DIDZAʼ DXIʼA BUZÚAJËʼ MARCOS
1
Libán benëʼ Juan, bönniʼ buquilëʼ bönachi nisa
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)
Caní gusí lo didzaʼ dxiʼa ca guca queëʼ Jesucristo, Zxíʼinëʼ Dios.
Budxín lë naʼ buzúajëʼ lu guichi Isaías, bönniʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, le gunnë́ʼ Dios:
Buyútsöcaʼ, risö́l-laʼa bönniʼ gubáz quiaʼ, inö́ruëʼ Loʼ.
Lëʼ upë́ʼë nöza ga töduʼ.
Yön chiʼë tu bönniʼ ulidzëʼ zidzaj lu lataj cáʼasö, innë́ʼ:
“Buliʼpáʼa nöza para idxín Xanruʼ yichaj lázxdoʼoliʼ.
Buliʼbéaj li yuguʼ nöza lasi ga tödëʼ.”
Caní budxín, tuʼ ruquilëʼ Juan bönachi nisa lu lataj cáʼasö, en runëʼ libán para ilaʼdila bönachi nisa, bönniʼ naʼ buluʼbíʼi ládxiʼgaquiëʼ para uniti lahuëʼ Dios dul-laʼ nabágaʼgaquiëʼ. Bilaʼrúaj bönachi zián yúguʼtë yödzö luyú Judea, encaʼ yödzö Jerusalén, en yöjáquiëʼ ga naʼ zoëʼ Juan, ateʼ Juan naʼ buquilëʼ légaquiëʼ nisa lu yegu Jordán, bönniʼ naʼ gulaʼxóalëpëʼ dul-laʼ nabágaʼgaquiëʼ.
Nácuëʼ Juan lariʼ néquini lítsaʼbaʼ böaʼ, en núguëʼë lëʼë tu guídi. Rahuëʼ-baʼ bö́chiʼzu, en reʼjëʼ le zxixi que buzdoʼ. Runëʼ Juan libán, rnnëʼ:
—Siʼ zëʼë bönniʼ tödi naʼa, náparëʼ yöl-laʼ unná bëʼ ca nedaʼ. Bitiʼ nacaʼ nedaʼ lesacaʼ yéchuaʼ, para ilecjaʼ xiráchuëʼ nudë́ʼë. Nedaʼ ruquilaʼ libíʼiliʼ nisa, pero Lëʼ gunëʼ le ruluíʼisö yöl-laʼ ridila nisa ni, uchíziëʼ libíʼiliʼ Dios Böʼ Láʼayi.
Ridilëʼ Jesús nisa
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)
Tu dza niʼ birúajëʼ Jesús yödzö Nazaret luyú Galilea, ateʼ Juan naʼ buquilëʼ Lëʼ nisa lu yegu Jordán. 10 Cateʼ burúajëʼ Jesús lu nisa, laʼ náʼasö biléʼenëʼ guyalaj lúzxiba, en ruhuötjëʼ Dios Böʼ Láʼayi, ruluíʼi cuinëʼ ca tubaʼ guʼdödoʼ, en bidisóalenëʼ Lëʼ. 11 Biyö́n chiʼi nu ruíʼi didzaʼ yehuaʼ yubá, rnna:
—Liʼ nacuʼ Zxíʼinaʼ. Nadxíʼidaʼ Liʼ, en raza ládxaʼa Liʼ.
Rë́ʼëni tuʼ xihuiʼ gun ga ibáguëʼë Jesús dul-laʼ
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12 Níʼirö Dios Böʼ Láʼayi guchë́ʼë Jesús bayudxi lu lataj cáʼasö. 13 Guzóëʼ Jesús lataj cáʼasö naʼ idú choáʼ dza, ateʼ gúʼuni Satanás tuʼ xihuiʼ gun ga ibáguëʼë Jesús dul-laʼ. Guzóëʼ Jesús ga niʼ taʼdabaʼ böaʼ guixiʼ dzö́ʼöbaʼ guíʼadoʼ. Yuguʼ gubáz láʼayi queëʼ Dios gulácalenëʼ Jesús, en gulaʼguʼë le gudahuëʼ.
Rusédinëʼ Jesús bönachi luyú Galilea
(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)
14 Gudödi gulaʼguʼë Juan naʼ lidxi guíë, saʼyéajëʼ Jesús luyú Galilea. Runëʼ libán niʼ que didzaʼ dxiʼa ca rinná bëʼë Dios. 15 Caní rnnëʼ:
—Chibidxín dza. Chizóa idinná bëʼë Dios. Buliʼbíʼi ládxiʼliʼ, en guliʼtséajlëʼ didzaʼ dxiʼa ni.
