Xdiznzoon Jesucrist
ne Wkaa
San Juan
1
Wdxiid XPee Dëdyuzh gyëzlyu
Axtegue antes ne gaa gyëzlyu, che nuu diiz, laa diiz guin nga nak Jesus no che nuu Ne lo Dëdyuzh, laake Ne nga nak Dëdyuzh. Che nuu Ne lo Dëdyuzh axtegue antes ne gaa gyëzlyu. Laa Ne wzhexkwaa yrandxee ne nuu; bet yët ne wzhexkwaa noze zhal. Laa Ne rap gyelembán; gyelembán guin nak bnii por yrandxee mén. Bnii guin rlaa ne ryenii xgyeryen menmal ne le men ryenen ne mal ne rlaa men, no rundet ne mal gan ytsëë lo bnii guin.
Wuu te mén ne la Xwa, laa Dëdyuzh wxaal men, wdxidzëët men xkwent bnii guin, chen yrandxee mén ylaleedxo. Let laadet Xwa nak bnii guin, sinke noze wdxidzëët men xkwento. Porke le merpee bnii guin ne nak Jesus che wdxiid gyëzlyu, laa Ne rlaa ne ryenii xgyeryen yrandxee mén.
10 Wuu Ne gyëzlyu, no mase laa Ne wzhexkwaa gyëzlyu, per wnebeeydet mén Ne. 11 Wdxiid Ne lo menlaz Ne, per wukasdet menlaz Ne Ne. 12 Per le yrandxee mén ne wukas Ne no ne wlaleedx Ne, wlaa Ne men zhiin Dëdyuzh, 13 per let zegne rlaadet mengyëzlyu ne ruu zhiin men, ni zegne rlaan led mengyëzlyu, ni zegne rlaa mgyeey ne ruu zhiin men, sinke por ne rlaleedx men Ne, che zhiin Dëdyuzh nak men.
14 Diiz guin, wako mén, wdxiid mén guin wuu men lad be. Wii noo xgyelenzoon men yra noo, gyelenzoon ne rap men ne tendxee men nak XPee Dëdyuzh. No kesentyent ryaan men mén, no teblose diznli rnii men. 15 Laa xkwent men nga wzëët Xwa chene re Xwa:
―Laa ménree nga wzëët noo chene re noo: “Zhich noo zëëd te mén ne mazre nondee ke lo noo, porke cheguel nuu men chene wal noo.”
16 Por ne kesentyent ryaan Jesus be, zayaknonenlel Ne be yrandxee be. 17 Por Moises wlenza xley Dëdyuzh lo be, per por Jesucrist waknan be pezee ryaan Dëdyuzh be no waknan be gan gonezhe nak ne nli. 18 Axtegue nunk gardet kwii ni te mén Dëdyuzh, per laa XPee Ne ne tendxee nak ne wluu gan pezee nak Dëdyuzh, porke lo ke Dëdyuzh nuu mee.
Wzëët Xwa ne rtxobnis gan txu nak Jesucrist
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19 Chene wxaal men-Israel ne nak xtis-Jerusalén txup tson fxuz no le txup tson men ne zëëd xnëz Leví por ne ynabdiiz men lo Xwa gan txu nak Xwa, 20 wxalruu Xwa, wkedxnruudet Xwa, re Xwa lo men:
―Let noodet nak Crist.
21 Lex wnabdiiz men ste, re men:
―¿Txu nak de cheguin? ¿Pe laa de nak Elías?
Wke Xwa, re Xwa:
―Let noodet ne.
Wnabdiizgue men ste, re men:
―Guex, ¿pe laa de nga nak profet ne gyed chiid?
Wke Xwa, re Xwa:
―Let noodet ne.
22 Lex re men:
―¿Txu nak de cheguin? Porke rap noo degne ybereneey noo diiz lo yra mén ne wxaal noo. Guzëët gan txu nak de.
23 Wke Xwa, re Xwa:
―Noo nak men ne wzëët profet-Isaías chene re zhaa: “Zon de ylen xrëz te mén denbidx, gue men: Guxal te nëz ne tebli ne nak por Dëdyuzh.”
24 Yra mén guin ne wa lo Xwa, laa men ne nak farisew wxaal men 25 ne wanabdiiz men lo Xwa, re men:
―Belne let laadet de nak Crist, ni let laadet de nak Elías, ni let laadet de nak profet ne gyed chiid, ¿penak rtxobnis de mén cheguin?
