LE BUZÚAJËʼ LU GUICH SANTIAGO
1
Santiago rugapëʼ Dios bönniʼ judío taʼdë́ʼë Cristo
Nedaʼ, Jacobo, nacaʼ huen dxin queëʼ Dios, encaʼ queëʼ Xanruʼ Jesucristo. Rugapaʼ Dios libíʼiliʼ, nácaliʼ idxinnu cöʼ diʼa dza quégaca bönachi Israel, násilasiliʼ idú yödzölió ni.
Yöl-laʼ réajniʼi le runnëʼ Dios queë́ruʼ
Böchiʼ luzáʼadoʼ, cateʼ gaca bi gaca queë́liʼ le siʼ bëʼ libíʼiliʼ, ral-laʼ udzéjaliʼ idú ládxiʼliʼ tuʼ nöz quéziliʼ, cateʼ bi raca queë́liʼ le rizíʼ bëʼ libíʼiliʼ ca réajlëʼëliʼ Cristo, lë ni rusedi libíʼiliʼ cö́zaliʼ zxön ladxiʼ. Guliʼgüíʼ ládxiʼliʼ gaca idú yöl-laʼ zxön ladxiʼ queë́liʼ, para údxi gácaliʼ bönniʼ taʼyéajniʼinëʼ, en bitiʼ bi yadzaj queë́liʼ ca nácagaca lë ni.
Channö zoa ladaj libíʼiliʼ nu bitiʼ réajniʼini, nu naʼ ral-laʼ inabi-nëʼ Dios, ateʼ Dios caz gunnëʼ yöl-laʼ réajniʼi que, tuʼ runödzjëʼ yödxi yanaʼ quégaca yúguʼtë bönachi, en bitiʼ caʼ réqui quézinëʼ gunnëʼ queë́ruʼ. Naʼa, nu bi rinabi-nëʼ Dios, run bayudxi tséajlëʼ Lëʼ, en cabí gaca chopa ladxiʼ. Nu raca chopa ladxiʼ, raca que ca raca que bidxinaʼ que nísadoʼ cateʼ rutá böʼ le, ruzéaj böʼ le nilö náʼalö. Nu naca caní bitiʼ ral-laʼ gun löza siʼ bi unödzjëʼ Xanruʼ. Bönniʼ naʼ reaj böʼ ládxiʼdaʼahuëʼ bitiʼ ridzö́linëʼ nácalö gunëʼ.
Channö zoëʼ tu bönniʼ bö́chiʼruʼ réajlëʼë Cristo, en náquiëʼ cáʼasö yödzölió ni, ral-laʼ udzéjanëʼ tuʼ chinadéliʼnëʼ tu lataj lo lahuëʼ Dios. 10 Bönniʼ bö́chiʼruʼ naʼ riléʼenëʼ yöl-laʼ tsahuiʼ queëʼ ral-laʼ udzéjanëʼ cateʼ runëʼ Dios ga bítiʼrö ruzxöni ládxëʼë lë naʼ dë queëʼ. Nu ruzxöni ladxiʼ yöl-laʼ tsahuiʼ que, gaca que nu naʼ ca raca que xiyija guíxiʼdoʼ, laʼ ridö́ditë que. 11 Caní naca, tuʼ gaca que nu naʼ ca raca que xiyija guíxiʼdoʼ naʼ cateʼ rilén gubidza, en rudzáʼadaʼ, laʼ ribídxitë guixiʼ naʼ, en riguínnaj xiyija, en riniti yöl-laʼ lachi que. Lëscaʼ caní gaca queëʼ bönniʼ riléʼenëʼ yöl-laʼ tsahuiʼ queëʼ, inítiëʼ tsanni ni runëʼ dxin riguiljëʼ yöl-laʼ tsahuiʼ naʼ.
Le taʼzíʼ bëʼ rëʼu
12 Bicaʼ ba bönniʼ bö́chiʼruʼ naʼ ruáʼ rilenëʼ le rizíʼ bëʼ lëʼ. Cateʼ chiburúajëʼ tsahuiʼ, idéliʼnëʼ yöl-laʼ naʼbán idú, ca naʼ rideliʼ nu nutsaʼ lu huitaj, nu rideliʼ tu breguiʼ zin. Bönniʼ bö́chiʼruʼ naʼ náquiëʼ bicaʼ ba tuʼ idéliʼnëʼ yöl-laʼ naʼbán idú naʼ guzxíʼ lu nëʼë Dios unödzjëʼ quégaca nupa nadxíʼiguequi Lëʼ. 13 Cateʼ bi raca queë́ruʼ le run ga guë́ʼëniruʼ gunruʼ le ruáʼ döʼ, bitiʼ ral-laʼ innaruʼ: “Dios rizíʼ bëʼë rëʼu len le naca xihuiʼ.” Dios bitiʼ rizíʼ bëʼë nu bönniʼ len le cabí naca dxiʼa. 14 Naʼa, channö nu bi raca que le rizíʼ bëʼ le len le cabí naca dxiʼa, naca tuʼ rizë́ ladxiʼ le ruáʼ döʼ, ateʼ lë ni ben ga gúʼuni gun le ruáʼ döʼ. 15 Lë naʼ rizë́ ládxiʼruʼ le ruáʼ döʼ run ga gunruʼ dul-laʼ, en cateʼ chibudxi benruʼ dul-laʼ naʼ, laʼ dul-laʼ náʼasö rusubagaʼ rëʼu xíguiaʼ gátiruʼ.
