DIDZAʼ ZÍʼALÖ GUSÖ́L-LËʼË PABLO QUEË́BIʼ BIʼI TIMOTEO
1
Pablo rugapëʼ Dios biʼi Timoteo
Nedaʼ, Pablo, nacaʼ gubáz nasö́l-lëʼë Jesucristo. Caní nacaʼ tuʼ caní gunná bëʼë Dios, Nu rusölá rëʼu, encaʼ tuʼ gunná bëʼë caní Xanruʼ Jesucristo, Nu naʼ runruʼ löza. Rugapaʼ Dios liʼ, bö́chaʼadoʼ Timoteo. Nacuʼ ca zxíʼini cazaʼ tuʼ benruʼ tsözxö́n xichinëʼ Dios. Rinábidaʼ-nëʼ Xúziruʼ Dios, encaʼ Xanruʼ Jesucristo uzáʼ ládxëʼë quiuʼ, en huéchiʼ ládxëʼë liʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼo.
Pablo rusë́ʼë ládxiʼbiʼ Timoteo ca naca xibá cabí naca idú
Rátaʼyuaʼ loʼ naʼa gunuʼ ca naʼ gútaʼyuaʼ loʼ cateʼ niʼ guyijaʼ luyú Macedonia, para ugáʼanuʼ lu yödzö Éfeso, en inná béʼenuʼ bal-lëʼ bönniʼ niʼ cabí uluʼsédinëʼ tu xibá yúbölö, en cabí ilunëʼ zxön yuguʼ didzaʼ ridasö, en lágaca ziántërö cöʼ xuz xtóʼogaca bönachi, yuguʼ le tun ga tuíʼi ládxiʼgaca bönachi le nácagaca nítisö. Yuguʼ le caní bitiʼ tun tsutsu bönachi queëʼ Dios ca naca le taʼyéajlëʼ Lëʼ.
Le rë́ʼëni gun lë ni reaʼ liʼ, naca para ilaʼdxíʼi bönachi luzë́ʼeguequi, naca idú ládxiʼgaca, en gaca dxiʼa le taʼzáʼ ládxiʼgaca, en gaca idú le taʼyéajlëʼ Dios. Ca nácagaca lë ni, bitiʼ buluʼrúajëʼ bal-lëʼ bönniʼ dxiʼa, pero gulaʼguélëʼë tu nöza yúbölö, en tunëʼ bal yuguʼ le bitiʼ nácatë. Të́ʼënnëʼ uluʼsédinëʼ bönachi ca naca le rinná bëʼ xibá queëʼ Dios, sal-laʼ bitiʼ taʼyéajniʼinëʼ lë naʼ tuʼsédinëʼ, en bitiʼ taʼyéajniʼinëʼ le taʼnnë́ʼ nácatë.
Rëʼu nö́ziruʼ naca dxiʼa xibá gunná bëʼë Dios, channö nu rugún le dxin ca ral-laʼ gun. Lë ni nö́ziruʼ: Dios gudixjëʼ xibá queëʼ, calëga para inná beʼe bönachi tsahuiʼ, pero para inná beʼe bönachi caní:
Nupa taʼdáʼbagaʼ le rinná bëʼ xibá naʼ.
Nupa bitiʼ túngaca ca rinná bëʼ xibá naʼ.
Nupa tuʼcáʼana Dios cáʼasö.
Nupa tun le naca xihuiʼ.
Nupa bitiʼ túngaca Dios zxön.
Nupa tuʼcáʼana le nequi queëʼ Dios cáʼasö.
Nupa tuti xuz xináʼaguequi.
Nupa tuti bönachi.
10 Nupa tun le ruáʼ döʼ.
Yuguʼ bönniʼ nacuáʼlenëʼ laʼ löjödxi bö́nniʼgaquiëʼ.
Nupa taʼbán yuguʼ bíʼidoʼ.
Nupa taʼzíʼ yëʼ.
Nupa tun tsutsu xtídzaʼguequi, taʼnná le cabí nácatë.
