22
Mkwaan zha naa xomod keki zha Jesús
(Mt. 26:1‑5, 14‑16; Mr. 14:1‑2, 10‑11; Jn.11 :45‑53)
Ne tsya ndetsin gaxa wiz ani kuu le Paskw, leettsa nzhow zha pan kuu nyoot lebadur, tsa ntelaaz re zha Israel naa xomod mloo Diox re tey zha yezlyu Egipto. Tsa lee re ngwleyy kuu nataak lo re ngwleyy, ne re maestr kuu nloo xkiiz Diox, nkwaan zha naa xomod kuth zha Jesús xgaatsta, tak nzeb zha ne zha re men yez.
Tsa lee Maxuuy mndaab leettsoo Judas kuu le Iscariote, zhaʼa nak thib zha lo re tsiibchop zha kuu mteed lo Jesús. Tsa lee Judas ngwa mndediz lo re ngwleyy kuu nabee lo re ngwleyy ne lo re polisi kuu nkenap gwodoo, tsa naa xomod tsow Judas par taa Judas Jesús lo re zhaʼa. Kwathoz laz re zha or mbin zha kona, ne nzhab re zha taa zha temi lo Judas.
Tsa lee Judas myaan diiz taa Jesús lo re zha, ne mkwaan Judas mod tsow Judas or kuu yent men.
Rtsee bluz kuu ndow Jesús
(Mt. 26:17‑29; Mr. 14:12‑25; Jn.13 :21‑30; 1 Co. 11:23‑26)
Tsa mzin wiz kuu ndelo ani kuu le Paskw, wiz kuu nzhow zha pan kuu nyoot lebadur, ne leeka wiza nzhuth zha mbak zhiil kuu ndaa zha gon lo Diox. Tsa mtaal Jesús Pey rop Juan ne nzhab Jesús lo rop zha:
―Gwa goo ne btexkwaa goo rtsee Paskw dowaa.
Per lee rop zha mnaabdiz lo Jesús, ne nzhab zha:
―¿Pa nlaaza yatexkwaa neey?
10 Lee Jesús mkab, ne nzhab:
―Gwa goo yez, ne tya tsal goo thib mbyi kuu ne thib ree nit, teke goo dits zha, asta yuu ta tab zha, 11 ne gab goo lo zha kuu nak chaan yuu: “Lee maestr ne: ¿Pa ndob yuu ta wu rtseen rtsee Paskw kon re zha kuu ngeteed lon?” 12 Tsa loo zha thib yuu naro kuu chop pis lo goo, ne yuu kuu ndob par ya tya nziʼa reta kuu lortsin goo, tya texkwaa goo kuu dow rtseeʼaa.
13 Tsa nda rop zha kuu ngeteed lo Jesús, ne mzal zha re kuu taxalka nzhab Jesús lo zha, ne mdexkwaa zha rtsee Paskw.
14 Leettsa mzin or kuu wu rtsee re zha, tsa lee Jesús mndob roo mes kon re tsiibchop apóstl. 15 Ne nzhab Jesús lo re zha:
―Kwathoz nlazʼn wun rtsee Paskw ree kon re goo, nal kuu bee ter riidʼn yalti. 16 Wlipaa na nin lo goo, bret raa na wun rtsee ree tedib welt, asta leettsa gak kuu nak rtsee ree yibaa ta nabee Diox.
17 Tsa mzhen Jesús bas ne mndaa Jesús texkix lo Diox, ne nzhab Jesús:
―Bzhen gooy ne gwii gooy ne briid gooy lo re altaa goo. 18 Tak wlipaa na nin lo goo, nalsi gut raa na xit ub, asta wiz kuu gu nay ta nabee Diox.
19 Tsa mzhen Jesús pan ne mndaa Jesús texkix lo Diox, ne mtsow rol Jesús pan. Ne mndaa Jesús pan lo re zha kuu ngeteed lo Jesús, ne nzhab Jesús lo re zha:
―Koree nak beel da, kuu tan tsa tsow goo gan yalnaban kuu thitanax. Btsow goo koree tsa telaaz goo na.
