DIDZAʼ GUSÖ́L-LËʼË PABLO YÖDZÖ FILIPOS
1
Pablo rugapëʼ Dios bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ Filipos
Nedaʼ, Pablo, encaʼ biʼi Timoteo, nactuʼ huen dxin queëʼ Jesucristo. Rugapaʼ Dios libíʼiliʼ, réajlëʼëliʼ Cristo, en libíʼiliʼ, dë lu náʼaliʼ xichinëʼ Cristo, en libíʼiliʼ, run chíʼiliʼ bönachi queëʼ Cristo. Zóaliʼ Filipos, en néquiliʼ queëʼ Dios, en nácaliʼ tuz len Jesucristo. Rinábidaʼ-nëʼ Xúziruʼ Dios, encaʼ Xanruʼ Jesucristo gunnëʼ queë́liʼ le ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ.
Pablo rinábinëʼ Dios bi gunëʼ quégaca bönachi taʼyéajlëʼ Cristo
Reaʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ”, cateʼ rizáʼ ládxaʼa queë́liʼ. Cateʼ rulidzaʼ-nëʼ Dios, en rinábidaʼ-nëʼ gácalenëʼ libíʼiliʼ, rudzeja ládxaʼa tuʼ röjnedaʼ ca bénlenliʼ nedaʼ tsözxö́n dxin que didzaʼ dxiʼa. Gusí loliʼ runliʼ dxin naʼ dza niʼ siʼ biyö́niliʼ, en runliʼ le ga ridxintë naʼa dza. Dios gusí lahuëʼ runëʼ tu le naca dxiʼa lu icja ládxiʼdoʼoliʼ. Ruzxöni ládxaʼa Lëʼ gúnticaʼsëʼ caní ga idxintë dza huödëʼ Jesucristo. Ca naʼ rizáʼ ládxaʼa queë́liʼ naca ca ral-laʼ gunaʼ tuʼ nadxíʼideʼedaʼ libíʼiliʼ. Yúguʼtëliʼ ruzíʼiliʼ xibé tsözxö́n len nedaʼ le ruzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ, tsanni ni yuʼa lidxi guíë, en lëscaʼ caní benliʼ cateʼ niʼ bëʼa didzaʼ, cateʼ naʼ benaʼ libán que didzaʼ dxiʼa le benaʼ ga bidxín queë́liʼ tsaz. Nö́zinëʼ Dios ca nadxíʼideʼedaʼ libíʼiliʼ. Naca ca naʼ nadxíʼideʼenëʼ Lë cazëʼ Jesucristo rëʼu. Rinábidaʼ-nëʼ Dios gunëʼ ga idxíʼiröliʼ luzáʼaliʼ, en gátaʼdaʼ queë́liʼ yöl-laʼ rácadaʼ, en yöl-laʼ réajniʼi idú 10 para gaca cöliʼ le nácatërö dxiʼa. Channö gaca caní queë́liʼ, gácaliʼ idú dxiʼa, ateʼ cuntu nu gaca bi innë́ queë́liʼ dza niʼ huödëʼ Cristo. 11 Le nácaliʼ naca bëʼ le naca dxiʼa runëʼ Cristo lu icja ládxiʼdoʼoliʼ para iláʼ lahui yöl-laʼ zxön queëʼ Dios, en gaca queëʼ yöl-laʼ ba.
Zóaruʼ nabanruʼ para gácaruʼ ca náquiëʼ Cristo
12 Böchiʼ luzáʼadoʼ, rë́ʼëndaʼ inö́ziliʼ lë ni: Yúguʼtë le guca quiaʼ gulácalen nedaʼ para guzxéquiʼrödaʼ benaʼ libán que didzaʼ dxiʼa. 13 Caní guca, yúguʼtë niʼa náʼagaquiëʼ bönniʼ yúlahuiʼ, en iaʼzícaʼrëʼ bönniʼ ni nö́zguequinëʼ yuʼa lidxi guíë ni tuʼ runaʼ xichinëʼ Cristo. 14 Tuʼ yuʼa nedaʼ lidxi guíë ni ben ga látuʼbiquiʼ yúguʼtë bö́chiʼruʼ nácagacarëʼ rugu ladxiʼ, ateʼ tuʼzxöni ládxiʼgaquiëʼ Xanruʼ, en bítiʼrö tádxinëʼ tunëʼ libán que xtídzëʼë Dios.
