20
Cho mndaa yalnabee lo Jesús
(Mt. 21:23‑27; Mr. 11:27‑33)
Thib wiz leettsa lee Jesús ngeloo lo re men lee roo gwodoo, ne mndaa Jesús kwent Diiz Chul lo re men, tsa ngwa re ngwleyy kuu nabee lo re ngwleyy lo Jesús, noga re maestr chaan ley ne re zha gol. Tsa nzhab zha lo Jesús:
―¿Cho mndaa diiz ntsowa re koree? Ne ¿cho mndaa yalnabee loʼa?
Tsa lee Jesús nzhab lo re zha:
―Noga na naabdiz thib kwaa lo goo, kab goo lon. ¿Cho mtaal Juan tsowleyy Juan re men? ¿Chu Diox mtaal Juan o mene?
Ne lee re zha mndelo zha mbez zha lo re altaa zha:
―Os leeʼaa gabaa lo zha: “Diox mtaal Juan”, tsa ne zha loʼaa: “¿Chebee mbint goo diiz lo zha?” Per os leeʼaa gabaa lo zha: “Re men mtaal zha”, tsa kuth re menaa kon ke, tak ne re men lee Juan nak profet chaan Diox.
Tsa lee re zha nzhab:
―Net nee cho mtaal Juan.
Tsa lee Jesús nzhab lo re zha:
―Neeka na nitʼn naa cho mndaa yalnabee lon ntsowʼn re koree.
Kwent chaan re zha kuu went mke tsiin lo yu tedib zha
(Mt. 21:33‑44; Mr. 12:1‑11)
Tsa lee Jesús nzhab tedib kwent nanzee lo re men, ne nzhab Jesús:
―Thib welt ngoo thib zha kuu ngonn luts ub dita lo yu zha, ne mndaa zha yu zha kompani lo tedib net zha tsa tenaa zhay, ne ndya zha ngoo zha tith naroob tyemp. 10 Ne leettsa mzin tyemp kuu thop zha yalgonn, tsa mtaal zha thib mos zha, par yanaab kuu ndoblo zha diinn zha. Per lee re zha kuu nke tsiin lo yu zha, mdinke re zhaʼa mos zha, ne mtenet zha mos tabaata. 11 Tsa lee zha kuu nak chaan yu mtaal zha tedib mos zha, ne lee re zha kuu nke tsiin lo yu zha, mdinke zha mos ne kwathoz mteti zha mos ne mtenet zha mos tabaata. 12 Tsa lee zha kuu nak chaan yu mre mtaal tedib mos, per lee re zha kuu nzhann lo yu zha, mloo zha grid mos, ne mlobi zha mos ta nzhannt zha. 13 Tsa lee zha kuu nak chaan yu nzhab: “¿Kwan tsowʼn? Nal taalʼn thibka xgann na kuu napʼn; ne leettsa wii zha xgann na, ton re zha diiz lo xgann na.” 14 Per leettsa mwii re zha kuu nzhann lo yu lee xgann zha kuu nak chaan yuʼa ndyaad, tsa nzhab zha lo altaa zha: “Zha ree nak kuu kayaa dita chaan xute, leettsa lee xut zha gath. Nda kutha zha, tsa lee yu ree gak chaanaa”. 15 Tsa mloo re zha zha laats ta ndab luts ub ne mbeth zha zha.
Tsa mnabdiz Jesús ne nzhab Jesús:
―¿Kwan ntsow goo xgab? ¿Kwan tsow zha kuu nak chaan yu lo re zha kuu mke tsiin lo yu zha? 16 Yaad zha ne kuth zha re zha kuu nzhann lo yu zha, ne taa zha yu zha lo tedib net zha.
Leettsa mbin re men kona, tsa nzhab re zha:
―¡Net Diox kona!
17 Tsa lee Jesús mwii lo re zha, ne nzhab Jesús:
―¿Xomod nak kuu nzhab lo xkeets Diox? Ta nzhab:
Lee ke kuu mlobi re zha kuu nta yuu,
lee nal leey ngok ke kuu mas wen kuu mtob zha skin yuu. [Sal. 118:22]
18 Ne reta zha kuu ral ke ree nii tats zha, per os lee ke ree la dits thib zha dita tsowe zha.
Yalnaabdiz kuu chu ndoblo gax temi yezlyu lo César
(Mt. 22:15‑22; Mr. 12:13‑17)
19 Tsa lee re ngwleyy kuu nabee lo re ngwleyy ne re maestr kuu nloo xkiiz Diox, ngwalaaz zha gaten zha Jesús, tak myeen re zha lee kwent nanzee kuu nzhab Jesús, nloo naa xomod nak re zha. Per nzeb zha ne zha re men, kona mlaa zha Jesús ne ndya zha. 20 Tsa lee re zha kuu nayii ne Jesús thibka nkwaan re zha mod ten zha Jesús. Tsa mtaal zha chop tson zha kuu ntsow taxal zha kuu wlipaa ngeteed lo Jesús, beeta par yegaa Jesús, os lee Jesús ni thib kuu ndoblote, tsa tak taa zha Jesús lo gobyern. 21 Tsa nzhab re zhaʼa lo Jesús:
―Maestr, neʼa nee lee re kuu ndediza ne re kuu nlooʼa nak kuu wli, ne lalka nzhak leettsooʼa neʼa reta men, ne nali nlooʼa xnet Diox lo re men. 22 ¿Chu ndoblo kix nee temi o ndoblot kix nee temi lo César?
