DÍDZAʼDOʼ BUROPI BUZÚAJËʼ PEDRO
1
Pedro rugapëʼ Dios nupa taʼdáʼ Cristo
Nedaʼ, Simón Pedro, nacaʼ huen dxin queëʼ Jesucristo, en gubáz nasö́l-lëʼë Lëʼ. Rugapaʼ Dios libíʼiliʼ, réajlëʼëliʼ-nëʼ Jesús. Lë́bisö ca nazácaʼgaca yöl-laʼ réajlëʼ queë́liʼ Lëʼ, en yöl-laʼ réajlëʼ queë́tuʼ Lëʼ. Dios benëʼ ga réajlëʼëliʼ Lëʼ tuʼ naca cazëʼ tsahuiʼ, en tuʼ náquiëʼ caʼ Xanruʼ Jesucristo, Nu naʼ rusölá rëʼu, tsahuiʼ. Rinábidaʼ-nëʼ Dios gunëʼ ga gataʼ queë́liʼ idútë le ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ tuʼ núnbëʼëliʼ-nëʼ Dios, encaʼ Xanruʼ Jesús.
Le nácagaca nupa taʼyéajlëʼ Cristo
Lu yöl-laʼ huáca zxön queëʼ, Dios chibennëʼ queë́ruʼ yúguʼtë le riquíniruʼ para gataʼ queë́ruʼ yöl-laʼ naʼbán idú, en para gácaruʼ baʼa ladxiʼ, tuʼ núnbëʼëruʼ Nu naʼ bulidza rëʼu para gataʼ queë́ruʼ yöl-laʼ zxön queëʼ, en le naca tsahuiʼ queëʼ. Tuʼ runëʼ caní, benëʼ ga gaca uzíʼiruʼ xibé yuguʼ le zxön, en le naca tsahuiʼ guzxíʼ lu nëʼë gunnëʼ queë́ruʼ, ateʼ tuʼ naca caní nuláruʼ lu le ruáʼ döʼ raca yödzölió ni tuʼ taʼzë́ ládxiʼgaca bönachi le cabí naca tsahuiʼ. Nuláruʼ para gácaruʼ ca náquiëʼ Lë cazëʼ Dios. Que lë ni naʼ:
Channö réajlëʼëliʼ Cristo,
guliʼgüíʼ ládxiʼliʼ gácaliʼ dxiʼi ladxiʼ.
Channö chinácaliʼ dxiʼi ladxiʼ,
guliʼgüíʼ ládxiʼliʼ gataʼ caʼ queë́liʼ yöl-laʼ rácadaʼ.
Channö nápaliʼ yöl-laʼ rácadaʼ,
guliʼgüíʼ ládxiʼliʼ inná beʼe cuinliʼ.
Channö rinná beʼe cuinliʼ,
guliʼcöza zxön ladxiʼ.
Channö ribö́zaliʼ zxön ladxiʼ,
guliʼsóa baʼa ladxiʼ.
Channö zóaliʼ baʼa ladxiʼ,
guliʼdxíʼi luzáʼaliʼ.
Channö nadxíʼiliʼ luzáʼaliʼ,
guliʼdxíʼi caʼ yúguʼtë bönachi.
Channö caní runliʼ, en zeaj rácarö idú ca runliʼ caní, lë ni gun ga bitiʼ gaca nítisö yöl-laʼ réajlëʼ queë́liʼ Lëʼ, ateʼ tseaj gácarö idú ca núnbëʼëliʼ-nëʼ Xanruʼ Jesucristo. Nu bönniʼ bitiʼ ruíʼi ládxëʼë gunëʼ caní, náquiëʼ ca tu bönniʼ nachul-la nanítiëʼ, tuʼ chizáʼ ral-la ládxëʼë bunëʼ Cristo lëʼ tsahuiʼ, en bugǘëʼ yuguʼ dul-laʼ gubáguëʼë zíʼatëlö. 10 Que lë ni naʼ, böchiʼ luzáʼadoʼ, ral-laʼ güíʼitërö ládxiʼliʼ guéquibeʼeliʼ bulidzëʼ Dios libíʼiliʼ, en gurö́ cazëʼ libíʼiliʼ. Channö gunliʼ caní, bitiʼ caʼ ichixi iníguiliʼ. 11 Caní gaca, idú ládxëʼë Dios gúnnasëʼ queë́liʼ lataj tsázaliʼ ga inná bë́ʼticaʼsëʼ Xanruʼ Jesucristo, Nu rusölá rëʼu.
12 Que lë ni naʼ gúnticaʼsaʼ ga tsöjnéliʼ yuguʼ lë ni sal-laʼ chinö́z quéziliʼ le, en rugunliʼ dxin le naca idútë li naʼ chiguzxíʼ lu náʼaliʼ. 13 Runi nedaʼ ral-laʼ usubanaʼ ládxiʼliʼ ca nácagaca lë ni tsanni ni zoaʼ nabanaʼ. 14 Ral-laʼ gunaʼ caní tuʼ nözdaʼ siʼ gátiaʼ. Xanruʼ Jesucristo chigudxi cazëʼ nedaʼ gaca caní quiaʼ. 15 Que lë ni naʼ ruíʼidaʼ ládxaʼa gunaʼ ga tsöjnéticaʼsiliʼ yuguʼ lë ni tödi gátiaʼ.
Nupa bilaʼléʼe yöl-laʼ zxön queëʼ Cristo
16 Bitiʼ bë́ʼlentuʼ libíʼiliʼ tu didzaʼ ridasö lu yöl-laʼ sinaʼ queë́tuʼ, cateʼ buzéajniʼituʼ libíʼiliʼ ca ral-laʼ idxín dza huödëʼ Xanruʼ Jesucristo, napëʼ yöl-laʼ unná bëʼ zxön. Netuʼ biléʼe quézituʼ yöl-laʼ zxön queëʼ. 17 Biléʼetuʼ Lëʼ cateʼ Xúziruʼ Dios benëʼ Lëʼ bal, en bëʼë Lëʼ yöl-laʼ zxön, ateʼ biyö́n chiʼë Dios, le birúaj lataj beníʼ queëʼ, cateʼ gunnë́ʼ: “Bönniʼ ni náquiëʼ Zxíʼinaʼ. Nadxíʼidaʼ Lëʼ, en raza ládxaʼa Lëʼ.” 18 Netuʼ biyö́n quézituʼ chiʼë naʼ le birúaj yehuaʼ yubá cateʼ niʼ guzóalentuʼ-nëʼ Xanruʼ lu guíʼa láʼayi naʼ.
19 Lë naʼ guca, naca bëʼdaʼ zeaj nácatë didzaʼ guluʼë yuguʼ bönniʼ uláz queëʼ Dios, ateʼ ral-laʼ güíʼi ládxiʼliʼ didzaʼ naʼ, tuʼ naca ca tu guíʼ ruzeníʼ tu ga naca chul-la ga idxintë dza uzeníʼ lu icja ládxiʼdoʼoliʼ Nu naʼ naca ca bölaj hui sila queë́ruʼ. 20 Lë ni rundaʼ bayudxi tséajniʼiliʼ: Cuntu nu bönniʼ, rácasö queëʼ bitiʼ gaca tséajniʼinëʼ didzaʼ bëʼë tu bönniʼ uláz queëʼ Dios. 21 Yuguʼ didzaʼ guluʼë yuguʼ bönniʼ uláz queëʼ Dios bitiʼ caʼ guluʼë tuʼ gulë́ʼëni quézinëʼ, pero guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios le guchíziëʼ Dios Böʼ Láʼayi icja ládxiʼdoʼgaquiëʼ.