20 Ne leeka tata mzhen Jesús bas, leettsa ngwalo ndow re zha pan, tsa nzhab Jesús:
―Lee xit ub kuu nzo leen bas ree, leey nak ren da kuu nak trat kub, ne ta nay por re goo. 21 Wii goo, lee zha kuu taan lo re zha kuu nayii nen, thibka nzob yaa lo mes kon na. 22 Wlipaa na nin lo goo, lee na Kuu Mzin Ngok Men, taa zha na lo re zha kuu nayii nen, tak tata mtsow Diox xgabe. ¡Per thitanax went rid zha kuu taan lo re zha kuu nayii nen!
23 Tsa lee re zha kuu ngeteed lo Jesús, mndelo zha mnaabdiz zha lo altaa zha, naa cho zha kuu tsow kona.
Cho nak zha kuu mas nataak
24 Tsa lee re zha kuu ngeteed lo Jesús mndelo zha mbyodiz zha, naa cho zha nak zha kuu mas nataak. 25 Per lee Jesús nzhab lo re zha:
―Wen ne goo lee re zha kuu nabee lo yezlyu ree, kwathoz nabee zha lo re zha kuu nzi lo zha, ne tataka ntsow re zha kuu nataak kwathoz nabee zha lo re zha zha, ne ni re men lee zha nak zha kuu ntsow kuu wen. 26 Per lo re goo gagte tata zhaa gake. Lee zha kuu mas nataak lo re goo zhaʼa ndoblo gak taxal zha kuu mas mndyeen, ne lee zha kuu nabee lo goo ndoblo gak kuu lortsin lo goo. 27 ¿Kwan ntsow goo xgab? ¿Cho nak zha kuu mas nataak; chu zha kuu ndob roo mes ngeyowe o zha kuu ngego kwaa leen yanne? Wlipaa, zha kuu ndob roo mes nak zha kuu mas nataak nake zha kuu ngego kwaa leen yann. Per lee na nak zha kuu nlortsin lo goo.
28 ’Ne lee re goo thibka ndo goo kon na lo re yalti kuu ngeriidʼn. 29 Kona tan yalnabee nabee goo, taxal mndaa Xutʼn yalnabee nabeen, 30 tsa tak wu goo ne gu goo ta nabeen, ne tob goo naab goo kwent lo re tsiibchop raz zha Israel.
Jesús nzhab lo Pey: “Lu gab nlebeeta na”
(Mt. 26:31‑35; Mr. 14:27‑31; Jn.13 :36‑38)
31 Tsa nzhab Jesús lo Pey:
―Pey, bkenza koree. Lee Maxuuy mnaab nabee lo goo, tsa koo zhaa Maxuuy goo, taxal ntsib zha nzob xtil leettsa ntembi zhay. 32 Per lee na ngenaab lo Diox, tsa laata kuu nyelaaza. Tsa leettsa breʼa lon, tsowa ayud re wetsa tsa ney to zha lon.
33 Per lee Pey nzhab lo Jesús:
―¡Zha Nabee! Lista ndon yan tsib kon lu, ne asta lista ndon gathʼn kon lu.
34 Lee Jesús mkab lo Pey ne nzhab:
―Pey, wlipaa na nin loʼa, leettsa terka kwez ngite naltseree leeʼa gab tson welt nlebeeta na.
Mzin gax wiz kuu lee Jesús rid re kuu nagan
35 Tsa nzhab Jesús lo re zha kuu ngeteed lo Jesús:
―Leettsa mtaalʼn goo, nin lo goo gwet goo temi, neeka bols kuu yo re chaan goo, neeka tedib net labyid goo. Ne, ¿chu nzo kwan ngok falt lo goo?
Tsa lee re zha mkab ne nzhab:
―Neeka thib kwaa ngogt falt lo nee.