23 Ne lee Jesús neʼa lee re zha ngekedi, tsa nzhab Jesús lo re zha:
24 ―Bloo goo thib temi lon. ¿Cho yek nke loy? ¿Ne cho le nke loy?
Tsa lee re zha mkab, ne nzhab:
―Chaan César, zha kuu nabee Roma nke loy.
25 Tsa lee Jesús nzhab lo re zha:
―Mbay, btaa goo chaan César lo César, ne btaa goo chaan Diox lo Diox.
26 Ne mzalt zha neeka thib kuu went lo re kuu nloo Jesús lo re men. Ne leettsa mbin re zha kuu mkab Jesús, kwathoz mzegey leettsoo zha ne zheta mtow roo zha.
Yalnaabdiz chaan yalroban
(Mt. 22:23‑33; Mr. 12:18‑27)
27 Tsa lee chop tson zha saduceo re zha kuu nyelaazt lee re zha nguth roban, ngwa mnaabdiz lo Jesús, ne nzhab:
28 ―Maestr, lee Moisés mkee lo xkeets Diox nzhab: “Os lee thib zha gath, ne lee tsaal zha yaan ne ngopt tsaal zha neeka thib zhiinn zha, tsa lee wets zha ndoblo tseya kon byuda, tsa keno wets zha zhiinn zha, ne lee zhiinn wets zha yaan taxal zhiinn zha ngutha”. 29 Thib welt ngoo gaz re wets zha. Lee zha kuu ner mtseya, ne nguth. Ne mkenot zha neeka thib zhiinn zha. 30 Tsa lee tedib wets zha kuu ndeke dits zha, mtseya kon byuda, ne noga zhaʼa nguth, ne neeka mkenot zha zhiinn zha. 31 Ne tataka ngok kon wets zha kuu myon. Ne re gazta wets zha mtseya kon byuda ne neeka thib zha mkenot zhiinn. 32 Ne bluz noga ngot nguth. 33 Os lee re men roban, ¿cho thib re zhaʼa gak tsaal ngota, tak kon re gazta wets zha mtseya ngot?
34 Tsa nzhab Jesús lo re zha:
―Lee re men yezlyu ree ntseya zha. 35 Per lee re zha kuu ndoblo ndya yibaa ne roban xid zha nguth, neeka tseyat zha ne neeka taat raa zha zhiinn zha tseya. 36 Ne gatht raa zha, tak mroban zha tsa gak zha zhiinn Diox, ne gak zha taxal re mandad chaan Diox. 37 Ne asta Moisés mloo lee re men roban, leettsa mndaa Moisés kwent chaan ya yits kuu ngeyeek, or mni Zha Nabee lo Moisés, ne nzhab zha: “Na nak Diox Abraham, Diox Isaac ne Diox Kob”. [Ex. 3:6] 38 ¡Ne lee Diox nagt Diox Diox re zha nguth, lee Diox nak Diox lo re men kuu naban, tak lo Diox reta zha naban!
39 Tsa lee thib maestr kuu nloo xkiiz Diox, nzhab lo Jesús:
―¡Kwathoz wen mkaba!
40 Ne ngwalo mriid re koree, myet raa leettsoo zha ganaabdiz zha masraa kwaa lo Jesús.
¿Cho lo raz ndyaad Crist Kuu Mtaal Diox Nabee?
(Mt. 22:41‑46; Mr. 12:35‑37)
41 Tsa lee Jesús nzhab lo re men:
―¿Xomod mbez goo lee Crist Kuu Mtaal Diox Nabee nak xgann David? 42 Ne leeka David mkee lo yeets chaan salm, ne nzhab:
Lee Diox kuu nak Zha Nabee lo reta kwaa,
nzhab lo Zha Nabee lon:
“Btob lad ban lon,
43 asta tsiin na re zha kuu nayii neʼa,
tsa tobxub zha loʼa”. [Sal. 110:1]
44 ’Ne leeka David nzhab: “Lee zha nak: Zha Nabee lon”. ¿Xomod tak gak zha xgann David tsa?
Jesús mkeki re maestr kuu nloo xkiiz Diox
(Mt. 23:1‑36; Mr. 12:38‑40; Lc. 11:37‑54)
45 Reta men nzi ngeyon leettsa lee Jesús nzhab lo re zha kuu ngeteed lo Jesús:
46 ―Kenap goo goo, tsa kedit re maestr kuu nloo xkiiz Diox goo, tak nyow leettsoo zha gok zha re lar nol kuu kwathoz wen, ne nyow leettsoo zha kiits yek re men ni re men “diox” lo zha lo xbi. Ne nkwaan zha re ta mas wen tob zha ta nkaltaaʼaa nteedaa xkiiz Diox, ne nkwaan zha ta mas nataak nyetob zha leettsa nyoo ani. 47 Ne nkib zha liz re ngot byud. Tsaraa kwathoz tetse naab zha lo Diox, tsa wen wii re men lo zha. ¡Per mas naroob yalti teriid Diox re zhaʼa!