LE GULUNËʼ BÖNNIʼ GUBÁZ NASÖ́L-LËʼË CRISTO
Los Hechos
1
Le guzxíʼ lu nëʼë Dios, isö́l-lëʼë Dios Böʼ Láʼayi
Cateʼ buzúajaʼ lu guichi zíʼalö, quiuʼ liʼ, Teófilo, nedaʼ, Lucas, buzúajaʼ yúguʼtë le gusí lahuëʼ runëʼ Jesús, en rusédinëʼ ga bidxintë dza buëpëʼ yehuaʼ yubá. Cateʼ siʼ huëpëʼ Jesús yehuaʼ yubá, dzáguiëʼ Dios Böʼ Láʼayi Lëʼ, gunná bëʼë ca ral-laʼ ilunëʼ gubáz queëʼ, yuguʼ bönniʼ naʼ gurö́ cazëʼ. Gudödi gudíʼi guzxáquëʼë Jesús, gútiëʼ. Níʼirö bubanëʼ, en buluíʼi lahuëʼ lógaquiëʼ gubáz queëʼ naʼ. Buluíʼinëʼ légaquiëʼ zián le gulaca bëʼ zoëʼ nabanëʼ, le cabí gaca nu táʼbagaʼ. Zián luzuí buluíʼi lahuëʼ lógaquiëʼ idú ca choáʼ dza, en bë́ʼlenëʼ légaquiëʼ didzaʼ ca rinná bëʼë Dios.
Cateʼ niʼ nacuʼë tsözxö́n, gunná béʼenëʼ légaquiëʼ cabí uluʼzë́ʼë Jerusalén. Jesús gudxëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Guliʼcö́z niʼ le guzxíʼ lu nëʼë Xuzaʼ isö́l-lëʼë queë́liʼ ca naʼ chibusiyö́n quézidaʼ libíʼiliʼ.
Gunnë́ʼ caʼ:
—Le nácatë Juan buquilëʼ bönachi nisa lu nisa. Naʼa bitiʼ tse xidzé gaca queë́liʼ le ruluíʼi yöl-laʼ ridila nisa ni, idisóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ.
Ruhuëpëʼ Jesús yehuaʼ yubá
Níʼirö yuguʼ bönniʼ taʼyéajlëʼë Jesús, nudúbigaquiëʼ niʼ, gulaʼnábinëʼ Lëʼ, taʼnnë́ʼ:
—Xan, ¿naruʼ gunuʼ ga ilaʼnná bëʼ bönachi Israel leyúbölö dza ni zóaruʼ naʼa?
Jesús gudxëʼ légaquiëʼ:
—Bitiʼ nequi queë́liʼ inö́ziliʼ bizxi dza o bizxi dzöʼ gunëʼ Dios Xuz le nuzóëʼ lu naʼ cazëʼ. Síʼiliʼ yöl-laʼ huáca cateʼ guídëʼ Dios Böʼ Láʼayi idisóalenëʼ libíʼiliʼ. Níʼirö gunliʼ ba nalí quiaʼ nedaʼ lu yödzö Jerusalén, en idú luyú Judea, en luyú Samaria, en ga idxíntëliʼ idútë yödzölió.
Cateʼ budxi bë́ʼlenëʼ légaquiëʼ didzaʼ ni, tsanni niʼ tuʼyusëʼ caʼ Lëʼ, laʼ buë́pitëʼ xitsáʼ ga röʼö tu böaj le bucacheʼ Lëʼ, ateʼ bítiʼrö bilaʼléʼenëʼ Lëʼ. 10 Tsanni niʼ tuʼyúëʼ lúzxibalö cateʼ niʼ buëpëʼ Jesús, buluʼluíʼi lógaquiëʼ chopëʼ gubáz láʼayi ga naʼ nacuʼë, nácugaquiëʼ lariʼ chiguíchidoʼos. 11 Chopëʼ ni gulë́ʼ légaquiëʼ, taʼnnë́ʼ:
—Bönniʼ Galilea, ¿bizx que ruyuliʼ lúzxibalö? Lë cazëʼ Jesús ni siʼ guzë́ʼë ga zóaliʼ, buëpëʼ yehuaʼ yubá, lëscaʼ caní huödëʼ leyúbölö ca naʼ chibiléʼeliʼ-nëʼ söhuö́jëʼ yehuaʼ yubá.
