Ne Wrup Gyiich ne Wxaal San Pabel lo Men-Corinto
1
Rnab Pabel lo Dëdyuzh ne gaknonen Ne men-Corinto
Noo nak Pabel ne nak xpoxter Jesucrist porke zenga rlaan Dëdyuzh. Yrup noo Timotew ne rlaleedx ke Jesucrist kakaa gyiichree yxaal noo lo de yra de ne nak de men-Corinto ne rlaleedx Jesucrist no le lo yra men ne rlaleedx Jesucrist ydendxee Acaya. Dëdyuzh Xuz be yrup Ne Jesucrist gaknonen de yra de no yseleedx Ne gyelendxi lo de.
Yra gyelenles ne wzak Pabel
Kesentyent nzoon Dëdyuzh Xuz Jesucrist, porke rles lextoo Ne be no syemper rguu Ne lextoo be. Laa Ne nak ne rguu lextoo be chene rak be sufrir lo yrandxee ne rzak be, chen gun ke be gan guu be lextoo mén ne rak sufrir; zegne rguu Ne lextoo be, zenga ke guu be lextoo men ne rak sufrir. Porke zegne kesentyent rak be sufrir ne nak be xpén Jesucrist, zenga ke por Jesucrist nak ne kesentyent ruu lextoo be. Per yra ne rak noo sufrir yra noo, rak noo sufriro chen guu lextoo de no chen yláá de lo dol; no yra chene rguu Dëdyuzh lextoo noo, rlaa No chen no de guu lextoo, chen zenga gun de wantar gak de sufrir zegne rak ke noo sufrir. Nutxupdet lextoo noo por laa de yra de, porke nan noo ne zegne rak de sufrir logne rak ke noo sufrir, zenga ke rguu Dëdyuzh lextoo de zegne rguu ke Ne lextoo noo yra noo.
Yra de ne no de rlaleedx Jesucrist, rlaan noo gaknan de gan pezee wak noo sufrir Asia. Logne wzaktee noo yra noo, che axtegue rundetre noo wantaro, che nuudetre lextoo noo ne ybánre noo. Che legue nak noo zegnak mén ne che wkyeen xtis ne guet men. Per wzak noo we, chen yseed noo ne ykalodet noo noo ke, sinke le noo ykalo Dëdyuzh porke laa Ne rneban mengut. 10 Laa Ne nak ne wselaa noo lo gyelgut yra noo no selaar Ne noo. Nanwen noo ne selaa Ne noo 11 belne gun de yudar ynab de lo Dëdyuzh por noo yra noo. No belne ynab ndal mén lo Dëdyuzh por noo, ndal ke mén ydee dexkyizhtee lo Dëdyuzh por ne raknonen Ne noo.
Gan penak wadet Pabel Corinto
12 Kesentyent nzoon nuu lextoo noo yra noo, porke nan lextoo noo ne ydebgyiky ydeblextootee noo xnëz rlaa noo nes lo mén, nigle nes lo de yra de; neree ne rlaa noo rlaadet noo we kon gyelnan ne nuu gyëzlyu, sinke laa Dëdyuzh raknonen noo ne rlaa noo we. 13 Yra gyiich ne zaxaal noo lo de yra de, wkaadet noo ne gundet de gan gool de, ni wkaadet noo ne gundet de gan ydee de kwent. Naleg Dëdyuzh xnëz xnëzendxee ydee de kwento 14 zegne che rdee de kwent lad lad, ne por noo yra noo nak ne tsunzoon lextoo de yra de zegne tsunzoon ke lextoo noo por laa de yra de chene ydxiin dxe ne chiid Jesucrist.
15 Por neguin nak ne wlebleedx noo ne primer lo de yra de nak ne ndxiid noo, chen zenga nzhiilen de por ne wdxiid noo lo de txup tir. 16 Wlebleedx noo ndee noo lo de wa chene zëëd noo Macedonia, lex chene nberee noo, ndee ke noo wa ste, chen nyun de xyudar noo nya noo Judea. 17 Chene wlebleedx noo neree, ¿peguin wlebleedxdet noo we wen? ¿U rlebleedx noo zegne rlebleedx noze mengyëzlyu ne nan “zako” no orke guin nan men “gakdeto”? 18 Nanwen Dëdyuzh ne noo nandet noo lo de yra de “zako” no orke guin yna noo “gakdeto”. 19 Porke Jesucrist XPee Dëdyuzh ne rzëët noo lo de yra noo Silban no le Timotew, nandet Ne “zako” no orke guin nan Ne “gakdeto”, laa Ne syemper nan Ne “zako”. 20 Por laa Ne nak ne rak yrandxee ne re Dëdyuzh ylaa Dëdyuzh. Por neguin chene rzaknon be Dëdyuzh, por Jesucrist nan be “Zengaw”. 21 No laa Dëdyuzh nak ne rlaa ne rsalzaandet be ne rlaleedx be Jesucrist; laa Dëdyuzh nak ne wye be chen gak be xpén Ne, 22 no wguu Ne be beey chen gaknyoo ne xpén Ne nak be, wguu Ne Espíritu Sant lextoo be zegnak te beey ne nuu ne ykakwent be.
23 Per axtegue zeg rwii Dëdyuzh gardet chiid noo Corinto ste porke rlaandet noo gunles noo lextoo de; laa Dëdyuzh guu xkastig noo belne nlidet rnii noo. 24 Rkyenfwersdet noo de ne ylaleedxre de Jesucrist, porke che nan noo ne rsalzaandet de ne rlaleedx de Ne; sinke le noo rlaan ne yzhiilenre de.