DIDZAʼ GUSÖ́L-LËʼË PABLO LUYÚ GALACIA
1
Ruzúajëʼ Pablo quégaca bönachi luyú Galacia
Nedaʼ, Pablo, nacaʼ gubáz queëʼ Cristo. Bitiʼ gulaʼsöl-laʼ bönachi nedaʼ. Jesucristo caz gusö́l-lëʼë nedaʼ, en nunëʼ Xúziruʼ Dios tu zxön Lëʼ. Lëʼ busubanëʼ Jesús lu yöl-laʼ guti. Ruzúajaʼ queë́liʼ lu guichi ni, libíʼiliʼ, yuguʼ cöʼ bönachi tuʼdubi queëʼ Cristo luyú Galacia. Núngaquiëʼ yuguʼ bö́chiʼruʼ ni tu zxön nedaʼ. Rinábidaʼ Xúziruʼ Dios, encaʼ Xanruʼ Jesucristo uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ. Jesucristo caz budödi cuinëʼ lu yöl-laʼ guti tuʼ nözi dul-laʼ nabágaʼruʼ para busölë́ʼ rëʼu lu le naxihuiʼ raca dza ni zóaruʼ naʼa. Benëʼ caní tuʼ naca ca rë́ʼëni quézinëʼ Xúziruʼ Dios. ¡Gácaticaʼsö queëʼ Dios yöl-laʼ ba! ¡Caʼ caz!
Tuz naca le rinnë́ dxiʼa queëʼ Jesucristo
Rubánideʼedaʼ ca runliʼ, rucáʼanatëliʼ Dios. Lëʼ bulidzëʼ libíʼiliʼ para guéquiliʼ queëʼ tuʼ nözi le ruzáʼ ládxëʼë Jesucristo queë́ruʼ, ateʼ naʼa rë́ʼëniliʼ siʼ ladxiʼ náʼaliʼ tu le rinnë́ dxiʼa izáʼa. Le nácatë bitiʼ caʼ zoa iaʼtú le rinnë́ dxiʼa pero ruáʼa caní didzaʼ tuʼ nacuʼë bönniʼ tuʼtsë́ʼë libíʼiliʼ, en të́ʼënëʼ uluʼtsë́ʼë le rinnë́ dxiʼa queëʼ Cristo. Channö zoa nu gun ba nalí que tu le rinnë́ dxiʼa le cabí naca tuz ca naca lë naʼ bentuʼ ba nalí que loliʼ libíʼiliʼ, rinábidaʼ-nëʼ Dios udxíëʼ döʼ nu naʼ run caní. Ral-laʼ udxíëʼ nedaʼ döʼ channö gunaʼ caní, en channö gunëʼ caní tu gubáz queëʼ Dios zëʼë yehuaʼ yubá, Dios caz udxíëʼ caʼ lëʼ döʼ. Chigunná cazaʼ caní zíʼalö, ateʼ naʼa rnníaʼ caní leyúbölö: Channö zoa nu gun ba nalí que tu le rinnë́ dxiʼa le cabí naca tuz ca naca lë naʼ chiguzxíʼ ladxiʼ náʼaliʼ, rinábidaʼ-nëʼ Dios udxíëʼ döʼ nu naʼ.
10 ¿Réquitseliʼ rë́ʼëndaʼ cúʼuliʼ nedaʼ yöl-laʼ zxön cateʼ ruʼa caní didzaʼ? ¡Bitiʼ caʼ! Rë́ʼëndaʼ urúajaʼ tsahuiʼ lahuëʼ Dios. ¿Réquiliʼ rë́ʼëndaʼ uzacaʼ baládxiʼlengaca bönachi nedaʼ? Laʼtuʼ rë́ʼëndaʼ uzacaʼ baládxiʼlengaca bönachi nedaʼ, bitiʼ gacaʼ huen dxin queëʼ Cristo.