Taʼbö́ëʼ Matías para tsáziëʼ xilatjëʼ Judas
12 Níʼirö gulaʼzë́ʼë ga naʼ röʼö guíʼadoʼ naʼ nazíʼi le Guíʼa Yaga Olivo, ateʼ yöjhuö́jgaquiëʼ Jerusalén. Guíʼadoʼ ni dë gálaʼsö ga dë Jerusalén, tsca nazíʼgaquiëʼ lataj taʼzë́ʼë dza láʼayi quégaquiëʼ. 13 Cateʼ buluʼdxinëʼ yödzö niʼ, gulaʼbenëʼ ga naca buropi cuía lu yuʼu, ga niʼ taʼcuʼë Pedro, en Jacobo, en Juan, en Andrés, en Felipe en Tomás, en Bartolomé, en Mateo, en Jacobo, zxíʼinëʼ Alfeo, en Simón, bönniʼ naʼ ruíʼi ládxëʼë ladzëʼ, en Judas, bö́chëʼë Jacobo. 14 Yúguʼtë bönniʼ ni tuʼlidzëʼ Dios tsözxö́n, ateʼ yuguʼ bö́chëʼë Jesús, en María, xinë́ʼë Jesús, en iaʼzícaʼrönu nigula caʼ núngaquiëʼ légaquiëʼ tsözxö́n.
15 Laʼ dza náʼasö guzuínëʼ Pedro gatsaj láhuiʼlö ga nacuʼë böchiʼ luzáʼaruʼ naʼ taʼyéajlëʼë Cristo. Gulaca idú ca xópalalaj bönachi nupa nudúbigaca niʼ. 16 Pedro gudxëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Böchiʼ luzáʼadoʼ. Ben bayudxi guca le nazúaj lu guichi láʼayi, ca naʼ gunnë́ʼ Dios Böʼ Láʼayi dza niʼtë, le buzúajëʼ David lu guichi, ca guca queëʼ Judas, bönniʼ naʼ guchë́ʼë nupa niʼ gulaʼzö́n Jesús. 17 Judas naʼ gubábalenëʼ rëʼu, en bénlenëʼ rëʼu tsözxö́n dxin ni. 18 Gulaʼzíʼinëʼ tu laʼ yëla lazxaj que döʼ naʼ biʼë bönniʼ ni. Judas ni gubixëʼ, en birözaʼ lëʼë, ateʼ bilaʼrúaj yúguʼtë le dzöʼö lëʼë. 19 Cateʼ bilaʼyöni bönachi nacuáʼ Jerusalén lë ni, guluʼë le laʼ yëla naʼ Acéldama, tu didzaʼ hebreo le rnna lu didzaʼ xidzaʼ: Laʼ Yëla Rön. 20 Caní guca queëʼ Judas, ca naʼ nazúaj lu guichi láʼayi nazíʼi le Salmos, le rnna:
Ugáʼana cáʼasö lidxëʼ,
en bitiʼ idzöli nu soa yuʼu naʼ.
Rnna caʼ:
Nu yúbölö tsaza xilatjëʼ.
21-22 ’Run bayudxi naʼa cöruʼ-nëʼ tu bönniʼ gunëʼ rëʼu tsözxö́n para gunëʼ ba nalí queëʼ Jesús, ca guca, bubanëʼ lu yöl-laʼ guti. Ral-laʼ gáquiëʼ bönniʼ nabábalenëʼ bönniʼ niʼ gulaʼcuáʼlenëʼ rëʼu dza niʼte cateʼ niʼ Xanruʼ Jesús gudálenëʼ rëʼu. Gulaʼsí lógaquiëʼ nacuáʼlenëʼ rëʼu cateʼ niʼ buquilëʼ Juan bönachi nisa, ga bidxintë dza buëpëʼ Jesús yehuaʼ yubá, cateʼ buzë́ʼë ga zóaruʼ.
23 Níʼirö buluʼluʼë chopëʼ, José, en Matías. José naʼ lëʼ caʼ Barsabás, en zoa iaʼtú lëʼ Justo. 24 Níʼirö buluʼlidzëʼ Dios, taʼnnë́ʼ:
—Xantuʼ Dios, nunbëʼ cazuʼ icja ládxiʼdoʼgaca yúguʼtë bönachi. Buluíʼi netuʼ nulëʼ chopëʼ ni chigurö́ cazuʼ Liʼ 25 para tsáziëʼ lu dxin ni para gáquiëʼ gubáz quiuʼ. Tsáziëʼ xilatjëʼ Judas, bönniʼ niʼ bunítiëʼ xilatjëʼ tuʼ benëʼ dul-laʼ, ateʼ guyijëʼ xilataj cazëʼ lataj chul-la.
26 Níʼirö buluʼzúajëʼ yuguʼ lu guichi lágaquiëʼ, tu queëʼ José, en iaʼtú queëʼ Matías. Buluʼgútsiʼnëʼ luzë́ʼeguequi, en buluʼbéajëʼ tu, ateʼ birúaj le nazúaj lëʼ Matías. Caní guca, Matías naʼ gubábalenëʼ iaʼchinéajëʼ gubáz queëʼ Cristo.