DÍDZAʼDOʼ ZÍʼALÖ BUZÚAJËʼ JUAN
1
Didzaʼ nabániruʼ
Rusiyöntuʼ libíʼiliʼ ca naca queëʼ Bönniʼ naʼ zoa cazëʼ dza niʼte, le biyö́nituʼ bëʼë didzaʼ, en le biléʼetuʼ ca naca queëʼ, en le buyutuʼ benëʼ Bönniʼ naʼ. Gudantuʼ Lëʼ. Bönniʼ ni náquiëʼ Jesús, lëʼ caʼ Didzaʼ Nabánigaca Bönachi. Bönniʼ naʼ nabánigaca bönachi buluíʼi lahuëʼ, ateʼ biléʼetuʼ Lëʼ. Runtuʼ ba nalí queëʼ, en ruluíʼituʼ libíʼiliʼ ca naca queëʼ Bönniʼ naʼ nabániruʼ. Bönniʼ ni guzóalenëʼ Dios Xuz, en chibuduluíʼi lahuëʼ ga zóaruʼ. Le biléʼetuʼ, en le biyö́nituʼ rusiyöntuʼ libíʼiliʼ para gácaliʼ caʼ libíʼiliʼ tuz len netuʼ. Le nácatë naca yöl-laʼ tuz queë́ruʼ len Dios Xuz, encaʼ len Jesucristo Zxíʼinëʼ Dios. Ruzúajtuʼ queë́liʼ lu guichi lë ni para gaca udzéjaruʼ idú ládxiʼruʼ.
Dios náquiëʼ beníʼ
Lë ni naca didzaʼ biyö́nituʼ bë́ʼlenëʼ Jesús netuʼ, ateʼ le rusiyöntuʼ libíʼiliʼ. Caní rnna: Dios náquiëʼ beníʼ, ateʼ nitú le naca chul-la que dul-laʼ bitiʼ zóalen Lëʼ. Channö innaruʼ: “Nácaruʼ tuz len Dios”, pero channö runruʼ le naca chul-la que dul-laʼ, lë ni naca bëʼ rizíʼ yë́ʼëruʼ, en bitiʼ runruʼ le naca idútë li. Naʼa, channö runruʼ le naca tsahuiʼ, en ridaruʼ lu beníʼ ca naʼ Lëʼ náquiëʼ tsahuiʼ, en zoëʼ lu beníʼ, nácaruʼ tuz turuʼ len iaʼturuʼ, ateʼ xichönëʼ Jesucristo, Zxíʼinëʼ Dios ruún rëʼu dxiʼa, en rugúa yúguʼtë dul-laʼ nabágaʼruʼ.
Channö rnnaruʼ: “Bitiʼ bi dul-laʼ runruʼ”, rizíʼ yéʼeruʼ laʼ cuínsiruʼ, en bitiʼ nazíʼ lu náʼaruʼ le naca idútë li. Channö ixóalëpiruʼ lahuëʼ Dios dul-laʼ nabágaʼruʼ, Lëʼ runëʼ ca rnnëʼ, en náquiëʼ tsahuiʼ. Uniti lahuëʼ dul-laʼ nabágaʼruʼ, en únëʼ rëʼu tsahuiʼ, ugǘëʼ yúguʼtë le ruáʼ döʼ dzaga rëʼu. 10 Channö innaruʼ: “Bitiʼ bi dul-laʼ nabágaʼruʼ”, naca ca innaruʼ: “Dios rizíʼ yëʼë”, ateʼ bitiʼ runruʼ ca rnna xtídzëʼë.