DIDZAʼ ZÍʼALÖ GUSÖ́L-LËʼË PABLO YÖDZÖ TESALÓNICA
1
Pablo rugapëʼ Dios bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ Tesalónica
Nedaʼ, Pablo, rugapaʼ Dios libíʼiliʼ, zóaliʼ Tesalónica. Néquiliʼ queëʼ Cristo, ateʼ nácaliʼ tuz len Dios, encaʼ len Xanruʼ Jesucristo. Dzágagaquiëʼ nedaʼ Silvano, en biʼi Timoteo. Rinábidaʼ-nëʼ Xúziruʼ Dios, encaʼ Xanruʼ Jesucristo uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ.
Yuguʼ le taca bëʼ taʼyéajlëʼ bönachi Tesalónica Dios
Rë́ticaʼstuʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ” cateʼ röjnetuʼ ca naca queë́liʼ yúguʼtëliʼ. Röjnéticaʼstuʼ libíʼiliʼ, bi rinábituʼ-nëʼ Dios niʼa queë́liʼ cateʼ rulidztuʼ-nëʼ. Röjnéticaʼstuʼ lahuëʼ Xúziruʼ Dios ca naca le runliʼ tuʼ réajlëʼëliʼ Cristo, en ca naca dxin runliʼ tuʼ nadxíʼiliʼ-nëʼ, en ca naʼ nácaticaʼsiliʼ tsutsu tuʼ runliʼ löza Xanruʼ Jesucristo. Böchiʼ luzáʼatuʼ, Dios nadxíʼinëʼ libíʼiliʼ, ateʼ nöztuʼ gurö́ cazëʼ Lëʼ libíʼiliʼ. Caní naca, tuʼ bidxín queë́liʼ didzaʼ dxiʼa runtuʼ libán que, calëga len dídzaʼsö, pero lëscaʼ len yöl-laʼ huáca bidxín queë́liʼ, ateʼ Dios Böʼ Láʼayi benëʼ tsutsu le, ateʼ idú ládxiʼliʼ benliʼ löza le. Nöz quéziliʼ ca gúcatuʼ ga zóaliʼ tuʼ nadxíʼituʼ libíʼiliʼ.
Libíʼiliʼ butsáʼ cuinliʼ, ateʼ runliʼ ca runtuʼ netuʼ, encaʼ ca benëʼ Xanruʼ, tuʼ guzxíʼ lu náʼaliʼ xtídzëʼë, ateʼ sal-laʼ gudíʼi guzxácaʼdaʼaliʼ, budzéjaliʼ tuʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ. Caní naca, chinácaliʼ tu le naca bëʼ lógaca yúguʼtë bönachi taʼyéajlëʼ Cristo nacuáʼ luyú Macedonia, en luyú Acaya. Caní naca, tuʼ guzë́ xtídzëʼë Xanruʼ niʼa queë́liʼ. Calë́gasö luyú Macedonia, en luyú Acaya, pero lëscaʼ yúguʼtë lataj guzë́ didzaʼ ca réajlëʼëliʼ Dios. Caní naca, bitiʼ bi run bayudxi innatuʼ, tuʼ taʼguixjöʼ laʼ léguequisö bönachi niʼ queë́tuʼ ca benliʼ netuʼ bal, en ca naʼ butsáʼ cuinliʼ. Bucáʼanaliʼ yuguʼ budóʼ guiö́j budóʼ yaga, en böácaliʼ queëʼ Dios para gunliʼ xichinëʼ Dios ban, Nu naca idú Dios. 10 Naʼa, ribö́zaliʼ dza huödëʼ Zxíʼinëʼ Dios, irúajëʼ yehuaʼ yubá. Dios busubanëʼ Lëʼ lu yöl-laʼ guti. Nu ni naca Jesús, Nu rusölá rëʼu lu dul-laʼ, para cabí soa le gun ga ichúguiëʼ Dios queë́ruʼ dza siʼ zaʼ.