Rulidzëʼ Jesús tapëʼ bönniʼ uzxö́n böla
(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)
16 Tsanni niʼ ridë́ʼ Jesús raʼ nísadoʼ luyú Galilea, biléʼenëʼ Simón len Andrés, bönniʼ bö́chëʼë Simón naʼ. Nácagaquiëʼ uzxö́n böla, en taʼchiljëʼ yöxaj böla quégaquiëʼ lu nisa naʼ. 17 Jesús gudxëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Guliʼdutáʼ nedaʼ, ateʼ gunaʼ ga ichë́ʼëliʼ bönachi quiaʼ nedaʼ, gunliʼ ca runliʼ rizönliʼ-baʼ böla.
18 Laʼ buluʼcáʼanatëʼ yöxaj quégaquiëʼ, en söjácalenëʼ Jesús.
19 Gudödëʼ Jesús iaʼlátiʼdoʼ níʼilö, ateʼ biléʼenëʼ Jacobo, en Juan, yuguʼ zxíʼinëʼ Zebedeo, nacuʼë lëʼe bárcodoʼ quégaquiëʼ, tuʼúnëʼ yöxaj böla quégaquiëʼ. 20 Jesús laʼ bulidztëʼ légaquiëʼ, ateʼ buluʼcáʼanëʼ xúzgaquiëʼ Zebedeo, dzáguiëʼ yuguʼ huen dxin queëʼ lëʼe bárcodoʼ naʼ, ateʼ söjácalenëʼ Jesús.
Tu bönniʼ yuʼu lëʼ böʼ xihuiʼ
(Lc. 4:31-37)
21 Bilaʼdxinëʼ Jesús, en yuguʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ lu yödzö Capernaum. Cateʼ niʼ naca dza láʼayi quégaquiëʼ bönniʼ judío, guyáziëʼ Jesús yuʼu ga tuʼdubëʼ bönniʼ judío, en tuʼsëdëʼ queëʼ Dios, ateʼ gusí lahuëʼ rusédinëʼ nupa nudúbigaca niʼ. 22 Buluʼbáninëʼ ca naʼ rusédinëʼ Jesús, tuʼ rusédinëʼ ca runëʼ tu bönniʼ dë lu nëʼë, en calëga ca tunëʼ bönniʼ yudoʼ usëdi. 23 Zóatëʼ caʼ tu bönniʼ yuʼu lëʼ böʼ xihuiʼ lu yuʼu ga naʼ tuʼdubëʼ tuʼsëdëʼ queëʼ Dios, ateʼ gurö́dxiʼë bönniʼ naʼ, rnnëʼ:
24 —¿Bizxi rál-laʼtuʼ quiuʼ, Jesús, bönniʼ Nazaret? ¿Zaʼtsuʼ usunítiuʼ netuʼ? Núnbëʼa Liʼ, nacuʼ Bönniʼ Láʼayi queëʼ Dios.
25 Jesús buzenëʼ le bach, rnnëʼ:
—Busayaj ruʼu, en burúaj lu bönniʼ ni.
26 Níʼirö böʼ xihuiʼ naʼ buxízidaʼ bönniʼ naʼ yuʼu lëʼ, ateʼ gurö́dxiʼa zidzaj, en laʼ burúajtë. 27 Buluʼbáninëʼ yúguʼtë bönniʼ nacuʼë niʼ, ateʼ gulaʼnabi luzë́ʼegaquiëʼ, taʼnnë́ʼ:
—¿Bizxi caz lë ni? ¿Naruʼ nácatsö xibá cubi? ¡Len yöl-laʼ unná bëʼ rinná béʼenëʼ yuguʼ böʼ xihuiʼ, ateʼ tun ca rnnëʼ!
