DIDZAʼ GUSÖ́L-LËʼË PABLO QUEË́BIʼ BIʼI TITO
1
Pablo rugapëʼ Dios biʼi Tito
Nedaʼ, Pablo, nacaʼ huen dxin queëʼ Dios, en gubáz nasö́l-lëʼë Jesucristo. Gusö́l-lëʼë nedaʼ para gunaʼ ga ilaʼyéajlëʼ bönachi chigurö́ cazëʼ Dios, para uluʼúnbëʼ le naca idútë li ca ral-laʼ gun nu nunbëʼ Dios. Caní nacaʼ tuʼ runaʼ löza uziʼa xibé yöl-laʼ naʼbán idú le guzxíʼ lu nëʼë Dios gunnëʼ queë́ruʼ dza niʼte, cateʼ siʼ gusí lo rataʼ yúguʼtë le dë, ateʼ run cazëʼ Lëʼ le nazíʼ lu nëʼë gunëʼ. Cateʼ bidxín dza que, Dios buluʼe lahui xtídzëʼë, le guluʼë lu naʼa gunaʼ libán que. Caní gunná béʼenëʼ Dios, Nu busölá rëʼu, nedaʼ. Rugapaʼ Dios liʼ, bö́chaʼadoʼ Tito. Nacuʼ idú zxíʼini cazaʼ tuʼ naca lë́bisö ca réajlëʼëruʼ Cristo. Rinábidaʼ-nëʼ Dios Xuz, en Xanruʼ Jesucristo Nu busölá rëʼu, uzáʼ ládxëʼë quiuʼ, en huéchiʼ ládxëʼë liʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼo.
Dxin queëʼ Cristo runbiʼ biʼi Tito luyú Creta
Que lë ni naʼ bucáʼanaʼ liʼ luyú Creta, para usóʼo le riyadzaj quégaca bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ niʼ, para ilácagaca idú bönachi queëʼ Cristo, en para ucúʼu bönniʼ gula yúguʼtë yödzö para ilún chiʼë bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ tu tu yödzö niʼ, ca naʼ chigunná béʼedaʼ liʼ gunuʼ. Nu bönniʼ gula rapa chiʼë bönachi queëʼ Cristo ral-laʼ gáquiëʼ:
Bönniʼ cuntu nu bi gaca innë́ queëʼ.
Zoa túzinu nigula queëʼ.
Yuguʼ zxíʼinëʼ ral-laʼ ilaʼyéajlëʼëbiʼ Cristo.
Bitiʼ soa nu gaca innë́ quégacabiʼ taʼdá dzágasibiʼ caʼ,
o taʼdáʼbagaʼbiʼ xuz xináʼagacabiʼ.
Nu bönniʼ rapa chiʼë bönachi queëʼ Cristo run bayudxi:
Bitiʼ runëʼ le güíʼi lataj nu bi innë́ queëʼ ca runëʼ xichinëʼ Dios.
Bitiʼ gáquiëʼ bönniʼ zidi o bönniʼ icja dzaʼa,
o bönniʼ reʼjëʼ, o bönniʼ ribízxjanëʼ,
o bönniʼ rizë́ ládxiʼsëʼ dumí.
Ral-laʼ guʼë ga ilaʼcuʼë bö́chiʼruʼ taʼdxinëʼ lidxëʼ.
Ral-laʼ së ládxëʼë gunëʼ le naca dxiʼa.
Ral-laʼ gáquiëʼ bönniʼ réajniʼi, en bönniʼ tsahuiʼ.
Ral-laʼ gádxinëʼ Dios, en inná beʼe cuinëʼ.
Ral-laʼ gun chiʼë didzaʼ idútë li ca chinazëdëʼ,
para gaca ichíziëʼ icja nágagaca bönachi ca saʼyéaj xibá dxiʼa,
en para gaca usayjëʼ rúʼagaca bönachi taʼnnë́ que.
10 Caní ral-laʼ gáquiëʼ tuʼ taʼdáʼbaguëʼë zián bönniʼ, en tuʼë didzaʼ bitiʼ nazacaʼ, en taʼzíʼ yéʼenëʼ bönachi. Zián bönniʼ tunëʼ caní nácagaquiëʼ judío. 11 Yuguʼ bönniʼ ni, run bayudxi gunuʼ ga tsayaj ruáʼagaquiëʼ, tuʼ tunëʼ ga taʼchixi taʼnigui yúguʼtë bönachi nacuáʼ yuʼu gapa taʼyáziëʼ, en tuʼsédinëʼ le cabí ral-laʼ uluʼsédinëʼ. Caní tunëʼ para ilaʼzíʼisëʼ dumí.
12 Tuëʼ bönniʼ gubábëʼ bönachi Creta ga naʼ zuʼ, bönniʼ naʼ bëʼë didzaʼ uláz que yudoʼ quégaquiëʼ, gunnë́ʼ: “Taʼzíʼ yë́ʼticaʼsëʼ bönniʼ Creta, en nácagaquiëʼ ca böaʼ guíʼa síniaʼ. Nácagaquiëʼ bönniʼ huágulëʼë xöhuëdi.” 13 Didzaʼ ni benëʼ ba nalí quégaquiëʼ naca idútë li. Que lë ni naʼ gudil-la légaquiëʼ para gaca idú ca taʼyéajlëʼë Cristo, 14 en para cabí uluʼzë́ nágagaquiëʼ yuguʼ didzaʼ ridasö quégaquiëʼ bönniʼ judío, en bitiʼ ilunëʼ ca taʼnná bëʼ bönachi nucáʼanagaca le naca idútë li.
15 Yúguʼtë naca dxiʼa quégaca nupa nácagaca dxiʼa, pero quégaca nupa nácagaca xihuiʼ, en bitiʼ taʼyéajlëʼ, bitiʼ bi naca dxiʼa, pero nácagaca xihuiʼ ga ridxintë le taʼbequi ícjaguequi, en le taʼzáʼ ládxiʼgaca. 16 Taʼnnë́ʼ núnbëʼgaquiëʼ Dios, pero le túngaquiëʼ bitiʼ röjlö́z le taʼnnë́ʼ tuʼ nácagaquiëʼ bönniʼ tuʼdíʼinëʼ Dios. Taʼdáʼbaguëʼë xtídzëʼë, en bitiʼ caʼ gaca ilunëʼ le naca dxiʼa.