LE BULUÍʼINËʼ DIOS JUAN
Apocalipsis
1
Le buluʼe lahui Dios ca naca queëʼ Jesucristo
Lë ni naca le buluʼe lahui Jesucristo, le bëʼë Lëʼ lataj Dios uluíʼinëʼ yuguʼ huen dxin queëʼ ca naca le run bayudxi ilácatë. Jesucristo gusö́l-lëʼë tuëʼ gubáz láʼayi queëʼ, nu naʼ buzéajniʼi nedaʼ, Juan, huen dxin queëʼ Cristo. Gubáz láʼayi naʼ buluíʼinëʼ nedaʼ ca naca lë ni. Nedaʼ, Juan, ruzúajaʼ lu guichi ni le naca idútë li ca naca yúguʼtë le biléʼedaʼ, en runaʼ ba nalí que xtídzëʼë Dios, en que le benëʼ ba nalí Jesucristo.
Bicaʼ ba nu ulaba didzaʼ ni, ateʼ bicaʼ bágaca nupa uluʼzë́ nágagaca nu naʼ ulaba xtídzëʼë Dios ni, en ilún ca rnna lë ni nazúaj lu guichi, tuʼ chizóa gaca.
Juan ruzúajëʼ le uzéajniʼi gadxi cöʼ bönachi queëʼ Cristo
Nedaʼ, Juan, ruzúajaʼ lu guichi didzaʼ ni le uzéajniʼi gadxi cöʼ bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ luyú Asia. Dios, Bönniʼ zoa cazëʼ, en guzóaticaʼsëʼ, en ral-laʼ huödëʼ, rinábidaʼ-nëʼ uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ, en gunëʼ ga cöʼö dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ, ateʼ dzágagaca gadxi böʼ Lëʼ nacuáʼ lahuëʼ Lëʼ ga niʼ röʼë rinná bëʼë. Dzáguiëʼ caʼ Jesucristo Lëʼ. Jesús ni runëʼ ca rnnëʼ, en runëʼ ba nalí queëʼ Dios. Zíʼalö Lëʼ bubanëʼ tsaz lu yöl-laʼ guti, en rinná béʼenëʼ bönniʼ taʼnná bëʼë yödzölió ni. Lëʼ nadxíʼinëʼ rëʼu, en gudibëʼ rëʼu, tuʼ bugǘëʼ dul-laʼ nabágaʼruʼ len xichönëʼ le bulaljëʼ lëʼe yaga cruz, cateʼ gútiëʼ uláz queë́ruʼ. Jesucristo benëʼ ga rinná bë́ʼëruʼ, en ga nácaruʼ yuguʼ bixúz, para cúʼuruʼ-nëʼ Dios, Xuzëʼ Jesús, yöl-laʼ ba. ¡Yöl-laʼ ba Lëʼ, en gácaticaʼsö queëʼ yöl-laʼ unná bëʼ! ¡Caʼ gaca!
¡Buliʼyútsöcaʼ! ¡Zëʼë Cristo lu böaj lúzxiba! ¡Ilaʼléʼe Lëʼ yúguʼtë bönachi, encaʼ nupa niʼ gulún Lëʼ huëʼ, en bë́tigaca Lëʼ! ¡Ilaʼbödxi yechiʼ yúguʼtë bönachi yödzölió ni cateʼ ilaʼléʼe Lëʼ! ¡Laʼtuʼ gácatë caní! ¡Caʼ gaca!
Caní rnnëʼ Lëʼ: “Nedaʼ nacaʼ Bönniʼ zoëʼ zíʼalö, encaʼ Bönniʼ röjsétiëʼ ca naca le risí lo, en le ruúdxitë.” Caní rnnëʼ Xanruʼ, Bönniʼ napa cazëʼ yöl-laʼ huáca. ¡Zoa cazëʼ Lëʼ, en guzóaticaʼsëʼ, en siʼ ulë́ʼë!