28 Laʼ guzëtë didzaʼ que yöl-laʼ huáca queëʼ Jesús, ateʼ bilaʼyöni bönachi idútë luyú Galilea naʼ.
Ruúnëʼ Jesús xináʼanu nigula queëʼ Pedro
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)
29 Níʼirö burúajëʼ Jesús lu yuʼu ga naʼ tuʼdubëʼ tuʼsëdëʼ queëʼ Dios, en laʼ guyéajlentëʼ Jacobo, en Juan, ateʼ bilaʼdxinëʼ lídxigaquiëʼ Simón, en Andrés. 30 Niʼ dënu xináʼanu nigula queëʼ Pedro, yúʼunu tu xilá. Laʼ gulaʼguíxjöiʼitenëʼ Jesús ca raca queë́nu. 31 Níʼirö gubíguiʼë Jesús, ateʼ gudélëʼë náʼanu, en guchisëʼ-nu. Laʼ burúajtë tu xilá naʼ yúʼunu, ateʼ bupáʼanu le gulahuëʼ.
Ruúnëʼ Jesús zián nupa teʼe
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)
32 Cateʼ chiridzö́ʼ, ca gudxía gubidza, laʼ dujuáʼgacatëʼ yúguʼtë nupa teʼe, en yuguʼ bönniʼ yuʼu légaquiëʼ böʼ xihuiʼ ga zoëʼ Jesús. 33 Yúguʼtë bönachi lu yödzö bilaʼguírö ga nu riyaza yuʼu ga naʼ zoëʼ Jesús. 34 Jesús bunëʼ zián nupa teʼe, naca zián yödzöhuë́ʼ téʼenëʼ. Bubéajëʼ caʼ zián böʼ xihuiʼ yúʼugaca bönachi naʼ. Bitiʼ bëʼë lataj ilaʼnnë́ böʼ xihuiʼ naʼ tuʼ núnbëʼgaca Lëʼ Nu náquiëʼ.
Runëʼ libán Jesús luyú Galilea
(Lc. 4:42-44)
35 Zíʼacadoʼ guyasëʼ Jesús, niʼ naca chul-la. Burúajëʼ yödzö naʼ, en saʼyéajëʼ tu lataj cáʼasö, ateʼ niʼ bulidzëʼ Dios. 36 Simón, en nupa nacuáʼlen lëʼ söjdíljagaquiëʼ Jesús. 37 Cateʼ yöjxácaʼgaquiëʼ Lëʼ, tëʼ Lëʼ:
—Yúguʼtë bönachi tuʼguílaj Liʼ.
38 Níʼirö Jesús gudxëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Uyéajruʼ yuguʼ dzaga yödzö, para gunaʼ caʼ libán niʼ. Que lë ni naʼ birúajaʼ.
39 Caní guca, gudödëʼ Jesús idú luyú Galilea, runëʼ libán lu yuʼu gapa tuʼdubëʼ bönniʼ judío, tuʼsë́dinëʼ queëʼ Dios, ateʼ rubéajëʼ böʼ xihuiʼ yúʼugaca bönachi.
Tu bönniʼ réʼenëʼ huëʼ nudzuʼ ruzödi
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40 Tu bönniʼ réʼenëʼ huëʼ nudzuʼ ruzödi bidxinëʼ ga zoëʼ Jesús. Buzóa zxibëʼ, en gútaʼyuëʼ lahuëʼ, rnnëʼ:
—Channö rë́ʼënuʼ, huáca unuʼ nedaʼ.
41 Jesús buéchiʼ ládxëʼë lëʼ. Bulí nëʼë, gudanëʼ lëʼ, en gudxëʼ lëʼ:
—Rë́ʼëndaʼ. Chinuhuöácuʼ.
42 Ca gunnë́ʼ caʼ, laʼ bunítitë huëʼ réʼenëʼ, en böáquiëʼ dxíʼadoʼ. 43 Níʼirö Jesús buzenëʼ bach bönniʼ naʼ, en laʼ busö́l-laʼtëʼ lëʼ. 44 Caní gudxëʼ lëʼ:
—Cuntu nu guíoʼ ca benaʼ quiuʼ, pero guyéaj, yöjluíʼi cuinuʼ lahuëʼ bixúz, en yöjnödzaj para le böácanuʼ liʼ que yudoʼ ca naʼ gunná bëʼë Moisés, lë naʼ uluíʼi bönachi chinuhuöácuʼ.
45 Burúajëʼ bönniʼ ni, en gusí lahuëʼ riguíxjöiʼinëʼ bönachi zián ca guca queëʼ. Tuʼ buzë́ʼ didzaʼ ni, bítiʼrö guca tsáziëʼ Jesús yálajdoʼ tu lu yödzö, pero guzóasëʼ níʼilö gapa naca lu lataj cáʼasö. Bönachi yúguʼtë yödzö bilaʼdxín ga naʼ zoëʼ Jesús.