DIDZAʼ ZÍʼALÖ GUSÖ́L-LËʼË PABLO YÖDZÖ CORINTO
1
Pablo rugapëʼ Dios bönachi queëʼ Cristo nacuʼë Corinto
Ca rë́ʼëni quézinëʼ Dios bulidzëʼ nedaʼ, Pablo, para gacaʼ gubáz queëʼ Jesucristo. Bö́chiʼruʼ Sóstenes runëʼ nedaʼ tsözxö́n. Rugapaʼ Dios libíʼiliʼ, böchiʼ luzáʼadoʼ, rudúbiliʼ queëʼ Dios lu yödzö Corinto, en nácaliʼ quez queëʼ Dios tuʼ nácaliʼ tuz len Jesucristo. Dios caz bulidzëʼ libíʼiliʼ para guéquiliʼ quez queëʼ tsözxö́n len yúguʼtë nupa nacuáʼ yúguʼtë lataj, en tuʼlidzëʼ Dios, tuʼgunëʼ dxin La laʼayi queëʼ Xanruʼ Jesucristo, Xángaquiëʼ, encaʼ Xanruʼ. Rátaʼyuaʼ lahuëʼ Xúziruʼ Dios, en lahuëʼ Xanruʼ Jesucristo uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ.
Yuguʼ le ruzíʼiruʼ xibé tuʼ néquiruʼ queëʼ Cristo
Rë́ticaʼsaʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ” ca naca queë́liʼ, tuʼ zoa le buzáʼ ládxëʼë Dios queë́liʼ tuʼ nácaliʼ tuz len Jesucristo. Tuʼ nácaliʼ tuz len Cristo, Dios chinagúʼudëʼë xinö́ziliʼ yúguʼtë le nequi queëʼ. Rácalenëʼ libíʼiliʼ ca naca yúguʼtë didzaʼ ruíʼiliʼ, en runëʼ ga réajniʼiliʼ yúguʼtë. Caní naca, tuʼ guzxíʼ lu náʼaliʼ idú ládxiʼliʼ le runtuʼ lináʼ lo ca naca queëʼ Cristo. Que lë ni naʼ, bitiʼ bi riyadzaj queë́liʼ que le runnëʼ Dios Böʼ Láʼayi queë́ruʼ, tsanni ni ribö́zaliʼ dza naʼ iláʼ lahuëʼ Xanruʼ Jesucristo. Lë cazëʼ utipëʼ ládxiʼliʼ para gaca guáʼ ilenliʼ yúguʼtë ga idxintë dza údxi, para cabí gaca nu bi innë́ queë́liʼ dza niʼ huödëʼ Xanruʼ Jesucristo. Dios runëʼ ca rnnëʼ, en Lë cazëʼ bulidzëʼ libíʼiliʼ para gácaliʼ tuz len Zxíʼinëʼ, Xanruʼ Jesucristo.
Narúajgaca choplö bönachi queëʼ Cristo nacuʼë Corinto
10 Niʼa queëʼ Xanruʼ Jesucristo rátaʼyuaʼ loliʼ, böchiʼ luzáʼadoʼ, guliʼgún tuz xtídzaʼliʼ yúguʼtëliʼ. Bitiʼ irúajliʼ choplö, pero guliʼgaca tuz ca rizáʼ ládxiʼliʼ, en ca runi libíʼiliʼ. 11 Caní reaʼ libíʼiliʼ, böchiʼ luzáʼadoʼ, tuʼ gulaʼguíxjöiʼinëʼ nedaʼ bönniʼ nacuʼë lídxinu Cloé ca runliʼ, taʼnnë́ʼ ridil-la dídzaʼliʼ. 12 Lë ni rnníaʼ: Nadzáʼlö didzaʼ ruíʼiliʼ tu tuliʼ. Bál-laliʼ rnnaliʼ dáʼaliʼ Pablo. Iaʼbál-laliʼ rnnaliʼ dáʼaliʼ Apolos. Iaʼbál-laliʼ rnnaliʼ dáʼaliʼ Cefas, ateʼ iaʼbál-laliʼ rnnaliʼ dáʼaliʼ Cristo. 13 ¿Naruʼ birúajtsëʼ choplö Cristo? ¿Naruʼ gudáʼatsaʼ nedaʼ, Pablo, lëʼe yaga cruz uláz queë́liʼ? ¿Naruʼ bidílatsaliʼ nisa para gácaliʼ tuz len nedaʼ? 14 Reaʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ”, tuʼ cabí buquilaʼ nisa niturö libíʼiliʼ, pero chópasëʼ Crispo, en Gayo. 15 Que lë ni naʼ bitiʼ gaca innaliʼ bidílaliʼ nisa para gácaliʼ tuz len nedaʼ. 16 Lëscaʼ buquilaʼ nisa Estéfanas, en nupa nacuáʼ lidxëʼ. Bitiʼ röjnedaʼ channö buquilaʼ nisa nu yúbölö. 17 Gusö́l-lëʼë Cristo nedaʼ, calëga para uquilaʼ bönachi nisa, pero para gunaʼ libán que didzaʼ dxiʼa. Ruʼa didzaʼ, calëga lu yöl-laʼ rácadaʼ que cazaʼ, para cabí ucáchaʼa yöl-laʼ huáca que le benëʼ Cristo lëʼe yaga cruz.