Nupa taʼdáʼbaga yuguʼ xibá tsahuiʼ.
11 Nö́ziruʼ naca caní tuʼ bidxín queë́ruʼ didzaʼ dxiʼa buzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ. Lëʼ náquiëʼ láʼayi, en budödëʼ lu naʼa didzaʼ dxiʼa naʼ runaʼ libán que.
Pablo rëʼ Cristo: “Xclenuʼ” tuʼ buéchiʼ ládxëʼë lëʼ
12 Reaʼ-nëʼ Xanruʼ Jesucristo, Nu rutipa ládxaʼa, “Xclenuʼ” tuʼ buzxöni ládxëʼë nedaʼ, en buzóëʼ nedaʼ gunaʼ xichinëʼ. 13 Caní benëʼ sal-laʼ zíʼalö nedaʼ gunnë́ ziʼa queëʼ, en gudxía ládxaʼa bönachi queëʼ, en zián le biʼa döʼ quéguequi, pero Cristo buéchiʼ ládxëʼë nedaʼ, tuʼ benaʼ caní lu yöl-laʼ bitiʼ réajniʼi quiaʼ cateʼ niʼ bitiʼ réajlëʼënidaʼ Lëʼ. 14 Naʼa, zxö́ntërö naca le buzáʼ ládxëʼë quiaʼ Xanruʼ Jesucristo, lë naʼ run ga réajlëʼëruʼ Lëʼ, encaʼ ga nadxíʼiruʼ-nëʼ.
15 Didzaʼ idútë li lë ni, en le naca lesacaʼ ilaʼzíʼ lu náʼagaca yúguʼtë bönachi, le rnna: Lë cazëʼ Jesucristo bidëʼ yödzölió ni para busölë́ʼ bönachi dul-laʼ, ateʼ busölë́ʼ nedaʼ sal-laʼ nácaraʼ bönniʼ dul-laʼ ca yúguʼtë bönachi. 16 Que lë ni naʼ buéchiʼ ládxëʼë nedaʼ, ateʼ buluʼe lahui Jesucristo niʼa quiaʼ nedaʼ, bönniʼ dul-laʼ, ca naca yöl-laʼ zxön ladxiʼ idú queëʼ, para gacaʼ tu le ruluíʼi lógaca nupa ilaʼyéajlëʼ Lëʼ, en gataʼ quéguequi yöl-laʼ naʼbán idú. 17 Naʼa rnníaʼ: ¡Yöl-laʼ ba Dios, Nu rinná bë́ʼticaʼsö, Nu catu caz údxi que, en Nu bitiʼ gaca iléʼeruʼ, laʼs dui Dios Nu nözi caz yúguʼtë! ¡Queëʼ Lëʼ gácaticaʼsö yöl-laʼ run bal, en yöl-laʼ ba, naʼa dza, en yúguʼtë dza záʼgaca! ¡Caʼ gaca!
18 Zxíʼinaʼdoʼ Timoteo, rudödaʼ lu noʼo xibá ni para gunuʼ xichinëʼ Dios ca runëʼ tu bönniʼ idú ládxëʼë rejëʼ gudil-la, en para uziʼu xibé yuguʼ le gulaʼguíxjöʼ zíʼalö nupa niʼ guluíʼi didzaʼ uláz queëʼ Dios ca gaca quiuʼ. 19 Len yöl-laʼ réajlëʼ quiuʼ Cristo ral-laʼ gunuʼ caní, naca idú dxiʼa icja ládxiʼdoʼo. Chigulaʼchixi gulaʼnigui bal-la bönachi, nupa buluʼzóa tsöláʼalö le réajlëʼëruʼ Cristo. 20 Caní gulunëʼ Himeneo, en Alejandro, nupa naʼ busanaʼ lu naʼ Satanás tuʼ xihuiʼ para ilaʼzëdëʼ ca ral-laʼ ilunëʼ, para cabirö ilaʼnnë́ ziʼë que le nequi queëʼ Dios.