Yeets kuu mkee Paba lo re zha yez
Colosas
1
Paba mni “diox” lo re zha yez colosas kuu nyelaaz Jesús
Na Paba, nakʼn apóstl chaan Jesucrist, tak tabaa nlaaz Diox. Kon wets Tim ngekeen yeets ree lo re goo zha yez Colosas kuu nyelaaz Jesucrist, zha kuu thibka nali ndo nyelaaz Diox kuu nak Xutaa. Nlazʼn loo Diox yalnkelaaz chaan Diox lo goo, ne tsow Diox wen kwin goo.
Paba mnaab lo Diox por re zha kuu nyelaaz Jesús
Kadta leettsa ndediz nee lo Diox kuu nak Xutaa ne Xut Jesucrist Zha Nabee loʼaa, thibka naab nee tsa tsow Diox ayud goo, ne ndaa nee texkix lo Diox, tak mbin nee naa xa nyelaaz goo Jesucrist, ne xa kwathoz nke leettsoo goo reta zha kuu nak zha Jesucrist. Ne noga ndaa nee texkix lo Diox, tak ngebet goo re kuu naka diiz kayaa goo yibaa. Ne ngebet gooy, tak mbin goo diiz lo Diiz Chul kuu nak kuu wli. Leeka Diiz Chul kuu mbin goo, nak Diiz kuu ngeraats dita lo yezlyu, ne kwathoza zha ngwalaaze, leeka taxal ngwalaaz gooy, leettsa mbin gooy ne leettsa mlebee goo kwent chaan yalnkelaaz chaan Diox kuu nak kuu wli. Lee Epafras mndaa kwent chaan Diiz Chul lo goo, lee zha nak mos chaan Jesucrist taxal nee ne noga ne goo lee zha nak thib zha kuu nali ntsow rtsin Jesucrist. Lee zha mndaa kwent chaan goo lo nee, ne lee zha ne naa xa kwathoz nke leettsoo goo re zha Jesús, kon yalnkelaaz kuu ndaa Mbi Nayon chaan Diox.
Kona lee nee desde wiz kuu mbin nee kwent chaan goo, thibka naab nee lo Diox tsa loo Diox reta kuu nlaaz Diox lo goo, ne taa Diox yalnzhaak lo goo ne tsow Diox yen goo naa xomod nak re kwent chaan Diox. 10 Tsa ban goo ne tsow goo, taxal ndoblo ban re zha kuu nak zha Jesucrist ne tsa thibka tsow goo kuu wen, tsa wen nzo leettsoo Diox ne Diox goo, ne tsa masraa wen lebee goo Diox. 11 Ne naab nee lo Diox, tsa tsow Diox yoney leettsoo goo kon yalney chaan Diox, tsa xek goo rid goo reta kuu, ne tsa gak goo zha nadoo, ne naley yo leettsoo goo, 12 ne thibka taa goo texkix lo Xutaa Diox kon dib ndroo leettsoo goo, tak lee Diox mndaa diiz tab goo lo xni ta nabee Diox, ne kayaa goo re kuu ndoblo kayaa re zha Diox kuu nali nak lo Diox. 13 Diox mtelaaʼaa lo Maxuuy kuu nap yalnabee lo yalkow, ne mndeno Diox reʼaa ta nabee Xgann Diox kuu kwathoz nke leettsoo Diox. 14 Ne por yalguth chaan Jesucrist mzhii Jesucrist reʼaa, tsa gakaa zha Jesucrist, ne mtuyy Jesucrist re faltaa.
Por yalguth chaan Jesucrist mtsow Diox wen mrinaa kon Diox
15 Lalka nak Jesucrist kon Diox kuu nloot ne Xgann Diox nak Jesucrist, per nzoʼa Jesucrist leettsa terka texkwaa yezlyu ne leettsa terka texkwaa reta kuu nzo lo yezlyu. 16 Ne kon Jesucrist mdexkwaa Diox reta kwaa nzo yibaa ne reta kwaa nzo lo yezlyu ree, re kuu nloo ne kuu nloot. Mdexkwaa Diox re yalnabee ne re yalney kuu nzo, retay mdexkwaa Jesucrist tsa gake chaan Jesucrist. 17 Jesucrist nak ner lo reta kwaa, ne por lee Jesucrist nzo reta kwaa. 18 Jesucrist nak Zha Nabee lo re zha kuu nyelaaz Jesucrist, taxal nabee yek men lo kwerp men. Jesucrist nak ner lo reta kwaa, ne lee Jesucrist nak zha ner mroban lo yalguth, par nak Jesucrist Zha Nabee lo reta kwaa. 19 Tak lee Diox ngwalaaz lee Jesucrist gak taxalpaa lee Diox, 20 ne por Jesucrist, mtsow Diox wen kwin re men kon Diox; reta zha nzo lo yezlyu ree ne reta zha nzo yibaa, mtsow Diox mrin wen zha kon Diox por ren kuu mxo Jesucrist lo kruz.
21 Ndala ngok goo zha tith ne zha kuu nayii Diox ne Diox, por re kuu went kuu mtsow goo; 22 per lee nal mtsow Jesucrist mrin wenaa kon Diox, tak lee Jesucrist nguth. Ne mtsow Jesucrist gak goo zha nambi ne zha nali lo Jesucrist. 23 Thibka nali ndoblo to goo yelaaz goo Jesucrist, ne laat goo kuu ngebet goo, kuu tsow goo gan por Diiz Chul kuu mbin goo. Diiz kuu ndaa zha kwent dib naxta lo yezlyu, ne noga na Paba ntsowʼn ayud ndan kwente.
Tsiin kuu mndaa Diox tsow Paba lo re zha kuu nyelaaz Jesús
24 Ne lee nal naley nzo leettsoon ndriidʼn yalti por goo, tak tabaa mod ngeriidʼn leeka re yalti kuu mriid Jesucrist por re zha Jesucrist, re zha kuu nak taxal kwerp Jesucrist. 25 Diox mtsow nakʼn thib zha kuu nke tsiin par re zha Jesús, tsa nali tan kwent xkiiz Diox. 26 Xkiiz Diox kuu ngoo gaats ndala, per lee nal mlooʼa Diozhe lo re zha kuu nak zha yez chaan Diox. 27 Ne loʼaa mloo Diox reta kuu wen kuu ngoo gaats ndala, ne noga nloo Diozhe lo re zha kuu nagt zha Israel. Ne lee kuu ngoo gaats nak: Jesucrist nzo leettsooʼaa, kona ngebetaa tsinaa ta nap Diox par lee.
28 Kona ndaa nee kwent chaan Jesucrist reta ta nda nee, ne nteni nee ne nloo nee lo reta men kon yalnzhaak tsa yen zhay, ne tsa nali to kadta thib zha lo Jesucrist. 29 Kona ntsowʼn tsiin ree kon dib ndroo leettsoon, tak lee yalney chaan Jesucrist nzo leettsoon.