16 Böchiʼ luzáʼadoʼ, bitiʼ siʼ yeʼe laʼ cuínsiliʼ. 17 Yúguʼtë le naca dxiʼa, en yúguʼtë le naca idú le ruzíʼiruʼ xibé, záʼgaca sacaʼ xitsáʼalö, en taʼrúaj ga zoëʼ Xúziruʼ Dios, Nu ben yuguʼ le taʼyëpi yösa lúzxiba, yuguʼ le tuʼtsáʼ cuínguequi, pero Lëʼ bitiʼ rutsáʼ cuinëʼ, en bitiʼ rutsë́ʼë ca runëʼ, rúnnaticaʼsëʼ queë́ruʼ le naca tsahuiʼ. 18 Ca rë́ʼëni quézinëʼ Dios, benëʼ ga nácaruʼ bönachi cubi queëʼ. Bugunëʼ dxin didzaʼ queëʼ le naca idútë li, para gácaruʼ ca tu gulapa zíʼalö queëʼ ladaj yúguʼtë nupa naʼ gurö́ cazëʼ Dios.
Le reaj ládxiʼruʼ-nëʼ Dios le naca li ladxiʼ
19 Que lë ni naʼ reaʼ libíʼiliʼ, böchiʼ luzáʼadoʼ, yúguʼtëliʼ ral-laʼ sóaliʼ sinaʼ yö́niliʼ, pero bitiʼ ral-laʼ innë́tëziliʼ, en bitiʼ ilétëziliʼ. 20 Nu naʼ riletëz bitiʼ run le naca tsahuiʼ lahuëʼ Dios. 21 Que lë ni naʼ, guliʼcáʼana yúguʼtë le ruáʼ döʼ, en yúguʼtë le zián le cabí naca tsahuiʼ, ateʼ lu yöl-laʼ nöxaj ladxiʼ guliʼsíʼ lu náʼaliʼ didzaʼ naʼ chinayaza icja ládxiʼdoʼoliʼ, tuʼ huáca gun didzaʼ ni ga uláliʼ.
22 Naʼa, guliʼgún ca rnna didzaʼ ni, en cabí yö́nisiliʼ, tuʼ channö yö́nisiliʼ didzaʼ ni, siʼ yéʼeliʼ laʼ cuínsiliʼ. 23 Nu riyö́nisö didzaʼ ni, en bitiʼ run ca rnna, nu ni naca ca tu bönniʼ ruyúëʼ lahuëʼ tu lu guíë dxili, 24 tuʼ ruyú cuinëʼ, en söhuö́jëʼ, ateʼ laʼ ral-latë ládxëʼë ca rinë́ʼë. 25 Naʼa, nu bönniʼ bitiʼ ral-la ládxëʼë le riyönnëʼ, pero ruíʼi ládxëʼë xibá queëʼ Dios le naca idú li, en le gaca gun ga uláruʼ, ateʼ ugáʼanëʼ tsutsu, en gúnticaʼsëʼ ca rinná bëʼ xibá naʼ, gaquiëʼ bicaʼ ba ca naca yúguʼtë le runëʼ.
26 Channö nu bönniʼ ladaj libíʼiliʼ réquinëʼ naca dxiʼa ca reaj ládxëʼë Dios, pero bitiʼ rapa chiʼë lúdxëʼë para cabí innësëʼ caʼ, bönniʼ ni rizíʼ yéʼenëʼ laʼ cuinsëʼ, ateʼ bitiʼ raza ládxëʼë Dios ca reaj ládxëʼë bönniʼ naʼ Lëʼ. 27 Le reaj ládxiʼruʼ-nëʼ Dios, le naca idú, en le naca dxiʼa, naca gácalenruʼ yuguʼ biʼi uzë́bidoʼ, encaʼ yuguʼ nigula nagáʼananu túzinu, cateʼ taʼguíʼi taʼzacaʼ nupa naʼ, en cabí gútsaʼruʼ le cabí naca tsahuiʼ le raca yödzölió ni.