DIDZAʼ GUSÖ́L-LËʼË PABLO YÖDZÖ COLOSAS
1
Pablo rugapëʼ Dios bönachi queëʼ Cristo nacuʼë Colosas
Nedaʼ, Pablo, nacaʼ gubáz queëʼ Jesucristo tuʼ rë́ʼënëʼ Dios caní, ateʼ dzágabiʼ biʼi bö́chiʼruʼ Timoteo nedaʼ. Rugapaʼ Dios libíʼiliʼ, zóaliʼ Colosas. Nácaliʼ bö́chiʼtuʼ réajlëʼëliʼ Cristo, en nácaliʼ quez queëʼ Dios. Rinábidaʼ-nëʼ Xúziruʼ Dios uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ.
Pablo rulidzëʼ Dios, en rëʼ Lëʼ: “Xclenuʼ”
Rë́ticaʼstuʼ-nëʼ Dios, Xuzëʼ Xanruʼ Jesucristo: “Xclenuʼ” cateʼ rulidztuʼ-nëʼ Dios, en rinábituʼ-nëʼ bi gunëʼ queë́liʼ tuʼ biyö́nituʼ didzaʼ ca réajlëʼëliʼ Jesucristo, en ca nadxíʼiliʼ yúguʼtë nupa néquiguequi quez queëʼ Dios. Caní runliʼ tuʼ runliʼ löza le nuzóëʼ Xanruʼ queë́liʼ niʼ yehuaʼ yubá, lë naʼ biyö́niliʼ que cateʼ bë́ʼlentuʼ libíʼiliʼ didzaʼ, le naca löza síʼiliʼ niʼa que didzaʼ dxiʼa. Didzaʼ dxiʼa naʼ bidxín queë́liʼ ca ridxín caʼ idútë yödzölió. Run dxin, en raca libán que, idútë yödzölió, laʼ tuz ca raca ga zóaliʼ, dza niʼte ga ridxintë naʼa dza, cateʼ niʼ biyö́niliʼ, en bénbëʼëliʼ idútë le ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ Dios. Epafras, bönniʼ nadxíʼiruʼ-nëʼ, busë́dinëʼ libíʼiliʼ lë ni. Lëʼ rúnlenëʼ netuʼ tsözxö́n dxin, en rácalenëʼ libíʼiliʼ. Náquiëʼ huen dxin idú queëʼ Cristo. Bönniʼ ni gudíxjöiʼinëʼ netuʼ ca nadxíʼiliʼ luzáʼaliʼ, ateʼ runëʼ Dios Böʼ Láʼayi ga gaca gunliʼ caní.
Que lë ni naʼ netuʼ caʼ, dza niʼte ga ridxintë naʼa dza, tuʼ réquibeʼetuʼ lë ni, bitiʼ caʼ rizóa dxituʼ rulidztuʼ-nëʼ Dios, en rinábituʼ-nëʼ gácalenëʼ libíʼiliʼ, en gunëʼ ga gúnbëʼëliʼ idú le rë́ʼëni quézinëʼ Lëʼ, en gunnëʼ queë́liʼ yúguʼtë yöl-laʼ rácadaʼ, en yöl-laʼ réajniʼi le riguʼë Dios Böʼ Láʼayi rëʼu. 10 Caní rinábituʼ-nëʼ para gaca gunliʼ ca ral-laʼ ilún nupa néquiguequi queëʼ Xanruʼ, gunliʼ yúguʼtë le raza ládxëʼë Lëʼ, en séquiʼliʼ gunliʼ yúguʼtë le naca dxiʼa, en gácarö idú ca núnbëʼëliʼ-nëʼ Dios. 11 Rinábituʼ-nëʼ utipëʼ ládxiʼliʼ, en gunnëʼ queë́liʼ yöl-laʼ huáca idú queëʼ, para gaca guáʼ ilenliʼ yúguʼtë, en cö́zaliʼ zxön ladxiʼ, en udzeja ládxiʼliʼ. 12 Lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ guliʼguíëʼ Dios Xuz: “Xclenuʼ”, tuʼ budödëʼ lu náʼaruʼ gataʼ queë́ruʼ lataj lu beníʼ queëʼ, en gunruʼ tsözxö́n nupa néquiguequi quez queëʼ. 13 Dios Xuz naʼ busölë́ʼ rëʼu lu naʼ nu rinná bëʼ lataj chul-la, en budödëʼ rëʼu ga naʼ rinná bëʼë Zxíʼini cazëʼ, Nu nadxíʼinëʼ. 14 Zxíʼinëʼ naʼ böáʼuëʼ rëʼu, tuʼ gútiëʼ uláz queë́ruʼ, ateʼ buniti lahuëʼ rëʼu ca naca dul-laʼ gubágaʼruʼ.