36 Tsa lee Jesús nzhab lo re zha:
―Per lee nal zhaa nake; ndoblo gwe goo temi ne bols kuu yo re chaan goo. Ne loka cho goo kuu nkenot espad, ndoblo tho goo kamis goo tsa tii goo thibe. 37 Ne leen ni lo goo, ndoblo gak kuu nke lo xkeets Diox kwent chaan da, ta nzhab: “Lee re men ndak no zha nak thib zha went”. [Is. 53:12] Ne reta kuu nzhab lo xkeets Diox kwent chaan da, leechay ndoblo gak.
38 Tsa lee re zha kuu ngeteed lo Jesús nzhab:
―Zha Nabee, nzhee nap nee chop espad.
Tsa lee Jesús mkab ne nzhab:
―Wene.
Jesús mndediz lo Diox leen alo Getsemaní
(Mt. 26:36‑46; Mr. 14:32‑42)
39 Tsa lee Jesús mroo tya, ne ngwa Jesús yii kuu le Olib taxalka ntsow Jesús, ne noga re zha kuu ngeteed lo Jesús ngwa kon Jesús. 40 Ne leettsa mzin Jesús tya, tsa nzhab Jesús lo re zha:
―Bnaab goo lo Diox tsa kedit Maxuuy goo.
41 Tsa mbeche Jesús lo re zha, asta teeka plotha gol men thib ke. Ne tya mtobxub Jesús ne mndelo Jesús mnaab lo Diox. 42 Ne tenzhee nzhab Jesús:
―Xutʼn, os leeʼa nlaaza, laata riidʼn re kuu ndoblo riidʼn, per gagte taxal nlazʼn, sinke taxal nlaaza gake.
43 Tsa lee thib mandad chaan Diox ndyaad mroo yibaa mloney leettsoo Jesús. 44 Ne kwathoz nalatt ngoo leettsoo Jesús, tsa mas tetse mndediz Jesús lo Diox. Ne lee lon Jesús nzhab lo yu taxal thib ke ren.
45 Ne leettsa ngwalo mndediz Jesús lo Diox, tsa ngwateli Jesús, ne mretab Jesús ta mlaa Jesús re zha kuu ngeteed lo Jesús. Ne or mzin Jesús lo re zha, lee re zha naxat, tak kwathoz nabil nzo leettsoo re zha.
46 Tsa nzhab Jesús lo re zha:
―¿Chebee naxat goo? Gwache goo ne bnaab goo lo Diox, tsa kedit Maxuuy goo.
Mzhen zha Jesús
(Mt. 26:47‑56; Mr. 14:43‑50; Jn.18 :2‑11)
47 Ne leettsa lee Jesús bee ngenika lo re zha, tsa lee Judas kuu nak thib zha lo re tsiibchop zha kuu mteed lo Jesús, ndener lo kwaro men. Tsa mbig Judas lo Jesús ne ndow Judas chut cho kwat Jesús. 48 Per lee Jesús nzhab lo Judas:
―Judas, ¿chu anta kon thib chut taaʼa na, Kuu Mzin Ngok Men lo re zha kuu nayii nen?
49 Or mwii re zha kuu nzi lo Jesús kuu ngeyak, tsa mnaabdiz re zha lo Jesús ne nzhab zha:
―Zha Nabee, ¿chu ndoblo yo nee kon espad nee?
50 Per lee thib zha kuu ndo kon Jesús, mloo espad ne mga zha nza ban mos ngwleyy kuu nabee lo reta ngwleyy.
51 Tsa lee Jesús nzhab lo zha kuu mga nza mos ngwleyy:
―¡Laa!
Ne ora mzhen Jesús nza mosa ne mkengiin Jesús nza mos tedib welt. 52 Oraaka nzhab Jesús lo re ngwleyy kuu nabee lo re ngwleyy ne lo re zha kuu nabee lo re zha kuu nkenap gwodoo, ne lo re zha gol, re zha kuu ndyaad teno Jesús:
―¿Chebee kon espad ne kon ya ndyaad goo ten goo na taxal thib wann?