Naca böáquiëʼ Pablo bönniʼ gubáz queëʼ Cristo
11 Ral-laʼ inö́ziliʼ lë ni, böchiʼ zánaʼdoʼ. Le rinnë́ dxiʼa naʼ runaʼ ba nalí que bitiʼ gulén icja lo ládxiʼdaʼahuiguequi bönachi. 12 Cuntu nu bönniʼ budödëʼ lu naʼa le rinnë́ dxiʼa naʼ, en calëga nu bönniʼ busédinëʼ nedaʼ le. Jesucristo caz buzéajniʼinëʼ nedaʼ ca naca le rinnë́ dxiʼa queëʼ. 13 Chibiyö́n quéziliʼ ca naʼ ben cazaʼ nedaʼ zíʼatëlö cateʼ niʼ nazíʼ lu naʼa ca tequi le bach Dios bönniʼ judío. Nö́ziliʼ ca benaʼ, yenniʼ gudxía nahuaʼ bönachi queëʼ Dios taʼyija ladxiʼ Cristo, en gúʼundaʼ usulu usunítiaʼ léguequi. 14 Lu le tequi le bach Dios bönniʼ judío, guyë́pisëtëraʼ nedaʼ ca láʼtuʼbiquiʼ yúguʼtë luzáʼa bönniʼ judío yúʼugaquiëʼ iz ca yuʼa nedaʼ, tuʼ guzxiʼrö ladxiʼ naʼa ca léguequi le buluʼdödëʼ xuz xtóʼoruʼ loruʼ ca tun cazëʼ. 15 Caní benaʼ nedaʼ, pero tuʼ náquiëʼ dxiʼi ladxiʼ Dios, gurö́ cazëʼ nedaʼ zíʼatëlö ca guljaʼ, ateʼ bulidzëʼ nedaʼ para gunaʼ xichinëʼ. 16 Níʼirö, cateʼ gúʼuni quézinëʼ Dios, benëʼ ga núnbëʼa-nëʼ zxíʼinëʼ, en gusö́l-lëʼë nedaʼ tsöjenaʼ libán que le rinnë́ dxiʼa ca naca queëʼ Lëʼ lógaca bönachi izáʼa. Cateʼ benëʼ caní, bitiʼ yödiljaʼ nu naca bönachi nu usedi nedaʼ. 17 Cabí guyijaʼ yödzö Jerusalén para tsöyúaʼ nupa niʼ nácagaca bönniʼ gubáz queëʼ Cristo zíʼalö ca nedaʼ, pero guyijaʼ luyú Arabia, ateʼ gudödi niʼ böjaʼ yödzö Damasco.
18 Caní guca, chigudödi tsonna iz cateʼ niʼ guyijaʼ yödzö Jerusalén, yöyúaʼ-nëʼ Pedro, ateʼ bugáʼanalenaʼ lëʼ idú ca chidáʼ gubidza. 19 Tsanni niʼ zoaʼ niʼ bitiʼ caʼ biléʼedaʼ iaʼturëʼ bönniʼ gubáz queëʼ Cristo, pero tuzëʼ Jacobo, bönniʼ bö́chëʼë Xanruʼ biléʼedaʼ. 20 Didzaʼ ni ruzúajaʼ queë́liʼ lu guichi nácatë. Niʼa queëʼ Dios bitiʼ caʼ rizíʼ yëʼa.
21 Gudödi niʼ guyijaʼ, gudödaʼ yuguʼ yödz luyú Siria, en luyú Cilicia. 22 Yuguʼ dza niʼ bitiʼ núnbëʼgaquiëʼ nedaʼ bö́chiʼruʼ tuʼdubëʼ queëʼ Cristo gapa naca luyú Judea. 23 Gulaʼnö́zisinëʼ lë naʼ gúlaʼguixjöʼ quiaʼ iaʼzícaʼrö bönachi, gulaʼnná: “Bönniʼ naʼ gudxía nahuëʼ rëʼu zíʼalö, runëʼ libán naʼa que le reja ládxiʼruʼ, lë naʼ gúʼunëʼ usulu usunítiëʼ.” 24 Caní guca, gulaʼguʼë yöl-laʼ ba Dios tuʼ nözdaʼ nedaʼ.