Nuhuöácaruʼ tuz len Dios tuʼ gútiëʼ Cristo uláz queë́ruʼ
15 Cristo náquiëʼ tuz ca náquiëʼ Dios caz, Nu bitiʼ gaca iléʼeruʼ. Zoa cazëʼ Lëʼ zíʼatëlö ca yúguʼtë le benëʼ Dios. 16 Lu nëʼë Cristo benëʼ Dios yúguʼtë le dë, le nacuáʼ lúzxiba, en le nacuáʼ luyú, yuguʼ le riléʼeruʼ, en yuguʼ le cabí gaca iléʼeruʼ, lë naʼ nácagaca lataj lo, en yuguʼ yöl-laʼ unná bëʼ, en le nápagaca yöl-laʼ zxön, en yuguʼ yöl-laʼ huáca que yehuaʼ yubá, en que luyú ni. Yúguʼtë benëʼ Dios lu nëʼë Cristo para uziʼë xibé Lëʼ. 17 Cristo zoa cazëʼ zíʼalö ca yúguʼtë le dë, ateʼ yúguʼtë nacuáʼticaʼsö niʼa queëʼ Lëʼ. 18 Cristo náquiëʼ Xángaca bönachi queëʼ, en runödzjëʼ quégaquiëʼ yöl-laʼ naʼbán. Náquiëʼ caʼ Nu gusí lo bubán tsaz lu yöl-laʼ guti. Zíʼalö Lëʼ bubanëʼ tsaz lu yöl-laʼ guti para tsë́pisëtërëʼ ca yúguʼtë le dë. 19 Caní guca, tuʼ guyaza ládxëʼë Dios Xuz sóalen Cristo idútë le naca cazëʼ Lëʼ. 20 Niʼa que le benëʼ Cristo, Dios benëʼ ga gaca uluʼhuöáca tuz len Lëʼ yúguʼtë le dë, le nacuáʼ luyú, en le nacuáʼ lúzxiba. Bunëʼ léguequi tuz len Lëʼ tuʼ bulaljëʼ Cristo xichönëʼ cateʼ gútiëʼ lëʼe yaga cruz.
21 Libíʼiliʼ, zíʼatëlö nuláʼalenliʼ-nëʼ Dios, en gúcaliʼ ca yuguʼ bönniʼ bitiʼ taʼléʼenëʼ Dios dxiʼa lu icja ládxiʼdoʼoliʼ niʼa que döʼ biáʼaliʼ, pero naʼa chibunëʼ libíʼiliʼ tuz len Lëʼ. 22 Caní guca, tuʼ budödi cuinëʼ Cristo, en gútiëʼ uláz queë́liʼ para gaca usudxinëʼ libíʼiliʼ lahuëʼ Dios, nácaliʼ quez queëʼ, en idú dxiʼa, ateʼ cuntu nu bi gaca innë́ queë́liʼ. 23 Caní gaca channö ugáʼanaliʼ tsutsu ca réajlëʼëliʼ Cristo. Gácaliʼ ca tu yuʼu zxoa ga rëʼ xilibi zöʼö que, en bitiʼ tseaj böʼ ládxiʼdoʼoliʼ ca runliʼ löza didzaʼ dxiʼa biyö́niliʼ, lë naʼ raca libán que idútë yödzölió le benëʼ Dios zxan lúzxiba. Dios buzóëʼ nedaʼ, Pablo, para gacaʼ huen dxin que didzaʼ dxiʼa naʼ.
Dxin budödëʼ Dios lu nëʼë Pablo
24 Rudzéjadaʼ naʼa ca naca le riguíʼi rizácaʼa para gácalenaʼ libíʼiliʼ, en ruúdxi rizáʼa lu idútë le nacaʼ le riguíʼi rizácaʼlenaʼ tsözxö́n Cristo uláz que idú le naca cazëʼ Lëʼ, le naca bönachi queëʼ. 25 Dios benëʼ ga nacaʼ huen dxin quégaca bönachi queëʼ Cristo, ateʼ runaʼ xichinëʼ Dios, le budödëʼ lu naʼa gunaʼ para gácalenaʼ libíʼiliʼ, quíxjöʼa idú ca naca xtídzëʼë Dios. 26 Ruzéajniʼidaʼ bönachi le nagachiʼ, lë naʼ bigachiʼ dza niʼte, ateʼ cuntu nu benbëʼ le, pero naʼa Dios chibuluíʼinëʼ bönachi néquiguequi quez queëʼ ca naca que. 27 Dios gúʼuni quézinëʼ gunëʼ ga ilúnbëʼe yuguʼ yöl-laʼ tsahuiʼ idú que le nagachiʼ ni, lë naʼ taʼyöni bönachi izáʼa. Caní rnna lë naʼ bigachiʼ: “Cristo náquiëʼ tuz len libíʼiliʼ, en náquiëʼ le naca löza idéliʼliʼ tsazliʼ lu beníʼ queëʼ.”
28 Runtuʼ libán queëʼ Cristo, en rusáʼatuʼ ládxiʼgaca yúguʼtë bönachi, ateʼ rusë́dituʼ léguequi idútë yöl-laʼ réajniʼi, para gaca usudxintuʼ yúguʼtë bönachi lahuëʼ Dios, naca idú ládxiʼgaca tuʼ nácagaca tuz len Jesucristo. 29 Para gaca caní runaʼ dxin, en ruíʼi ládxaʼa údxi gunaʼ lë ni, rugúnaʼ dxin yöl-laʼ huáca idú naʼ runnëʼ Cristo quiaʼ.