Cristo napa cazëʼ yöl-laʼ huáca, en yöl-laʼ réajniʼi queëʼ Dios
18 Nupa nácagaca chul-la niti téquiguequi cáʼasö naca libán runruʼ ca naca queëʼ Jesús, ca naʼ gútiëʼ lëʼe yaga cruz, pero rëʼu naʼ nuláruʼ, réquibeʼeruʼ dzaga le yöl-laʼ huáca queëʼ Dios le rusölá rëʼu. 19 Caní naca, tuʼ nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Gunaʼ ga huöáca nítisö yöl-laʼ rácadaʼ
quégaca nupa taca yenniʼ.
Tsöláʼalö ucáʼanaʼ yöl-laʼ réajniʼi
quégaca nupa taʼyéajniʼi yenniʼ.
20 ¿Bizxi caz uziʼtsëʼ xibé bönniʼ réajniʼinëʼ yenniʼ? ¿Bizxi caz uziʼtsëʼ xibé bönniʼ nazë́dadëʼë? ¿Bizxi caz uziʼtsëʼ xibé bönniʼ nabéʼedeʼenëʼ ruʼë didzaʼ? Dios chibenëʼ ga böáca cáʼasö yöl-laʼ réajniʼi quégaca bönachi yödzölió ni. 21 Dios, lu yöl-laʼ réajniʼi queëʼ, bitiʼ bëʼë lataj ilúnbeʼe bönachi yödzölió ni Lëʼ niʼa que yöl-laʼ rácadaʼ quégaquiëʼ. Dios guyaza ládxëʼë busölë́ʼ nupa taʼyéajlëʼ Lëʼ niʼa que libán naʼ runruʼ, sal-laʼ téquiguequi bönachi cáʼasö naca.
22 Të́ʼënnëʼ yuguʼ bönniʼ judío ilaʼléʼenëʼ yöl-laʼ huáca nácagaca bëʼ, ateʼ bönniʼ ziʼtuʼ taʼguiljëʼ yöl-laʼ réajniʼi. 23 Rëʼu ni runruʼ libán queëʼ Cristo, ca naʼ gútiëʼ lëʼe yaga cruz. Le nácatë, libán runruʼ ca gútiëʼ Cristo, run ga taʼchixi taʼnigui bönachi judío, ateʼ iaʼzícaʼrö bönachi téquiguequi cáʼasö naca. 24 Bönniʼ naʼ bulidzëʼ Dios légaquiëʼ, sal-laʼ nácagaquiëʼ bönniʼ judío o bönniʼ ziʼtuʼ, téquibeʼenëʼ napa cazëʼ Cristo yöl-laʼ huáca queëʼ Dios, en yöl-laʼ réajniʼi queëʼ Dios. 25 Téquiguequi bönachi yödzölió ni le benëʼ Dios naca bëʼ bitiʼ bi nö́zinëʼ, pero lë naʼ benëʼ náparö yöl-laʼ réajniʼi ca yöl-laʼ réajniʼi quégaca bönachi. Téquiguequi le benëʼ Dios naca bëʼ nacuídiʼnëʼ, pero lë naʼ benëʼ náparö yöl-laʼ huáca ca yöl-laʼ huáca quégaca bönachi. 26 Naʼa, böchiʼ luzáʼadoʼ, guliʼtsöjné ca gúcaliʼ cateʼ bulidzëʼ Dios libíʼiliʼ. Bitiʼ gulaʼcuʼë ládjaliʼ zián bönniʼ taʼyéajniʼinëʼ lu yöl-laʼ bönáchisö quégaquiëʼ, en bitiʼ gulaʼcuʼë ládjaliʼ zián bönniʼ unná bëʼ, en calëga zián bönniʼ nácagaquiëʼ lo. 27 Téquiguequi bönachi yödzölió ni yuguʼ bönniʼ naʼ gurö́ëʼ Dios bitiʼ bi nö́zguequinëʼ. Caní benëʼ Dios para gunëʼ ga uluʼtuíʼi nupa taʼyéajniʼi. Lëscaʼ caní gurö́ëʼ Dios nupa nacuídiʼgaca yödzölió ni para gunëʼ ga uluʼtuíʼi nupa nál-lagaca. 28 Lëscaʼ caní, téquiguequi bönachi yödzölió ni nupa naʼ gurö́ëʼ Dios nácagaca cáʼasö, en bitiʼ bi nácagaca, en nacuídiʼgaca. Caní benëʼ Dios para gunëʼ ga uluʼgáʼana cáʼasö lë naʼ tun zxön bönachi yödzölió ni. 29 Que lë ni naʼ, cuntu nu gaca gun ba zxön cuini lahuëʼ Dios. 30 Dios caz benëʼ ga nácaruʼ tuz len Jesucristo, en benëʼ ga náparuʼ yöl-laʼ réajniʼi queëʼ Cristo. Tuʼ náquiëʼ Cristo tuz len rëʼu, nuhuöácaruʼ tsahuiʼ, en néquiruʼ quez queëʼ Dios, en nuláruʼ. 31 Naca ca naʼ nazúaj lu guichi láʼayi, le rnna: “Channö zoa nu bi rë́ʼëni gun zxön, ral-laʼ gun zxön Xanruʼ.”