26 Wke Xwa, re Xwa:
―Noo kon nis rtxobnis noo, per lad de yra de nuu te mén ne ni laa de rnebeeydet. 27 Le men gyed zëëd no axtegue ni xgyël men rzëëldet noo ychil noo nii men porke mazre nondee men ke lo noo.
28 Yra neree, ledne la Betábara wako stebkoo gyow-Jordán ledne wkatxobnis Xwa mén.
XPee Dëdyuzh nak Jesus
29 Ne wra gyëël wii Xwa ne zabig Jesus lo Xwa, lex re Xwa:
―Gukwii, laa ménree nga wxaal Dëdyuzh chen guet men zegnak te mëkzhiil bëën bëënleg chen guezh xdol mengyëzlyu. 30 Laa menree nga wzëët noo chene re noo: “Zhich noo zëëd te mén ne mazre nondee ke lo noo, porke cheguel nuu men chene wal noo.” 31 Ni noo wnebeeydetgue noo men, per le noo zëdtxobnis kon nis chen ynebeey men-Israel men.
32 No re ke Xwa:
―Wii noo zëdtseeb Espíritu Sant gyeybaa zegnak te mëër, wyab Ne led men. 33 Ni noo wnebeeydetgue noo men; per laa Dëdyuzh ne wxaal noo ne ytxobnis noo kon nis, na lo noo: “Men ne kwii de ne gyab Espíritu Sant led, men guin nak ne ytxobnis kon Espíritu Sant.” 34 Le noo che wii men, por neguin rzëët noo ne XPee Dëdyuzh nak men.
Men ne kwlodee wak xpén Jesus
35 Wra gyëël, nga ke zu Xwa ste yra Xwa txup xpén Xwa. 36 Chene wii Xwa ne zatee Jesus nga, re Xwa:
―Gukwii, laa menree nga wxaal Dëdyuzh chen guet men zegnak te mëkzhiil bëën bëënleg.
37 Ne won yrup xpén Xwa ne re Xwa zenga, zanalgue men Jesus. 38 Chene wcheree lo Jesus, wii Jesus le yrup men zanal, re Jesus lo men:
―¿Kox rye de?
Wke men re men:
―Rabí, ¿pazh ka de? (Rabí rna Maxter).
39 Wke Jesus, re Jesus lo men:
―Gutanal noo chen kwii de ledne ka noo.
Lex wa men wii ledne ka Jesus, nga wnit lyu lo men, porke che zeg beytap wzëë orguin.
40 Ndrizh bech Simon-Bëd nak te men ne wanal Jesus ne won men ne re Xwa. 41 Ne primerdee wlaa Ndrizh, waye Ndrizh bech Ndrizh Simon, lex re Ndrizh lo bech Ndrizh:
―Che wan noo Mesías (ne rna Crist).
42 Lex wano men Simon lo Jesus; chene wii Jesus Simon, re Jesus lo Simon:
―Laa de nak Simon xpee Jonás, per naaree sela de Cefas (ne rna Bëd).
Wbëz Jesus Blib no le Natanael
43 Ne wra gyëël, wka Jesus nëz za Ne lo lyu ne la Galilea, lex wtsëlo Ne Blib, re Ne lo Blib:
―Gutanal noo.
44 Men-Betsaida nak Blib, men guin ke nak Ndrizh no men guin ke nak Bëd. 45 Lex waye Blib Natanael, re Blib lo Natanael:
―Che wan noo men ne rakzëët lo liber-ley ne wkaa Moises no le ne wkaa yra profet. Jesus men-Nazaret ne, xpee Xeb.
46 Lex re Natanael:
―¿Peguin sruu te menwen Nazaret?
Wke Blib, re Blib:
―Yoo tsa be gante.
47 Chene wii Jesus ne le Natanael zabig guex, re Ne:
―Nee zëëd te merpee men-Israel ne rkadedet.
48 Orguin re Natanael lo Ne:
―¿Pezee rnebeey de noo?
Wke Ne re Ne:
―Axtegue antes ne kwëz Blib de, che wii noo de, chene zu de zhiin te yag-ig.
49 Lex re Natanael:
―Maxter, laa de nak XPee Dëdyuzh, laa de nak xerrey men-Israel.
50 Wke Jesus, re Ne:
―¿Pe noze por ne na noo lo de ne wii noo de zhiin yag-ig, neguin rlaleedx de noo? Gyed kwiir de ne mazre nzoondee ke neree.
51 No re ke Jesus:
―Nligue yna noo lo de, ne swii de zemyal gyeybaa no swii de xangel Dëdyuzh ne zëdtseeb zayeeptee led Men ne wdxiid wak Mén.