17
Xomod ndoblo yelaaz zha Diox
(Mt. 18:6‑7, 21‑22; Mr. 9:42)
Jesús nzhab lo re zha kuu ngeteed lo Jesús:
―Wli too kuu tsow par tsow re zha kuu nyelaaz Diox kuu went: ¡Per aka nalatt rid re zha kuu tsow par la re zha kuu nyelaaz Diox lo kuu went! Mas wen gakegaa zha thib ke molin yen zha, ne kobi zha zha leen nitdoo, nake tsow zha par tsow thib re zha kuu nyelaaz Diox kuu went. ¡Kenap goo goo! Os lee wets goo taa falt lo goo, ndoblo kox zha lo goo, os lee zha laa zha re mod went kuu nak zha, tee bnithlaaz goo kuu mtsow zha lo goo. Ne tegal os gaz welt ndaa zha falt lo goo thib wiz, ne os tataka gaz welt yaad zha thib wiz ne zha lo goo: “Tsowt raa nay”, ndoblo nithlaaz goo re kuu mtsow zha lo goo.
Kuu mnaab re zha kuu ngeteed lo Jesús
Tsa lee re zha kuu ngeteed lo Jesús nzhab lo Jesús:
―Btsow tsa masraa yelaaz nee lu.
Tsa lee Zha Nabee mkab lo re zha, ne nzhab:
―Os lee goo nyelaaz goo na, mase lut taxal na thib mbiz mostaz, tak gab goo lo ya ree: “Beche nzhee ne to leen nitdoo”, ne lee ya ton diiz lo goo.
Kuu ndoblo tsow zha kuu nak mos
’Os lee thib goo nkeno thib mos kuu ndyaad ngwa gonn gon gonn o ndyaad ngwatewoy maa wan, chu mbez goo lo mos: “Briid tob tsa wuʼa”. Ntsowt gooy, sinke leel mbez goo lo mos: “Btexkwaa kuu wu rtseen, ne list toʼa tsa koʼa kwaa leen yann, or wun ne gun. Tsaraa wuʼa ne guʼa.” ¿Chu ndaa patron texkix lo mos, tak mtsow mos kuu mnabee patron lo mos? Wlipaa ndaat zha texkix lo mos. 10 Tataka goo, leettsa yelo tsow goo kuu nabee Diox tsow goo, tsa gab goo: “Leeʼaa nak mos kuu nataagt, tak beeta mtsowaa kuu ndobloʼaa tsowaa”.
Jesús mtegwe tsii zha kuu ndak yiz kuu ndezhoz
11 Leettsa nda Jesús yez Jerusalén, tsa mriid Jesús yezlyu chaan zha Samaria ne yezlyu chaan zha Galilea. 12 Ne leettsa mzin Jesús thib ranch, tsa mzin tsii mbyi kuu ndak yiz kuu ndezhoz cho lo Jesús. Ne tithxa mrin re zha lo Jesús. 13 Tsa mrez re zha lo Jesús, ne nzhab zha:
―¡Maestr! ¡Jesús! ¡Blat leettsooʼa neʼa nee!
14 Leettsa mwii Jesús re zha; tsa nzhab Jesús lo re zha:
―Gwa goo, gwaloo goo goo lo ngwleyy.
Ne leettsa ndo re zha net nda zha, ora mgwe re zha. 15 Ne lee thib re zhaʼa myeen zha lee zha mgwe, tsa mretab zha ne mbil zha lo Diox kon dib ndroo leettsoo zha, 16 tsa mtobxub zha ne mkiits zha yek zha lo yu, ne mndaa zha texkix lo Jesús.
Ne zha Samaria nak zhaʼa. 17 Tsa lee Jesús nzhab lo zhaʼa:
―¿Chu nagt tsii goo mgwe? ¿Ma tedib yee zha? 18 Beeta zha tith ree mretab ne mndaa texkix lo Diox.
19 Tsa nzhab Jesús lo mbyiʼa:
―Gwateli ne tyee. Tak ngwalaaza Diox kona mgweʼa.
Xomod bretab Jesús, Kuu Mzin Ngok Men
(Mt. 24:23‑28, 36‑41)
20 Tsa lee re fariseo mnaabdiz lo Jesús ne nzhab:
―¿Pol tsin yalnabee chaan Diox?
Tsa mkab Jesús, ne nzhab Jesús:
―Leettsa yaad yalnabee chaan Diox, loote lo goo. 21 Neeka yent cho gab: “¡Leey ndo nzhee! O ¡Leey ndo baa!” Tak lee yalnabee chaan Diox mzin gaxa lo goo.
22 Tsa nzhab Jesús lo re zha kuu ngeteed lo Jesús:
―Tetsin wiz kuu tak re goo, malaay wii goo wiz kuu nabee na, Kuu Mzin Ngok Men lo yezlyu ree, per wiit gooy. 23 Tyen zha gab: “Lee zha ndo nzhee, lee zha ndo baa”, per neeka yat goo ne neeka teket goo dits zha. 24 Tak taxal nla xni bel bti dita lo yezlyu, tata gak wiz kuu lee na, Kuu Mzin Ngok Men bre yaad. 25 Per ner ndoblo riidʼn kwathoz yalti, ne lee re men kuu nzi wiz ree kayaat zha na. 26 Leeka taxal ngok re wiz kuu mban Noé, tataka gak wiz kuu bretab na, Kuu Mzin Ngok Men. 27 Ne re wiz kuu mban Noé, leettsa terka la yi luux re kwaa, lee re men nzi nzhow ne nzhuu, ntseya zha ne ntetseya zha re zha, asta wiz kuu lee Noé mndaab leen bark, ne lee yi mndelo mla mluux re men. 28 Ne leeka tata ngok re wiz kuu mban Lot, lee re men nzi nzhow ne nzhuu, ntho zha ne ndi zha, nzhann zha ne nta zha liz zha. 29 Per lee wiz kuu lee Lot mroo yez Sodoma, lee ki ne azufre mroo lobee, ne taxal yi mlay yeza, ne mluuzhe reta men yez Sodoma. 30 Ne tataka gak wiz kuu leettsa lee na, Kuu Mzin Ngok Men bretab. 31 Lee wiza loka zha kuu ndob yek yuu, lat zha koo zha re chaan zha kuu nzotsow leen liz zha, ne lee re zha kuu ndo wan bret zha liz zha. 32 ¡Btelaaz goo naa kwan ngok kon tsaal Lot!
33 ’Per os lee thib zha gath zha tak nyelaaz zha na, ne nlaaz zha gon zha diiz xkizʼn, tetsow zhaʼa gan yalnaban kuu thitanax, per lee zha kuu nzeb gath zha tak nyelaaz zha na, tsowt zhaʼa gan yalnaban kuu thitanax. 34 Ne wlipaa na nin lo goo, lee yaala lee chop zha nax lo thibka luun, thib zha teno zha lee tedib zha yaanka. 35 Lee chop ngot ngetoo nil, thib ngot teno zha lee tedib ngot yaanka. 36 Lee chop mbyi kuu nke tsiin wan; thib zha teno zha lee tedib zha yaanka.
37 Tsa mnaabdiz zha lo Jesús, ne nzhab zha:
―¿Pa gak re koree, Zha Nabee?
Lee Jesús mkab, ne nzhab:
―Ta nax re maa nguth, tya nkaltaa re ngol.