53 Gandata wiz mndon lo re goo lee roo gwodoo, ne mzhent goo na. Per nal nak or goo, tak lee yalkow nabee lo goo.
Lee Pey nzhab nlebeet Pey Jesús
(Mt. 26:57‑58, 69‑75; Mr. 14:53‑54, 66‑72; Jn.18 :12‑18, 25‑27)
54 Tsa mzhen zha Jesús ne ndano zha Jesús liz ngwleyy kuu nabee lo reta ngwleyy, ne lee Pey tith tith ndeke dits re zha. 55 Tsa mtee re zha bel lee, ne mndob re zha roo lo ki mbiz zha. Ne no Pey mndob xid re zha mbiz lo ki. 56 Tsa lee thib ngot kuu nak mos chaan ngwleyy kuu nabee lo reta ngwleyy, mwii lee Pey ndob ngebiz lo ki, ne wen wen mwii ngot lo Pey ne nzhab ngot:
―Noga mbyi ree mndiy kon zha baa.
57 Per lee Pey mkedi ne nzhab:
―Ngot, neeka nlebeetʼn mbyi baa.
58 Tut bluz, lee tedib zha mwii lo Pey, ne nzhab zha:
―Noga lu naka thib zha kuu mndeke dits re zha baa.
Per lee Pey nzhab:
―¡Aha, notʼn!
59 Ne teeka thib or bluz, lee tedib zha nzhab:
―Wlipaa noga mbyi ree ndiy kon zha baa, tak lee mbyi ree nak thib zha yezlyu Galilea.
60 Per lee Pey mkab, ne nzhab:
―¡Neeka netʼn naa kwan mbeza lon!
Ne lee Pey bee ngenika lee ngite mrez. 61 Ne ora lee Zha Nabee mwii lo Pey, tsa mtelaaz Pey kuu nzhab Zha Nabee lo Pey, or kuu nzhab zha: “Leettsa terka kwez ngite, leeʼa gab tson welt nlebeeta na”. 62 Tsa lee Pey mroo ne kwathoz nabil ngoo leettsoo Pey ne kwathoz mbinn Pey.
Mzhizno zha Jesús
(Mt. 26:67‑68; Mr. 14:65)
63 Ne lee re zha kuu mkenap Jesús mzhizno zha Jesús, ne mdin zha Jesús. 64 Ne mtow re zha lo Jesús kon thib le lar, ne mbez re zha lo Jesús:
―¡Ne, naa cho mkeey yeka!
65 Ne kwathoz re kuu went mbez re men lo Jesús.
Lee ngwleyy kuu kwathoz nataak ne re zha Israel zha nataak mnaab kwent lo Jesús
(Mt. 26:59‑66; Mr. 14:55‑64; Jn.18 :19‑24)
66 Leettsa ngwani yezlyu tedib wiz, lee re zha kuu nataak lo re zha Israel, re ngwleyy kuu nabee lo re ngwleyy ne re maestr kuu nloo xkiiz Diox, mkaltaa re zha, ne mndeno zha Jesús ta nzi re men kuu mkaltaa re zha. Ne tya mnaabdiz zha lo Jesús, nzhab zha:
67 ―Ne lo nee, ¿chu lu nak Crist Kuu Mtaal Diox Nabee?
Jesús mkab ne nzhab:
―Os ni nay lo goo yelaazt gooy. 68 Ne os leen naabdizʼn thib kwaa lo goo, kabt goo lon. 69 Per desde naltseree, lee na Kuu Mzin Ngok Men tob lad ban lo Diox kuu kwathoz ney.
70 Tsa reta men nzhab lo Jesús:
―¿Chu lu nak Xgann Diox tsa?
Tsa lee Jesús nzhab:
―Leeka re goo mbez, lee na nake.
71 Tsa lee re zha nzhab:
―Ndechet raa naabdizaa lo masraa zha, kuu taa kwent chaan zha ree. Mbina lee leeka lee zha mney kon roo zha.