekayaa goo yalnabee ne roo goo yataa goo kwent naa cho nakʼn yez Jerusalén, dita yezlyu Judea, yezlyu Samaria ne dib naxta lo yezlyu.
Or ngwalo tata nzhab Jesús, ngewiika re zha lee Jesús ndya lobee, ne mndaab Jesús leen xkow kuu mtow Jesús, ne mwiit raa re zha Jesús. 10 Ne or ngewiika re zha lobee, leettsa lee Jesús ngeyap lobee, tsa lee chop mbyi kuu nok lar naguz mloo lo re zha, 11 ne nzhab lo re zha:
―Men, Galilea, ¿chebee ngewiika goo lobee? Leeka Jesús kuu mndo xid re goo ne mwii goo ndya lobee, leeka Jesús ree yaad tedib welt, leeka taxal mwii goo ndya zha.
Mli zha Mati kayaa rtsin Judas
12 Or mla re zha yek yii kuu le Olib, tsa mre re zha Jerusalén, ne mnde re zha loka plotha kuu takta te zha wiz kuu ndroxkwan zha. 13 Or mzin zha Jerusalén, tsa mkendab re zha leen yuu kuu ndob yek thib yuu, tya nak ta mbet re zha, re zha ree nak: Pey, Juan, Santiag, Ndres, Lip, Mach, Bartolomé, Mateo, Santiag xgann Alfeo, Simún kuu ngoo xid partid Cananita ne Judas (wets Santiag). 14 Ne thibka nkaltaa re zha naab zha lo Diox kon re wets Jesús, kon Mari xnaa Jesús ne kon tedib net re ngot.
15 Ne re wiza ngwateli Pey xid re zha kuu nyelaaz Jesús, ne nzhak teeka thib gayoo gal re zha kuu nkaltaa tya, tsa nzhab Pey lo re zha:
16 ―Wets ne btan, re goo kuu nyelaaz Jesús, ndoblo ngok kuu nzhab Mbi Nayon por David lo xkeets Diox, leettsa nzhab David kuu mtsow Judas, kuu mndaa Jesús lo re zha kuu mzhen Jesús. 17 Ne Judas ngok thib re nee kuu mteed lo Jesucrist, tsa noga tsow zha kuu ngetsow nee. 18 Per lee Judas ngwa, mzhii thib le yu kon temi kuu ngox lo Judas, por kuu went kuu mtsow Judas, ne leeka loyuʼa ngob Judas par yek Judas ne mrat Judas, ne mroo reta xtii Judas. 19 Ne or mbin re zha Jerusalén kona, tsa mtob le zha loyuʼa Acéldama (diiz ree nak: “Loyu ren”). 20 Tak nkeʼa lo yeets chaan Salm ta nzhab:
Lee liz Judas gan ne neeka thib zha yote. [Sal. 69:25]
Ne noga nzhabe:
Tedib zha tsow rtsin Judas. [Sal. 109:8]
21 ’Kona xid re zha kuu mndiy kon Jesús, dita lo mndo Jesús lo reʼaa, 22 desde or kuu mtsowleyy Juan Jesús, ne asta wiz kuu ngwazhoob zha yibaa. Xid re zhaʼa ndoblo yetsal thib zha kuu tsow ayud nee, taa nee kwent lo re men lee Jesús mroban.
23 Tsa mli re zha chop zha: Thib zha le Mati lee tedib zha le Che Barsabás, zha kuu noga ni zha lo Justo. 24 Ne mnaab re zha lo Diox, ne nzhab zha:
―Zha Nabee, lu nlebee leettsoo reta nee. Bloo naa cho thib lo rop zha ree mliʼa, 25 tsa gak zha apóstl ne tsow zha rtsin Judas, tak mlux Judas lo kuu went kuu mtsow Judas, ne ndyaʼa Judas ta ndoblo Judas.
26 Tsa mloo zha swert, tsa naa cho diinne, ne leey mdiinn Mati. Ne leeka ora mla Mati xid re tsiibthib apóstl.