15 Le nácatë bal-lëʼ tunëʼ libán queëʼ Cristo tuʼ tuʼzxéʼenëʼ nedaʼ, en taʼdil-lëʼ, pero iaʼbal-lëʼ tunëʼ libán queëʼ idú ládxiʼgaquiëʼ. 16 Yuguʼ bönniʼ tuʼzxéʼenëʼ naʼ tunëʼ libán queëʼ Cristo lu yöl-laʼ run ba zxön cuíngaquiëʼ, en calëga idú ládxiʼgaquiëʼ. Të́ʼënnëʼ uluʼsacaʼ ziʼë nedaʼ tsanni ni yuʼa lidxi guíë. 17 Yuguʼ bönniʼ idú ládxiʼgaquiëʼ naʼ, lu yöl-laʼ nadxíʼi quégaquiëʼ tunëʼ libán queëʼ, tuʼ nö́zguequinëʼ Dios caz budödëʼ lu naʼa dxin runaʼ, runaʼ libán que didzaʼ dxiʼa. 18 Bitiʼ run lë naʼ ga röʼa böniga. Rudzéjadaʼ tuʼ raca libán queëʼ Cristo nácatiʼtës, sal-laʼ tunëʼ libán idú ládxiʼgaquiëʼ o bitiʼ tunëʼ le caní.
Naʼa, rudzéjarödaʼ 19 tuʼ chinö́zidaʼ uláʼ lu le raca quiaʼ, yuʼa lidxi guíë ni, tuʼ rulídzaliʼ-nëʼ Dios, en tuʼ rácalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi nedaʼ. Náquiëʼ Böʼ risö́l-lëʼë Jesucristo queë́ruʼ. 20 Caní rë́ʼëndaʼ, en ruzxöni ládxaʼa-nëʼ Dios, gunëʼ ga bitiʼ utuíʼidaʼ, en gunëʼ ga gaca guʼa didzaʼ lu yöl-laʼ rugu ladxiʼ, ateʼ lu naʼa nedaʼ gácaticaʼsö yöl-laʼ ba queëʼ Cristo naʼa dza, en yuguʼ dza záʼgaca, sal-laʼ gun bayudxi gátiteaʼ, o soaʼ ibanaʼ. 21 Ca runi nedaʼ, channö zoaʼ nabanaʼ, naca para gacaʼ ca náquiëʼ Cristo, en channö gátiaʼ, naca tu le uzíʼiraʼ xibé. 22 Channö huáca gunaʼ dxin le gácalen didzaʼ dxiʼa queëʼ Cristo channö sóasaʼ ibanaʼ, bitiʼ nözdaʼ bízxilö ral-laʼ cö́aʼ. 23 Naca böniga cö́aʼ. Rë́ʼëndaʼ gátiteaʼ para tsöjsóalenteaʼ-nëʼ Cristo, tuʼ gácatërö dxiʼa quiaʼ, 24 pero runrö bayudxi sóasaʼ ibanaʼ para séquiʼdaʼ gácalenaʼ libíʼiliʼ. 25 Tuʼ chinö́zidaʼ naca caní, nözdaʼ caʼ ugáʼanalenaʼ libíʼiliʼ para gácalenaʼ libíʼiliʼ para gácarö idú ca réajlëʼëliʼ Cristo, ateʼ udzéjaröliʼ tuʼ réajlëʼëliʼ Lëʼ. 26 Caní naca, udusóalenaʼ libíʼiliʼ leyúbölö, le gun ga tsaz ládxiʼliʼ-nëʼ Jesucristo niʼa que le gunëʼ, gácalenëʼ nedaʼ.
27 Guliʼgüíʼsö ladxiʼ gácaliʼ ca saʼyéaj didzaʼ dxiʼa queëʼ Cristo. Caní gaca, channö uduyúaʼ libíʼiliʼ o channö soaʼ ziʼtuʼ, huayö́nidaʼ nácaliʼ tsutsu, en nácaliʼ tuz, runliʼ tsözxö́n dxin que le réajlëʼëruʼ le zaʼ queë́ruʼ niʼa que didzaʼ dxiʼa. 28 Bitiʼ güíʼiliʼ nupa bitiʼ taʼléʼe libíʼiliʼ dxiʼa lataj ilún gadxi libíʼiliʼ. Lë ni uluíʼi légaquiëʼ ilaʼnítiëʼ, pero uláliʼ libíʼiliʼ, le gaca bëʼ rácalenëʼ Dios caz libíʼiliʼ. 29 Dios ruʼë libíʼiliʼ lataj gunliʼ xichinëʼ Cristo, calë́gasö ca réajlëʼëliʼ Lëʼ, pero lëscaʼ ca riguíʼi rizácaʼliʼ cateʼ runliʼ xichinëʼ. 30 Naʼa, gaca gunliʼ nedaʼ tsözxö́n güíʼi ládxiʼruʼ gunruʼ libán que didzaʼ dxiʼa. Biléʼe quéziliʼ ca gudíʼi guzxácaʼa cateʼ benaʼ caní zíʼalö, ateʼ riyö́niliʼ ca riguíʼi rizácaʼa caʼ naʼa.