Riléʼenëʼ Juan yöl-laʼ zxön queëʼ Jesucristo
Nedaʼ, Juan, nacaʼ böchiʼ luzáʼaliʼ, en tsözxö́n riguíʼi rizácaʼlenaʼ libíʼiliʼ, en tsözxö́n len libíʼiliʼ ruziʼa xibé le rinná bëʼë Dios, en nadéliʼdaʼ yöl-laʼ riböza zxön ladxiʼ naʼ runnëʼ Jesucristo queë́ruʼ. Nadzunaʼ tu luyú bidxi ni gatsaj láhuiʼlö nísadoʼ, nazíʼi le Patmos. Nadzunaʼ tuʼ benaʼ libán que xtídzëʼë Dios, en tuʼ benaʼ ba nalí queëʼ Jesucristo. 10 Lu dza láʼayi queëʼ Xanruʼ, guzóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi nedaʼ, ateʼ biyöndaʼ cúdzuʼlaʼ chiʼë tu bönniʼ rulidzëʼ zidzaj. Biyö́n chiʼë ca ribödxi lúzubaʼ böaʼ bëdxi. 11 Bönniʼ ni gudxëʼ nedaʼ: “Nedaʼ nacaʼ Bönniʼ zoëʼ zíʼalö, en Bönniʼ röjsétiëʼ ca naca le risí lo, en le ruúdxitë. Buzúaj lu guichi le riyönnuʼ, en riléʼenuʼ, ateʼ gusö́l-laʼ le quéguequi gadxi cöʼ bönachi quiaʼ nacuáʼ luyú Asia, nupa nacuáʼ:
Lu yödzö Éfeso,
lu yödzö Esmirna,
lu yödzö Pérgamo,
lu yödzö Tiatira,
lu yödzö Sardis,
lu yödzö Filadelfia,
lu yödzö Laodicea.”
12 Buécjaʼ para iléʼedaʼ Bönniʼ naʼ rulidzëʼ nedaʼ. Cateʼ buécjaʼ, biléʼedaʼ gadxi le nuáʼgaca guíʼ le néquiguequini oro. 13 Ladaj gadxi le nuáʼgaca guíʼ naʼ biléʼedaʼ tu Bönniʼ rinë́ʼë ca tu bönniʼ. Nácuëʼ tu lariʼ tunna le ridxín xiniʼë, en luchuʼë nasíëʼ tu le néquini oro. 14 Chiguíchidoʼos naca guitsaʼ icjëʼ ca naca zxilaʼ o ca rináʼ böguiʼ, ateʼ rëpi yösa beníʼ guiö́j lahuëʼ ca guíʼ. 15 Rëpi yösa beníʼ niʼë ca guíë bronce dxílidoʼ, le nudzéʼedaʼ lu guíʼ ca boʼ yalaj. Zidzaj biyö́n chiʼë ca riyö́n tu yegu zxön. 16 Lu nëʼë ibëla zxóagacabaʼ gadxi bölaj beníʼ, ateʼ rirúaj didzaʼ ruʼë le naca ca tu guíë tuchiʼ natuchiʼ iropa laʼa. Rëpi yösa beníʼ lahuëʼ ca gubidza cateʼ rudzáʼa.
17 Cateʼ biléʼedaʼ Lëʼ gudzöʼa xiniʼë ca tu bönniʼ nati. Níʼirö Lëʼ guxóa nëʼë nedaʼ len nëʼë ibëla, en gudxëʼ nedaʼ: “Bitiʼ gádxinuʼ. Nedaʼ nacaʼ Bönniʼ zoëʼ zíʼalö, en röjsétiëʼ. 18 Nacaʼ Nu nabán caz. Gútiaʼ, ateʼ naʼa zóatícaʼsaʼ nabanaʼ. Dë lu naʼa inná béʼedaʼ yöl-laʼ guti, en lataj ga nacuáʼ nupa nátigaca. 19 Buzúaj lu guichi lë naʼ chibiléʼenuʼ, en le raca naʼa, encaʼ le ral-laʼ gaca tödi naʼa. 20 Lë ni naca le nagachiʼ ca naca quégacabaʼ gadxi bölaj beníʼ naʼ biléʼenuʼ zxóagacabaʼ lu naʼa ibëla, en ca naca gadxi le nuáʼgaca guíʼ le néquiguequini oro. Gadxi bölaj beníʼ naʼ saʼyéajgacabaʼ gadxi gubáz quégaca gadxi cöʼ bönachi quiaʼ, ateʼ gadxi le nuáʼgaca guíʼ naʼ saʼyéajgaca gadxi cöʼ bönachi quiaʼ naʼ.”