2
Nali naab Diox kwent
Leettsa nkekiʼaa tabenaa, nkekiʼaa leeka leeʼaa, tak nye leettsooʼaa nloozaa ne nkekiʼaa tabenaa, ne si leeka kuu ntsow tabenaa ntsowaa; kona yent kwan keloʼaa kabaa lo Diox, leettsa naab Diox kwent loʼaa. Per neʼa nali naab Diox kwent lo re zha kuu tata ntsow. Kona, ¿kwan ntsow goo xgab? Leettsa nkekiʼaa tabenaa ne ntsowaa leeka kuu ntsow tabenaa, ¿chu ntsow goo xgab, tak laaʼaa lo yalnayii chaan Diox? ¿Chu ndak goo nataagt yalwen chaan Diox loʼaa ne chu ndak goo nataagt xa nxek leettsoo Diox ne Diox reʼaa? Ndoblo yen goo lee yalnkelaaz chaan Diox nak kuu ntsow, nlaaʼaa re kuu went ne nyelaazaa Diox. Ne tak nayez yek goo, kona nlaazt goo yelaaz goo Diox, kona masraa ngetsib goo yalnayii chaan Diox dits goo, leettsa tsin wiz kuu nali naab Diox kwent lo reta men, ne tsya kix Diox lo reta men taxalta kuu mtsow men. Re zha kuu thibka ntsow kuu wen, nkwaan zha tsa wen ne Diox zha, nkwaan zha xni chaan Diox ne nkwaan zha taa Diox yalnaban kuu thitanax lo zha. Per lee re zha kuu nkwaan byo ne kuu went, re zha kuu ndaat yek gon kuu wli, re zha kuu ndeke dits kuu wlit, Diox naab kwent lo re zhaʼa ne teteti Diox re zhaʼa. Lee yalnayii chaan Diox la dits reta zha kuu ntsow kuu went, ne kwathoz nalatt rid re zhaʼa. Ne ner ner re tawlazʼn zha Israel ne noga re zha kuu nagt zha Israel. 10 Per lee re zha kuu ntsow kuu wen, wen wii Diox lo zha, tsow nataak Diox zha ne tsow Diox wen kwin zha kon Diox. Ner ner lo re tawlazʼn zha Israel tsow Diozhe ne noga lo re zha kuu nagt zha Israel.
11 Yegwal naab Diox kwent lo reta men, tak yegwal nak reta men lo Diox. 12 Lo reta zha kuu napt ley kuu mndaa Diox lo re nee zha Israel, teteti Diox re zhaʼa por re kuu went kuu mtsow zha. Ne reta nee zha Israel kuu nap ley kuu mndaa Diox lo nee, Diox naab kwent lo nee taxal nzhab lo ley kuu mndaa Diox lo nee. 13 Ne nagt tak nzhon zha kuu nzhab lo ley kona kayaa Diox zha taxal zha nali, sinke re zha kuu nzhon diiz re kuu nzhab lo ley, re zhaʼa kayaa Diox taxal zha nali. 14 Ne leettsa lee re zha kuu nagt zha Israel, ntsow zha taxal nzhab lo ley kuu mndaa Diox lo nee, tegal napt zha leya, per kona nak taxal nap zha ley chaan Diox leen leettsoo zha. 15 Tak lo re kuu ntsow zha nloo nap zha ley leen leettsoo zha. Ne leeka leettsoo zha ne xgab zha nloo lo zha, tsa ne zha naa chu ngetsow zha kuu wen o kuu went. 16 Asta wiz kuu to Diox Jesucrist tsa naab Jesucrist kwent reta kuu xgaats kuu ntsow reta men, taxal nak Diiz Chul kuu ndan kwent.
Re zha kuu wlipaa nak zha Israel
17 Os lee goo mbez goo nak goo zha Israel, ne nyelaaz goo kuu nzhab lo ley kuu mndaa Diox lo Moisés, ne ndrub goo mbez goo zha Diox nak goo. 18 Ne wen ne goo naa kwan nak kuu nlaaz Diox tsow goo, tak nteed goo ley, tsa ne goo naa kwan nak re kuu wen kuu ndoblo goo tsow goo. 19 Ndak goo tak loo goo xnet Diox lo re zha kuu nak taxal syeg, ne ndak goo tak goo teni goo lo re zha kuu nzi lo yalkow. 20 Ne ndak goo tak loo goo kuu wen lo re zha kuu nayez yek lo xkiiz Diox, noga ndak goo tak loo goo xkiiz Diox lo re zha kuu gagt xkiiz Diox, tak nap goo ley kuu mndaa Diox lo goo, ne tak lo xkiiz Diox nke re yalnzhaak ne re kuu wli. 21 Os lee goo nteteed goo tedib net men. ¿Chebee nteteedt goo leeka goo? Mbez goo ndoblot lowann men, ne ¿chebee nlowann goo tsa? 22 Mbez goo ndoblot gak rop men kon tedib zha kuu nagt tsaal men. Ne ¿chebee ntsow gooy? Ne mbez goo nayii goo ne goo re diox kuu nagt Diox, ne ¿chebee nlowann goo re kuu nzo leen gwodoo? 23 Kwathoz ndrub goo, tak goo nak kuu mkayaa ley lo Diox, per tak nzhont goo kuu nzhab lo ley, kona ntsow ntsow nataagt goo Diox. 24 Taxal nzhab lo xkiiz Diox: “Re zha kuu nagt zha Israel ntsow nataagt zha Diox por re goo”. [Is. 52:5]
25 Nataak seny chaan re zha Israel lo goo, os nzhon goo diiz kuu nzhab lo ley kuu mndaa Diox lo Moisés, per os nzhont goo diize, nak goo taxal zha kuu nket seny. 26 Ne os lee zha kuu nket seny chaan re zha Israel, nzhon zha diiz re kuu nabee ley; zhaʼa nak taxal zha kuu nke seny, tegal nkete zha. 27 Kona lee zha kuu nket seny, per nzhon zha diiz kuu nzhab lo ley, zhaʼa naab kwent lo zha kuu nzhont diiz kuu nzhab lo ley, tegal nap zha ley ne tegal nke seny chaan re nee zha Israel. 28 Tak lee re zha kuu wlipaa nak zha raz Israel, nagte re zha kuu ngol lo re zha Israel, ne re zha kuu wlipaa nke seny nagte re zha kuu nke seny. 29 Sinke lee re zha kuu wlipaa nak zha Israel, re zhaʼa nak re zha kuu wen ndo lo Diox; ne lee re zha kuu wlipaa nke seny, re zhaʼa nak re zha kuu nke seny chaan Diox leen leettsoo; ne Mbi Nayon chaan Diox nak kuu ntsow kona nagte ley, kona nataagt kuu ntsow re men xgab, kuu nataak nak wen nzo leettsoo Diox ne Diox re zha.