DIDZAʼ BUROPI GUSÖ́L-LËʼË PABLO YÖDZÖ TESALÓNICA
1
Pablo rugapëʼ Dios bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ Tesalónica
Nedaʼ, Pablo, rugapaʼ Dios libíʼiliʼ, zóaliʼ Tesalónica. Nácaliʼ queëʼ Xúziruʼ Dios, encaʼ queëʼ Xanruʼ Jesucristo. Silvano, en biʼi Timoteo dzágagaquiëʼ nedaʼ. Rinábituʼ Xúziruʼ Dios, en Xanruʼ Jesucristo, uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ.
Dios ichúguiëʼ quégaca bönachi dul-laʼ ilaʼnítigaca cateʼ huödëʼ Cristo
Ral-laʼ guíëticaʼstuʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ” ca naca queë́liʼ, böchiʼ luzáʼatuʼ, ateʼ naca dxiʼa guntuʼ caní, tuʼ zeaj rácarö idú ca réajlëʼëliʼ-nëʼ Dios. Lëscaʼ caní, ca nadxíʼiliʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ zeaj rácarö idú. Que lë ni naʼ, len yöl-laʼ rudzeja riguíxjöʼötuʼ ca naca queë́liʼ lógaca bönachi queëʼ Dios ni, tuʼ ribö́zaliʼ zxön ladxiʼ, en réajlëʼëliʼ Dios sal-laʼ taʼbíadaʼ ládxiʼgaca bönachi libíʼiliʼ, en riguíʼi rizácaʼdaʼaliʼ, pero ruáʼ rilenliʼ yúguʼtë. Yuguʼ lë ni taca bëʼ naca tsahuiʼ ca ruchiʼa rusörö́ëʼ Dios bönachi. Ruʼë lataj riguíʼi rizácaʼliʼ naʼa, para gácaliʼ lesacaʼ tsázaliʼ ga niʼ rinná bëʼë Lëʼ.
Naca tsahuiʼ ca gunëʼ Dios, ubiʼë quégaca nupa tuʼsacaʼ ziʼ libíʼiliʼ, gunëʼ ga ilaʼguíʼi ilaʼzacaʼ nupa naʼ. Iaʼstú, libíʼiliʼ riguíʼi rizácaʼliʼ naʼa, ateʼ ubiʼë Dios queë́liʼ, gunëʼ ga uzíʼ ládxiʼliʼ tsözxö́n len netuʼ, dza niʼ iláʼ lahuëʼ Xanruʼ Jesucristo, cateʼ irúajëʼ yehuaʼ yubá. Yuguʼ gubáz láʼayi niʼa nëʼë ilunëʼ Lëʼ tsözxö́n, en uluʼluʼë lahui yöl-laʼ huáca zxön queëʼ. Iláʼ lahuëʼ Cristo dza niʼ ca tu guíʼ zxön cateʼ niʼ gunëʼ ziʼ nupa bitiʼ núnbëʼgaca Dios, en bitiʼ túngaca ca rnna didzaʼ dxiʼa queëʼ Xanruʼ Jesucristo. Yuguʼ bönniʼ caní, uzíʼ lëbëʼ légaquiëʼ, ateʼ tsaz tsöjtsázagaquiëʼ lu guíʼ gabila. Ilaʼcuitëʼ tsaz lahuëʼ Xanruʼ, ga naláʼgaca yöl-laʼ zxön queëʼ, en yöl-laʼ huáca queëʼ. 10 Caní gaca dza niʼ cateʼ huödëʼ para gaca queëʼ yöl-laʼ ba niʼa que le nácagaca bönachi láʼayi queëʼ, ateʼ uluʼbani niʼa que le benëʼ ga nácagaca yúguʼtë nupa taʼyéajlëʼ Lëʼ. Caní gaca caʼ queë́liʼ tuʼ guyéajlëʼëliʼ le bentuʼ ba nalí que loliʼ ca naca queëʼ Jesús.
11 Que lë ni naʼ caʼ, rulídzaticaʼstuʼ-nëʼ Dios queë́ruʼ, en rinábituʼ-nëʼ gácalenëʼ libíʼiliʼ, en gunëʼ ga gácaliʼ lesacaʼ idéliʼliʼ lë naʼ bulidzëʼ libíʼiliʼ para uzíʼiliʼ xibé. Lëscaʼ rinábituʼ-nëʼ gunëʼ ga gaca idú yúguʼtë le ruíʼi ládxiʼliʼ gunliʼ le naca dxiʼa, en yúguʼtë dxin runliʼ lu yöl-laʼ réajlëʼ queë́liʼ Lëʼ. Len yöl-laʼ huáca queëʼ Dios huáca gunliʼ lë ni. 12 Caní gaca, gaca yöl-laʼ ba que Lëʼ Xanruʼ Jesucristo niʼa que le runliʼ, ateʼ gácaliʼ libíʼiliʼ bicaʼ ba niʼa que le gunëʼ Lëʼ, gaca ca naca le buzáʼ ládxëʼë queë́liʼ Dios queë́ruʼ, encaʼ Xanruʼ Jesucristo.